Rozporządzenie Ministra Cyfryzacjiz dnia 21 lutego 2019 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego 1)Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 20d ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne   (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego   (Dz. U. poz. 1760) wprowadza się następujące zmiany:

1)

w § 5:

a)

w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„ 

3)

identyfikując się i autoryzując czynność utworzenia i potwierdzenia profilu zaufanego przy użyciu profilu osobistego.
 ”
 ,

b)

w ust. 2 wyrazy „pkt 2” zastępuje się wyrazami „pkt 2 i 3”;

2)

w § 8 w ust. 3 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„ 

4)

w sposób, o którym mowa w art. 20c ust. 1 pkt 4 ustawy - profil zaufany zawiera również wskazanie, że został potwierdzony przy wykorzystaniu profilu osobistego.
 ”
 ;

3)

w § 9 w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach „profilu zaufanego” dodaje się wyrazy „, profilu osobistego”;

4)

w § 13:

a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 

1.

Złożenie podpisu zaufanego jest możliwe w okresie ważności użytego do złożenia podpisu środka identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 20aa pkt 1 ustawy.
 ”
 ,

b)

w ust. 2 skreśla się wyrazy „o której mowa w § 8 ust. 6,”,

c)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„ 

2a.

Autoryzacja, o której mowa w ust. 2, dokonywana jest, odpowiednio do użytego środka identyfikacji elektronicznej:

1)

w przypadku profilu osobistego - w sposób określony dla tego środka identyfikacji elektronicznej w przepisach wydanych na podstawie art. 12j ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych   (Dz. U. z 2017 r. poz. 1464, z 2018 r. poz. 730 oraz z 2019 r. poz. 53 i 60);

2)

w przypadku profilu zaufanego - w sposób, o którym mowa w § 8 ust. 6.
 ”
 .

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 marca 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1-3, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.
Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 761).
1)
Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady