Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiejz dnia 9 grudnia 2019 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Spis treści

Treść obwieszczenia

1.

Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych   (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi   (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1)

ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych   (Dz. U. poz. 2215),

2)

ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku   (Dz. U. poz. 2243),

3)

ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym   (Dz. U. poz. 2244),

4)

ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)   (Dz. U. poz. 730),

5)

ustawą z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw   (Dz. U. poz. 875),

6)

ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju   (Dz. U. poz. 1572),

7)

ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw   (Dz. U. poz. 1655),

8)

ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych   (Dz. U. poz. 1495),

9)

ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw   (Dz. U. poz. 2217)
oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 9 grudnia 2019 r.

2.

Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1)

art. 144 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych   (Dz. U. poz. 2215), który stanowi:
„ 

Art. 144.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem:

1)

art. 124 pkt 4 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;

2)

art. 49 ust. 5 i 6, który wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2021 r.;

3)

art. 77 ust. 3 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.;

4)

art. 23 ust. 5 i 6, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
 ”
 ;

2)

art. 48 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku   (Dz. U. poz. 2243), który stanowi:
„ 

Art. 48.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem:

1)

art. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. c, art. 2 pkt 3-5, art. 18 oraz art. 19, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

2)

art. 2 pkt 1, art. 8 pkt 3-6, art. 10 pkt 2, 4, 6 i 9-16, art. 11 pkt 1 i 2, art. 15, art. 36 oraz art. 43, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

3)

art. 4, art. 6, art. 9 pkt 1-4, pkt 6 lit. a i pkt 7, art. 14, art. 44 oraz art. 45, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2019 r.
 ”
 ;

3)

art. 54 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym   (Dz. U. poz. 2244), który stanowi:
„ 

Art. 54.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem:

1)

art. 1, art. 18 i art. 35, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;

2)

art. 4, art. 6, art. 17, art. 19 i art. 44, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2019 r.;

3)

art. 7 pkt 1 i art. 8 pkt 1 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
 ”
 ;

4)

odnośnika nr 1 oraz art. 173 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)   (Dz. U. poz. 730), które stanowią:
„ 
1) Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2).
 ”
„ 

Art. 173.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)

art. 87 pkt 1, który wchodzi w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia;

2)

art. 107 pkt 7 i 8, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2019 r.;

3)

art. 157 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 13 października 2019 r.
 ”
 ;

5)

odnośnika nr 1 oraz art. 9 ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw   (Dz. U. poz. 875), które stanowią:
„ 
1) Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniającego dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012   (Dz. Urz. UE L 347 z 28.12.2017, str. 35).
 ”
„ 

Art. 9.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 ”
 ;

6)

art. 41 i art. 44 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju   (Dz. U. poz. 1572), które stanowią:
„ 

Art. 41.

1.

Do dnia połączenia Krajowy Fundusz Kapitałowy Spółka Akcyjna działa na podstawie przepisów dotychczasowych.

2.

Od dnia połączenia do wsparcia finansowego udzielonego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy Spółkę Akcyjną przed dniem połączenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że uprawnienia Krajowego Funduszu Kapitałowego Spółki Akcyjnej wykonuje spółka zależna.

3.

Do przychodów Krajowego Funduszu Kapitałowego Spółki Akcyjnej, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-2a ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym   (Dz. U. z 2019 r. poz. 892), uzyskanych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepis art. 17 ust. 1 pkt 41 ustawy zmienianej w art. 22 w brzmieniu dotychczasowym.

4.

Zezwolenia na wykonywanie działalności zarządzającego ASI udzielone spółkom z siedzibą w państwie trzecim innym niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA, w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi   (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, z późn. zm.a)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2215, 2243 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730, 875 i 1495.), które są zarządzającymi z państwa trzeciego w rozumieniu art. 70zh ust. 2 tej ustawy, w brzmieniu dotychczasowym, i wpisy tych spółek do rejestru zarządzających ASI pozostają w mocy.
 ”
„ 

Art. 44.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 ”
 ;

7)

art. 36 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw   (Dz. U. poz. 1655), który stanowi:
„ 

Art. 36.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r.
 ”
 ;

8)

art. 86 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych   (Dz. U. poz. 1495), który stanowi:
„ 

Art. 86.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem:

1)

art. 67, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 27 lipca 2019 r.;

2)

art. 19 pkt 2 i 3 oraz art. 57, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

3)

art. 2 pkt 2 i 18-21, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia;

4)

art. 62 pkt 1, 4 i 5, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;

5)

art. 1 pkt 1-3, art. 55 oraz art. 70, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.;

6)

art. 33 pkt 2 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2020 r.;

7)

art. 62 pkt 6 lit. a tiret trzecie, lit. b i e i pkt 7 oraz art. 73 ust. 1-8, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2020 r.;

8)

art. 14:

a)

pkt 1:
 •   -  
  lit. a i lit. b w zakresie uchylonego art. 4ba ust. 6,
 •   -  
  lit. c w zakresie dodanego art. 4ba ust. 9,

b)

pkt 4:
 •   -  
  lit. a i lit. b w zakresie uchylonego art. 43d ust. 2,
 •   -  
  lit. c w zakresie dodanego art. 43d ust. 6,

c)

pkt 5,

d)

pkt 6 w zakresie dodanego art. 43f ust. 1-3 i 5
- które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2021 r.;

9)

art. 63 pkt 1 lit. b i pkt 2 oraz art. 68, które wchodzą w życie z dniem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 zdanie drugie Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. poz. 864).
 ”
 ;

9)

odnośnika nr 1 oraz art. 30, art. 37, art. 39, art. 42, art. 45 i art. 46 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw   (Dz. U. poz. 2217), które stanowią:
„ 
1) Niniejsza ustawa:

1)

wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania   (Dz. Urz. UE L 132 z 20.05.2017, str. 1);

2)

w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2004/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ofert przejęcia (Dz. Urz. UE L 142 z 30.04.2004, str. 12 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 17, t. 2, str. 20, Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 109 oraz Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 190);

3)

w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniającą dyrektywę 2001/34/WE (Dz. Urz. UE L 390 z 31.12.2004, str. 38, Dz. Urz. UE L 76 z 19.03.2008, str. 50, Dz. Urz. UE L 327 z 11.12.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, str. 120, Dz. Urz. UE L 294 z 06.11.2013, str. 13 oraz Dz. Urz. UE L 181 z 05.07.2019, str. 124);

4)

w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniającą dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 34, Dz. Urz. UE L 246 z 23.09.2015, str. 11 oraz Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 1);

5)

w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 326 z 08.12.2011, str. 113, Dz. Urz. UE L 249 z 14.09.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 362, Dz. Urz. UE L 341 z 18.12.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 153 z 22.05.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 354 z 23.12.2016, str. 37, Dz. Urz. UE L 347 z 28.12.2017, str. 35 oraz Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2018, str. 43);

6)

w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 349, Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, Dz. Urz. UE L 175 z 30.06.2016, str. 8, Dz. Urz. UE L 188 z 13.07.2016, str. 28, Dz. Urz. UE L 273 z 08.10.2016, str. 35, Dz. Urz. UE L 64 z 10.03.2017, str. 116 oraz Dz. Urz. UE L 231 z 14.09.2018, str. 39);

7)

służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE   (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12).
 ”
„ 

Art. 30.

1.

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, o którym mowa w art. 46d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 11, oraz zarządzający ASI, o którym mowa w art. 70ba ust. 1 ustawy zmienianej w art. 11, opracowują i publikują po raz pierwszy politykę dotyczącą zaangażowania, albo publikują wyjaśnienie powodów jej nieopracowania lub nieopublikowania, o których mowa odpowiednio w art. 46d ust. 1 i 4 oraz art. 70ba ust. 1 i 4 ustawy zmienianej w art. 11, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2.

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, o którym mowa w art. 46d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 11, oraz zarządzający ASI, o którym mowa w art. 70ba ust. 1 ustawy zmienianej w art. 11, opracowują i publikują po raz pierwszy sprawozdanie z realizacji polityki dotyczącej zaangażowania, albo publikują wyjaśnienie powodów jego nieopracowania lub nieopublikowania, o których mowa odpowiednio w art. 46d ust. 3 i 4 oraz art. 70ba ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 11, łącznie za lata 2019 i 2020.

3.

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, o którym mowa w art. 46d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 11, oraz zarządzający ASI, o którym mowa w art. 70ba ust. 1 ustawy zmienianej w art. 11, przekazują po raz pierwszy informację, o której mowa odpowiednio w art. 46f ust. 1 oraz art. 70bc ust. 1 ustawy zmienianej w art. 11, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
 ”
„ 

Art. 37.

Do spraw wszczętych na podstawie przepisów dotychczasowych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że przepis art. 281 ust. 1 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 11 stosuje się także do czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
 ”
„ 

Art. 39.

1.

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych prowadzące działalność na podstawie zezwolenia udzielonego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie zezwolenia udzielonego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy lub wpisu w rejestrze dokonanego przed tym dniem są obowiązani do dostosowania prowadzonej działalności do przepisów ustawy zmienianej w art. 11, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2.

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz zarządzający ASI są obowiązani do przekazania Komisji Nadzoru Finansowego, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, informacji o podziale kompetencji w zarządzie towarzystwa według stanu na dzień wejścia w życie niniejszej ustawy.
 ”
„ 

Art. 42.

Przepisów art. 36 ust. 1a, art. 117 ust. 3, 7 i 8, art. 127 oraz art. 137 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 11, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do funduszy utworzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz do funduszy, w przypadku których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożono wniosek o ich wpis do rejestru funduszy inwestycyjnych.
 ”
„ 

Art. 45.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1)

art. 10 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie art. 1 pkt 10;

2)

art. 55 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 55 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy;

3)

art. 81 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 81 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy;

4)

art. 48a ustawy zmienianej w art. 11 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 48a ustawy zmienianej w art. 11, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy;

5)

art. 3a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 13 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 3a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 13, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy;

6)

art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 14 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy;

7)

art. 131f ust. 5 ustawy zmienianej w art. 14 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 131f ust. 5 ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 46.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)

art. 1 pkt 10 i 76 oraz art. 28, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;

2)

art. 8 pkt 4 i 5 oraz art. 14 pkt 22, pkt 43 lit. b i pkt 47, które wchodzą w życie z dniem 3 września 2020 r.
 ”
 .
a)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2215, 2243 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730, 875 i 1495.

Załącznik   -   Tekst jednolity ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

   Dział I   

Przepisy ogólne

Art. 1.

Ustawa określa zasady tworzenia i działania funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności przez fundusze zagraniczne i spółki zarządzające.

Art. 1a.

1.

Ustawa określa również zasady działania podmiotów zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności przez podmioty zarządzające alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi mające siedzibę w państwie członkowskim albo w państwie trzecim.

2.

Nie stanowi działalności zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi działalność:

1)

zakładów ubezpieczeń prowadzona w zakresie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej   (Dz. U. z 2019 r. poz. 381, 730 i 2217), w szczególności zarządzanie ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi;

2)

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - w zakresie zarządzania funduszami tworzącymi lub wspierającymi system zabezpieczenia społecznego, oraz działalność innych jednostek sektora finansów publicznych prowadzona w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami;

3)

funduszy emerytalnych i towarzystw emerytalnych prowadzona w zakresie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych   (Dz. U. z 2018 r. poz. 1906 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074, 1474, 1495 i 2217);

4)

pracodawców prowadzących pracownicze programy emerytalne w zakresie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych   (Dz. U. z 2019 r. poz. 850, 1474 i 1495);

5)

kościelnych osób prawnych oraz osób prawnych innych związków wyznaniowych w odniesieniu do działalności inwestycyjnej w ramach struktury organizacyjnej kościoła lub związku wyznaniowego;

6)

banków centralnych;

7)

Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz innych instytucji międzynarodowych lub ponadnarodowych - jeżeli działalność zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi jest wykonywana w celu realizacji interesu publicznego;

8)

spółek holdingowych;

9)

spółek kapitałowych w zakresie prowadzenia działalności jako podmioty emisyjne, o których mowa w art. 92a ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe   (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357);

10)

Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Spółki Akcyjnej oraz spółki, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

11)

izb rozliczeniowych, o których mowa w art. 68a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - w zakresie prowadzenia funduszy zabezpieczających płynność rozliczeń transakcji lub systemu gwarantującego prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z transakcji;

12)

giełdowych izb rozrachunkowych, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych   (Dz. U. z 2019 r. poz. 312) - w zakresie organizowania i zarządzania systemem gwarantującym prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z transakcji;

13)

kontrahenta centralnego (CCP) w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji   (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.) - w zakresie prowadzenia funduszy na wypadek niewykonania zobowiązania, o których mowa w art. 42 tego rozporządzenia;

14)

banków krajowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, firm inwestycyjnych i zakładów reasekuracji - prowadzona w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami.

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1)

(uchylony)

1a)

ustawie o obrocie instrumentami finansowymi - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi   (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, z późn. zm.1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2243 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730, 875, 1655, 1798 i 2217.);

1b)

ustawie o ofercie publicznej - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych   (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, 1655, 1798 i 2217);

1c)

ustawie o nadzorze nad rynkiem kapitałowym - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym   (Dz. U. z 2019 r. poz. 1871 i 2217);

2)

ustawie o rachunkowości - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości   (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680);

2a)

rozporządzeniu 584/2010 - rozumie się przez to rozporządzenie Komisji (UE) nr 584/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie formatu i treści standardowego powiadomienia w formie pisemnej i zaświadczenia dotyczącego UCITS, wykorzystania łączności elektronicznej przez właściwe organy do celów powiadamiania oraz w zakresie procedur dotyczących kontroli na miejscu i dochodzeń oraz wymiany informacji między właściwymi organami   (Dz. Urz. UE L 176 z 10.07.2010, str. 16);

2b)

rozporządzeniu 231/2013 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru   (Dz. Urz. UE L 83 z 22.03.2013, str. 1);

2c)

rozporządzeniu 345/2013 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy venture capital   (Dz. Urz. UE L 115 z 25.04.2013, str. 1);

2d)

rozporządzeniu 346/2013 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej   (Dz. Urz. UE L 115 z 25.04.2013, str. 18);

2e)

rozporządzeniu 2017/565 - rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy   (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str. 1, z późn. zm.)2)Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 105 z 08.04.2014, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 153 z 22.05.2014, str. 1.;

2g5)Dodany przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 875), która weszła w życie z dniem 26 maja 2019 r.; oznaczenie pkt zmienione przez art. 11 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2217), która weszła w życie z dniem 30 listopada 2019 r.)

rozporządzeniu 2017/2402 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012   (Dz. Urz. UE L 347 z 28.12.2017, s. 35);

2h6)Dodany przez art. 11 pkt 1 lit. a ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 5.)

rozporządzeniu 2017/1129 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE   (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12);

3)

towarzystwie - rozumie się przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych spółka akcyjna;

3a)

zarządzającym ASI - rozumie się przez to zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną;

4)

Komisji - rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego;

5)

EEA - rozumie się przez to Europejski Obszar Gospodarczy;

6)

OECD - rozumie się przez to Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju;

7)

państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo inne niż Rzeczpospolita Polska, które jest członkiem Unii Europejskiej;

8)

państwie goszczącym - rozumie się przez to państwo inne niż Rzeczpospolita Polska, na terytorium którego towarzystwo albo zarządzający ASI zamierza wykonywać lub wykonuje działalność, lub na terytorium którego fundusz inwestycyjny zamierza zbywać lub zbywa jednostki uczestnictwa lub zamierza oferować lub oferuje certyfikaty inwestycyjne albo zarządzający ASI zamierza wprowadzać lub wprowadza alternatywną spółkę inwestycyjną do obrotu;

9)

funduszu zagranicznym - rozumie się przez to fundusz inwestycyjny otwarty lub spółkę inwestycyjną, które uzyskały zezwolenie właściwego organu w państwie członkowskim na prowadzenie działalności zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe;

10)

spółce zarządzającej - rozumie się przez to podmiot lub spółkę z siedzibą w państwie członkowskim, które uzyskały zezwolenie właściwego organu w państwie członkowskim na wykonywanie działalności w zakresie zarządzania funduszami prowadzącymi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe;

10a)

alternatywnym funduszu inwestycyjnym - rozumie się przez to instytucję wspólnego inwestowania, której przedmiotem działalności, w tym w ramach wydzielonego subfunduszu, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, niebędącą funduszem działającym zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe;

10b)

unijnym AFI - rozumie się przez to alternatywny fundusz inwestycyjny, który został zarejestrowany jako alternatywny fundusz inwestycyjny przez właściwy organ w państwie członkowskim lub uzyskał zezwolenie właściwego organu w państwie członkowskim na prowadzenie działalności jako alternatywny fundusz inwestycyjny, a w przypadku braku wymogu uzyskania zezwolenia lub rejestracji - prowadząc taką działalność, ma siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;

10c)

zarządzającym z UE - rozumie się przez to osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego, która uzyskała zezwolenie właściwego organu w państwie członkowskim na wykonywanie działalności zarządzania alternatywnym funduszem inwestycyjnym zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym działalność zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;

10d)

spółce holdingowej - rozumie się przez to spółkę kapitałową, w tym spółkę europejską, która realizuje określoną branżową strategię biznesową przez spółki, w których posiada udziały lub akcje, lub jednostki zależne lub powiązane w rozumieniu ustawy o rachunkowości w celu generowania długoterminowego wzrostu wartości tej spółki lub jednostki, i która:

a)

wykonuje tę działalność w imieniu własnym i na własny rachunek, a jej akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub

b)

nie została utworzona głównie w celu uzyskiwania przychodów dla inwestorów w drodze zbycia akcji lub udziałów w takich spółkach, jeżeli okoliczność ta jest wykazana w jej rocznym sprawozdaniu finansowym;

11)

państwie macierzystym - rozumie się przez to państwo członkowskie, na terytorium którego, w przypadku:

a)

spółki zarządzającej lub zarządzającego z UE - podmiot ten ma siedzibę,

b)

funduszu zagranicznego - podmiot ten uzyskał zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności,

c)

unijnego AFI - podmiot ten uzyskał po raz pierwszy zezwolenie lub został po raz pierwszy zarejestrowany, a w przypadku braku wymogu uzyskania zezwolenia lub rejestracji - ma siedzibę;

12)

prawie wspólnotowym - rozumie się przez to akty prawne wydawane przez instytucje i organy Unii Europejskiej;

13)

oddziale - rozumie się przez to wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności, przy czym za jeden oddział uważa się wszystkie jednostki organizacyjne:

a)

spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b)

towarzystwa albo zarządzającego ASI zlokalizowane na terytorium państwa goszczącego;

13a)

kliencie profesjonalnym - rozumie się przez to podmiot, na którego rzecz jest lub ma być świadczona usługa, albo któremu proponowane jest nabycie jednostek uczestnictwa, objęcie certyfikatów inwestycyjnych albo nabycie lub objęcie praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, posiadający doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, który jest:

a)

bankiem krajowym, bankiem zagranicznym lub instytucją kredytową,

b)

firmą inwestycyjną,

c)

krajowym zakładem ubezpieczeń albo zagranicznym zakładem ubezpieczeń lub krajowym zakładem reasekuracji albo zagranicznym zakładem reasekuracji, w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, prowadzącym działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d)

funduszem inwestycyjnym, alternatywną spółką inwestycyjną lub inną instytucją wspólnego inwestowania, towarzystwem funduszy inwestycyjnych, zarządzającym ASI, spółką zarządzającą lub zarządzającym z UE,

e)

funduszem emerytalnym albo towarzystwem emerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

f)

towarowym domem maklerskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,

g)

podmiotem zawierającym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na własny rachunek transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych instrumentów pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach lub działającym w tym celu na rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych rynków,

h)

instytucją finansową inną niż wskazane w lit. a-g,

i)

inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazany w lit. a-h, prowadzącym działalność regulowaną na rynku finansowym,

j)

podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność na warunkach równoważnych z działalnością prowadzoną przez podmioty wskazane w lit. a-i,

k)

przedsiębiorcą spełniającym co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym równowartość w złotych kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego:
 •   -  
  suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej równowartość w złotych 20 000 000 euro,
 •   -  
  osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej równowartość w złotych 40 000 000 euro,
 •   -  
  kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej równowartość w złotych 2 000 000 euro,

l)

organem publicznym, który zarządza długiem publicznym, bankiem centralnym, Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub inną organizacją międzynarodową pełniącą podobne funkcje,

m)

innym inwestorem instytucjonalnym, którego podstawowym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmiotem zajmującym się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych,

n)

podmiotem innym niż wskazane w lit. a-m, który jest traktowany jak klient profesjonalny;

