Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjiz dnia 19 stycznia 2018 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Straży Granicznej 1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97).

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 9c ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej   (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Straży Granicznej   (Dz. U. z 2014 r. poz. 484) wprowadza się następujące zmiany:

1)

w § 1 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„ 

3)

komórka wydająca dokumenty - jednostkę organizacyjną Straży Granicznej lub komórkę organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej, wyznaczoną przez Komendanta Głównego Straży Granicznej do wydawania dokumentów;
 ”
 ;

2)

§ 4 otrzymuje brzmienie:
„ 

§ 4.

Wniosek o wydanie dokumentów, w formie pisemnej, składają za pośrednictwem kierownika komórki wydającej dokumenty:

1)

Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,

2)

kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej,

3)

komendanci oddziałów Straży Granicznej,

4)

komendanci ośrodków Straży Granicznej
- zwani dalej „wnioskodawcami”.
 ”
 .

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.
1)
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97).