Rozporządzenie Ministra Środowiskaz dnia 31 października 2019 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny 1)Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).

Spis treści

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 101 ust. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze   (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1214 i 1495) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny   (Dz. U. poz. 1568) załączniki nr 1-4 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
1)
Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).

Załącznik nr 1   -   Z-1: Zestawienie zmian zasobów złoża (wzór)

Załącznik nr 2   -   Z-2: Uproszczone zestawienie zmian zasobów złoża (wzór)

Załącznik nr 3   -   Z-3: Zestawienie zmian zasobów złóż ropy naftowej, gazu ziemnego i metanu pokładów węgla kamiennego (wzór)

Załącznik nr 4   -   Z-4: Zestawienie zmian zasobów złóż wód leczniczych, wód termalnych i solanek (wzór)