13b)

kliencie detalicznym - rozumie się przez to podmiot, na którego rzecz jest lub ma być świadczona usługa, albo któremu proponowane jest nabycie jednostek uczestnictwa, objęcie certyfikatów inwestycyjnych albo nabycie lub objęcie praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, niebędący klientem profesjonalnym albo będący klientem profesjonalnym, którego traktuje się, świadcząc na jego rzecz usługi, albo proponując nabycie jednostek uczestnictwa, objęcie certyfikatów inwestycyjnych albo nabycie lub objęcie praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, jak klienta detalicznego;

14)

firmie inwestycyjnej - rozumie się przez to firmę inwestycyjną w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

15)

banku krajowym - rozumie się przez to bank, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;

16)

banku zagranicznym - rozumie się przez to bank, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;

17)

instytucji kredytowej - rozumie się przez to instytucję kredytową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;

17a)

instrumentach finansowych - rozumie się przez to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

18)

instrumentach pochodnych - rozumie się przez to prawa majątkowe, których cena rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych;

19)

niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych - rozumie się przez to instrumenty pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem negocjacji między stronami;

20)

bazie instrumentów pochodnych - rozumie się przez to papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe, a także określone indeksy, kursy walut, stopy procentowe, stanowiące podstawę do ustalenia ceny instrumentu pochodnego lub niewystandaryzowanego instrumentu pochodnego;

20a)

instrumentach pochodnych właściwych AFI - rozumie się przez to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c-i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, będące przedmiotem umów zawieranych przez alternatywną spółkę inwestycyjną lub unijny AFI zarządzany przez towarzystwo lub zarządzającego ASI;

21)

instrumentach rynku pieniężnego - rozumie się przez to papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne:

a)

o terminie realizacji praw nie dłuższym niż 397 dni liczonym od dnia ich wystawienia lub od dnia ich nabycia lub

b)

które regularnie podlegają dostosowaniu do bieżących warunków panujących na rynku pieniężnym w okresach nie dłuższych niż 397 dni, lub

c)

których ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej, odpowiada ryzyku instrumentów finansowych, o których mowa w lit. a lub b
- oraz co do których istnieje podaż i popyt umożliwiające ich nabywanie i zbywanie w sposób ciągły na warunkach rynkowych, przy czym przejściowa utrata płynności przez papier wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu instrumentu rynku pieniężnego;

21a)

krótkiej sprzedaży - rozumie się przez to technikę inwestycyjną, która opiera się na założeniu osiągnięcia zysku w wyniku spadku cen określonych instrumentów finansowych od momentu realizacji zlecenia ich sprzedaży, jeżeli zostały one pożyczone w celu rozliczenia transakcji przez inwestora lub przez podmiot realizujący na rachunek inwestora zlecenie sprzedaży albo nabyte w tym celu przez jeden z tych podmiotów na podstawie umowy lub umów zobowiązujących zbywcę do dokonania w przyszłości odkupu od nabywcy takich samych instrumentów finansowych, do momentu wymagalności roszczenia o zwrot sprzedanych w ten sposób instrumentów finansowych, albo jeżeli zostały spełnione warunki, o których mowa odpowiednio w art. 12 lub art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego   (Dz. Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1);

22)

rynku zorganizowanym - rozumie się przez to wyodrębniony pod względem organizacyjnym i finansowym system obrotu działający regularnie i zapewniający jednakowe warunki zawierania transakcji oraz powszechny i równy dostęp do informacji o transakcjach, zgodnie z zasadami określonymi przez właściwe przepisy kraju, w którym obrót ten jest dokonywany, a w szczególności obrót zorganizowany, o którym mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi;

22a)

rynku regulowanym - rozumie się przez to rynek, o którym mowa w art. 14 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

22b)

alternatywnym systemie obrotu - rozumie się przez to alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

23)

bliskich powiązaniach - rozumie się przez to posiadanie bezpośrednio lub pośrednio ponad 20% kapitału innego podmiotu lub prawa do wykonywania co najmniej 20% głosów w organach innego podmiotu, lub sprawowanie przez podmiot kontroli, lub współkontroli nad innym podmiotem w zakresie określonym w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości;

24)

grupie kapitałowej - rozumie się przez to podmiot dominujący wraz z podmiotami od niego zależnymi;

257)W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 1 lit. b ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 5.)

podmiocie dominującym - rozumie się przez to:

a)

podmiot dominujący w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej,

b)

podmiot, który został uznany za podmiot dominujący na podstawie art. 2a;

26)

podmiocie zależnym - rozumie się przez to podmiot zależny w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej;

27)

zarządzaniu portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych - rozumie się przez to zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, w rozumieniu art. 75 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

28)

doradztwie inwestycyjnym - rozumie się przez to doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

28a)

wprowadzaniu alternatywnej spółki inwestycyjnej do obrotu - rozumie się przez to:

a)

proponowanie objęcia nowych lub podwyższenia wartości nominalnej istniejących udziałów - w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

b)

proponowanie objęcia akcji nowej emisji oraz sprzedaż akcji własnych - w przypadku spółki akcyjnej i spółki komandytowo-akcyjnej,

c)

podejmowanie czynności związanych z przystąpieniem do spółki nowych komandytariuszy lub zwiększeniem wkładu dotychczasowych komandytariuszy - w przypadku spółki komandytowej;

28b)

prime brokerze - rozumie się przez to bank krajowy, instytucję kredytową, firmę inwestycyjną lub inny podmiot podlegający wymogom ostrożnościowym wynikającym z przepisów prawa oraz nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, które oferują klientom profesjonalnym usługi polegające na:

a)

przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,

b)

wykonywaniu zleceń, o których mowa w lit. a, na rachunek dającego zlecenie,

c)

udzielaniu pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przedmiotem jest jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być dokonana za pośrednictwem banku krajowego, instytucji kredytowej lub firmy inwestycyjnej udzielającej pożyczki
- i które jednocześnie mogą świadczyć inne usługi, takie jak prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych lub usługi udzielania pożyczek papierów wartościowych lub rozliczania i dokonywania rozrachunku transakcji;

29)

(uchylony)

30)

puli wierzytelności - rozumie się przez to przynoszącą regularny dopływ kapitału grupę jednolitych rodzajowo wierzytelności, posiadanych i wyodrębnionych przez inicjatora sekurytyzacji, z których każda z wierzytelności stanowiących łącznie co najmniej 75% grupy przynosi regularny dopływ kapitału oraz każda wierzytelność spełnia kryteria określone w statucie funduszu;

31)

inicjatorze sekurytyzacji - rozumie się przez to jednostkę samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą, zbywające funduszowi sekurytyzacyjnemu pulę wierzytelności albo zobowiązujące się do przekazywania funduszowi sekurytyzacyjnemu wszystkich świadczeń otrzymanych przez nie z określonej puli wierzytelności;

32)

sekurytyzowanych wierzytelnościach - rozumie się przez to wierzytelności stanowiące przedmiot lokat funduszu sekurytyzacyjnego oraz wierzytelności wyodrębnione przez inicjatora sekurytyzacji albo inny podmiot, który zawarł z funduszem umowę zobowiązującą go do przekazywania funduszowi świadczeń uzyskanych w związku z tymi wierzytelnościami;

33)

danych osobowych - rozumie się przez to imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, a w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej także numer PESEL;

33a)

danych kontaktowych - rozumie się przez to adres korespondencyjny, numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

34)

papierach wartościowych - rozumie się przez to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem instrumentów pochodnych;

35)

zdematerializowanych papierach wartościowych - rozumie się przez to papiery wartościowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

36)

(uchylony)

37)

(uchylony)

388)W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 1 lit. c ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 5.)

ofercie publicznej - rozumie się przez to ofertę publiczną papierów wartościowych, o której mowa w art. 2 lit. d rozporządzenia 2017/1129;

398)W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 1 lit. c ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 5.)

publicznym funduszu inwestycyjnym zamkniętym - rozumie się przez to fundusz inwestycyjny zamknięty, którego certyfikaty inwestycyjne zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu lub zostały objęte lub nabyte w drodze oferty publicznej, z wyjątkiem oferty publicznej, która nie wymaga sporządzenia prospektu na podstawie:

a)

art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia 2017/1129, o ile jest kierowana do mniej niż 150 osób będących inwestorami kwalifikowanymi, lub

b)

art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129;

40)

dniu roboczym - rozumie się przez to każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

41)

trwałym nośniku informacji - rozumie się przez to każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane;

42)

całkowitej ekspozycji - rozumie się przez to obliczoną uznanymi metodami, wyrażoną w walucie, w której wyceniane są aktywa funduszu inwestycyjnego otwartego, kwotę zaangażowania tego funduszu powstałego na skutek zawierania umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, lub innych umów stosowanych w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu inwestycyjnego otwartego;

42a)

ekspozycji AFI - rozumie się przez to obliczoną z uwzględnieniem art. 6-11 rozporządzenia 231/2013, wyrażoną w walucie, w której wyceniane są aktywa alternatywnego funduszu inwestycyjnego, kwotę zaangażowania tego funduszu uwzględniającą wszystkie aktywa i zobowiązania funduszu, instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6, albo instrumenty pochodne właściwe AFI, pożyczki, których przedmiotem są środki pieniężne lub papiery wartościowe, oraz inne umowy wiążące się ze zwiększeniem zaangażowania funduszu, gdy ryzyko i korzyści wynikające z tych umów dotyczą tego funduszu;

42b)

dźwigni finansowej AFI - rozumie się przez to każdą metodę zwiększania ekspozycji AFI, w szczególności przez pożyczanie środków pieniężnych lub papierów wartościowych lub przez inwestycje w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6, albo instrumenty pochodne właściwe AFI;

42c)

sprawozdaniu rocznym AFI - rozumie się przez to sprawozdanie roczne alternatywnego funduszu inwestycyjnego;

43)

przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę, o którym mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców   (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495);

44)

przedsiębiorcy zagranicznym - rozumie się przez to przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej   (Dz. U. z 2019 r. poz. 1079, 1214, 1495 i 1655);

45)

rejestrze zarządzających EuVECA - rozumie się przez to prowadzony przez Komisję, zgodnie z art. 14 rozporządzenia 345/2013, rejestr towarzystw i zarządzających ASI, uprawnionych do zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi posługującymi się nazwą „EuVECA”;

46)

rejestrze zarządzających EuSEF - rozumie się przez to prowadzony przez Komisję, zgodnie z art. 15 rozporządzenia 346/2013, rejestr towarzystw i zarządzających ASI, uprawnionych do zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi posługującymi się nazwą „EuSEF”.

Art. 2a9)Dodany przez art. 11 pkt 2 ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 5..

1.

Komisja może uznać dany podmiot za podmiot dominujący w stosunku do towarzystwa, jeżeli podmiot ten wywiera znaczący wpływ na działalność towarzystwa przez:

1)

udział w podejmowaniu decyzji w zakresie wyznaczania kierunków polityki finansowej i operacyjnej towarzystwa, w tym również dotyczącej podziału zysku lub pokrycia straty bilansowej, lub

2)

bezpośredni albo pośredni wpływ na organy zarządzające lub nadzorujące towarzystwa, lub

3)

przeprowadzanie istotnych transakcji z towarzystwem.

2.

Znaczący wpływ na działalność towarzystwa, o którym mowa w ust. 1, może być realizowany przez:

1)

istniejące powiązania kapitałowe, finansowe lub osobowe o charakterze prawnym lub faktycznym, lub

2)

osobę trzecią działającą w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz określonego podmiotu, lub

3)

osobę trzecią, z którą określony podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie określonego uprawnienia.

3.

Uznanie podmiotu za podmiot dominujący następuje w drodze decyzji.

4.

Decyzja, o której mowa w ust. 3, jest natychmiast wykonalna.

5.

Na wniosek podmiotu uznanego za podmiot dominujący Komisja uchyla decyzję wydaną na podstawie ust. 3, jeżeli ustały okoliczności uzasadniające wydanie tej decyzji.

Art. 2b9)Dodany przez art. 11 pkt 2 ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 5..

1.

Jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania towarzystwem, z uwagi na możliwy negatywny wpływ podmiotu uznanego na podstawie art. 2a za podmiot dominujący na towarzystwo, Komisja może, w drodze decyzji, nakazać zaprzestanie wywierania takiego wpływu, wskazując termin oraz warunki i zakres podjęcia stosownych czynności.

2.

Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1, nie zostanie wykonana w terminie, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć na podmiot uznany za podmiot dominujący karę pieniężną do wysokości 20 000 000 zł.

Art. 3.

110)W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 3 lit. a ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 5..

Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

3.

Fundusz inwestycyjny prowadzi działalność, ze szczególnym uwzględnieniem interesu uczestników, przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego określonych w ustawie.

4.

Fundusz inwestycyjny może prowadzić działalność jako:

1)

fundusz inwestycyjny otwarty;

2)

alternatywny fundusz inwestycyjny: specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty albo fundusz inwestycyjny zamknięty.

Art. 4.

1.

Towarzystwo tworzy fundusz inwestycyjny, zarządza nim i reprezentuje fundusz w stosunkach z osobami trzecimi.

1a.

Towarzystwo, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, może przekazać spółce zarządzającej prowadzącej działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenie jego spraw.

1b.

Towarzystwo, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, może przekazać zarządzającemu z UE prowadzącemu działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanie specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym lub funduszem inwestycyjnym zamkniętym i prowadzenie jego spraw.

1c.

Zarządzanie specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym albo funduszem inwestycyjnym zamkniętym obejmuje co najmniej zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu i ryzykiem.

2.

Organem funduszu inwestycyjnego jest towarzystwo, utworzone zgodnie z przepisami ustawy.

3.

W przypadkach i na warunkach określonych w ustawie w funduszu inwestycyjnym, jako jego organ, działają również rada inwestorów, zgromadzenie inwestorów lub zgromadzenie uczestników.

4.

Fundusz nie jest podmiotem zależnym od towarzystwa, spółki zarządzającej ani od osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w radzie inwestorów, zgromadzeniu inwestorów lub zgromadzeniu uczestników.

Art. 5.

Siedzibą i adresem funduszu inwestycyjnego jest siedziba i adres towarzystwa będącego jego organem.

Art. 6.

1.

Uczestnikami funduszu inwestycyjnego są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:

1)

na rzecz których w rejestrze uczestników funduszu są zapisane jednostki uczestnictwa lub ich ułamkowe części albo

1a12)Dodany przez art. 11 pkt 4 ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 5.)

wskazane w ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych prowadzonej przez agenta emisji, o którym mowa w art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, albo

2.

Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne reprezentują prawa majątkowe uczestników funduszu, określone ustawą i statutem funduszu inwestycyjnego.

3.

Uczestnicy funduszu nie odpowiadają za zobowiązania funduszu.

Art. 7.

1.

Wpłaty do funduszu inwestycyjnego są dokonywane w formie pieniężnej.

2.

Do funduszu inwestycyjnego mogą być wniesione:

1)

zdematerializowane papiery wartościowe - jeżeli statut funduszu tak stanowi, lub

2)

inne niż zdematerializowane papiery wartościowe, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 - jeżeli ustawa oraz statut funduszu tak stanowią.

3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o wpłatach, rozumie się przez to również wniesienie do funduszu praw majątkowych, o których mowa w ust. 2.

Art. 8.

1.

Fundusz inwestycyjny dokonuje wyceny aktywów funduszu, ustalenia wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny.

2.

Wartość aktywów netto funduszu ustala się pomniejszając wartość aktywów funduszu o jego zobowiązania.

Art. 8a.

1.

Alternatywna spółka inwestycyjna jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, innym niż określony w art. 3 ust. 4 pkt 2.

215)W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 16..

Alternatywna spółka inwestycyjna może prowadzić działalność w formie:

1)

spółki kapitałowej, w tym spółki europejskiej;

2)

spółki komandytowej albo spółki komandytowo-akcyjnej, w których jedynym komplementariuszem jest spółka kapitałowa, w tym spółka europejska.

216)W brzmieniu ustalonym przez art. 15 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1655), która wejdzie w życie z dniem 1 marca 2020 r..

Alternatywna spółka inwestycyjna może prowadzić działalność w formie:

1)

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej albo spółki europejskiej;

2)

spółki komandytowej albo spółki komandytowo-akcyjnej, w których jedynym komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna albo spółka europejska.

3.

Wyłącznym przedmiotem działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną.

Art. 8b.

1.

Zarządzający ASI zarządza alternatywną spółką inwestycyjną, w tym co najmniej portfelem inwestycyjnym tej spółki oraz ryzykiem.

2.

Zarządzającym ASI może być wyłącznie:

1)

w przypadku określonym w art. 8a ust. 2 pkt 1 - spółka kapitałowa będąca alternatywną spółką inwestycyjną, prowadząca działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI;

2)

w przypadku określonym w art. 8a ust. 2 pkt 2 - spółka kapitałowa będąca komplementariuszem alternatywnej spółki inwestycyjnej, prowadząca działalność jako zewnętrznie zarządzający ASI.

3.

Nie uznaje się za zarządzającego ASI osoby prawnej zarządzającej alternatywną spółką inwestycyjną, której jedynymi inwestorami są ta osoba prawna lub podmioty należące do tej samej, co ta osoba prawna, grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości, pod warunkiem że żaden z tych inwestorów sam nie jest alternatywną spółką inwestycyjną ani unijnym AFI.

4.

Zarządzający z UE, który prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może przejąć zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną od zewnętrznie zarządzającego ASI. Przejęcie zarządzania następuje w drodze zmiany umowy albo statutu alternatywnej spółki inwestycyjnej, w której zarządzający ASI jest komplementariuszem.

Art. 8c.

1.

Inwestorem alternatywnej spółki inwestycyjnej jest podmiot, który posiada prawa uczestnictwa tej spółki.

2.

Prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej są odpowiednio udział w spółce oraz akcja.

3.

Przez udział w spółce w przypadku spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej rozumie się ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce.

4.

Wkład do alternatywnej spółki inwestycyjnej w zamian za prawa uczestnictwa tej spółki może wnieść podmiot spełniający kryteria klienta profesjonalnego. W przypadku zawiązywania spółki w drodze oferty publicznej wkład do alternatywnej spółki inwestycyjnej w zamian za prawa uczestnictwa tej spółki może wnieść także podmiot niespełniający kryteriów klienta profesjonalnego.

5.

Przedmiotem wkładu do alternatywnej spółki inwestycyjnej prowadzącej działalność w formie spółki komandytowej nie może być prawo niezbywalne ani świadczenie pracy lub usług.

6.

Oznaczenia „alternatywna spółka inwestycyjna” lub skrótu tego oznaczenia „asi” ma prawo i obowiązek używać w nazwie, reklamie lub informacji reklamowej lub do określenia wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej jedynie alternatywna spółka inwestycyjna zarządzana przez zarządzającego ASI uprawnionego do wykonywania tej działalności zgodnie z ustawą.

