Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjiz dnia 23 stycznia 2018 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych 1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97).

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji   (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych   (Dz. U. poz. 1029, z 2011 r. poz. 1258 oraz z 2014 r. poz. 1235) wprowadza się następujące zmiany:

1)

w § 1:

a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 

1.

Organami uprawnionymi do zawieszania w czynnościach służbowych są przełożeni:

1)

minister właściwy do spraw wewnętrznych w stosunku do Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji i jego zastępcy,

2)

Komendant Główny Policji w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym:

a)

Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji i jego zastępcy,

b)

komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji i jego zastępcy,

c)

Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i jego zastępcy,

d)

komendanta szkoły policyjnej i jego zastępcy,

e)

w Komendzie Głównej Policji lub pozostającego w jego dyspozycji,

f)

w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji,

3)

Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym w Centralnym Biurze Śledczym Policji,

4)

Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji,

5)

komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym:

a)

komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji oraz jego zastępcy,

b)

w jednostce organizacyjnej Policji bezpośrednio podległej,

c)

w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji lub pozostającego w jego dyspozycji,

6)

komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym:

a)

komendanta komisariatu Policji oraz jego zastępcy,

b)

w jednostce organizacyjnej Policji bezpośrednio podległej,

c)

w komendzie powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji lub pozostającego w jego dyspozycji,

7)

Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie,

8)

komendant szkoły policyjnej w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym w szkole policyjnej.
 ”
 ,

b)

w ust. 2 po wyrazach „Centralne Biuro Śledcze Policji,” dodaje się wyrazy „Biuro Spraw Wewnętrznych Policji,”;

2)

w § 3 w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach „Komendanta Głównego Policji” dodaje się wyrazy „albo Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.
1)
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97).