Rozporządzenie Ministra Energiiz dnia 22 września 2019 r.w sprawie zakresu danych do wyliczenia premii gwarantowanej indywidualnej i premii kogeneracyjnej indywidualnej oraz sposobu ich wyliczania, w tym sposobu uwzględniania wartości otrzymanej pomocy publicznej 1)Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji   (Dz. U. z 2019 r. poz. 42 i 412) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1)

szczegółowy zakres danych wskazanych w art. 37 ust. 2 pkt 12 i art. 47 ust. 3 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, zwanej dalej „ustawą”;

2)

sposób wyliczania premii gwarantowanej indywidualnej oraz premii kogeneracyjnej indywidualnej, w tym sposób uwzględniania wartości otrzymanej pomocy publicznej.

§ 2.

Przy kalkulowaniu premii gwarantowanej indywidualnej dla jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, bierze pod uwagę następujące dane właściwe dla danej jednostki:

1)

moc elektryczną brutto i osiągalną moc elektryczną netto jednostki kogeneracji w MWe;

2)

osiągalną moc cieplną jednostki kogeneracji w MWt;

3)

średnioroczną sprawność przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w kogeneracji w jednostce kogeneracji wyrażoną w procentach, obliczoną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 58 ustawy;

4)

współczynnik skojarzenia określający stosunek energii elektrycznej z kogeneracji do ciepła użytkowego w kogeneracji;

5)

prognozowane wolumeny produkcyjne dla danego roku kalendarzowego:

a)

wolumen produkcji energii elektrycznej brutto w jednostce kogeneracji w MWh,

b)

wolumen ciepła wytworzonego w jednostce kogeneracji w GJ,

c)

wolumen sprzedanej energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji w MWh,

d)

wolumen sprzedanego ciepła wytworzonego w jednostce kogeneracji w GJ,

e)

wolumen energii chemicznej paliwa zużytego na produkcję energii elektrycznej i ciepła w jednostce kogeneracji w GJ,

f)

emisję dwutlenku węgla w jednostce kogeneracji w Mg,

g)

inne przedłożone przez wytwórcę dane produkcyjne niezbędne do określenia planów produkcji jednostki kogeneracji;

6)

prognozowane dla danego roku kalendarzowego:

a)

przychody ze sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji,

b)

przychody ze sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostce kogeneracji,

c)

pozostałe przychody z działalności operacyjnej uzyskane w odniesieniu do jednostki kogeneracji,

d)

koszty zmienne przypadające na produkcję energii elektrycznej i ciepła w jednostce kogeneracji,

e)

koszty operacyjne stałe, w tym koszty ogólnego zarządu i sprzedaży, przypadające na jednostkę kogeneracji,

f)

koszty finansowe, w tym odsetki od kredytów i pożyczek oraz umów o charakterze leasingu, odnoszące się do jednostki kogeneracji,

g)

nakłady inwestycyjne poniesione na modernizację - w przypadku jednostek, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy,

h)

zakładany niezbędny minimalny poziom zwrotu z kapitału - w przypadku jednostek, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy;

7)

średni ważony koszt kapitału wraz z uwzględnieniem czynników ryzyka niezależnych od inwestora - w przypadku jednostek, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy;

8)

okres wsparcia w latach kalendarzowych;

9)

przyznane dla danego roku, na który przyznawana jest premia gwarantowana indywidualna, bezpłatne pozwolenia na emisję gazów cieplarnianych przydzielone jednostce kogeneracji na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE   (Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2003, str. 32, z późn. zm.)2)Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 18, Dz. Urz. UE L 8 z 13.01.2009, str. 3, Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 109, Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 63, Dz. Urz. UE L 112 z 24.04.2012, str. 21, Dz. Urz. UE L 113 z 25.04.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 343 z 19.12.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 129 z 30.04.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 264 z 09.10.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 280 z 24.10.2015, str. 39, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 7 oraz Dz. Urz. UE L 76 z 19.03.2018, str. 3. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 631), zwanej dalej „dyrektywą 2003/87/WE”, o których wartość pomniejszane są koszty przypadające wyłącznie na produkcję ciepła w jednostce kogeneracji.

§ 3.