Art. 9.

1.

Depozytariusz wykonuje obowiązki określone w ustawie, w szczególności polegające na przechowywaniu aktywów oraz prowadzeniu rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego lub alternatywnej spółki inwestycyjnej, a także na zapewnieniu właściwego monitorowania przepływu środków pieniężnych tych podmiotów.

2.

Depozytariusz jest obowiązany przy wykonywaniu swoich obowiązków działać w sposób rzetelny, dochowując najwyższej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, a także zgodnie z zasadami uczciwego obrotu.

Art. 10.

Wykonując swoje zadania, towarzystwo i depozytariusz oraz zarządzający ASI i depozytariusz działają niezależnie i w interesie odpowiednio uczestników funduszu inwestycyjnego i inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej.

Art. 11.

W przypadku papierów wartościowych emitowanych za granicą pojęcie „papiery wartościowe” ma w ustawie takie znaczenie, jakie nadają mu przepisy państwa, w którym zostały wyemitowane, lub państwa, w którym emitent ma siedzibę.

Art. 12.

Do instrumentów pochodnych będących przedmiotem umów zawartych przez fundusz inwestycyjny lub alternatywną spółkę inwestycyjną nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych   (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495) oraz art. 413 Kodeksu cywilnego.

Art. 13.

1.

Aktywa funduszu inwestycyjnego mogą być wyceniane, a zobowiązania ustalane w walucie obcej, określonej w jego statucie, pod warunkiem że zgodnie z polityką inwestycyjną tego funduszu co najmniej 50% wartości jego aktywów stanowią lokaty:17)Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 5 lit. a ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 5.

1)

nabyte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej za tę walutę obcą lub

2)

denominowane w tej walucie obcej.

2.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do funduszu nie mają zastosowania przepisy art. 9 oraz art. 45 ustawy o rachunkowości w zakresie odnoszącym się do waluty obcej.

318)W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 5 lit. b ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 5..

Wpłaty do funduszu lub wypłaty kwot należnych uczestnikom z tytułu wypłaty dochodów funduszu, wypłaty przychodów ze zbycia lokat, o których mowa w art. 198 ust. 1, odkupienia jednostek uczestnictwa lub wykupu certyfikatów inwestycyjnych mogą być dokonywane w walucie obcej, jeżeli:

1)

aktywa funduszu są wyceniane, a zobowiązania funduszu ustalane w tej walucie obcej - w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego;

2)

statut funduszu tak stanowi oraz określa warunki tych wpłat i wypłat - w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Art. 13a.

1.

Odmowa przez Komisję wpisu towarzystwa lub zarządzającego ASI do rejestru zarządzających EuVECA, w przypadku gdy nie są spełnione kryteria, o których mowa w art. 14 ust. 2 rozporządzenia 345/2013, następuje w drodze decyzji.

2.

Odmowa przez Komisję wpisu towarzystwa lub zarządzającego ASI do rejestru zarządzających EuSEF, w przypadku gdy nie są spełnione kryteria, o których mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia 346/2013, następuje w drodze decyzji.

Art. 13b19)Dodany przez art. 78 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 3..

Fundusz inwestycyjny, towarzystwo, alternatywna spółka inwestycyjna i zarządzający ASI, a także podmioty, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 2, w zakresie ich działalności, o której mowa w tych przepisach oraz w art. 32 ust. 2b, będące administratorami przetwarzającymi dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia 2016/679, nie są obowiązane do wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 15 rozporządzenia 2016/679, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zapobiegania przestępstwom.

   Dział II   

Tworzenie i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych

Art. 14.

1.

Fundusz inwestycyjny może być utworzony wyłącznie przez towarzystwo.

2.

Towarzystwo może utworzyć więcej niż jeden fundusz inwestycyjny.

3.

Fundusz inwestycyjny może być utworzony jako:

1)

fundusz inwestycyjny otwarty;

2)

specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty;

3)

fundusz inwestycyjny zamknięty.

3a.

Fundusz inwestycyjny, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, może być utworzony wyłącznie przez towarzystwo, które uzyskało zezwolenie na wykonywanie działalności określonej w art. 45 ust. 1a.

4.

Oznaczenia „fundusz inwestycyjny”, skrótu tego oznaczenia lub skrótów, o których mowa w ust. 6, ma prawo i obowiązek używać w nazwie, reklamie lub informacji reklamowej lub do określenia wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej jedynie fundusz inwestycyjny utworzony zgodnie z ustawą.

5.

Nazwa funduszu inwestycyjnego powinna zawierać określenie rodzaju funduszu inwestycyjnego, zgodnie z ust. 3.

6.

Jeżeli statut funduszu inwestycyjnego tak stanowi, fundusz inwestycyjny może zamiast oznaczenia rodzaju funduszu, zgodnie z ust. 3, używać w nazwie następującego skrótu:

1)

„fio” - w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego;

2)

„sfio” - w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego;

3)

„fiz” - w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Art. 15.

1.

1)

nadania funduszowi inwestycyjnemu statutu przez towarzystwo;

2)

zawarcia przez towarzystwo z depozytariuszem umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego;

3)

wydania zezwolenia przez Komisję;

4)

zebrania wpłat do funduszu inwestycyjnego w wysokości określonej w jego statucie;

5)

wpisania funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych.

1a21)W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 6 ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 5..

Utworzenie funduszu inwestycyjnego zamkniętego emitującego zgodnie ze statutem wyłącznie certyfikaty inwestycyjne:

1)

w sposób niestanowiący oferty publicznej albo w drodze oferty publicznej, która nie wymaga sporządzenia prospektu na podstawie:

a)

art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia 2017/1129, o ile jest kierowana do mniej niż 150 osób będących inwestorami kwalifikowanymi, lub

b)

art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129, oraz

2)

które nie będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu
- nie wymaga wydania zezwolenia przez Komisję.

2.

Łączna wysokość wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie może być niższa niż 4 000 000 zł.

3.

Wpłaty do funduszu inwestycyjnego są zbierane w drodze zapisów.

4.

W przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego, o którym mowa w ust. 1a, łączną minimalną wysokość wpłat do funduszu oraz sposób zbierania wpłat określa statut tego funduszu.

5.

Towarzystwo, tworząc fundusz inwestycyjny, może przeprowadzić zapisy, o których mowa w ust. 3, przez dokonanie wpłat przez towarzystwo, spółkę zarządzającą, z którą zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, albo zarządzającego z UE, z którym zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1b, lub ich akcjonariuszy.

6.

Fundusz inwestycyjny nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych. Z tą chwilą towarzystwo staje się organem funduszu inwestycyjnego.

7.

Towarzystwo zawiadamia Komisję o utworzeniu funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1a, niezwłocznie po jego wpisaniu do rejestru funduszy inwestycyjnych, załączając statut funduszu inwestycyjnego oraz informację o dacie wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych i łącznej wysokości wpłat zebranych do funduszu.

Art. 15a22)Dodany przez art. 125 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 20..

1.

Utworzenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego będącego funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych   (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572), oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami, w którym wszystkie subfundusze są subfunduszami zdefiniowanej daty, o których mowa w art. 39 tej ustawy, wymaga:

1)

nadania funduszowi inwestycyjnemu statutu przez towarzystwo;

2)

zawarcia przez towarzystwo z depozytariuszem umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego;

3)

wpisania funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych.

2.

Do utworzenia funduszy, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 15 ust. 2, 3 i 5, art. 26 oraz art. 28-30.

3.

Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, towarzystwo niezwłocznie składa wniosek do sądu rejestrowego o wpisanie funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych.

4.

Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, towarzystwo dołącza:

1)

statut funduszu inwestycyjnego;

2)

statut towarzystwa tworzącego fundusz inwestycyjny oraz zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców;

3)

listę członków zarządu towarzystwa zawierającą ich imiona i nazwiska oraz pełnioną funkcję.

5.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

6.

Sąd rejestrowy rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub jego uzupełnienia.

7.

Sąd rejestrowy odmawia wpisu funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w ustawie.

8.

Niezwłocznie po wpisaniu funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych fundusz doręcza Komisji wypis z tego rejestru oraz statut funduszu.

9.

W okresie, w którym wartość aktywów netto funduszu, o którym mowa w ust. 1, jest niższa niż 2 000 000 zł, towarzystwo pokrywa z własnych środków koszty funduszu, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5, 6, 8 i 9 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Art. 16.

1.

Rejestr funduszy inwestycyjnych prowadzi Sąd Okręgowy wWarszawie, zwany dalej „sądem rejestrowym”.

2.

Rejestr funduszy inwestycyjnych jest jawny.

3.

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru funduszy inwestycyjnych, wzór tego rejestru oraz szczegółowy tryb postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy inwestycyjnych, mając na względzie konieczność zapewnienia zgodności danych ujawnionych w rejestrze ze stanem faktycznym i prawnym. Rejestr powinien zawierać aktualne informacje dotyczące w szczególności rodzaju funduszu inwestycyjnego, jego organów i statutu oraz celu inwestycyjnego, a także zmian sytuacji prawnej i organizacyjnej funduszu inwestycyjnego.

Art. 17.

1.

Wpis do rejestru funduszy inwestycyjnych obejmuje:

1)

nazwę i rodzaj funduszu inwestycyjnego;

2)

cel inwestycyjny;

3)

czas trwania funduszu inwestycyjnego, jeżeli jest ograniczony;

4)

firmę, siedzibę i adres towarzystwa tworzącego fundusz inwestycyjny, sposób reprezentowania towarzystwa oraz numer wpisu towarzystwa do rejestru przedsiębiorców wraz z oznaczeniem sądu prowadzącego rejestr, a w przypadku gdy towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b, dodatkowo firmę, siedzibę i adres spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE;

5)

listę członków zarządu towarzystwa oraz pełnomocników, którym udzielono pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania funduszu inwestycyjnego;

6)

firmę, siedzibę i adres depozytariusza;

7)

wzmiankę o złożonym rocznym sprawozdaniu finansowym funduszu.

2.

W razie zmiany danych wymienionych w ust. 1, fundusz inwestycyjny składa niezwłocznie wniosek o ich wpisanie do rejestru funduszy inwestycyjnych.

3.

Wpisanie zmian związanych z przejęciem zarządzania funduszem inwestycyjnym przez inne towarzystwo oraz z przejęciem zarządzania funduszem inwestycyjnym i prowadzenia jego spraw przez spółkę zarządzającą albo zarządzającego z UE może nastąpić po okazaniu:

1)

zezwolenia Komisji, o którym mowa odpowiednio w art. 238a ust. 2, art. 272b ust. 2 albo art. 276d ust. 2;

2)

decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażającej zgodę na przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym albo przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym i prowadzenie jego spraw albo oświadczenia towarzystwa o braku konieczności uzyskania takiej zgody - w przypadku gdy zamiar takiego przejęcia nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Art. 18.

1.

Statut funduszu inwestycyjnego sporządza się w formie aktu notarialnego.

2.

Statut określa:

1)

nazwę i rodzaj funduszu inwestycyjnego;

2)

firmę, siedzibę i adres towarzystwa;

3)

organy funduszu inwestycyjnego i sposób jego reprezentacji;

3a)

zasady i tryb działania zgromadzenia uczestników - w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego;

3b)

firmę, siedzibę i adres spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE - w przypadku gdy towarzystwo zawarło umowę, o której mowa odpowiednio w art. 4 ust. 1a albo 1b;

4)

firmę, siedzibę i adres depozytariusza;

4a)

(uchylony)

5)

firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu, któremu towarzystwo powierzyło wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 46 ust. 1-3a oraz w art. 46b;

6)

czas trwania funduszu inwestycyjnego, jeżeli jest ograniczony;

7)

łączną wysokość wpłat do funduszu inwestycyjnego, ustaloną zgodnie z art. 15 ust. 2 lub ust. 4;

8)

rodzaje zdematerializowanych papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem wpłat oraz terminy przyjmowania wpłat papierami wartościowymi;

9)

rodzaje innych niż zdematerializowane papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem wpłat na objęcie certyfikatów inwestycyjnych oraz wskazuje, czy udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, mogą być przedmiotem wpłat na objęcie certyfikatów inwestycyjnych - w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego;

10)

cel inwestycyjny funduszu inwestycyjnego albo subfunduszy;

11)

zasady polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego;

12)

zasady wypłacania dochodów funduszu inwestycyjnego uczestnikom funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa;

13)

zasady wypłacania uczestnikom funduszu inwestycyjnego zamkniętego dochodów funduszu - w przypadku gdy statut funduszu przewiduje wypłacanie tych dochodów;

14)

rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających fundusz inwestycyjny, w tym w szczególności wynagrodzenie towarzystwa, oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów;

15)

częstotliwość dokonywania wyceny aktywów funduszu inwestycyjnego, ustalania wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny;

15a)

metody i zasady dokonywania wyceny aktywów - w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego;

15b)

wskazanie, że metody i zasady dokonywania wyceny aktywów funduszu opisane w prospekcie informacyjnym są zgodne z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych - w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego;

16)

minimalną wysokość wpłaty do funduszu inwestycyjnego otwartego;

17)

inne niż wynikające z ustawy prawa uczestników funduszu inwestycyjnego;

18)

sposób udostępniania informacji o funduszu inwestycyjnym do publicznej wiadomości;

19)

sposób ogłaszania zmian statutu;

20)

inne niż wynikające z ustawy przyczyny rozwiązania funduszu inwestycyjnego.

3.

Wysokość wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym jest uzależniona od rodzaju polityki inwestycyjnej funduszu lub subfunduszu oraz ryzyka inwestycyjnego.

4.

Wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym powinna być tak ustalona, aby zapewnione były ochrona interesu uczestników funduszy inwestycyjnych oraz konkurencyjność funduszy inwestycyjnych.

5.

Statut funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego nie może przewidywać obciążania aktywów funduszu kosztami związanymi ze zbywaniem oraz odkupywaniem jednostek uczestnictwa.

6.

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji, określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, kierując się potrzebą zapewnienia konkurencyjności funduszy inwestycyjnych, przy uwzględnieniu sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Art. 19.

1.

Celami inwestycyjnymi funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, który przy dokonywaniu lokat funduszu nie stosuje zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego, mogą być wyłącznie:

1)

ochrona realnej wartości aktywów funduszu inwestycyjnego lub

2)

osiąganie przychodów z lokat netto funduszu inwestycyjnego, lub

3)

wzrost wartości aktywów funduszu inwestycyjnego w wyniku wzrostu wartości lokat.

2.

Przy określaniu celu inwestycyjnego należy w statucie zastrzec, że fundusz inwestycyjny nie gwarantuje jego osiągnięcia.

Art. 20.

1.

Zasady polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego określają sposoby osiągania celu inwestycyjnego, a w szczególności:

1)

typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat funduszu;

2)

kryteria doboru lokat;

3)

zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne;

4)

dopuszczalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez fundusz.

1a.

Statut funduszu inwestycyjnego w części dotyczącej zasad polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego określa szczegółowe, niewynikające z przepisów ustawy, zasady dywersyfikacji lokat i innych ograniczeń inwestycyjnych.

2.

Jeżeli fundusz inwestycyjny przekroczy ograniczenia inwestycyjne określone w statucie, jest obowiązany do niezwłocznego dostosowania stanu swoich aktywów do wymagań określonych w statucie, uwzględniając interes uczestników funduszu.

Art. 21.

Dochodami funduszu inwestycyjnego są przychody z lokat netto funduszu inwestycyjnego lub zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat.

Art. 22.

1.

Do wniosku towarzystwa o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego załącza się:

1)

statut funduszu inwestycyjnego;

2)

umowę z depozytariuszem o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego;

3)

(uchylony)

4)

(uchylony)

5)

dane osobowe członków zarządu depozytariusza odpowiedzialnych za wykonywanie funkcji depozytariusza przez jego jednostkę organizacyjną wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych;

6)

dane osobowe osób zatrudnionych w towarzystwie lub w podmiotach, o których mowa w art. 46 ust. 1-3a oraz w art. 46b, które mają istotny wpływ na działalność funduszu, w tym w szczególności na decyzje inwestycyjne funduszu;

7)

dane osobowe osób wyznaczonych przez depozytariusza do wykonywania obowiązków określonych w umowie;

8)

informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym osób, o których mowa w pkt 6, w szczególności w zakresie lokowania w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe stanowiące przedmiot lokat funduszu, oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego;

9)

odpisy z właściwego rejestru podmiotów, którym towarzystwo powierzyło wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1;

10)

prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego oraz kluczowe informacje dla inwestorów;

10a)

informację dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego - w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub funduszu inwestycyjnego zamkniętego, przy czym przepisy art. 222a ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio;

11)

wskazanie inicjatora sekurytyzacji oraz podstawowych warunków umów zawartych przez towarzystwo w związku z procesem sekurytyzacji - w przypadku standaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego;

12)

oświadczenie firmy audytorskiej o zgodności metod i zasad wyceny aktywów funduszu opisanych w statucie z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez fundusz polityką inwestycyjną - w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego;

13)

oświadczenie biegłego rewidenta o prawidłowości i zgodności z profilem ryzyka inwestycyjnego i polityką inwestycyjną funduszu inwestycyjnego systemu zarządzania ryzykiem w towarzystwie, przyjętych metod pomiaru i monitorowania ryzyka, wyznaczania całkowitej ekspozycji albo ekspozycji AFI oraz systemu limitów wewnętrznych przyjętego dla funduszu inwestycyjnego, w przypadku gdy towarzystwo nie zarządza funduszem inwestycyjnym o takim profilu ryzyka inwestycyjnego i polityce inwestycyjnej jak fundusz, którego dotyczy wniosek, albo oświadczenie towarzystwa, że towarzystwo zarządza funduszem inwestycyjnym o takim profilu ryzyka inwestycyjnego i polityce inwestycyjnej.

2.

W przypadku wniosku towarzystwa o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, co do którego towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, załącza się dokumenty i informacje, określone w ust. 1 pkt 1, 2, 5, 7 i 10, a ponadto:

1)

umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, zawartą między towarzystwem a spółką zarządzającą;

2)

umowę dotyczącą współpracy i wymiany informacji zawartą między depozytariuszem a spółką zarządzającą;

3)

informację o zleconych przez spółkę zarządzającą innym podmiotom na podstawie umowy czynnościach z zakresu zarządzania funduszem i prowadzenia jego spraw, należącego do kompetencji spółki zarządzającej zgodnie z art. 272c ust. 1.

Art. 23.

1.

Komisja wydaje zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego.

1a.

Przed wydaniem zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, co do którego towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, Komisja może zwrócić się do właściwych organów państwa macierzystego spółki zarządzającej o przedstawienie wyjaśnień i informacji, czy spółka zarządzająca jest uprawniona do zarządzania funduszem inwestycyjnym o takiej polityce inwestycyjnej i celach inwestycyjnych jak fundusz inwestycyjny otwarty, którego dotyczy wniosek.

2.

Komisja odmawia wydania zezwolenia, jeżeli:

1)

osoby, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 5-7, mogą wykonywać swoje obowiązki z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu;

2)

statut funduszu inwestycyjnego lub umowa z depozytariuszem, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2, nie uwzględniają należycie interesu uczestników funduszu, a w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego - statut funduszu zawiera postanowienia uniemożliwiające zbywanie jednostek uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3)

towarzystwo nie zapewnia zarządzania w sposób należyty funduszem inwestycyjnym o takiej polityce inwestycyjnej i celach inwestycyjnych jak fundusz inwestycyjny, którego dotyczy wniosek;

4)

wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym.

2a.

