Rozporządzenie Ministra Finansówz dnia 18 czerwca 2019 r.w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa akcji ze środków Funduszu Reprywatyzacji w latach 2019 i 2020 1)Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1059).

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 69h ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników   (Dz. U. z 2018 r. poz. 2170 oraz z 2019 r. poz. 492) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, akcji ze środków Funduszu Reprywatyzacji, o którym mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, zwanego dalej „Funduszem”, w latach 2019 i 2020.

§ 2.

Nabycie lub objęcie akcji spółek publicznych w obrocie zorganizowanym w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi   (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730 i 875) ze środków Funduszu, przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych   (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

§ 3.

1.

Nabycie akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, może nastąpić:

1)

z inicjatywy Prezesa Rady Ministrów;

2)

na wniosek:

a)

ministra kierującego działem administracji rządowej właściwego ze względu na podstawowy przedmiot działalności spółki, której akcje mają być nabyte przez Skarb Państwa lub

b)

podmiotu uprawnionego do wykonywania prawa z akcji należących do Skarbu Państwa w rozumieniu art. 2 pkt 4a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym   (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, z późn. zm.2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, 1735, 2024, 2243 i 2270 oraz z 2019 r. poz. 229, 447, 492, 730 i 823.), innego niż Prezes Rady Ministrów
- zwanych dalej „podmiotami wnioskującymi o nabycie akcji”.

2.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nabycie akcji przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów ze środków Funduszu jest poprzedzone:

1)

przygotowaniem uzasadnienia zawierającego:

a)

cel planowanego nabycia z uwzględnieniem celów, o których mowa w art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,

b)

potwierdzenie zasadności planowanego nabycia akcji spółki,

c)

omówienie skutków ekonomicznych i społecznych planowanego nabycia akcji;

2)

sporządzeniem wyceny, o której mowa w ust. 4 pkt 8;

3)

sporządzeniem projektu umowy nabycia akcji, z wyłączeniem nabycia akcji spółki publicznej w obrocie zorganizowanym w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

3.

Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera w szczególności:

1)

oznaczenie spółki, której akcje mają być nabyte przez Skarb Państwa;

2)

szacowaną wartość i proponowaną liczbę nabywanych akcji, ze wskazaniem dokumentów stanowiących podstawę wyliczenia tej wartości;

3)

proponowany termin nabycia akcji;

4)

szczegółowe uzasadnienie wniosku, zawierające w szczególności:

a)

cel planowanego nabycia z uwzględnieniem celów, o których mowa w art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,

b)

potwierdzenie zasadności planowanego nabycia akcji spółki,

c)

omówienie skutków ekonomicznych i społecznych planowanego nabycia akcji.

4.

Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dołącza się:

1)

umowę spółki, statut lub inny dokument, na podstawie którego spółka została utworzona i funkcjonuje;

2)

aktualny odpis z właściwego rejestru, do którego spółka jest wpisana, wydany nie później niż 7 dni przed dniem złożenia wniosku;

3)

sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe albo za cały okres działalności, jeżeli spółka istnieje krócej niż 3 lata, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, o ile spółka była obowiązana do ich sporządzenia;

4)

sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych, o których mowa w pkt 3, o ile podlegały one badaniu;

5)

skonsolidowane sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe albo za cały okres działalności, jeżeli spółka istnieje krócej niż 3 lata, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, o ile spółka była obowiązana do ich sporządzenia;

6)

sprawozdania biegłego rewidenta z badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, o których mowa w pkt 5;

7)

analizę i ocenę sytuacji finansowej spółki za ostatnie 3 lata obrotowe albo za cały okres działalności, jeżeli spółka istnieje krócej niż 3 lata;

8)

wycenę, mającą na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, której akcje mają zostać nabyte, sporządzoną przez niezależny podmiot zewnętrzny o uznanej pozycji na rynku świadczonych usług posiadający umiejętności i doświadczenie niezbędne do sporządzenia takiej wyceny, w szczególności posiadający uprawnienia biegłego rewidenta lub potwierdzone stosownymi dokumentami kompetencje zawodowe, w tym w zakresie świadczenia usług doradztwa finansowego, ekonomicznego lub dotyczącego restrukturyzacji;

9)

projekt umowy nabycia akcji, z wyłączeniem wniosku o nabycie akcji spółki publicznej w obrocie zorganizowanym w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 4.

