Rozporządzenie Rady Ministrówz dnia 20 marca 2019 r.w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Spis treści

Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych   (Dz. U. poz. 1000 i 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Legitymacja służbowa pracownika Urzędu Ochrony Danych Osobowych zawiera następujący zakres danych: numer legitymacji, imię i nazwisko pracownika, datę ważności legitymacji, fotografię pracownika, podpis wystawcy, podpis posiadacza, hologram oraz stanowisko służbowe.

§ 2.

Wzór legitymacji służbowej pracownika Urzędu Ochrony Danych Osobowych określa załącznik do rozporządzenia.
1)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. poz. 923 oraz z 2011 r. poz. 601), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 165 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 i 1669).

Załącznik   -   Wzór legitymacji służbowej pracownika Urzędu Ochrony Danych Osobowych