W przypadku wniosku towarzystwa o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, co do którego towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, Komisja odmawia wydania zezwolenia także, jeżeli:

1)

(uchylony)

2)

spółka zarządzająca nie zapewnia przestrzegania obowiązków, o których mowa w art. 10, art. 37 ust. 2, art. 48 ust. 2b pkt 2 i 5-9 oraz ust. 2c, art. 272 ust. 3, art. 272a ust. 1-3 i 5, oraz przepisów wydanych na podstawie art. 48a;

3)

właściwe organy państwa macierzystego spółki zarządzającej nie zezwoliły jej na zarządzanie funduszem inwestycyjnym o takiej polityce inwestycyjnej i celach inwestycyjnych jak fundusz inwestycyjny otwarty, którego dotyczy wniosek;

4)

spółka zarządzająca nie posiada zezwolenia właściwego organu państwa macierzystego spółki na wykonywanie działalności w zakresie zarządzania funduszami prowadzącymi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe.

3.

Wydając zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, Komisja zatwierdza statut funduszu oraz wybór depozytariusza funduszu, a w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego, co do którego towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, także wybór spółki zarządzającej.

Art. 24.

1.

Zezwolenia Komisji wymaga zmiana statutu funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, który przy dokonywaniu lokat funduszu nie stosuje zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego, w zakresie:

1)

o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 14;

2)

wskazania rynku zorganizowanego, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1, art. 94 ust. 1 lub art. 116a;

3)

wskazania lokat, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 2;

4)

wskazania podmiotów, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lit. d;

5)

dotyczącym możliwości zwiększenia limitu inwestycyjnego w przypadku, o którym mowa w art. 96 ust. 3 oraz w art. 98 ust. 2 i 4;

6)

możliwości odstąpienia od stosowania ograniczeń, o których mowa w art. 100 ust. 1 i 2, oraz wskazania emitenta, poręczyciela lub gwaranta, w przypadku, o którym mowa w art. 100 ust. 3;

7)

dotyczącym utworzenia nowego subfunduszu albo utworzenia subfunduszu jako subfunduszu powiązanego.

2.

Zezwolenia Komisji wymaga zmiana statutu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, który przy dokonywaniu lokat funduszu stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego, oraz funduszu inwestycyjnego zamkniętego w zakresie:

1)

o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 14;

2)

o którym mowa w art. 139 ust. 3;

3)

o którym mowa w art. 198 ust. 2;

4)

dotyczącym utworzenia nowego subfunduszu.

2a.

Z zastrzeżeniem art. 117a, zmiana statutu funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, nie wymaga uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ust. 2.

2b.

Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w zakresie dostosowania wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem do maksymalnej wysokości określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ust. 6 nie wymaga uzyskania zezwolenia.

2c23)Dodany przez art. 125 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 20..

Nie wymaga uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, zmiana statutu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w zakresie utworzenia nowego subfunduszu będącego subfunduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

3.

(uchylony)

4.

Komisja odmawia zezwolenia, jeżeli zmiana statutu jest sprzeczna z prawem lub interesem uczestników funduszu inwestycyjnego.

5.

O zmianie statutu funduszu inwestycyjnego towarzystwo ogłasza w sposób określony w statucie.

6.

Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego, która wymaga zezwolenia Komisji, wchodzi w życie:

1)

w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianie statutu lub od dnia ostatniego ogłoszenia, jeżeli statut przewiduje więcej niż jedno ogłoszenie - w przypadku zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-6 lub ust. 2 pkt 1-3;

2)

z dniem ogłoszenia - w przypadku zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 lub ust. 2 pkt 4;

3)

z dniem wykreślenia z rejestru funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu w nowy subfundusz istniejącego funduszu z wydzielonymi subfunduszami - w przypadku zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w art. 241 ust. 2 pkt 1.

7.

Komisja może zezwolić na skrócenie terminu określonego w ust. 6, jeżeli nie naruszy to interesu uczestników funduszu inwestycyjnego.

8.

Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego, która nie wymaga zezwolenia Komisji, wchodzi w życie:

1)

w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianie statutu - w przypadku zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 10 i 11, oraz w zakresie opłat manipulacyjnych, o których mowa w art. 86 ust. 2, jeżeli pobierane są przy odkupieniu jednostek uczestnictwa;

1a)

z dniem ogłoszenia lub innym określonym przez zgromadzenie inwestorów - w przypadku zmiany statutu funduszu inwestycyjnego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, na którą zgromadzenie inwestorów wyraziło zgodę;

1b)

w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia o zmianie statutu - w przypadku zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 i 3b, w związku z przejęciem zarządzania funduszem inwestycyjnym albo przejęciem zarządzania funduszem inwestycyjnym i prowadzenia jego spraw;

2)

z dniem ogłoszenia - w pozostałych przypadkach.

8a.

Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego, o której mowa w ust. 8 pkt 1, mająca bezpośredni związek ze zmianami statutu funduszu wymagającymi uzyskania zezwolenia Komisji, o których mowa w ust. 1 lub 2, może wejść w życie w terminie wejścia w życie zmian statutu wymagających uzyskania zezwolenia Komisji, nie krótszym jednak niż 3 miesiące od dnia jej ogłoszenia.

8b.

W przypadku, o którym mowa w ust. 8a, ogłoszenie może być dokonanie z zastrzeżeniem, że warunkiem wejścia w życie zmian statutu, o których mowa w ust. 8 pkt 1, jest uzyskanie zezwolenia Komisji, o którym mowa w ust. 1 lub 2, z jednoczesnym wskazaniem, że wejście w życie tych zmian będzie zgodne z terminem wejścia w życie zmian wymagających uzyskania zezwolenia Komisji. W takim przypadku ogłoszenie dotyczące zmian wymagających uzyskania zezwolenia Komisji powinno zawierać informacje o wejściu w życie zmian, o których mowa w ust. 8 pkt 1.

8c.

W przypadku nieudzielenia przez Komisję zezwolenia na dokonanie zmian statutu powiązanych ze zmianami, o których mowa w ust. 8 pkt 1, fundusz niezwłocznie dokonuje ogłoszenia o tym fakcie wraz z podaniem informacji o nieziszczeniu się warunku wejścia w życie uprzednio ogłoszonych zmian.

8d24)W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 7 ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 5..

W przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, termin, o którym mowa w ust. 8 pkt 1b, może zostać skrócony, o ile wszyscy uczestnicy takiego funduszu wyrazili na to zgodę w formie uchwały zgromadzenia inwestorów.

9.

Fundusz inwestycyjny zawiadamia Komisję o terminach dokonanych ogłoszeń oraz o treści ogłoszeń, załączając do zawiadomienia jednolity tekst statutu oraz wypis aktu notarialnego zawierającego zmiany statutu, a także składa wniosek do sądu rejestrowego o wpisanie do rejestru zmiany statutu, załączając do wniosku jego jednolity tekst wraz z informacją o dokonaniu ogłoszeń i o terminach ich dokonania, a w przypadkach, o których mowa w ust. 8 pkt 1a i ust. 8d - wraz z uchwałą zgromadzenia inwestorów.

Art. 25.

(uchylony)

Art. 26.

1.

Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa albo na certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu doręczenia zezwolenia na utworzenie funduszu, a w przypadku funduszu, o którym mowa w art. 15 ust. 1a - w terminie określonym w statucie funduszu. Termin przyjmowania zapisów nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

2.

Osoby zapisujące się na jednostki uczestnictwa albo na certyfikaty inwestycyjne dokonują wpłat do funduszu inwestycyjnego i otrzymują pisemne potwierdzenie wpłat.

3.

Zapis na jednostki uczestnictwa albo na certyfikaty inwestycyjne jest nieodwołalny i bezwarunkowy, jak również nie może być złożony z zastrzeżeniem terminu.

Art. 27.

1.

Towarzystwo prowadzi zapisy na certyfikaty inwestycyjne funduszu, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, banku krajowego wykonującego działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowego oddziału instytucji kredytowej, uprawnionych do wykonywania działalności w zakresie oferowania instrumentów finansowych, a na jednostki uczestnictwa - bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, banku krajowego wykonującego działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowego oddziału instytucji kredytowej, uprawnionych do wykonywania działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

2.

Przy prowadzeniu zapisów na jednostki uczestnictwa towarzystwo udostępnia bezpłatnie prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego i kluczowe informacje dla inwestorów.

3.

Za zgodą Komisji towarzystwo może prowadzić zapisy na jednostki uczestnictwa za pośrednictwem podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 2. W takim przypadku do wniosku, o którym mowa w art. 22, towarzystwo załącza umowę zawartą z tym podmiotem oraz dokumenty, o których mowa w art. 32 ust. 4, dotyczące tego podmiotu.

4.

Komisja odmawia zgody, o której mowa w ust. 3, jeżeli podmiot pośredniczący w prowadzeniu zapisów nie zapewnia wykonywania tych czynności z zachowaniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób należycie zabezpieczający interesy osób zapisujących się na jednostki uczestnictwa.

Art. 28.

1.

Wpłaty do funduszu inwestycyjnego są dokonywane na wydzielony rachunek bankowy lub rachunek papierów wartościowych towarzystwa prowadzony przez depozytariusza, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.

W przypadku wpłat do funduszu inwestycyjnego, dokonywanych w innych niż zdematerializowane papierach wartościowych, udziałach w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub w prawach, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, osoba zapisująca się na certyfikaty inwestycyjne przenosi, w drodze umowy, zgodnie z odrębnymi przepisami, prawa z tych papierów, udziałów lub prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, na towarzystwo oraz składa u depozytariusza kopię tej umowy, a w przypadku papierów wartościowych, także te papiery lub, jeżeli papiery wartościowe nie mają formy dokumentu, dokument potwierdzający ich posiadanie wydany na podstawie właściwych przepisów.

2a.

Dokonanie wpłaty w prawach, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, wymaga dokonania wyceny tych praw przez towarzystwo nie później niż miesiąc przed zawarciem z towarzystwem umowy, o której mowa w ust. 2, i nie później niż 2 miesiące przed terminem rozpoczęcia zapisów na certyfikaty inwestycyjne funduszu. Koszty związane z wyceną i zawarciem umowy, o której mowa w ust. 2, ponosi towarzystwo lub osoba zapisująca się na certyfikaty inwestycyjne, zależnie od postanowień prospektu emisyjnego albo warunków emisji.

3.

Towarzystwo nie może rozporządzać, przed zarejestrowaniem funduszu inwestycyjnego, wpłatami do funduszu, pobranymi opłatami manipulacyjnymi ani kwotami z tytułu oprocentowania tych wpłat lub pożytkami, jakie wpłaty te przynoszą.

4.

Wpłaty, o których mowa w ust. 1-2a, nie mogą być przedmiotem egzekucji kierowanej przeciwko towarzystwu i nie wchodzą do masy upadłości towarzystwa oraz nie mogą być objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym.

Art. 29.

1.

Jeżeli w terminie na dokonanie zapisów na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne dokonano wpłat w wysokości określonej w statucie, towarzystwo, w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów, przydziela jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne.

2.

W przypadku gdy z wyceny wniesionych do funduszu inwestycyjnego papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, dokonanej w dniu następującym po ostatnim dniu przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne, lub z wyceny praw, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, dokonanej zgodnie z art. 28 ust. 2a, wynika, że wartość tych papierów wartościowych, udziałów lub praw przewyższa cenę emisyjną certyfikatu albo wielokrotność tej ceny, sposób postępowania określa statut funduszu inwestycyjnego, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.

Zwrot nadpłaty ponad cenę emisyjną albo wielokrotność tej ceny w środkach pieniężnych jest możliwy tylko w przypadku, gdy nadpłata nie przekracza 10% odpowiednio ceny emisyjnej certyfikatu albo wielokrotności ceny emisyjnej certyfikatu.

4.

Przydział jednostek uczestnictwa następuje przez wpisanie do rejestru uczestników funduszu inwestycyjnego liczby jednostek uczestnictwa przypadającej na dokonaną wpłatę do funduszu inwestycyjnego, powiększoną o wartość otrzymanych pożytków i odsetki naliczone przez depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek do dnia przydziału.

5.

Wpis do rejestru, o którym mowa w ust. 4, wywołuje skutki prawne z chwilą wpisania funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych.

6.

Niezwłocznie po dokonaniu przydziału, o którym mowa w ust. 1, towarzystwo składa do sądu rejestrowego wniosek o wpisanie funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych.

7.

Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, należy dołączyć:

1)

zezwolenie Komisji na utworzenie funduszu inwestycyjnego - w przypadku funduszu inwestycyjnego, którego utworzenie wymaga wydania przez Komisję zezwolenia;

2)

statut funduszu inwestycyjnego;

3)

statut towarzystwa tworzącego fundusz inwestycyjny oraz zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców;

4)

listę członków zarządu towarzystwa zawierającą ich imiona i nazwiska oraz pełnioną funkcję;

5)

oświadczenie depozytariusza o zebraniu wymaganych statutem wpłat oraz o zgodności sposobu ich zebrania z ustawą, statutem funduszu inwestycyjnego oraz - w przypadku funduszu inwestycyjnego, którego utworzenie wymaga wydania przez Komisję zezwolenia - z tym zezwoleniem.

7a.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 pkt 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

8.

Sąd rejestrowy rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub jego uzupełnienia.

9.

Sąd rejestrowy odmawia wpisu funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w ustawie, statucie funduszu inwestycyjnego lub w zezwoleniu wydanym przez Komisję.

10.

Niezwłocznie po wpisaniu funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych, fundusz wydaje certyfikaty inwestycyjne, na warunkach i w sposób określony w statucie funduszu i prospekcie emisyjnym albo w warunkach emisji, oraz doręcza Komisji wypis z tego rejestru.

Art. 30.

1.

Do dnia wpisania funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych Komisja może cofnąć zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, jeżeli przy zbieraniu wpłat towarzystwo naruszyło przepisy ustawy, statut funduszu inwestycyjnego lub warunki zezwolenia.

2.

Zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego wygasa, jeżeli:

1)

w określonym w statucie terminie na dokonanie zapisów na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne towarzystwo nie zebrało wpłat w wysokości określonej w statucie;

2)

przed upływem 6 miesięcy, licząc od dnia doręczenia zezwolenia na jego utworzenie, towarzystwo nie złożyło wniosku o wpisanie funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych.

3.

Towarzystwo, w terminie 14 dni od dnia:

1)

w którym postanowienie sądu o odmowie wpisu funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych stało się prawomocne lub

2)

w którym decyzja Komisji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego stała się ostateczna, lub

3)

upływu terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2, lub

4)

upływu 3 miesięcy od zakończenia terminu określonego w statucie funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, na dokonanie zapisów na certyfikaty inwestycyjne, jeżeli towarzystwo zebrało wpłaty w wysokości określonej w statucie i nie złożyło wniosku o wpisanie funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych, lub

5)

upływu terminu określonego w statucie funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, na zebranie wpłat na certyfikaty inwestycyjne, jeżeli towarzystwo nie zebrało wpłat w wysokości i terminie określonych w statucie
- zwraca wpłaty do funduszu inwestycyjnego, w tym przenosi prawa z papierów wartościowych, udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przenosi prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek prowadzony przez depozytariusza do dnia wystąpienia jednej z przesłanek wymienionych w pkt 1-5, oraz pobrane opłaty manipulacyjne.

Art. 31.

1.

Do dnia wpisania funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych towarzystwo dokonuje czynności prawnych, mających na celu utworzenie funduszu, we własnym imieniu i na własny rachunek.

2.

Z chwilą wpisania funduszu inwestycyjnego do rejestru fundusz inwestycyjny wstępuje w prawa i obowiązki z tytułu:

1)

wpłat;

2)

umowy z depozytariuszem o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego;

3)

umowy z podmiotem prowadzącym rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego;

4)

umowy o subemisję inwestycyjną;

5)

umowy o subemisję usługową;

6)

umowy, o której mowa w art. 169c ust. 1, z funduszem podstawowym.

Art. 32.

1.

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej fundusz inwestycyjny zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa bezpośrednio lub za pośrednictwem:

1)

towarzystwa będącego organem tego funduszu lub zarządzających tym funduszem i prowadzących jego sprawy: spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE;

2)

towarzystwa niebędącego organem tego funduszu, świadczącego usługę w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, której przedmiotem są jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA;

3)

firmy inwestycyjnej, banku krajowego wykonującego działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowego oddziału instytucji kredytowej, uprawnionych do wykonywania działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

2.

Za zezwoleniem Komisji jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA mogą być zbywane i odkupywane za pośrednictwem podmiotu z siedzibą lub miejscem zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innego niż podmioty, o których mowa w ust. 1.

2a.

Podmiot, o którym mowa w ust. 2:

1)

nie przyjmuje wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa, nie otrzymuje i nie przekazuje wypłat z tytułu ich odkupienia oraz nie przechowuje jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa ani środków pieniężnych osób nabywających lub umarzających jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa za pośrednictwem tego podmiotu;

2)

nie wykonuje żadnych czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, poza czynnościami, o których mowa w ust. 2 i 2b;

3)

prowadzi działalność, o której mowa w ust. 2 i 2b, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4)

przekazuje zlecenia nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa wyłącznie do funduszu inwestycyjnego, funduszu zagranicznego, funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwie należącym do EEA, firmy inwestycyjnej, banku, instytucji kredytowej, oddziału firmy inwestycyjnej posiadającej siedzibę w państwie członkowskim lub w państwie należącym do EEA, lub do oddziału banku zagranicznego.

2b.

Podmiot, o którym mowa w ust. 2, jest uprawniony także do świadczenia nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, w zakresie których podmiot ten posiada zezwolenie na pośredniczenie w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń.

2c.

Podmiot, o którym mowa w ust. 2, podlega obowiązkowi uczestnictwa w systemie rekompensat, o którym mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, w takim samym zakresie jak dom maklerski prowadzący działalność wyłącznie w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub doradztwa inwestycyjnego. Przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o obowiązkowym systemie rekompensat stosuje się odpowiednio.

2d.

Obowiązkowi, o którym mowa w ust. 2c, nie podlega podmiot, o którym mowa w ust. 2, który zawarł umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności, o której mowa w ust. 2 i 2b, z uwzględnieniem rozmiaru, profilu ryzyka i statusu prawnego podmiotu, zapewniającego równorzędną ochronę klientów tego podmiotu.

3.

Zezwolenie jest udzielane na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 2.

4.

Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, załącza się:

1)

statut, umowę spółki albo inny dokument określający formę prawną wnioskodawcy oraz zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do właściwego rejestru;

2)

schemat i opis powiązań kapitałowych;

3)

ostatnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania, a w przypadku braku sprawozdania finansowego - inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie aktualną sytuację finansową wnioskodawcy;

3a)

plan działalności określający zakres usług świadczonych przez podmiot;

4)

wskazanie funduszy, których jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa będą zbywane i odkupywane za pośrednictwem wnioskodawcy;

5)

dokumenty określające sposób i warunki prowadzenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa;

6)

dokumenty określające szczegółowo sposób dokonywania wpłat i wypłat związanych z prowadzeniem zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa;

7)

wskazanie miejsc, w których będzie prowadzone zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa;

8)

opis warunków technicznych i organizacyjnych wykonywania działalności w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa;

9)

wskazanie osób odpowiedzialnych za wykonywanie działalności w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa wraz z informacją o wykształceniu, kwalifikacjach i doświadczeniu tych osób oraz opisem sposobu wykonywania przez te osoby obowiązków i czasu ich wykonywania;

10)

informacje o przeszkoleniu pracowników w zakresie procedur zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa;

11)

procedury zapobiegające ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz procedury kontroli wewnętrznej;

12)

zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z prowadzeniem zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa;

13)

dane osobowe osób zarządzających podmiotem, o którym mowa w ust. 2, lub prowadzących sprawy tego podmiotu oraz osób nadzorujących działalność tego podmiotu, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych, oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego;

14)

zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach albo stwierdzające stan zaległości, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa   (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.25)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 924, 1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 1655, 1667, 1751, 1818, 1978, 2020 i 2200.);

15)

kopię umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat, zawartej pod warunkiem uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółką Akcyjną - w przypadku podmiotu, który podlega obowiązkowi uczestnictwa w systemie rekompensat, o którym mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi;

16)

kopię umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności, o której mowa w ust. 2 - w przypadku podmiotu, o którym mowa w ust. 2d.