Wartość bezpłatnych pozwoleń na emisję gazów cieplarnianych, o których mowa w § 2 pkt 9, jest obliczana przez Prezesa URE na podstawie średniej ceny pozwoleń na emisję gazów cieplarnianych w kontraktach terminowych z dostawą na ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym składany jest wniosek o dopuszczenie do systemu premii gwarantowanej, notowanych na giełdzie Intercontinental Exchange, obliczanej na dzień składania wniosku, określonej jako średnia z ostatnich 60 dostępnych sesji notowań. Ceny określone podczas poszczególnych sesji notowań Prezes URE przelicza na złote według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski średniego kursu euro w dniu, w którym odbywała się sesja notowań, a jeżeli nie został ogłoszony średni kurs w tym dniu, stosuje ogłoszony przez Narodowy Bank Polski kurs w najbliższym dniu poprzedzającym dzień sesji notowań.

§ 4.

1.

Prezes URE dokonuje wyliczenia jednostkowej wysokości premii gwarantowanej indywidualnej, wyrażonej w zł/MWh, na podstawie danych określonych w § 2.

2.

Koszty, o których mowa w § 2, ustala się zgodnie z zasadami ewidencji kosztów określonymi w przepisach o rachunkowości, w sposób umożliwiający ustalenie kosztów stałych i kosztów zmiennych planowanych przez wytwórcę w odniesieniu do jednostki kogeneracji.

§ 5.

1.

Jednostkowa wysokość premii gwarantowanej indywidualnej w przypadku jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy, jest równa różnicy między prognozowanymi dla danego roku kalendarzowego kosztami tej jednostki określonymi w § 2 pkt 6 lit. d-f a prognozowanymi przychodami tej jednostki określonymi w § 2 pkt 6 lit. a-c z uwzględnieniem wartości bezpłatnych pozwoleń, o których mowa w § 2 pkt 9, odniesionej do prognozowanego wolumenu energii elektrycznej określonego w § 2 pkt 5 lit. a.

2.

Jednostkowa wysokość premii gwarantowanej indywidualnej w przypadku jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy, jest równa różnicy między prognozowanymi dla danego roku kalendarzowego kosztami tej jednostki określonymi w § 2 pkt 6 lit. d-h a prognozowanymi przychodami tej jednostki określonymi w § 2 pkt 6 lit. a-c z uwzględnieniem § 2 pkt 7 oraz wartości bezpłatnych pozwoleń, o których mowa w § 2 pkt 9, odniesionej do prognozowanego wolumenu energii elektrycznej określonego w § 2 pkt 5 lit. a.

§ 6.

Przy kalkulowaniu premii kogeneracyjnej indywidualnej dla jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy, Prezes URE bierze pod uwagę następujące dane właściwe dla danej jednostki:

1)

moc elektryczną brutto i osiągalną moc elektryczną netto jednostki kogeneracji w MWe;

2)

osiągalną moc cieplną jednostki kogeneracji w MWt;

3)

średnioroczną sprawność przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w kogeneracji w jednostce kogeneracji wyrażoną w procentach, obliczoną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 58 ustawy;

4)

współczynnik skojarzenia określający stosunek energii elektrycznej z kogeneracji do ciepła użytkowego w kogeneracji;

5)

prognozowane wolumeny produkcyjne:

a)

wolumen produkcji energii elektrycznej brutto w jednostce kogeneracji w MWh,

b)

wolumen ciepła wytworzonego w jednostce kogeneracji w GJ,

c)

wolumen sprzedanej energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji w MWh,

d)

wolumen sprzedanego ciepła wytworzonego w jednostce kogeneracji w GJ,

e)

wolumen energii chemicznej paliwa zużytego na produkcję energii elektrycznej i ciepła w jednostce kogeneracji w GJ,

f)

emisję dwutlenku węgla w jednostce kogeneracji w Mg,

g)

inne przedłożone przez wytwórcę dane produkcyjne niezbędne do określenia planów produkcji jednostki kogeneracji;

6)

prognozowane:

a)

nakłady inwestycyjne dla danej jednostki kogeneracji,

b)

przychody ze sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji,

c)

przychody ze sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostce kogeneracji,

d)

pozostałe przychody z działalności operacyjnej uzyskane w odniesieniu do jednostki kogeneracji,

e)

koszty zmienne przypadające na produkcję energii elektrycznej i ciepła w jednostce kogeneracji,

f)

koszty operacyjne stałe, w tym koszty ogólnego zarządu i sprzedaży, przypadające na jednostkę kogeneracji,

g)

koszty finansowe (w tym odsetki od kredytów i pożyczek oraz umów o charakterze leasingu), nakłady kapitałowe odtworzeniowe, odnoszące się do jednostki kogeneracji,

h)

zakładany niezbędny minimalny poziom zwrotu z kapitału;

7)

współczynniki korygujące wartość referencyjną dla znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 15 ust. 6 ustawy - w przypadku znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy;

8)

średni ważony koszt kapitału wraz z uwzględnieniem czynników ryzyka niezależnych od inwestora;

9)

przyznane bezpłatne pozwolenia na emisję gazów cieplarnianych przydzielone jednostce kogeneracji na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE, o których wartość pomniejszane są koszty przypadające wyłącznie na produkcję ciepła w jednostce kogeneracji.