1.

Objęcie akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, może nastąpić na wniosek:

1)

spółki,

2)

podmiotu uprawnionego do wykonywania prawa z akcji należących do Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 2 pkt 4a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, innego niż Prezes Rady Ministrów,

3)

ministra kierującego działem administracji rządowej właściwego ze względu na podstawowy przedmiot działalności spółki, której akcje mają być objęte przez Skarb Państwa
- zwanych dalej „podmiotami wnioskującymi o objęcie akcji”.

2.

Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1)

oznaczenie spółki, której akcje mają być objęte przez Skarb Państwa;

2)

szacowaną wartość i proponowaną liczbę obejmowanych akcji, ze wskazaniem dokumentów stanowiących podstawę wyliczenia tej wartości;

3)

proponowany termin objęcia akcji;

4)

szczegółowe uzasadnienie wniosku, zawierające w szczególności:

a)

cel planowanego objęcia z uwzględnieniem celów, o których mowa w art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,

b)

potwierdzenie zasadności planowanego objęcia akcji spółki, w tym wpływu objęcia na ochronę interesów Skarbu Państwa,

c)

omówienie wpływu planowanego objęcia akcji na funkcjonowanie działu gospodarki właściwego ze względu na podstawowy przedmiot działalności spółki,

d)

omówienie skutków ekonomicznych i społecznych planowanego objęcia akcji.

3.

Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1)

umowę spółki, statut lub inny dokument, na podstawie którego spółka została utworzona i funkcjonuje;

2)

aktualny odpis z właściwego rejestru, do którego spółka jest wpisana, wydany nie później niż 7 dni przed dniem złożenia wniosku;

3)

sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe albo za cały okres działalności, jeżeli spółka istnieje krócej niż 3 lata, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, o ile spółka była obowiązana do ich sporządzenia;

4)

sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych, o których mowa w pkt 3, o ile podlegały one badaniu;

5)

skonsolidowane sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe albo za cały okres działalności, jeżeli spółka istnieje krócej niż 3 lata, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, o ile spółka była obowiązana do ich sporządzenia;

6)

sprawozdania biegłego rewidenta z badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, o których mowa w pkt 5;

7)

analizę i ocenę sytuacji finansowej spółki za ostatnie 3 lata obrotowe albo za cały okres działalności, jeżeli spółka istnieje krócej niż 3 lata;

8)

biznesplan spółki zawierający:

a)

informacje ogólne dotyczące spółki,

b)

określenie celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu i jego podstawowych założeń oraz opis przeznaczenia środków z Funduszu pochodzących z planowanego objęcia akcji,

c)

analizę rynku i strategię marketingową, w tym dokładne określenie: produktu, konkurentów, obecnego udziału w rynku, docelowego udziału w rynku, podaży i popytu na rynku, planów sprzedaży, chłonności rynku, planowanych cen sprzedaży, cen rynkowych, sposobu dystrybucji i promocji, istniejących na rynku zdolności produkcyjnych, niezbędnych koncesji,

d)

prezentację kosztów spółki, w szczególności kosztów inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu,

e)

opis lokalizacji inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu, z uzasadnieniem wyboru lokalizacji,

f)

opis działań technicznych inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu, w tym co najmniej opisy technologii, niezbędnych atestów i licencji, wpływu na środowisko naturalne, nakładów inwestycyjnych, źródeł finansowania, zdolności produkcyjnych oraz planu produkcji i zapotrzebowania,

g)

opis organizacji inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu,

h)

opis struktury oraz kosztów zatrudnienia,

i)

