Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsiz dnia 19 lutego 2018 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych 1)Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2325).

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 25b ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej   (Dz. U. z 2018 r. poz. 36 i 50) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych   (Dz. U. z 2014 r. poz. 256 i 1692 oraz z 2016 r. poz. 1107) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w lp. 4 w kolumnie 4 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:
„ 

12.

Wirusowa biegunka bydła i choroba błon śluzowych (BVD-MD).
 ”
 .

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1)
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2325).