4a.

Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, przepis art. 29 ust. 7a stosuje się odpowiednio.

5.

(uchylony)

6.

Komisja odmawia zezwolenia, w przypadku gdy:

1)

dokumenty załączone do wniosku nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 4;

2)

wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;

3)

wnioskodawca może wykonywać czynności z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy osób zapisujących się na jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa, składających zlecenia nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub może je wykonywać w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników lub potencjalnych uczestników funduszy.

6a.

Komisja, udzielając zezwolenia podmiotowi, o którym mowa w ust. 2, na prowadzenie działalności, o której mowa w tym przepisie, zamieszcza w treści decyzji wzmiankę, że zezwolenie wydano zgodnie z art. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE   (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 349, z późn. zm.)26)Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 175 z 30.06.2016, str. 8, Dz. Urz. UE L 188 z 13.07.2016, str. 28, Dz. Urz. UE L 273 z 08.10.2016, str. 35 oraz Dz. Urz. UE L 64 z 10.03.2017, str. 116..

7.

Zezwolenie na wykonywanie działalności, o której mowa w ust. 2, wygasa:

1)

z chwilą ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji podmiotu;

2)

jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 2, przez 12 miesięcy od dnia wydania zezwolenia nie rozpocznie działalności, o której mowa w ust. 2.

8.

O ogłoszeniu upadłości lub otwarciu likwidacji podmiot lub jego likwidator niezwłocznie informuje Komisję.

9.

Podmiot, o którym mowa w ust. 2, informuje Komisję o zmianie danych, o których mowa w ust. 4 pkt 13, oraz o zmianie w dokumentach, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 2, 3a, 5, 6 i 9, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o takiej zmianie.

9a.

Podmiot, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany przekazywać Komisji, w terminie do dnia 15 lipca, dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 3, przedstawiające jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia poprzedniego roku oraz oświadczenie o łącznej wysokości przychodów osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym z tytułu pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA.

10.

W przypadku połączenia lub podziału podmiotu zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, nie przechodzi na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną powstałą w związku z połączeniem lub podziałem tego podmiotu.

Art. 32a.

1.

Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA oraz w zakresie świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz ze szczególnym uwzględnieniem interesu klientów i uczestników tych funduszy.

2.

Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, stosuje w prowadzonej działalności rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające jej bezpieczeństwo i ciągłość oraz zapobiega powstawaniu konfliktów interesów, a w przypadku powstania takiego konfliktu zapewnia ochronę interesów uczestników lub potencjalnych uczestników funduszu inwestycyjnego oraz ochronę informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową.

3.

W podmiocie, o którym mowa w art. 32 ust. 2, działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie zgodności działalności podmiotu oraz osób działających na jego rzecz z przepisami prawa oraz wszelkimi regulaminami i procedurami wewnętrznymi obowiązującymi w podmiocie.

3a.

Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, zatrudnia pracowników posiadających odpowiednią wiedzę i kompetencje w zakresie świadczonych przez ten podmiot usług.

3b.

Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, zapewnia utrzymywanie i doskonalenie przez osoby, o których mowa w ust. 3a, wiedzy i kompetencji niezbędnych do należytego wykonywania powierzonych obowiązków.

4.

Informacje upowszechniane przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez ten podmiot powinny być rzetelne i zrozumiałe.

5.

Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, jest obowiązany opracować i wdrożyć procedury postępowania z reklamacjami klientów tego podmiotu.

6.

Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, przechowuje i archiwizuje dokumenty i inne nośniki informacji związane z prowadzeniem działalności, o której mowa w art. 32 ust. 2 i 2b, przez 5 lat od zakończenia roku, w którym sporządzono dany dokument lub inny nośnik informacji, chyba że odrębne przepisy wymagają dłuższego przechowywania.

7.

Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, w związku ze świadczeniem usług w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA oraz usług doradztwa inwestycyjnego, nie może przyjmować ani przekazywać jakichkolwiek świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, ani jakichkolwiek świadczeń niepieniężnych, z wyłączeniem:

1)

świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyjmowanych od klienta lub od osoby działającej w jego imieniu oraz świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przekazywanych klientowi lub osobie działającej w jego imieniu;

2)

świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyjmowanych lub przekazywanych osobie trzeciej, które są niezbędne do wykonywania świadczonej usługi na rzecz klienta, w szczególności:

a)

opłat na rzecz organu nadzoru,

b)

podatków, należności publicznoprawnych oraz innych opłat, których obowiązek zapłaty wynika z przepisów prawa;

3)

świadczeń pieniężnych i świadczeń niepieniężnych innych niż określone w pkt 1 i 2, jeżeli:

a)

są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości usługi świadczonej przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, na rzecz klienta,

b)

ich przyjęcie lub przekazanie nie ma negatywnego wpływu na działanie przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami klienta tego podmiotu,

c)

informacja o świadczeniach, w tym o ich istocie i wysokości, a w przypadku gdy wysokość takich świadczeń nie może zostać oszacowana - o sposobie ustalania ich wysokości, została przekazana klientowi lub potencjalnemu klientowi w sposób rzetelny, dokładny i zrozumiały przed rozpoczęciem świadczenia usługi, przy czym warunek ten uznaje się za spełniony również w przypadku przekazania klientowi lub potencjalnemu klientowi informacji sporządzonej w formie ujednoliconej.

7a.

Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, informuje klienta o zmianach w zakresie informacji przekazanych zgodnie z ust. 7 pkt 3 lit. c, jeżeli zmiany te mają związek z usługami świadczonymi na rzecz klienta.

8.

(uchylony)

9.

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

1)

tryb i warunki postępowania podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 2, w zakresie prowadzenia działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów, w tym określi pojęcie konfliktu interesów i sposób postępowania podmiotu w zakresie konfliktów interesów,

2)

warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia działalności, o której mowa w pkt 1, w tym funkcjonowania kontroli wewnętrznej,

3)

tryb i warunki postępowania w zakresie przyjmowania lub przekazywania jakichkolwiek świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych w związku z działalnością, o której mowa w art. 32 ust. 2 i 2b,

4)

szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez osoby, o których mowa w ust. 3a, wymogów posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji,

5)

tryb i warunki postępowania przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji spełniania przez osoby, o których mowa w ust. 3a, wymogów w zakresie posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji oraz tryb i warunki postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji tych osób
- kierując się koniecznością zapewnienia zasad uczciwego obrotu oraz należytego zabezpieczenia interesów uczestników lub potencjalnych uczestników, niezależnie od rodzaju podmiotu, za pośrednictwem którego nabywane lub zbywane są jednostki uczestnictwa, a także koniecznością zapobiegania występowaniu konfliktów interesów oraz zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości prowadzonej działalności, z uwzględnieniem wytycznych w zakresie zasad uznawania posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji przez osoby wykonujące usługi maklerskie, wydanych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

Art. 32b.

1.

Podmioty, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, mają obowiązek udostępniać klientowi, przed przyjęciem zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, lub tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego, lub funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwie należącym do EEA lub przed rozpoczęciem świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego, listę funduszy inwestycyjnych, z którymi zawarły umowę, której przedmiotem jest przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa, lub umowę, której przedmiotem jest pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa.

2.

Podmioty, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, mają obowiązek dostarczać towarzystwu, w trybie i terminie uzgodnionych z towarzystwem, informacje oraz dokumenty wskazujące czynności mające na celu poprawę jakości usługi świadczonej na rzecz uczestnika lub potencjalnego uczestnika, o których mowa odpowiednio w:

1)

art. 83d ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3,

2)

art. 32a ust. 7 pkt 3 - w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 2
- wykonanych przez te podmioty na rzecz uczestników lub potencjalnych uczestników funduszu, którego jednostki uczestnictwa są zbywane za ich pośrednictwem, wraz ze wskazaniem wysokości kosztów poniesionych w związku z ich wykonaniem za dany okres.

3.

Towarzystwo może dokonać na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2, 3 lub ust. 2, płatności w zakresie, w jakim stanowią one wynagrodzenie z tytułu wykonywanych przez te podmioty czynności, o których mowa w ust. 2, jeżeli zasadność ich dokonania została przez towarzystwo zweryfikowana oraz potwierdzona na podstawie informacji i dokumentów przekazanych towarzystwu zgodnie z ust. 2.

4.

Zarząd towarzystwa przedstawia radzie nadzorczej, co najmniej raz w roku, sprawozdanie z wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 3.

Art. 32c.

1.

Komisja prowadzi rejestr podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 2.

2.

Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1)

firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 2;

2)

wskazanie zakresu działalności, o której mowa w art. 32 ust. 2, do której prowadzenia uprawniony jest podmiot;

3)

wskazanie, czy podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, wykonuje usługi, o których mowa w art. 32 ust. 2b.

3.

Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest jawny.

Art. 33.

1.

Oświadczenia woli związane z przystąpieniem lub uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym otwartym, specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym, funduszu zagranicznym oraz funduszu inwestycyjnym otwartym z siedzibą w państwie należącym do EEA, w tym zlecenia nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa, mogą być składane za pośrednictwem osób fizycznych pozostających z towarzystwem lub podmiotem, o którym mowa w art. 32 ust. 2, w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze. Osoba fizyczna nie może przyjmować wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub otrzymywać i przekazywać wypłat z tytułu ich odkupienia.

2.

Za czynności dokonane przez osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1, odpowiadają, jak za działania własne, odpowiednio:

1)

towarzystwo - w trybie art. 228 ust. 1, 1c i 1d;

2)

(uchylony)

3)

podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2 - w trybie art. 233 ust. 1.

3.

Za szkody poniesione przez osoby nabywające lub odkupujące jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego za pośrednictwem podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2, podmiot ten odpowiada solidarnie z towarzystwem będącym organem funduszu albo ze spółką zarządzającą, jeżeli zarządza ona tym funduszem i prowadzi jego sprawy, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które podmiot ten nie ponosi odpowiedzialności.

4.

(uchylony)

5.

Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 3, nie może być wyłączona, ograniczona lub w inny sposób zmieniona w drodze umowy. Umowy wyłączające odpowiedzialność są nieważne.

Art. 34.

1.

Podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 2, mają obowiązek prowadzić rejestr pełnomocnictw udzielonych przez uczestników tych funduszy pracownikom tych podmiotów oraz osobom fizycznym, o których mowa w art. 33 ust. 1.

2.

Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane osobowe pracowników lub osób fizycznych, o których mowa w ust. 1, oraz informacje o zakresie pełnomocnictwa.

Art. 35.

1.

Oświadczenia woli składane w związku z nabywaniem i żądaniem odkupienia przez fundusz inwestycyjny jednostek uczestnictwa mogą być wyrażone w postaci elektronicznej z zachowaniem wymogów gwarantujących autentyczność i wiarygodność oświadczenia woli.

2.

Dokumenty związane z nabywaniem i żądaniem odkupienia przez fundusz inwestycyjny jednostek uczestnictwa mogą być sporządzane w formie elektronicznej, jeżeli dokumenty te będą w sposób należyty utworzone, utrwalone, przechowywane i zabezpieczone.

3.

Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, uznaje się, że czynność dokonana w formie, o której mowa w ust. 1, spełnia wymagania formy pisemnej także wtedy, gdy forma pisemna została zastrzeżona pod rygorem nieważności.

4.

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, zasady tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania, w tym przy zastosowaniu podpisu elektronicznego, dokumentów, o których mowa w ust. 2, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia poufności i integralności przechowywanych dokumentów, w szczególności zabezpieczenia ich przed odczytaniem, modyfikowaniem lub usunięciem przez osoby nieupoważnione, a ponadto zasad zabezpieczenia urządzeń i systemów informatycznych przed utratą danych spowodowaną awarią lub zdarzeniem losowym.

Art. 36.

1.

Fundusz inwestycyjny może dokonać podziału jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, jeżeli statut funduszu inwestycyjnego na to zezwala. Podział jednostki uczestnictwa albo certyfikatu inwestycyjnego jest dokonywany na równe części, tak aby ich całkowita wartość odpowiadała wartości jednostki uczestnictwa albo certyfikatu inwestycyjnego przed podziałem.

1a27)Dodany przez art. 11 pkt 8 ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 5..

Fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, nie może dokonać podziału certyfikatów inwestycyjnych, jeżeli po podziale certyfikatów inwestycyjnych wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny, ustalona według wyceny aktywów funduszu w dniu podziału, będzie niższa niż równowartość w złotych kwoty 40 000 euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu podziału.

2.

Statut funduszu inwestycyjnego określa sposób podziału jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych oraz sposób dokonywania ogłoszeń o zamiarze dokonania podziału.

3.

Fundusz inwestycyjny może dokonać łączenia jednostek uczestnictwa tej samej kategorii w przypadku znacznego spadku ich wartości, jeżeli statut funduszu inwestycyjnego tak stanowi.

4.

Fundusz inwestycyjny może dokonać łączenia certyfikatów inwestycyjnych reprezentujących jednakowe prawa majątkowe, jeżeli statut funduszu tak stanowi.

5.

W przypadku gdy z zasad łączenia wynika, że przydzielona uczestnikowi liczba certyfikatów nie byłaby liczbą całkowitą, fundusz inwestycyjny zwraca uczestnikowi w środkach pieniężnych kwotę wynikającą z iloczynu nadwyżki ponad całkowitą liczbę certyfikatów oraz wartości aktywów netto funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny po połączeniu certyfikatów.

6.

Statut funduszu inwestycyjnego określa warunki i sposób łączenia jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych, sposób dokonywania ogłoszeń o zamiarze dokonania łączenia, sposób poinformowania uczestników o liczbie jednostek uczestnictwa, które uczestnik będzie posiadał po połączeniu, a także tryb i termin zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 5.

Art. 36a.

1.

Czynności wyceny aktywów specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz funduszu inwestycyjnego zamkniętego przeprowadza:

1)

towarzystwo będące organem funduszu, pod warunkiem że zapewniona jest niezależność przeprowadzania wyceny od zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu oraz rzetelność jej przeprowadzania, a dodatkowo polityka wynagrodzeń ogranicza występowanie konfliktów interesów, w tym wywieranie wpływu na decyzje pracownika;

2)

zewnętrzny podmiot wyceniający wyznaczony przez fundusz, niezależny od funduszu, towarzystwa, zarządzającego tym funduszem zarządzającego z UE i podmiotów pozostających z tymi podmiotami w bliskich powiązaniach oraz zapewniający prawidłowe i rzetelne wykonanie czynności wyceny.

2.

Przez niezależność, o której mowa w ust. 1 pkt 2, należy rozumieć brak bezpośrednich powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy podmiotami.

3.

Zewnętrznym podmiotem wyceniającym może być, z uwzględnieniem art. 73 rozporządzenia 231/2013:

1)

firma audytorska;

2)

podmiot uprawniony do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;

3)

podmiot wymieniony w art. 71 ust. 2 i 3;

4)

inny podmiot, którego wyspecjalizowany zakres działalności gwarantuje prawidłowe wykonywanie czynności wyceny.

4.

Przy wyznaczaniu zewnętrznego podmiotu wyceniającego do wykonywania czynności wyceny aktywów funduszu inwestycyjnego, o których mowa w art. 147 ust. 1 i 2, zapewnia się, aby były one wykonywane przez zespół co najmniej trzech rzeczoznawców majątkowych uprawnionych do szacowania nieruchomości na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami.

5.

Zewnętrznym podmiotem wyceniającym nie może być firma audytorska badająca sprawozdania finansowe funduszu wyznaczającego, towarzystwa będącego jego organem lub zarządzającego tym funduszem zarządzającego z UE, depozytariusz tego funduszu ani inny podmiot, którego interesy mogą być sprzeczne z interesem tego funduszu, towarzystwa lub zarządzającego z UE lub interesem uczestników funduszu.

6.

Do zewnętrznego podmiotu wyceniającego oraz do jego wyznaczania stosuje się odpowiednio przepis art. 45a ust. 4. Zewnętrzny podmiot wyceniający nie może przekazać innemu podmiotowi wykonywania czynności związanych z wyceną aktywów funduszu.

7.

Do odpowiedzialności zewnętrznego podmiotu wyceniającego za szkody spowodowane niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem umowy, której przedmiotem jest wykonanie czynności wyceny, stosuje się odpowiednio przepis art. 45a ust. 6.

8.

Fundusz inwestycyjny niezwłocznie powiadamia Komisję i depozytariusza o wyznaczeniu zewnętrznego podmiotu wyceniającego. Komisja może nakazać funduszowi zmianę zewnętrznego podmiotu wyceniającego, jeżeli nie są spełnione warunki określone w ust. 3-5 oraz w art. 45a ust. 4 lub zewnętrzny podmiot wyceniający nie zapewnia prawidłowego i obiektywnego wykonywania czynności wyceny.

9.

Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do czynności wyceny aktywów unijnego AFI, którym zarządza towarzystwo.

Art. 37.

1.

Rachunkowość funduszy inwestycyjnych oraz terminy sporządzania, badania, przeglądu i składania do ogłoszenia rocznych lub półrocznych sprawozdań finansowych, połączonych sprawozdań finansowych funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy regulują odrębne przepisy.

2.

Roczne sprawozdania finansowe funduszu inwestycyjnego, roczne połączone sprawozdania finansowe funduszu z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy zatwierdza, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 6, walne zgromadzenie akcjonariuszy towarzystwa.

2a.

Jeżeli w przypadku, o którym mowa w art. 144 ust. 6, pomimo prawidłowo zwołanego zgromadzenia inwestorów nie zostanie osiągnięta wymagana większość, roczne sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego, roczne połączone sprawozdanie finansowe funduszu z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdanie jednostkowe subfunduszy zatwierdza walne zgromadzenie akcjonariuszy towarzystwa.

3.

Półroczne sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych, w tym półroczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz półroczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy podlegają przeglądowi.

   Dział III   

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Art. 38.

1.

Towarzystwem funduszy inwestycyjnych może być wyłącznie spółka akcyjna z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która uzyskała zezwolenie Komisji na wykonywanie działalności określonej w art. 45 ust. 1 (zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo).

2.

Spółka ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, wraz z wnioskiem o udzielenie takiego zezwolenia, składa jednocześnie wniosek o zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego.

3.

Spółka ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo może jednocześnie złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 45 ust. 1a (zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi).

4.

Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, spółka składa wniosek o zezwolenie na utworzenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, chyba że zamierza:

1)

utworzyć wyłącznie fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 15 ust. 1a;

2)

wyłącznie zarządzać unijnym AFI lub alternatywnym funduszem inwestycyjnym z siedzibą w państwie należącym do EEA.

5.

W przypadku gdy spółka:

1)

wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, składa wniosek o zezwolenie na utworzenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego albo

2)

zamierza utworzyć wyłącznie fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, albo zamierza wyłącznie zarządzać unijnym AFI lub alternatywnym funduszem inwestycyjnym z siedzibą w państwie należącym do EEA
- nie stosuje się przepisu ust. 2.

6.

Spółka ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo może jednocześnie złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt 1 (zezwolenie na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych), a wraz z tym wnioskiem - wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt 2 (zezwolenie na doradztwo inwestycyjne).