harmonogram realizacji inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu, oraz ostateczny termin zakończenia i rozpoczęcia użytkowania inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu,

j)

plan finansowy spółki oraz plan finansowy inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu, w tym co najmniej plan przychodów, plan kosztów, plan rachunku wyników, plan nakładów inwestycyjnych, plan zapotrzebowania na kapitał obrotowy, plan źródeł finansowania, plan przepływów pieniężnych, plan bilansu,

k)

ocenę ekonomiczno-finansową inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu, w tym co najmniej ocenę finansową, ocenę efektywności i ocenę ryzyka finansowego opartą na kilku scenariuszach,

l)

podsumowanie i wnioski końcowe, w tym ocenę opłacalności objęcia akcji przez Skarb Państwa,

m)

dane kontaktowe autorów biznesplanu oraz datę jego sporządzenia;

9)

test prywatnego inwestora lub analizę dotyczącą ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej;

10)

informacje o pomocy publicznej na ratowanie lub restrukturyzację otrzymanej przez spółkę w okresie ostatnich 10 lat oraz informacje o innej pomocy publicznej otrzymanej przez spółkę;

11)

oświadczenie podmiotu wnioskującego o objęcie akcji o niewystępowaniu poniższych okoliczności:

a)

ubiegania się spółki o udzielenie lub korzystania z pomocy na ratowanie lub restrukturyzację,

b)

znajdowania się spółki w trudnej sytuacji zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach Unii Europejskiej dotyczących pomocy podmiotom w takiej sytuacji3)Kryteria te zostały określone w komunikacie Komisji Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014, str. 1)..

§ 5.

1.

W celu stwierdzenia, czy Skarb Państwa, obejmując akcje, będzie działał jak prywatny inwestor w warunkach gospodarki rynkowej, sporządza się test prywatnego inwestora.

2.

Test, o którym mowa w ust. 1, sporządza niezależny podmiot zewnętrzny o uznanej pozycji na rynku świadczonych usług posiadający umiejętności i doświadczenie niezbędne do sporządzenia testu prywatnego inwestora, w szczególności posiadający uprawnienia biegłego rewidenta lub potwierdzone stosownymi dokumentami kompetencje zawodowe, w tym w zakresie świadczenia usług doradztwa prawnego, finansowego, ekonomicznego lub dotyczącego restrukturyzacji.

3.

Test, o którym mowa w ust. 1, jest analizą działań, które będą podejmowane przez Skarb Państwa przy obejmowaniu akcji, zawierającą w szczególności:

1)

ocenę rynkowego charakteru objęcia akcji;

2)

przewidywany zwykły zwrot z zainwestowanego przez Skarb Państwa kapitału w postaci dywidend lub zysku z tytułu wzrostu wartości akcji;

3)

rynkową stopę zwrotu z inwestycji lub innego celu lub celów planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu;

4)

opinię, czy spółka byłaby w stanie uzyskać finansowanie na rynku finansowym;

5)

opinię, czy spółka przetrwałaby na rynku bez udziału środków pochodzących z objęcia akcji, przekazanych z Funduszu;

6)

opinię odnoszącą się do perspektyw gospodarczych spółki, uwzględniającą w szczególności sytuację w sektorze rynku, w którym spółka działa, i poziom konkurencji na tym rynku;

7)

ocenę, czy środki pochodzące z planowanego objęcia akcji, przekazane z Funduszu, będą wystarczające do osiągnięcia zakładanych w biznesplanie celów, czy też konieczne będzie późniejsze, dodatkowe wsparcie finansowe.

4.

Test, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzany w szczególności na podstawie biznesplanu oraz z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących realizacji celów, o których mowa w art. 9b ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

5.

W przypadku, gdy test o którym mowa w ust. 1, wskazuje na konieczność wprowadzenia zmian do biznesplanu, zmiany te, przed objęciem przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, akcji ze środków Funduszu, należy potwierdzić nowym testem prywatnego inwestora.

§ 6.

1.

