Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjiz dnia 21 lutego 2019 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych 1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji   (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 i 125) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych   (Dz. U. poz. 1029, z 2011 r. poz. 1258, z 2014 r. poz. 1235 oraz z 2018 r. poz. 223) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w ust. 1 w pkt 2 dodaje się lit. g w brzmieniu:
„ 

g)

w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA”,
 ”
 ;

2)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 

2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o jednostce organizacyjnej Policji, należy przez to rozumieć komendę, Centralne Biuro Śledcze Policji, Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”, komisariat, komisariat specjalistyczny, oddział i samodzielny pododdział prewencji Policji, samodzielny pododdział kontrterrorystyczny Policji, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, szkołę policyjną, ośrodek szkolenia Policji i Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.
 ”
 .

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2019 r.
1)
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).