7.

Spółka ubiegająca się o uzyskanie wraz z zezwoleniem na wykonywanie działalności przez towarzystwo zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz zezwolenia na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, może jednocześnie złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 45 ust. 2a (zezwolenia na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych).

Art. 39.

1.

Siedziba zarządu towarzystwa powinna znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

228)W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 9 ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 5..

W sprawach nieuregulowanych w ustawie do towarzystw stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych   (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543, 1655, 1798 i 2217), zwanej dalej „Kodeksem spółek handlowych”.

Art. 40.

Jednoosobowym założycielem towarzystwa może być wyłącznie osoba prawna.

Art. 41.

1.

Firma towarzystwa zawiera dodatkowe oznaczenie „towarzystwo funduszy inwestycyjnych”. Jeżeli statut towarzystwa tak stanowi, towarzystwo może zamiast tego dodatkowego oznaczenia używać w firmie skrótu „tfi”.

2.

Oznaczenia „towarzystwo funduszy inwestycyjnych” lub skrótu tego oznaczenia może używać wyłącznie towarzystwo działające na podstawie ustawy.

Art. 4229)W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 10 ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 5..

1.

Liczba członków zarządu i rady nadzorczej towarzystwa zapewnia skuteczne, prawidłowe i ostrożne zarządzanie towarzystwem, przy uwzględnieniu w szczególności zakresu, skali i złożoności prowadzonej działalności.

2.

Członkiem zarządu lub rady nadzorczej towarzystwa może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

3.

Co najmniej dwóch członków zarządu, w tym prezes zarządu, oraz co najmniej połowa członków rady nadzorczej posiada wyższe wykształcenie lub prawo wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego, o którym mowa w art. 126 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

4.

W skład zarządu i rady nadzorczej towarzystwa mogą wchodzić wyłącznie osoby posiadające nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami, wiedzę, kompetencje i doświadczenie niezbędne do skutecznego, prawidłowego i ostrożnego zarządzania towarzystwem, z uwzględnieniem zakresu, skali i złożoności prowadzonej działalności.

5.

Towarzystwo zapewnia utrzymywanie i doskonalenie przez członków organów towarzystwa wiedzy i kompetencji niezbędnych do należytego wykonywania powierzonych obowiązków.

6.

Co najmniej dwóch członków zarządu, w tym prezes zarządu oraz członek zarządu odpowiedzialny za nadzorowanie podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez towarzystwo lub portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zarządzanych przez towarzystwo, legitymuje się stażem pracy nie krótszym niż 3 lata na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku w instytucjach rynku finansowego lub pełnieniem przez ten okres funkcji w organach tych instytucji.

7.

W skład zarządu lub rady nadzorczej towarzystwa nie mogą wchodzić osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe.

Art. 42a30)Dodany przez art. 11 pkt 11 ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 5..

1.

W zarządzie towarzystwa wyodrębnia się funkcje:

1)

członka zarządu nadzorującego system zarządzania ryzykiem w towarzystwie;

2)

członka zarządu nadzorującego podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez towarzystwo lub portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zarządzanych przez towarzystwo.

2.

Zarząd towarzystwa ustala, a rada nadzorcza zatwierdza wewnętrzny podział kompetencji w zarządzie towarzystwa.

3.

W ramach wewnętrznego podziału kompetencji w zarządzie towarzystwa:

1)

funkcja prezesa zarządu nie może być łączona z funkcją członka zarządu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2)

funkcje, o których mowa w ust. 1, nie mogą być ze sobą łączone.

Art. 42b30)Dodany przez art. 11 pkt 11 ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 5..

1.

Powołanie:

1)

członka zarządu nadzorującego system zarządzania ryzykiem w towarzystwie,

2)

członka zarządu nadzorującego podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez towarzystwo lub portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zarządzanych przez towarzystwo
- następuje za zgodą Komisji, z zastrzeżeniem art. 61 ust. 1e.

2.

Z wnioskiem o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, występuje rada nadzorcza towarzystwa, dołączając do wniosku informacje i oświadczenia osób wskazanych w tym przepisie, dotyczące:

1)

danych osobowych tych osób;

2)

wiedzy, umiejętności i doświadczenia tych osób, w szczególności wykształcenia, przebiegu pracy zawodowej i ukończonych szkoleń zawodowych;

3)

funkcji pełnionych w organach innych podmiotów;

4)

karalności tych osób, prowadzonych przeciwko nim postępowań karnych i postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe, w tym informacje z Krajowego Rejestru Karnego;

5)

sankcji administracyjnych nałożonych na te osoby lub inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności tych osób;

6)

zagrożonych sankcją postępowań administracyjnych lub dyscyplinarnych, w których te osoby występowały lub występują w charakterze strony;

7)

innych okoliczności mogących mieć wpływ na ocenę spełniania przez te osoby wymogów określonych w art. 42 ust. 2-4 i 6.

3.

Komisja odmawia wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1, jeżeli osoba, której dotyczy wniosek o wyrażenie zgody, nie spełnia wymogów określonych w art. 42 ust. 2-4, 6 i 7.

4.

Przepisu ust. 1 nie stosuje się do powołania na kolejną kadencję osób wymienionych w ust. 1, jeżeli osoby te spełniają wymogi określone w art. 42 ust. 2-4, 6 i 7.

5.

Decyzja, o której mowa w ust. 1, może określać termin, do którego powinno nastąpić powołanie lub powierzenie funkcji, o której mowa w ust. 1. W przypadku niedotrzymania tego terminu decyzja wygasa. Przepisu art. 162 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego   (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133) nie stosuje się.

Art. 4331)W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 12 ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 5..

O powołaniu nowego członka zarządu, w przypadku którego nie jest wymagana zgoda Komisji, oraz o innych zmianach w składzie zarządu przewodniczący rady nadzorczej towarzystwa lub inna osoba wskazana w uchwale rady nadzorczej niezwłocznie zawiadamia Komisję. Do zawiadomienia o powołaniu nowego członka zarządu załącza się informacje i oświadczenia, o których mowa w art. 42b ust. 2.

Art. 44.

333)W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 13 lit. b ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 5..

O powołaniu nowego członka rady nadzorczej towarzystwo niezwłocznie powiadamia Komisję, dołączając do powiadomienia dane osobowe tej osoby wraz z opisem jej kwalifikacji i doświadczeń zawodowych, informację z Krajowego Rejestru Karnego oraz informacje w zakresie spełniania wymogów, o których mowa w art. 42 ust. 4.

Art. 45.

1.

Przedmiotem działalności towarzystwa jest wyłącznie tworzenie funduszy inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicznych, zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

1a.

Za zezwoleniem Komisji towarzystwo może rozszerzyć przedmiot działalności o tworzenie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzanie tymi funduszami, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, a także reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie unijnymi AFI, w tym wprowadzanie ich do obrotu.

2.

Za zezwoleniem Komisji towarzystwo może rozszerzyć przedmiot działalności o:

1)

zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;

2)

doradztwo inwestycyjne, pod warunkiem że towarzystwo jednocześnie wystąpiło o zezwolenie na prowadzenie działalności, o której mowa w pkt 1, lub prowadzi taką działalność.

2a.

Za zezwoleniem Komisji towarzystwo może rozszerzyć przedmiot działalności również o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, pod warunkiem że towarzystwo jednocześnie wystąpiło o zezwolenie na prowadzenie działalności, o których mowa w ust. 1a oraz ust. 2 pkt 1, lub prowadzi działalność w tych zakresach.

3.

Towarzystwo bez zezwolenia Komisji może rozszerzyć przedmiot działalności o:

1)

przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których przedmiotem są:

a)

jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez inne towarzystwa lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA,

b)

jednostki uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez inne towarzystwa - w przypadku gdy rozszerzyło przedmiot działalności zgodnie z ust. 1a;

1a)

doradztwo inwestycyjne w odniesieniu do instrumentów finansowych, o których mowa w pkt 1;

2)

pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych, o którym mowa w art. 253 ust. 3 pkt 2.

3a.

W zakresie świadczenia usług, o których mowa w ust. 2, 2a, ust. 3 pkt 1 i 1a, do towarzystwa stosuje się odpowiednio art. 74b, art. 75, art. 76, art. 83a ust. 1a, 1b, 3a i 3c-4d oraz art. 83b-83j ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także przepisy wydane na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, przepisy rozporządzenia 2017/565 oraz przepisy innych bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej - w zakresie, w jakim regulują one sposób świadczenia tych usług.

4.

Towarzystwo jest obowiązane zatrudniać co najmniej:

1)

dwóch doradców inwestycyjnych - do wykonywania czynności zarządzania funduszami inwestycyjnymi, zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych oraz zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem ust. 5;

2)

(uchylony)

3)

jednego maklera papierów wartościowych - do wykonywania czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

4a.

Towarzystwo jest obowiązane zatrudniać osoby posiadające odpowiednią wiedzę i kompetencje w zakresie:

1)

przekazywania klientom lub potencjalnym klientom informacji o usługach, o których mowa w ust. 2, 2a, ust. 3 pkt 1 i 1a, oraz instrumentach finansowych będących ich przedmiotem;

2)

wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2.

4b.

Zatrudnianie przez towarzystwo, na podstawie umowy o pracę, osób posiadających tytuł doradcy inwestycyjnego lub maklera papierów wartościowych uważa się za spełnienie wymogu, o którym mowa w ust. 4a pkt 2.

4c.

Towarzystwo zapewnia utrzymywanie i doskonalenie przez osoby, o których mowa w ust. 4a i 4b, wiedzy i kompetencji niezbędnych do należytego wykonywania powierzonych obowiązków.

4d.

Towarzystwo jest obowiązane utrzymywać organizację przedsiębiorstwa w sposób zapewniający:

1)

odpowiednią liczbę osób świadczących pracę na jego rzecz, wymaganą do prawidłowego świadczenia usług, o których mowa w ust. 2, 2a, ust. 3 pkt 1 i 1a, oraz

2)

posiadanie przez osoby, o których mowa w pkt 1, odpowiedniej wiedzy, kompetencji i doświadczenia w zakresie powierzonych obowiązków oraz utrzymywanie i doskonalenie przez te osoby takiej wiedzy i takich kompetencji.

5.

Towarzystwo nie musi zatrudniać doradców inwestycyjnych, jeżeli zarządza wyłącznie funduszami, o których mowa w art. 183 lub 196.

6.

Wyłącznym przedmiotem działalności towarzystwa nie może być wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 2 i 2a, oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

7.

O rozszerzeniu przedmiotu działalności, o którym mowa w ust. 3, towarzystwo niezwłocznie informuje Komisję.

Art. 45a.

1.

Z zastrzeżeniem art. 47 ust. 6 oraz z uwzględnieniem art. 75-82 rozporządzenia 231/2013, towarzystwo może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, powierzyć przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywanie czynności związanych z działalnością prowadzoną przez to towarzystwo.

2.

Powierzenie wykonywania czynności nie może prowadzić do zaprzestania faktycznego wykonywania działalności, o której mowa w art. 45, przez towarzystwo.

3.

Towarzystwo niezwłocznie informuje Komisję o zamiarze zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, oraz zamiarze zmiany umowy co do zakresu powierzenia wykonywanych czynności, a następnie przekazuje Komisji informacje o jej zawarciu, zmianie jej zakresu i rozwiązaniu. W przypadku gdy towarzystwo zarządza funduszem zagranicznym, Komisja informuje właściwe organy państwa macierzystego funduszu o zawarciu umowy, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie po uzyskaniu informacji od towarzystwa.

4.

Towarzystwo może zawrzeć umowę, o której mowa w ust. 1, jeżeli:

1)

powierzenie wykonywania czynności nie wpłynie niekorzystnie na sprawowanie przez Komisję efektywnego nadzoru nad towarzystwem;

1a)

towarzystwo jest w stanie obiektywnie uzasadnić powierzenie wykonywania danej czynności oraz zakres tego powierzenia, a także wykazać zachowanie należytej staranności w wyborze przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego, któremu powierzane jest wykonywanie czynności;

2)

powierzenie wykonywania czynności nie wpłynie niekorzystnie na prowadzenie przez towarzystwo działalności zgodnie z interesem uczestników funduszu inwestycyjnego;

3)

nie jest wyłączona możliwość przekazywania przez towarzystwo w każdym czasie dalszych poleceń przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, jeżeli leży to w interesie uczestników funduszu inwestycyjnego;

4)

nie jest wyłączona możliwość rozwiązania umowy przez towarzystwo ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli leży to w interesie uczestników funduszu inwestycyjnego;

5)

przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz zapewnia warunki techniczne i organizacyjne niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, zapewniające ciągłe i niezakłócone prowadzenie działalności w zakresie objętym umową;

6)

przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie umowy;

7)

przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny umożliwi skuteczne nadzorowanie przez towarzystwo wykonywania powierzonych mu czynności oraz zarządzanie ryzykiem związanym z powierzeniem czynności, a towarzystwo posiada wiedzę umożliwiającą skuteczne nadzorowanie wykonywania powierzonych czynności i zarządzanie ryzykiem;

8)

przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny umożliwi w każdym czasie skuteczne wykonywanie przez depozytariusza obowiązków wynikających z ustawy oraz umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu.

4a.

Towarzystwo jest obowiązane do bieżącego nadzorowania wykonywania powierzonych czynności, bez względu na podmiot je wykonujący.

4b.

Przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny, z którym towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w ust. 1, w zakresie czynności dotyczących specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub funduszu inwestycyjnego zamkniętego, może przekazać wykonywanie powierzonych mu czynności innemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, wyłącznie:

1)

za zgodą towarzystwa i po uprzednim poinformowaniu przez towarzystwo Komisji o zamiarze takiego przekazania zgodnie z ust. 3 oraz

2)

jeżeli w odniesieniu do przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego, któremu ma być przekazane wykonywanie czynności, spełnione są warunki określone w ust. 4.

4c.

Przepis ust. 4b stosuje się odpowiednio do dalszego przekazywania wykonywania czynności związanych z działalnością prowadzoną przez towarzystwo.

4d.

W przypadku przekazania lub dalszego przekazania wykonywania czynności związanych z działalnością prowadzoną przez towarzystwo przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny jest obowiązany do bieżącego nadzorowania ich wykonywania przez podmiot, któremu przekazał ich wykonywanie.

5.

Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, nie zwalnia towarzystwa z odpowiedzialności, o której mowa w art. 64 ust. 1.

6.

Za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, o której mowa w ust. 1, towarzystwo odpowiada wobec uczestników funduszu solidarnie z podmiotem, z którym zawarło umowę, a w przypadku przekazania lub dalszego przekazania wykonywania czynności związanych z działalnością prowadzoną przez towarzystwo innemu podmiotowi - również z tym podmiotem, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które podmioty te nie ponoszą odpowiedzialności.

7.

Do umów, których przedmiotem są czynności niemające istotnego znaczenia dla prawidłowego wykonywania przez towarzystwo obowiązków określonych przepisami prawa, sytuacji finansowej towarzystwa, ciągłości lub stabilności prowadzenia przez towarzystwo działalności, o której mowa w art. 45, nie stosuje się przepisów ust. 6 oraz:

1)

ust. 3 i 4 - w przypadku umów zawieranych przez towarzystwo;

2)

ust. 4b i 4c - w przypadku przekazania lub dalszego przekazania wykonywania czynności związanych z działalnością prowadzoną przez towarzystwo.

8.

Za umowy, których przedmiotem są czynności niemające istotnego znaczenia dla prawidłowego wykonywania przez towarzystwo obowiązków określonych przepisami prawa, sytuacji finansowej towarzystwa, ciągłości lub stabilności prowadzenia przez towarzystwo działalności, o której mowa w art. 45, uznaje się w szczególności umowy, których przedmiotem jest:

1)

świadczenie na rzecz towarzystwa doradztwa lub innych usług niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez towarzystwo działalnością, o której mowa w art. 45, w tym usług:

a)

doradztwa prawnego,

b)

szkolenia pracowników,

c)

prowadzenia ksiąg rachunkowych towarzystwa,

d)

ochrony osób lub mienia;

2)

świadczenie na rzecz towarzystwa usług wystandaryzowanych, w tym usług polegających na dostarczaniu informacji rynkowych lub informacji o notowaniach instrumentów finansowych.

Art. 46.

1.

Umowa, o której mowa w art. 45a ust. 1, której przedmiotem jest zlecenie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, może być, z uwzględnieniem art. 78 rozporządzenia 231/2013 - w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego i funduszu inwestycyjnego zamkniętego, zawarta wyłącznie z:

1)

podmiotem prowadzącym działalność maklerską w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, lub innym towarzystwem posiadającym zezwolenie, o którym mowa w art. 45 ust. 2 pkt 1;

2)

podmiotem prowadzącym działalność maklerską w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, mającym siedzibę w innym państwie członkowskim;

3)

podmiotem prowadzącym działalność maklerską z siedzibą w państwie należącym do OECD niebędącym państwem członkowskim, jeżeli:

a)

do portfela inwestycyjnego funduszu lub jego części mogą być nabywane papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego zgodnie z ustawą i statutem funduszu,

b)

podmiot prowadzący działalność maklerską podlega nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym w tym państwie i uzyskał zezwolenie tego organu równoważne zezwoleniu na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,

c)

jest zapewniona, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem nadzoru.

2.

W przypadku gdy towarzystwo zarządza funduszem inwestycyjnym, który lokuje aktywa w nieruchomości, może zawrzeć umowę, o której mowa w art. 45a ust. 1, w zakresie czynności związanych z:

1)

zarządzaniem nieruchomościami wyłącznie z wyspecjalizowanym podmiotem, o którym mowa w przepisach działu V rozdziału 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.34)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716, 1924 i 2020.), a w przypadku nieruchomości położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej również z wyspecjalizowanym podmiotem z siedzibą za granicą, o ile podmioty te lub osoby kierujące ich działalnością posiadają doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami;

2)

gospodarowaniem nieruchomościami, w szczególności realizacją procesów inwestycyjnych, wyłącznie z wyspecjalizowanym podmiotem, o ile podmiot ten lub osoby kierujące jego działalnością posiadają doświadczenie w zakresie gospodarowania nieruchomościami.

2a.

W przypadku gdy towarzystwo zarządza funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 183, może zawrzeć umowę, o której mowa w art. 45a ust. 1, w zakresie zarządzania całością lub częścią portfela inwestycyjnego obejmującego pulę wierzytelności lub sekurytyzowane wierzytelności wyłącznie z podmiotem, o którym mowa w art. 192.

3.

W przypadku gdy towarzystwo zarządza funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 196, może zawrzeć umowę, o której mowa w art. 45a ust. 1, w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, z wyspecjalizowanym podmiotem innym niż podmioty, o których mowa w ust. 1, jeżeli podmiot ten podlega nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym i posiada zezwolenie na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z uwzględnieniem art. 78 rozporządzenia 231/2013.

3a.

Zawarcie przez towarzystwo zarządzające funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 196, umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1, w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, z wyspecjalizowanym podmiotem innym niż podmioty, o których mowa w ust. 1 i ust. 3, wymaga zgody Komisji.

4.

W skład portfela przekazanego do zarządzania podmiotowi, o którym mowa w ust. 3a, lub części tego portfela nie mogą wchodzić zdematerializowane papiery wartościowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

5.

Przepis ust. 4 nie wyłącza możliwości zlecenia podmiotom, o których mowa w ust. 3a, w drodze umowy, podejmowania decyzji co do sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, jak również zbywania i nabywania akcji spółki, której akcje wchodziły w skład przekazanego do zarządzania portfela inwestycyjnego funduszu lub części tego portfela przed dniem rozpoczęcia oferty publicznej dotyczącej tych papierów wartościowych lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.

6.

(uchylony)

7.