W przypadku gdy wniosek dotyczy objęcia akcji w celu, o którym mowa w art. 9b ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, sporządza się analizę potwierdzającą, że akcje będą obejmowane w celu podejmowania środków służących ochronie podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

2.

Analizę, o której mowa w ust. 1, sporządza niezależny podmiot zewnętrzny o uznanej pozycji na rynku świadczonych usług posiadający umiejętności i doświadczenie niezbędne do sporządzenia takiej analizy, w szczególności potwierdzone stosownymi dokumentami kompetencje zawodowe, w tym w zakresie świadczenia usług doradztwa prawnego, finansowego, ekonomicznego lub w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

3.

Analiza, o której mowa w ust. 1, ma potwierdzić że obejmowanie akcji następuje w celu, o którym mowa w art. 9b ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, oraz wskazywać na możliwość wyłączenia stosowania przepisów prawa Unii Europejskiej o pomocy publicznej na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, i zawiera w szczególności:

1)

analizę i ocenę, czy objęcie akcji jest związane z ochroną podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej;

2)

analizę wpływu zaniechania objęcia akcji na podstawowe interesy bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej;

3)

ocenę, czy objęcie akcji wiąże się z produkcją wyłącznie do celów wojskowych broni, amunicji i materiałów wojennych ujętych w wykazie przyjętym decyzją Rady 255/58 z dnia 15 kwietnia 1958 r.;

4)

ocenę, czy objęcie akcji służy realizacji programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

5)

ocenę, czy spółka jest odpowiedzialna za realizację zadań w zakresie zabezpieczenia potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

6)

ocenę, czy objęcie przez Skarb Państwa akcji może negatywnie wpływać na warunki konkurencji na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej w odniesieniu do produktów, które nie są przeznaczone wyłącznie dla celów wojskowych;

7)

opinię odnoszącą się do perspektyw gospodarczych spółki, uwzględniającą w szczególności sytuację w sektorze rynku, w którym spółka działa i poziom konkurencji na tym rynku;

8)

ocenę, czy środki pochodzące z planowanego objęcia akcji, przekazane z Funduszu, będą wystarczające do osiągnięcia zakładanych w biznesplanie celów, czy też konieczne będzie późniejsze, dodatkowe wsparcie finansowe.

4.

Do sporządzenia analizy, o której mowa w ust. 1, przepisy § 5 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

§ 7.

Wniosek o nabycie akcji ze środków Funduszu lub wniosek o objęcie akcji ze środków Funduszu wraz z załącznikami podmiot wnioskujący o nabycie akcji lub podmiot wnioskujący o objęcie akcji składa do Prezesa Rady Ministrów.

§ 8.

1.

W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymogów określonych w § 3 i § 4, Prezes Rady Ministrów wzywa podmiot wnioskujący o nabycie akcji lub podmiot wnioskujący o objęcie akcji do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie.

2.

W przypadku nieuzupełnienia wniosku w terminie określonym w ust. 1, Prezes Rady Ministrów pozostawia wniosek bez rozpoznania.

§ 9.

1.

Prezes Rady Ministrów może zażądać przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych wyjaśnień, informacji i dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.

2.

W przypadku nieprzekazania żądanych wyjaśnień i informacji w wyznaczonym terminie, Prezes Rady Ministrów pozostawia wniosek bez rozpoznania.

3.

Kopie dokumentów dołączonych do wniosku powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez spółkę, której akcje są objęte wnioskiem, lub podmiot wnioskujący o nabycie akcji. Prezes Rady Ministrów może żądać dostarczenia dokumentów w oryginale do wglądu.

§ 10.

Prezes Rady Ministrów może wystąpić o opinię lub przeprowadzać konsultacje w zakresie otrzymanego wniosku z innymi organami, ministrami lub komitetami.

§ 11.

1.

