Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsiz dnia 21 maja 2019 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 1)Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83 i 504) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   (Dz. U. poz. 1284 oraz z 2018 r. poz. 1151) wprowadza się następujące zmiany:

1)

w § 3 w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„ 

9)

jeden raz w okresie realizacji Programu.
 ”
 ;

2)

w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„ 

3.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w terminie do dnia zakończenia pierwszego lub drugiego terminu składania wniosków, o którym mowa w § 4 ust. 2, następującego po dniu uznania grupy.
 ”
 ;

3)

w § 6 w ust. 1:

a)

pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„ 

3)

dane identyfikacyjne członków grupy oraz ich małżonków zawierające imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres, numer identyfikacyjny oraz numer PESEL, a jeżeli członek grupy lub jego małżonek nie posiadają obywatelstwa polskiego - numer paszportu lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość, który został dołączony do wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego;
 ”
 ,

b)

uchyla się pkt 6;

4)

w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 

2.

Wysokość pomocy wynosi odpowiednio:

1)

po pierwszym roku prowadzenia działalności - 10%,

2)

po drugim roku prowadzenia działalności - 9%,

3)

po trzecim roku prowadzenia działalności - 8%,

4)

po czwartym roku prowadzenia działalności - 7%,

5)

po piątym roku prowadzenia działalności - 6%
- wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto beneficjenta, o których mowa w ust. 1.
 ”
 ;

5)

w § 15 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„ 

6)

informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację planu biznesowego w okresie jego realizacji, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności;
 ”
 ;

6)

w § 16 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„ 

7.

W przypadku przyjęcia w skład beneficjenta producenta, który nie spełnia warunków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, 7 lub 8 lub § 15 pkt 12, a w przypadku grupy utworzonej ze względu na grupę produktów „Ziarno zbóż lub nasiona roślin oleistych”, o której mowa w § 3 ust. 4, również wymagań określonych w § 3 ust. 4, Agencja informuje beneficjenta, w formie pisemnej, o zaprzestaniu spełniania przez niego warunków przyznania pomocy w ramach działania, o którym mowa w § 1, w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia takiego faktu, i odmawia wypłaty pomocy za okres od dnia przyjęcia nowego członka w skład beneficjenta.
 ”
 .

§ 2.

1.

Do przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

2.

Do wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
1)
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).