(uchylony)

8.

Przepisu art. 45 ust. 4 pkt 1 nie stosuje się, w przypadku gdy na podstawie umowy lub umów, o których mowa w ust. 1, 2, 2a, 3 i 3a, towarzystwo zleciło zarządzanie całością portfeli inwestycyjnych wszystkich zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych oraz nie wykonuje czynności zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych i zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

9.

Towarzystwo nie może zlecić zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub częścią takiego portfela:

1)

depozytariuszowi funduszu ani podmiotowi, któremu depozytariusz powierzył wykonywanie czynności związanych z prowadzoną przez niego działalnością - w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz funduszu inwestycyjnego zamkniętego;

2)

podmiotowi, którego interesy mogą być sprzeczne z interesem towarzystwa lub interesem uczestników funduszu inwestycyjnego.

10.

Przepisy ust. 1-3a oraz ust. 9 stosuje się odpowiednio do przekazywania, o którym mowa w art. 45a ust. 4b, i dalszego przekazywania, o którym mowa w art. 45a ust. 4c, wykonywania czynności zarządzania portfelem inwestycyjnym specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego albo funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub częścią tego portfela lub czynności, o których mowa w ust. 2.

Art. 46a.

1.

Do wniosku o uzyskanie zgody Komisji na zawarcie umowy, o której mowa w art. 46 ust. 3a, towarzystwo załącza:

1)

statut lub umowę spółki albo inny dokument określający formę prawną podmiotu, o którym mowa w art. 46 ust. 3a, wraz z odpisem z właściwego rejestru;

2)

projekt umowy, o której mowa w art. 46 ust. 3a;

3)

opis prowadzonej działalności oraz ostatnie sprawozdanie finansowe podmiotu, o którym mowa w art. 46 ust. 3a, wraz ze sprawozdaniem z badania, a w przypadku braku takiego sprawozdania - inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie aktualną sytuację finansową podmiotu, o którym mowa w art. 46 ust. 3a;

4)

schemat i opis powiązań kapitałowych podmiotu, o którym mowa w art. 46 ust. 3a;

5)

opis posiadanych przez podmiot, o którym mowa w art. 46 ust. 3a, warunków technicznych i organizacyjnych do wykonywania umowy;

6)

procedury zapobiegające ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących tajemnicę zawodową obowiązujące w podmiocie, o którym mowa w art. 46 ust. 3a;

7)

zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, obowiązujące w podmiocie, o którym mowa w art. 46 ust. 3a;

8)

dane osobowe osób zarządzających podmiotem, o którym mowa w art. 46 ust. 3a, lub prowadzących sprawy tego podmiotu oraz osób nadzorujących działalność tego podmiotu, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacją z Krajowego Rejestru Karnego;

9)

dane osobowe osób odpowiedzialnych za wykonywanie umowy w podmiocie, o którym mowa w art. 46 ust. 3a, mających istotny wpływ na działalność funduszu, w tym w szczególności na decyzje inwestycyjne funduszu, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacją z Krajowego Rejestru Karnego;

10)

wskazanie funduszu inwestycyjnego, którego dotyczy umowa, wraz z informacjami obejmującymi:

a)

łączną wartość oraz opis aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu,

b)

opis polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej funduszu,

c)

profil ryzyka funduszu;

11)

uzasadnienie zawarcia przez towarzystwo umowy z podmiotem, o którym mowa w art. 46 ust. 3a.

2.

Komisja odmawia zgody w przypadku, gdy:

1)

dokumenty załączone do wniosku nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 1;

2)

wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;

3)

z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że podmiot, o którym mowa w art. 46 ust. 3a, lub osoby kierujące jego działalnością nie posiadają wystarczającego doświadczenia w zakresie zarządzania aktywami;

4)

z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że podmiot, o którym mowa w art. 46 ust. 3a, może wykonywać powierzone przez towarzystwo czynności z naruszeniem przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu inwestycyjnego.

3.

Zgoda, o której mowa w ust. 1, wygasa z chwilą ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji, połączenia lub podziału podmiotu, o którym mowa w art. 46 ust. 3a.

4.

O ogłoszeniu połączenia, podziału, upadłości lub otwarciu likwidacji podmiot lub jego likwidator niezwłocznie informuje Komisję.

5.

Podmiot, z którym towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 46 ust. 3a, jest obowiązany poinformować Komisję o zmianie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 9, oraz o zmianie w dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4-6, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia o nich wiadomości.

Art. 46b.

1.

Towarzystwo może zawrzeć umowę, o której mowa w art. 45a ust. 1, której przedmiotem jest zarządzanie ryzykiem funduszu inwestycyjnego, z podmiotem podlegającym nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym i posiadającym zezwolenie w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Przepisy art. 46 ust. 9 stosuje się odpowiednio.

2.

Zawarcie przez towarzystwo umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1, której przedmiotem jest zarządzanie ryzykiem funduszu inwestycyjnego, z wyspecjalizowanym podmiotem innym niż podmiot, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Komisji.

3.

Przekazanie, o którym mowa w art. 45a ust. 4b, i dalsze przekazanie, o którym mowa w art. 45a ust. 4c, wykonywania czynności zarządzania ryzykiem specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub funduszu inwestycyjnego zamkniętego wymaga uzyskania przez towarzystwo zgody Komisji.

Art. 46c.

1.

Do wniosku o uzyskanie zgody Komisji na zawarcie umowy, o której mowa w art. 46b ust. 2, towarzystwo załącza:

1)

statut lub umowę spółki albo inny dokument określający formę prawną podmiotu, o którym mowa w art. 46b ust. 2, wraz z odpisem z właściwego rejestru;

2)

projekt umowy, o której mowa w art. 46b ust. 2;

3)

opis prowadzonej działalności oraz ostatnie sprawozdanie finansowe podmiotu, o którym mowa w art. 46b ust. 2, wraz ze sprawozdaniem z badania, a w przypadku braku takiego sprawozdania - inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie aktualną sytuację finansową podmiotu, o którym mowa w art. 46b ust. 2;

4)

schemat i opis powiązań kapitałowych podmiotu, o którym mowa w art. 46b ust. 2;

5)

opis posiadanych przez podmiot, o którym mowa w art. 46b ust. 2, warunków technicznych i organizacyjnych do wykonywania umowy;

6)

procedury zapobiegające ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących tajemnicę zawodową obowiązujące w podmiocie, o którym mowa w art. 46b ust. 2;

7)

zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, obowiązujące w podmiocie, o którym mowa w art. 46b ust. 2;

8)

dane osobowe osób zarządzających podmiotem, o którym mowa w art. 46b ust. 2, lub prowadzących sprawy tego podmiotu oraz osób nadzorujących działalność tego podmiotu, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacją z Krajowego Rejestru Karnego;

9)

dane osobowe osób odpowiedzialnych za wykonywanie umowy w podmiocie, o którym mowa w art. 46b ust. 2, mających istotny wpływ na działalność funduszu wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacją z Krajowego Rejestru Karnego;

10)

wskazanie funduszu inwestycyjnego, którego dotyczy umowa, wraz z informacjami obejmującymi:

a)

łączną wartość oraz opis aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu,

b)

opis polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej funduszu,

c)

profil ryzyka funduszu;

11)

uzasadnienie zawarcia przez towarzystwo umowy z podmiotem, o którym mowa w art. 46b ust. 2.

2.

Komisja odmawia zgody w przypadku, gdy:

1)

dokumenty załączone do wniosku nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 1;

2)

wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;

3)

z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że podmiot, o którym mowa w art. 46b ust. 2, lub osoby kierujące jego działalnością nie posiadają wystarczającego doświadczenia w zakresie zarządzania ryzykiem;

4)

z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że podmiot, o którym mowa w art. 46b ust. 2, może wykonywać powierzone przez towarzystwo czynności z naruszeniem przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu inwestycyjnego.

3.

Zgoda, o której mowa w ust. 1, wygasa z chwilą ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji, połączenia lub podziału podmiotu, o którym mowa w art. 46b ust. 2.

4.

O ogłoszeniu połączenia, podziału, upadłości lub otwarciu likwidacji podmiot lub jego likwidator niezwłocznie informuje Komisję.

5.

Podmiot, z którym towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 46b ust. 2, jest obowiązany poinformować Komisję o zmianie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 9, oraz o zmianie w dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4-6, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia o nich wiadomości.

Art. 46d35)Dodany przez art. 11 pkt 14 ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 5..

1.

Towarzystwo zarządzające funduszem lokującym aktywa w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek opracowuje i publikuje politykę dotyczącą zaangażowania, która opisuje, w jaki sposób zaangażowanie akcjonariuszy takich spółek jest uwzględniane w strategii inwestycyjnej funduszu.

2.

Polityka, o której mowa w ust. 1, zawiera opis sposobów:

1)

monitorowania spółek, o których mowa w ust. 1, w szczególności pod względem strategii, wyników oraz ryzyk finansowych i niefinansowych, struktury kapitałowej, wpływu społecznego i na środowisko naturalne oraz ładu korporacyjnego;

2)

prowadzenia dialogu ze spółkami, o których mowa w ust. 1;

3)

wykonywania prawa głosu oraz innych praw związanych z akcjami spółek, o których mowa w ust. 1;

4)

współpracy z innymi akcjonariuszami spółek, o których mowa w ust. 1;

5)

komunikacji z pozostałymi akcjonariuszami i członkami organów spółek, o których mowa w ust. 1;

6)

zarządzania faktycznymi i potencjalnymi konfliktami interesów w odniesieniu do zaangażowania funduszu.

3.

Towarzystwo co rok opracowuje i publikuje sprawozdanie z realizacji polityki, o której mowa w ust. 1. Sprawozdanie zawiera w szczególności:

1)

ogólny opis sposobu głosowania;

2)

opis najważniejszych głosowań;

3)

opis sposobu korzystania z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o którym mowa w art. 4 § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych.

4.

W przypadku gdy towarzystwo nie opracowuje lub nie publikuje polityki, o której mowa w ust. 1, lub sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, publikuje wyjaśnienie powodów ich nieopracowania lub nieopublikowania.

5.

Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, może nie obejmować głosowań, które są mało istotne ze względu na ich przedmiot lub wielkość udziału funduszu w spółce, o której mowa w ust. 1.

Art. 46e35)Dodany przez art. 11 pkt 14 ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 5..

Polityka, sprawozdanie oraz wyjaśnienia, o których mowa w art. 46d ust. 1, 3 i 4, są publikowane na stronie internetowej towarzystwa.

Art. 46f35)Dodany przez art. 11 pkt 14 ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 5..

1.

W przypadku gdy towarzystwo:

1)

w ramach zarządzania aktywami pracowniczego funduszu emerytalnego, o którym mowa w art. 152 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, lokuje, na podstawie ustaleń z pracowniczym funduszem emerytalnym i w jego imieniu, aktywa tego funduszu w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek,

2)

zarządza funduszem inwestycyjnym, który, na podstawie ustaleń z pracowniczym funduszem emerytalnym, lokuje swoje aktywa w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek, i którego jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne posiada pracowniczy fundusz emerytalny,

3)

w ramach świadczenia na rzecz zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, lub na rzecz zakładu reasekuracji wykonującego działalność w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do tej ustawy, usługi zarządzania aktywami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, lokuje, na podstawie ustaleń z tym zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji i w jego imieniu, aktywa tego zakładu ubezpieczeń lub tego zakładu reasekuracji, w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek,

4)

zarządza funduszem inwestycyjnym, którego jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne posiada zakład ubezpieczeń wykonujący działalność w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, lub zakład reasekuracji wykonujący działalność w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do tej ustawy, i który, na podstawie ustaleń z tym zakładem ubezpieczeń lub tym zakładem reasekuracji, lokuje swoje aktywa w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek
- towarzystwo przekazuje corocznie, odpowiednio temu pracowniczemu funduszowi emerytalnemu, zakładowi ubezpieczeń lub zakładowi reasekuracji, informację dotyczącą zgodności przyjętej strategii inwestycyjnej i jej realizacji z ustaleniami, o których mowa w pkt 1-4, oraz sposobu, w jaki strategia ta i jej realizacja przyczyniają się do średnio- i długoterminowych wyników uzyskiwanych z aktywów tych podmiotów lub funduszy inwestycyjnych.

2.

Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności opis:

1)

istotnych czynników ryzyka średnio- i długoterminowego związanego z inwestycjami;

2)

struktury portfela, sposobu zarządzania portfelem i kosztów tego zarządzania;

3)

sposobu korzystania z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o którym mowa w art. 4 § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych;

4)

ewentualnych konfliktów interesów, do których doszło w związku z działaniami w zakresie zaangażowania, oraz sposobu ich rozwiązania;

5)

czy, i w jaki sposób, towarzystwo podejmuje decyzje inwestycyjne w oparciu o ocenę średnio- i długoterminowych wyników spółki, w której akcje, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, dokonano lokat.

3.

Informacja, o której mowa w ust. 1, może być również przekazywana wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, o którym mowa w art. 219 ust. 1, lub ze sprawozdaniem rocznym AFI, o którym mowa w art. 222d ust. 1.

4.

Przepisów ust. 1 i 3 nie stosuje się, jeżeli informacja, o której mowa w ust. 1, jest publicznie udostępniana przez towarzystwo.

Art. 46g35)Dodany przez art. 11 pkt 14 ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 5..

Za opracowanie i publikację dokumentów, o których mowa w art. 46d ust. 1, 3 i 4 oraz art. 46f ust. 1, oraz za informacje zawarte w tych dokumentach są odpowiedzialni członkowie zarządu towarzystwa zarządzającego funduszem, o którym mowa w art. 46d ust. 1.

Art. 47.

1.

Towarzystwo, wykonując działalność w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, nie może inwestować przekazanych do zarządzania środków klientów w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne ani tytuły uczestnictwa odpowiednio funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych i unijnych AFI, którymi zarządza, chyba że umowa z klientem stanowi inaczej.

1a.

Umowa o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, oraz umowa o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, zawarte z klientem detalicznym w formie innej niż określona w art. 58 rozporządzenia 2017/565, są nieważne.

2.

Towarzystwo wycenia aktywa wchodzące w skład przekazanego do zarządzania portfela, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami określającymi zasady i metody dokonywania wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych, chyba że umowa z klientem stanowi inaczej.

3.

Towarzystwo, wykonując działalność, o której mowa w ust. 1, jest obowiązane do prowadzenia odrębnej ewidencji zawartych transakcji.

4.

Towarzystwo, które prowadzi działalność, o której mowa w ust. 1, lub działalność przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, podlega obowiązkowi uczestnictwa w systemie rekompensat, o którym mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, w takim samym zakresie jak dom maklerski prowadzący działalność wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego, przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych albo zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o obowiązkowym systemie rekompensat stosuje się odpowiednio.

5.

(uchylony)

6.

W zakresie powierzenia przez towarzystwo innym podmiotom wykonywania czynności związanych z prowadzoną przez towarzystwo działalnością w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego oraz przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych stosuje się odpowiednio przepisy art. 81a ust. 1 i 2, art. 81c, art. 81d oraz art. 81f ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

6a.

(uchylony)

6b.

(uchylony)

6c.

(uchylony)

7.

(uchylony)

Art. 47a.

1.

Towarzystwo jest obowiązane opracować i wdrożyć politykę wynagrodzeń ustanawiającą zasady wynagradzania osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka towarzystwa lub zarządzanych funduszy inwestycyjnych, w tym:

1)

członków zarządu;

2)

osób podejmujących decyzje inwestycyjne dotyczące portfela inwestycyjnego funduszu;

3)

osób sprawujących funkcje z zakresu zarządzania ryzykiem;

4)

osób wykonujących czynności nadzoru zgodności działalności towarzystwa z prawem.

2.

Polityka wynagrodzeń nie powinna negatywnie wpływać na prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem funduszu inwestycyjnego ani stwarzać zachęt do zachowań niezgodnych ze statutem funduszu lub ze strategiami, procedurami i innymi regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w towarzystwie lub funduszu.

3.

Polityka wynagrodzeń powinna być dostosowana do wielkości i struktury organizacyjnej towarzystwa i zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych oraz do charakteru, zakresu i stopnia złożoności działalności towarzystwa i zapewniać prowadzenie elastycznej polityki dotyczącej zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników, w tym możliwość ich niewypłacenia, wstrzymania i zwrotu.

4.

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie, uwzględniając, aby pozwalała ona na skuteczne i rozsądne zarządzanie ryzykiem oraz zniechęcała do podejmowania ryzyka niezgodnego z profilami ryzyka inwestycyjnego i statutami zarządzanych funduszy inwestycyjnych, a także nie wpływała niekorzystnie na działanie towarzystwa w najlepiej pojętym interesie tych podmiotów oraz ich uczestników albo inwestorów.

Art. 47b.

1.

Towarzystwo, na wniosek podmiotu innego niż określony w art. 2 pkt 13a lit. a-m oraz w zakresie określonym w takim wniosku, z zastrzeżeniem art. 47c, może traktować go jak klienta profesjonalnego, pod warunkiem że podmiot ten posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. Przed uwzględnieniem wniosku towarzystwo ustala wiedzę klienta o zasadach traktowania klientów profesjonalnych w zakresie, którego wniosek dotyczy.

2.

Towarzystwo, na wniosek klienta profesjonalnego oraz w zakresie określonym w takim wniosku, może traktować go jak klienta detalicznego. Towarzystwo może traktować klienta profesjonalnego jak klienta detalicznego również pomimo braku takiego wniosku.

Art. 47c.

1.

W zakresie świadczenia usług, o których mowa w art. 45 ust. 2, 2a, ust. 3 pkt 1 i 1a, towarzystwo, na wniosek podmiotu innego niż określony w art. 2 pkt 13a lit. a-m oraz w zakresie określonym w takim wniosku, może traktować go jak klienta profesjonalnego, pod warunkiem że podmiot ten posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. Przed uwzględnieniem wniosku towarzystwo ustala wiedzę klienta o zasadach traktowania klientów profesjonalnych w zakresie, którego wniosek dotyczy.

2.

Towarzystwo może, zgodnie z art. 45 ust. 3 lit. b rozporządzenia 2017/565, w zakresie świadczenia usług, o których mowa w art. 45 ust. 2, 2a, ust. 3 pkt 1 i 1a, traktować klienta profesjonalnego jak klienta detalicznego.

3.

Towarzystwo może, zgodnie z art. 45 ust. 3 lit. a rozporządzenia 2017/565 i na zasadach określonych w art. 71 ust. 2-4 tego rozporządzenia, w zakresie świadczenia usług, o których mowa w art. 45 ust. 2, 2a, ust. 3 pkt 1 i 1a, traktować uprawnionego kontrahenta w rozumieniu art. 3 pkt 39d ustawy o obrocie instrumentami finansowymi jak klienta detalicznego albo klienta profesjonalnego.

4.

Towarzystwo, w zakresie świadczenia usług, o których mowa w art. 45 ust. 2, 2a, ust. 3 pkt 1 i 1a, dokonuje podziału klientów na kategorie, zaliczając ich odpowiednio do kategorii klientów detalicznych, klientów profesjonalnych lub uprawnionych kontrahentów.

Art. 48.

1.

W towarzystwie działa system kontroli wewnętrznej. System kontroli wewnętrznej sprawdza legalność i prawidłowość wykonywanej przez towarzystwo działalności, o której mowa w ust. 2a, oraz prawidłowość sprawozdań i informacji sporządzanych przez towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne.

2.