Prezes Rady Ministrów występuje do dysponenta Funduszu o opinię o uzgodnionym projekcie umowy nabycia lub o uzgodnionym projekcie umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia akcji, którą zamierza zawrzeć, w zakresie trybu wypłaty środków na nabycie lub objęcie akcji, a także o opinię dotyczącą stanu środków i zobowiązań Funduszu oraz możliwości płatniczych Funduszu w kontekście otrzymanego wniosku. Dysponent Funduszu wydaje opinię w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia.

2.

W przypadku gdy opinia dysponenta Funduszu dotycząca otrzymanego wniosku wskazuje na brak możliwości płatniczych Funduszu na jego realizację, Prezes Rady Ministrów informuje podmiot wnioskujący o nabycie akcji lub podmiot wnioskujący o objęcie akcji o braku możliwości rozpatrzenia jego wniosku.

§ 12.

1.

W przypadku gdy wniosek dotyczy nabycia lub objęcia akcji spółki z udziałem Skarbu Państwa, Prezes Rady Ministrów występuje o opinię do właściwego podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w rozumieniu art. 2 pkt 4a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, innego niż Prezes Rady Ministrów, w sytuacji gdy podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa nie jest podmiotem wnioskującym o nabycie akcji lub podmiotem wnioskującym o objęcie akcji, w zakresie zasadności nabycia lub objęcia akcji ze środków Funduszu.

2.

W przypadku gdy wniosek dotyczy nabycia lub objęcia akcji spółki z udziałem państwowej osoby prawnej, Prezes Rady Ministrów występuje o opinię do państwowej osoby prawnej wykonującej prawa z akcji, w zakresie zasadności nabycia lub objęcia akcji ze środków Funduszu.

3.

W przypadku gdy wniosek dotyczy nabycia lub objęcia akcji spółki, wobec której spółka z udziałem Skarbu Państwa jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów   (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), Prezes Rady Ministrów występuje o opinię do właściwego, innego niż Prezes Rady Ministrów, podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji spółki z udziałem Skarbu Państwa, która jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, wobec spółki, której akcje są objęte wnioskiem, w przypadku gdy podmiot ten nie jest podmiotem wnioskującym o nabycie akcji lub podmiotem wnioskującym o objęcie akcji, w zakresie zasadności nabycia lub objęcia akcji ze środków Funduszu.

4.

W przypadku gdy wniosek dotyczy nabycia lub objęcia akcji spółki, wobec której spółka z udziałem państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Rady Ministrów występuje o opinię do państwowej osoby prawnej wykonującej prawa z akcji spółki z udziałem państwowej osoby prawnej, która jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w zakresie zasadności nabycia lub objęcia akcji ze środków Funduszu.

5.

W przypadku gdy wniosek dotyczy nabycia akcji w celu, o którym mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, lub objęcia akcji w celu, o którym mowa w art. 9b ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Prezes Rady Ministrów występuje o opinię do Ministra Obrony Narodowej w zakresie oceny, czy nabycie lub objęcie akcji następuje w celu podejmowania środków służących ochronie podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

§ 13.

1.

Prezes Rady Ministrów występuje o opinię prawną Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej o uzgodnionym projekcie umowy nabycia lub o uzgodnionym projekcie umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia akcji, którą zamierza zawrzeć, także w przypadku gdy wartość czynności prawnej nie przekracza kwoty 100 000 000 złotych. Wniosek o wydanie opinii prawnej jest przedkładany Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej nie później niż na 15 dni, a w uzgodnieniu z Prezesem Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej - nie później niż na 4 dni, przed planowanym zawarciem umowy.

2.

Opinię, o której mowa w ust. 1, Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej wydaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień planowanego zawarcia umowy nabycia lub inwestycyjnej dotyczącej objęcia akcji. Niewydanie w tym terminie opinii przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej jest równoznaczne z brakiem zastrzeżeń do opiniowanego projektu umowy.

§ 14.

W przypadku nabywania akcji przez Skarb Państwa ze środków Funduszu z inicjatywy Prezesa Rady Ministrów § 10-13 stosuje się odpowiednio.

§ 15.

1.