§ 7.

Wartość bezpłatnych pozwoleń na emisję gazów cieplarnianych w okresie wsparcia, o których mowa w § 6 pkt 9, ustalana jest na podstawie najbardziej aktualnej prognozy długoterminowej według scenariusza „New Policies” Międzynarodowej Agencji Energii w zakresie cen uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

§ 8.

Prezes URE dokonuje wyliczenia jednostkowej wysokości premii kogeneracyjnej indywidualnej, wyrażonej w zł/MWh, na podstawie danych określonych w § 6.

§ 9.

Jednostkowa wysokość premii kogeneracyjnej indywidualnej w przypadku jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy, wyrażona w złotych za 1 MWh energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji, jest wyliczana na 15-letni okres wsparcia i odpowiada uśrednionemu zdyskontowanemu kosztowi wytworzenia energii elektrycznej i ciepła w całym cyklu życia dla danej jednostki, pomniejszonemu o prognozowane zdyskontowane przychody tej jednostki.

§ 10.

Premia gwarantowana indywidualna lub premia kogeneracyjna indywidualna jest wyliczana dla jednostki kogeneracji.

§ 11.

1.

Premia gwarantowana indywidualna albo premia kogeneracyjna indywidualna dla jednostki kogeneracji, obliczona przez Prezesa URE zgodnie z przepisami § 2-10, z wyłączeniem premii gwarantowanej indywidualnej dla jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwana dalej „premią”, jest pomniejszana przez Prezesa URE o pomoc inwestycyjną przeznaczoną na realizację inwestycji w zakresie tej jednostki kogeneracji. Premia pomniejszona o pomoc inwestycyjną stanowi premię gwarantowaną indywidualną skorygowaną albo premię kogeneracyjną indywidualną skorygowaną, zwane dalej „premią skorygowaną”.

2.

Prezes URE pomniejsza premię o pomoc inwestycyjną proporcjonalnie przez cały okres wsparcia przysługujący jednostce kogeneracji, dla której obliczana jest premia.

3.

W przypadku jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy, wysokość premii gwarantowanej indywidualnej ustalana jest corocznie na poszczególne lata przysługującego tej jednostce okresu wsparcia, przy czym wartość pomocy inwestycyjnej przeznaczonej na realizację inwestycji w zakresie modernizacji tej jednostki kogeneracji dzielona jest na równe części, których ilość odpowiada liczbie lat w okresie wsparcia przysługującego jednostce. Premia obliczona dla jednostki kogeneracji na dany rok jest pomniejszana o wartość wynikającą z jednej z części wartości pomocy inwestycyjnej odniesionej do ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wskazanej we wniosku, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy. Jeżeli wartość premii obliczonej na dany rok jest ujemna albo równa 0 zł/MWh, jedna z części wartości pomocy inwestycyjnej, która podlegałaby odjęciu od wysokości premii, nie jest odejmowana w danym roku ani w kolejnych latach okresu wsparcia.

§ 12.

1.

Premia albo premia skorygowana jest pomniejszana przez Prezesa URE o pomoc inwestycyjną, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy, udzieloną po dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 39 ust. 2 pkt 2 lub art. 52 ust. 2 pkt 2 ustawy, lub wartość wzrostu wartości pomocy inwestycyjnej, który nastąpił po tym dniu.

2.

Pomniejszenia premii albo premii skorygowanej o pomoc inwestycyjną lub wzrost wartości pomocy inwestycyjnej, o których mowa w ust. 1, dokonuje się, stosując odpowiednio wzór określony w art. 14 ust. 7 pkt 4 ustawy.

3.

W przypadku jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy, przepisy § 11 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 13.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1)
Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).
2)
Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 18, Dz. Urz. UE L 8 z 13.01.2009, str. 3, Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 109, Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 63, Dz. Urz. UE L 112 z 24.04.2012, str. 21, Dz. Urz. UE L 113 z 25.04.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 343 z 19.12.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 129 z 30.04.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 264 z 09.10.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 280 z 24.10.2015, str. 39, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 7 oraz Dz. Urz. UE L 76 z 19.03.2018, str. 3.