Rozporządzenie Ministra Finansówz dnia 28 grudnia 2018 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych 1)Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

Spis treści

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych   (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650, 723, 1629 i 2354) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych   (Dz. U. z 2018 r. poz. 632) wprowadza się następujące zmiany:

1)

w § 3:

a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 

2.

Wpisów do dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej dokonuje się w sposób trwały i czytelny. Zmian i poprawek w dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej dokonuje się w taki sposób, aby przekreślony tekst pierwotny pozostał czytelny, a każdą zmianę lub poprawkę potwierdza się podpisem osoby dokonującej zmiany lub poprawki, z podaniem daty ich wprowadzenia, oraz w razie potrzeby opisuje się je w rubryce „uwagi”.
 ”
 ,

b)

dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„ 

3.

Wpisów do dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej dokonuje się przy wykorzystaniu programu komputerowego, zgodnie z pisemną instrukcją obsługi tego programu, w taki sposób, aby:

1)

umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz zapewniała ochronę zapisanych danych przed zniszczeniem lub utratą, z zachowaniem zasad poufności, integralności i dostępności;

2)

zapewniała ochronę przed nieuprawnionym dostępem, w szczególności poprzez zastosowanie mechanizmów uwierzytelniania i autoryzacji;

3)

umożliwiała wydruk wpisów i raportów z dokonanych wpisów, wraz z dokonanymi zmianami, w porządku chronologicznym;

4)

zapewniała identyfikację osoby dokonującej zmiany w dokumentacji wraz z datą dokonania tej zmiany;

5)

uniemożliwiała usuwanie wpisów;

6)

uniemożliwiała zmianę zapisanych danych bez wykrycia tego zdarzenia przez program.

4.

Podmiot prowadzący dokumentację w postaci elektronicznej przechowuje jej kopię zapisaną na informatycznym nośniku danych w sposób zapewniający ochronę zapisanych danych przed zniszczeniem lub utratą lub w postaci wydruku.
 ”
 ;

2)

§ 4 otrzymuje brzmienie:
„ 

§ 4.

Dokumentacja powinna być zarejestrowana przez właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego. W przypadku dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej dokumentacja powinna być również zabezpieczona urzędowo pieczęciami przez właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego, a poszczególne karty dokumentacji - kolejno ponumerowane.
 ”
 ;

3)

w § 7 w ust. 1 wyrazy „podpisy i pieczątki imienne” zastępuje się wyrazami „czytelne podpisy pozwalające na identyfikację”;

4)

załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Do dokumentacji, o której mowa w § 2 rozporządzenia zmienianego w § 1:

1)

prowadzonej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

2)

przedstawionej naczelnikowi urzędu celno-skarbowego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, która nie została zarejestrowana i zabezpieczona urzędowo przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia
- stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1)
Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

Załącznik   -   Rejestr napiwków (wzór)