Prezes Rady Ministrów zawiera:

1)

umowę nabycia akcji przez Skarb Państwa ze środków Funduszu;

2)

umowę inwestycyjną dotyczącą objęcia akcji przez Skarb Państwa ze środków Funduszu.

2.

Umowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2, określa w szczególności:

1)

wartość oraz termin planowanego objęcia akcji ze środków Funduszu;

2)

cel lub cele objęcia akcji ze środków Funduszu oraz opis przeznaczenia środków pochodzących z objęcia akcji, przekazanych z Funduszu;

3)

zobowiązania spółki, w której Skarb Państwa, w imieniu którego działa Prezes Rady Ministrów, obejmuje akcje ze środków Funduszu, w szczególności do:

a)

wykorzystania środków pochodzących z objęcia akcji, przekazanych z Funduszu, zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w pkt 2,

b)

przedkładania, do końca okresu wykorzystywania środków pochodzących z objęcia akcji, przekazanych z Funduszu, okresowych sprawozdań z wykorzystania tych środków oraz uzyskanych efektów,

c)

przedkładania sprawozdań finansowych, za każdy rok obrotowy, do końca okresu wykorzystywania środków pochodzących z objęcia akcji, przekazanych z Funduszu, wraz z sprawozdaniami biegłego rewidenta z ich badania, o ile będą one podlegać badaniu,

d)

przedłożenia sprawozdań biegłego rewidenta z badania stanu wykorzystania środków pochodzących z objęcia akcji, przekazanych z Funduszu, oraz oceny uzyskanych efektów,

e)

zwrotu kwoty stanowiącej równowartość środków pochodzących z objęcia akcji, przekazanych z Funduszu, wraz z odsetkami ustawowymi, w tym przez umorzenie akcji, w przypadku stwierdzenia, że:
  •   -  
    umowa, na podstawie której Skarb Państwa, w imieniu którego działał Prezes Rady Ministrów, objął akcje ze środków Funduszu, została zawarta w oparciu o nieprawdziwe dane,
  •   -  
    środki pochodzące z objęcia akcji, przekazane z Funduszu są wykorzystywane lub zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w pkt 2.

3.

Prezes Rady Ministrów może zlecić dokonanie dodatkowych analiz i raportów, w szczególności mających na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, której akcje mają zostać nabyte lub objęte, w celu weryfikacji wartości nabywanych lub obejmowanych akcji.

§ 16.

1.

Prezes Rady Ministrów przedkłada dysponentowi Funduszu zawartą umowę, o której mowa w § 15 ust. 1.

2.

Wypłata środków z Funduszu następuje na pisemne zlecenie składane dysponentowi Funduszu przez Prezesa Rady Ministrów nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 17.

Podmiot uprawniony do wykonywania prawa z akcji należących do Skarbu Państwa, w rozumieniu art. 2 pkt 4a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w spółce której akcje zostały nabyte ze środków Funduszu, przedkłada dysponentowi Funduszu każdorazowo informację o przychodach uzyskanych z tytułu zbycia akcji nabytych ze środków Funduszu oraz o dochodach uzyskanych z tytułu posiadania akcji nabytych ze środków Funduszu.

§ 18.

1.

Dysponent Funduszu prowadzi obsługę finansowo-księgową realizacji umowy, o której mowa w § 15 ust. 1.

2.

Dysponent Funduszu może powierzyć, w drodze umowy, realizację zadań, o których mowa w ust. 1, Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

§ 19.

Wnioski o nabycie akcji lub wnioski o objęcie akcji, w wyniku których nie zawarto umowy nabycia akcji lub umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia akcji do dnia 31 grudnia 2020 r., pozostawia się bez rozpoznania.

§ 20.

Rozporządzenie traci moc z dniem 31 grudnia 2020 r.

§ 21.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1)
Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1059).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, 1735, 2024, 2243 i 2270 oraz z 2019 r. poz. 229, 447, 492, 730 i 823.
3)
Kryteria te zostały określone w komunikacie Komisji Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014, str. 1).