Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsiz dnia 12 marca 2018 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 1)Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2325).

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 624, 892, 935 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 311) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   (Dz. U. poz. 364, z 2016 r. poz. 579 oraz z 2017 r. poz. 230) wprowadza się następujące zmiany:

1)

w § 4 uchyla się ust. 2;

2)

w § 5:

a)

po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:
„ 

1b.

Rolnik uczestniczący w systemie dla małych gospodarstw, o którym mowa w art. 61 rozporządzenia nr 1307/2013, nie musi, zgodnie z art. 72 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1306/2013, deklarować działek rolnych, w odniesieniu do których nie ubiega się o przyznanie płatności ONW, chyba że taka deklaracja jest wymagana do celów innej pomocy lub innego wsparcia.
 ”
 ,

b)

w ust. 2 skreśla się wyrazy „w formie pisemnej,”,

c)

w ust. 3 skreśla się wyrazy „lub przesłany”.

§ 2.

Do przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w sprawach objętych postępowaniami:

1)

wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

2)

zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały wznowione od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia
- stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2018 r.
1)
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2325).