Oświadczenie Rządowez dnia 22 marca 2019 r.w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r.

Treść oświadczenia

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r.   (Dz. U. poz. 1421) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 4 października 2018 r. wypowiedział Umowę między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzoną w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r.1)Tekst Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1989 r. poz. 321., co zostało notyfikowane Rządowi Republiki Austrii dnia 16 października 2018 r.2)W notyfikacji Rzeczpospolita Polska oświadczyła również, że zgodnie z art. 30 ust. 3 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów, sporządzonej w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r., oraz międzynarodowym prawem zwyczajowym klauzula arbitrażowa zawarta w art. 8 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji, która jest traktatem wcześniejszym, nie może być stosowana od dnia 1 maja 2004 r., to jest od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, ponieważ nie jest zgodna z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który jest traktatem późniejszym. Brak zgodności klauzul arbitrażowych zawartych w porozumieniach o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej został potwierdzony w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie C-284/16 Achmea. W świetle powyższego, trybunały arbitrażowe ustanowione na podstawie Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji nie posiadają jurysdykcji do rozpoznania spraw z uwagi na brak ważnej zgody na arbitraż..
Zgodnie z art. 11 ust. 2 umowy traci ona moc obowiązującą dnia 16 października 2019 r.
Zgodnie z art. 11 ust. 3 umowy, w odniesieniu do inwestycji dokonanych przed datą upływu ważności umowy, tj. przed dniem 16 października 2019 r., postanowienia jej artykułów 1 do 10 zachowują moc do dnia 16 października 2029 r.
1)
Tekst Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1989 r. poz. 321.
2)
W notyfikacji Rzeczpospolita Polska oświadczyła również, że zgodnie z art. 30 ust. 3 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów, sporządzonej w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r., oraz międzynarodowym prawem zwyczajowym klauzula arbitrażowa zawarta w art. 8 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji, która jest traktatem wcześniejszym, nie może być stosowana od dnia 1 maja 2004 r., to jest od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, ponieważ nie jest zgodna z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który jest traktatem późniejszym. Brak zgodności klauzul arbitrażowych zawartych w porozumieniach o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej został potwierdzony w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie C-284/16 Achmea. W świetle powyższego, trybunały arbitrażowe ustanowione na podstawie Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji nie posiadają jurysdykcji do rozpoznania spraw z uwagi na brak ważnej zgody na arbitraż.