Rozporządzenie Rady Ministrówz dnia 3 stycznia 2019 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 90k ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty   (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego   (Dz. U. poz. 890) w § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„ 

7.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów wynosi 300 zł miesięcznie.
 ”
 .

§ 2.

Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do stypendiów Prezesa Rady Ministrów przyznanych na rok szkolny 2019/2020.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.