Członkowie zarządu, rady nadzorczej towarzystwa, pracownicy towarzystwa oraz inne osoby fizyczne pozostające z towarzystwem w stosunku zlecenia albo innym stosunku o podobnym charakterze, które mają dostęp do informacji dotyczących obecnych i planowanych lokat funduszy inwestycyjnych oraz aktywów nabywanych do portfeli klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, albo transakcji zawieranych na rzecz klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługę przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, są obowiązani, przy prowadzeniu działalności inwestycyjnej na własny rachunek lub na rachunek innych osób, do powstrzymywania się od zawierania transakcji, które mogłyby powodować wystąpienie konfliktu interesów z funduszem inwestycyjnym lub interesem klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego, zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, albo przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

2a.

Towarzystwo jest obowiązane prowadzić działalność w zakresie:

1)

zarządzania funduszami inwestycyjnymi otwartymi,

2)

zarządzania specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi oraz funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi,

3)

zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych,

4)

zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego oraz przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,

5)

pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez towarzystwo,

6)

przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których przedmiotem są jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez inne towarzystwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA,

7)

wprowadzania do obrotu unijnych AFI,

8)

pełnienia funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych
- w sposób rzetelny i profesjonalny, z zachowaniem należytej staranności i zgodnie z zasadami uczciwego obrotu, a także w najlepiej pojętym interesie zarządzanych funduszy, uczestników tych funduszy oraz klientów towarzystwa oraz w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego.

2b.

Towarzystwo, prowadząc działalność, o której mowa w ust. 2a, jest obowiązane w szczególności:

1)

stosować rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo, ciągłość prowadzonej działalności oraz właściwe jej wykonywanie przez towarzystwo;

2)

zapobiegać powstawaniu konfliktów interesów, wykrywać takie konflikty, a w przypadku powstania takiego konfliktu zapewnić ochronę interesu zarządzanego funduszu inwestycyjnego, uczestników tego funduszu i klientów towarzystwa oraz ochronę informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową;

3)

posiadać odpowiednią strukturę organizacyjną z wyraźnym podziałem funkcji, zadań i odpowiedzialności oraz obowiązków informacyjnych, w tym w ramach systemu kontroli wewnętrznej posiadać system nadzoru zgodności działalności z prawem, system zarządzania ryzykiem oraz system audytu wewnętrznego;

4)

zatrudniać do wykonywania czynności z zakresu swojej działalności osoby posiadające niezbędną wiedzę i kwalifikacje;

5)

opracować i wdrożyć procedury postępowania z reklamacjami uczestników funduszu inwestycyjnego i klientów towarzystwa;

6)

ewidencjonować transakcje zawierane w ramach zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy, ewidencjonować zlecenia nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa, ewidencjonować transakcje zawarte na rachunek własny towarzystwa lub rachunek własny towarzystwa prowadzony dla zbiorczego portfela papierów wartościowych oraz ewidencjonować transakcje zawierane w ramach wykonywania usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;

7)

posiadać strategię wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszy;

8)

opracować i wdrożyć odrębne procedury działania w najlepiej pojętym interesie klienta towarzystwa oraz w najlepiej pojętym interesie uczestników funduszu, w tym w zakresie wykonywania decyzji inwestycyjnych w zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych oraz w zakresie składania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych łącznie dla różnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo oraz łącznie z innymi zleceniami składanymi przez towarzystwo;

9)

przeprowadzać należytą analizę przy doborze przedmiotu lokat funduszu inwestycyjnego;

10)

dokumentować źródła będące podstawą decyzji inwestycyjnych podejmowanych w toku zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych.

2c.

Towarzystwo, z uwzględnieniem art. 24 rozporządzenia 231/2013, nie przyjmuje ani nie przekazuje, w związku z prowadzeniem działalności, o której mowa w ust. 2a pkt 1-3 i 5, opłat, prowizji lub świadczeń niepieniężnych, z wyłączeniem:

1)

opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych przyjmowanych od uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego zarządzanego przez towarzystwo, potencjalnych uczestników tych funduszy lub osób działających w ich imieniu albo opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych przekazywanych uczestnikowi, potencjalnemu uczestnikowi lub osobie działającej w ich imieniu;

2)

opłat lub prowizji niezbędnych do wykonywania działalności, o której mowa w ust. 2a pkt 1-3 i 5;

3)

opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych innych niż wskazane w pkt 1 i 2, pod warunkiem że:

a)

informacja o tych opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych, w tym o ich istocie i wysokości lub sposobie ustalania ich wysokości, została przekazana uczestnikowi lub potencjalnemu uczestnikowi przed rozpoczęciem wykonywania działalności na jego rzecz,

b)

są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości działalności wykonywanej przez towarzystwo na rzecz uczestnika.

2d.

Przepisu ust. 2c pkt 3 lit. a nie stosuje się do towarzystwa, które przed rozpoczęciem świadczenia usługi w zakresie określonym w ust. 2a pkt 1-3 i 5 przekazuje klientowi ogólne zasady przyjmowania lub przekazywania opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych innych niż wskazane w ust. 2c pkt 1 i 2, pod warunkiem że informuje klienta o możliwości przekazania na jego żądanie danych, o których mowa w ust. 2c pkt 3 lit. a.

2e.

(uchylony)

2f.

Przyjęty w towarzystwie system zarządzania ryzykiem powinien uwzględniać zakres i rozmiar prowadzonej przez towarzystwo działalności, o której mowa w ust. 2a, a także profil inwestycyjny, cel inwestycyjny i politykę inwestycyjną funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo. W celu ograniczenia koncentracji ryzyka towarzystwo powinno w przyjętym systemie zarządzania ryzykiem ustanowić system limitów wewnętrznych dla każdego zarządzanego funduszu inwestycyjnego, w tym dotyczących stosowania dźwigni finansowej AFI. W przyjętym systemie zarządzania ryzykiem towarzystwo określa także zasady wyznaczania całkowitej ekspozycji albo ekspozycji AFI, w tym wskazuje metody ich obliczania.

2fa.

Przyjęty w towarzystwie system zarządzania ryzykiem powinien zapewniać, aby ocena wiarygodności kredytowej aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo nie była oparta wyłącznie ani w sposób automatyczny na ratingach wystawianych przez agencje ratingowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych   (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 1, z późn. zm.).

2g.

Co najmniej raz na 12 miesięcy system zarządzania ryzykiem przyjęty w towarzystwie podlega ocenie biegłego rewidenta, który wydaje oświadczenie. Oświadczenie biegłego rewidenta wydawane jest w przedmiocie, czy system zarządzania ryzykiem w towarzystwie jest adekwatny do rozmiarów i rodzaju prowadzonej działalności, zgodny z przepisami prawa, czy obejmuje cały zakres działalności towarzystwa oraz czy przyjęte metody pomiaru i monitorowania ryzyka, wyznaczania całkowitej ekspozycji albo ekspozycji AFI oraz system limitów wewnętrznych przyjęte dla każdego zarządzanego przez towarzystwo funduszu inwestycyjnego są prawidłowe oraz zgodne z profilem ryzyka inwestycyjnego i polityką inwestycyjną. Oświadczenie to towarzystwo niezwłocznie przekazuje Komisji. W przypadku gdy system zarządzania ryzykiem przyjęty w towarzystwie podlegał już ocenie biegłego rewidenta, w następnych latach ocenie biegłego rewidenta podlegają zmiany w systemie, w tym również zmiany parametrów stosowanych w systemie nieskutkujące zmianami samego systemu, aktualność i adekwatność systemu, w szczególności w odniesieniu do zmian w politykach inwestycyjnych oraz profilach ryzyka inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo, z uwzględnieniem zmian w zakresie i rozmiarze działalności prowadzonej przez towarzystwo.

3.

(uchylony)

Art. 48a.

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

1)

sposób, warunki i szczegółowy zakres działania systemu kontroli wewnętrznej, w tym systemu nadzoru zgodności działalności z prawem, systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu audytu wewnętrznego w towarzystwie,

2)

sposób prowadzenia ewidencji transakcji zawartych przez fundusze inwestycyjne otwarte oraz transakcji zawartych na rachunek własny towarzystwa lub rachunek własny towarzystwa prowadzony dla zbiorczego portfela papierów wartościowych, ewidencji zleceń składanych przez uczestników funduszy inwestycyjnych otwartych, a także ewidencji transakcji zawartych przez towarzystwo w ramach wykonywania usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,

3)

pojęcie konfliktu interesów oraz szczegółowe wymagania dotyczące postępowania w zakresie konfliktów interesów, w tym zawierania transakcji przez pracowników, członków zarządu oraz rady nadzorczej towarzystwa albo przez inne osoby fizyczne pozostające z towarzystwem w stosunku zlecenia albo innym stosunku o podobnym charakterze, które mają dostęp do informacji dotyczących obecnych i planowanych lokat funduszy inwestycyjnych oraz aktywów nabywanych do portfeli klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,

4)

sposób dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych oraz przechowywania i archiwizowania dokumentów i innych nośników informacji związanych z działalnością funduszy inwestycyjnych i towarzystwa,

5)

szczegółowe wymagania w zakresie działania towarzystwa w najlepiej pojętym interesie funduszu inwestycyjnego otwartego oraz uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego, w tym w zakresie wykonywania decyzji inwestycyjnych w zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych oraz w zakresie składania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych łącznie dla różnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo oraz łącznie z innymi zleceniami składanymi przez towarzystwo, oraz przeprowadzania analiz przy doborze lokat funduszu inwestycyjnego,

6)

(uchylony)

7)

tryb i warunki postępowania towarzystwa w zakresie prowadzenia działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez towarzystwo, w tym w zakresie świadczenia usług, promowania świadczonych usług oraz kontaktów z klientami,

8)

warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia przez towarzystwo działalności, o której mowa w art. 48 ust. 2a,

9)

szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez osoby, o których mowa w art. 45 ust. 4a, wymogów posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji,

10)

tryb i warunki postępowania przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji spełniania przez osoby, o których mowa w art. 45 ust. 4a, wymogów w zakresie posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji oraz tryb i warunki postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji tych osób oraz osób, o których mowa w art. 45 ust. 4b,

11)

szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez osoby, o których mowa w art. 45 ust. 4d, wymogów posiadania odpowiedniej wiedzy, kompetencji i doświadczenia,

12)

tryb i warunki postępowania przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji spełniania przez osoby, o których mowa w art. 45 ust. 4d, wymogów w zakresie posiadania odpowiedniej wiedzy, kompetencji i doświadczenia oraz tryb i warunki postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji tych osób,

1336)Dodany przez art. 11 pkt 15 ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 5.)

szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez członków zarządu i rady nadzorczej towarzystwa wymogu posiadania nieposzlakowanej opinii, wiedzy, kompetencji i doświadczenia, o których mowa w art. 42 ust. 4,

1436)Dodany przez art. 11 pkt 15 ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 5.)

tryb i warunki postępowania przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji spełniania przez członków zarządu i rady nadzorczej towarzystwa wymogu posiadania nieposzlakowanej opinii, wiedzy, kompetencji i doświadczenia, o których mowa w art. 42 ust. 4, oraz tryb i warunki postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji tych osób, o których mowa w art. 42 ust. 5
- w celu zapewnienia ochrony interesu uczestników funduszy inwestycyjnych lub zbiorczych portfeli papierów wartościowych i klientów oraz dla zapewnienia prowadzenia przez towarzystwo stabilnej działalności, a także biorąc pod uwagę wytyczne w zakresie zasad uznawania posiadania odpowiedniej wiedzy i kompetencji przez osoby wykonujące usługi maklerskie, wydane przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

Art. 48b.

1.

Towarzystwo wykonujące działalność w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi otwartymi, które zamierza rozszerzyć przedmiot swojej działalności o działalność określoną w art. 45 ust. 1a, jest obowiązane, w celu spełnienia warunków prowadzenia tej działalności, dostosować rozwiązania organizacyjne i techniczne oraz regulacje wewnętrzne przyjęte w związku z wykonywaniem działalności w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi otwartymi do wymogów ustawy oraz rozporządzenia 231/2013 w zakresie, w jakim dotyczą one działalności zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

2.

Towarzystwo wykonujące działalność w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi otwartymi lub alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, które zamierza rozszerzyć przedmiot swojej działalności o działalność określoną w art. 45 ust. 2, 2a, ust. 3 pkt 1 i 1a, jest obowiązane, w celu spełnienia warunków prowadzenia tej działalności, dostosować rozwiązania organizacyjne i techniczne oraz regulacje wewnętrzne przyjęte w związku z wykonywaniem działalności w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi otwartymi do wymogów określonych w przepisach ustawy, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, rozporządzenia 2017/565 oraz innych bezpośrednio stosowanych przepisach prawa Unii Europejskiej, w zakresie, w jakim dotyczą one wykonywania działalności określonej w art. 45 ust. 2, 2a, ust. 3 pkt 1 i 1a.

Art. 48c.

1.

System zarządzania ryzykiem w towarzystwie prowadzącym działalność w zakresie zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi zapewnia, aby w żadnym momencie ekspozycja AFI, w przypadku:

1)

specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego,

2)

specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego,

3)

funduszu inwestycyjnego zamkniętego
- wyliczona przy zastosowaniu metody określonej w art. 8 rozporządzenia 231/2013, nie przekraczała określonego w procedurach obowiązujących w towarzystwie limitu ekspozycji AFI.

2.

Towarzystwo, odrębnie dla każdego zarządzanego specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub funduszu inwestycyjnego zamkniętego, oblicza wartość ekspozycji AFI, w każdym dniu roboczym, co najmniej raz dziennie.

3.

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, maksymalny limit ekspozycji AFI specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego, specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz funduszu inwestycyjnego zamkniętego, mając na uwadze konieczność zapewnienia ochrony interesu uczestników funduszu inwestycyjnego.

Art. 49.

1.

Kapitał początkowy towarzystwa na wykonywanie działalności wynosi co najmniej wyrażoną w złotych równowartość 125 000 euro przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień złożenia wniosków, o których mowa w art. 38 ust. 2.

2.

Jeżeli towarzystwo wykonuje działalność, o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt 1, kapitał początkowy ulega zwiększeniu do wyrażonej w złotych równowartości 730 000 euro przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

2a.

(uchylony)

3.

Przez kapitał początkowy rozumie się sumę kapitału zakładowego, w wielkości, w jakiej został wpłacony łącznie z premią emisyjną, niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, a także zysku netto w trakcie zatwierdzania, o ile zysk ten wynika ze zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego, oraz kapitału rezerwowego, pomniejszoną o niepokrytą stratę z lat ubiegłych.

Art. 50.

1.

Towarzystwo ma obowiązek utrzymywania kapitału własnego na poziomie nie niższym niż 25% różnicy pomiędzy wartością kosztów ogółem a wartością zmiennych kosztów dystrybucji poniesionych w poprzednim roku obrotowym, wykazanych w sprawozdaniach przekazywanych Komisji na podstawie art. 225 ust. 1, a jeżeli towarzystwo nie prowadziło działalności lub prowadziło ją krócej niż rok - na poziomie nie niższym niż 25% różnicy pomiędzy wartością kosztów ogółem a wartością zmiennych kosztów dystrybucji określonych w analizie ekonomiczno-finansowej, o której mowa w art. 58 ust. 1 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2.

Towarzystwo jest zobowiązane utrzymywać kapitały własne na poziomie nie niższym niż określony w art. 49.

3.

Od chwili, gdy wartość aktywów funduszy inwestycyjnych oraz wartość aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych zarządzanych przez towarzystwo przekroczy wyrażoną w złotych równowartość 250 000 000 euro na dzień wystąpienia zdarzenia, towarzystwo ma obowiązek niezwłocznie zwiększać poziom kapitału własnego o kwotę dodatkową, stanowiącą 0,02% różnicy między sumą wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz wartości aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych a kwotą stanowiącą równowartość w złotych 250 000 000 euro.

4.

Towarzystwo nie ma obowiązku zwiększania poziomu kapitału własnego, o którym mowa w ust. 3, jeżeli suma kapitału początkowego towarzystwa i kwoty dodatkowej, o której mowa w ust. 3, przekroczy wyrażoną w złotych równowartość 10 000 000 euro.

4a.

Towarzystwo prowadzące działalność w zakresie zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ma obowiązek, z uwzględnieniem art. 12-15 rozporządzenia 231/2013:

1)

zwiększać kapitał własny ustalony zgodnie z ust. 1-4 o kwotę dodatkową - odpowiednio do ryzyka roszczeń wobec towarzystwa z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania jego obowiązków związanych z zarządzaniem specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym lub funduszem inwestycyjnym zamkniętym albo

2)

zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania jego obowiązków związanych z zarządzaniem specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym lub funduszem inwestycyjnym zamkniętym.

5.

O zmniejszeniu wartości kapitałów własnych poniżej poziomu określonego w ust. 1 i 4a oraz w przepisach wydanych na podstawie ust. 10 towarzystwo zawiadamia niezwłocznie Komisję.

6.

Jeżeli wartość kapitałów własnych towarzystwa nie zostanie w terminie 3 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 7, uzupełniona:

1)

do poziomu wymaganego zgodnie z ust. 1-3 - Komisja może cofnąć zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo;

2)

do poziomu wymaganego zgodnie z ust. 4a - Komisja może cofnąć zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

7.

Jeżeli w wyniku zmiany kursu euro wartość kapitału własnego towarzystwa ulegnie obniżeniu poniżej poziomu wymaganego zgodnie z ust. 1-3 oraz ust. 4a, towarzystwo jest obowiązane zwiększyć wartość kapitału własnego do wymaganego poziomu w terminie 6 miesięcy.

8.

Do kosztów towarzystwa zarządzającego wyłącznie funduszami sekurytyzacyjnymi nie zalicza się kosztów związanych z umową pożyczki lub kredytu, o której mowa w art. 65 ust. 5, w takiej proporcji, w jakiej odpowiadają one określonej w tej umowie części kredytu lub pożyczki, która może być zaspokajana wyłącznie z certyfikatów podporządkowanych, nabytych za środki pochodzące z tego kredytu lub pożyczki.

9.

(uchylony)

10.

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, uwzględniając należytą ochronę interesów uczestników funduszy, określi, w drodze rozporządzenia, kryteria, które muszą spełniać koszty dystrybucji, aby można było zaliczyć je do kosztów zmiennych, o które pomniejsza się koszty ogółem przy wyliczaniu poziomu kapitału własnego, o którym mowa w ust. 1.

Art. 50a.

1.

Towarzystwo, które na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b, przekazało zarządzanie funduszem inwestycyjnym i prowadzenie jego spraw, może w odniesieniu do tego funduszu nie spełniać wymogów, o których mowa odpowiednio w art. 45 ust. 4, art. 45a ust. 3 i 4, art. 48 ust. 1, ust. 2b pkt 3 i 6-9 i ust. 2f-2g oraz art. 50 ust. 3 i 4a.

237)W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 16 lit. a ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 5..

Towarzystwo, które na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a lub 1b, przekazało zarządzanie wszystkimi funduszami inwestycyjnymi i prowadzenie ich spraw i równocześnie nie zarządza funduszem zagranicznym, unijnym AFI ani zbiorczym portfelem papierów wartościowych oraz nie posiada zezwolenia Komisji na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zezwolenia na doradztwo inwestycyjne albo zezwolenia na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, może nie spełniać wymogów, o których mowa w art. 42 ust. 3 i 6, art. 42b ust. 1, art. 45 ust. 4, art. 45a ust. 3 i 4, art. 47a, art. 48 ust. 1, 2b-2d, 2f i 2g, art. 49 ust. 1 oraz art. 50.

3.

W przypadku gdy spółce zarządzającej albo zarządzającemu z UE, którzy na podstawie umowy, o której mowa odpowiednio w art. 4 ust. 1a albo 1b, zarządzają funduszem inwestycyjnym i prowadzą jego sprawy, zostanie odebrane zezwolenie na wykonywanie działalności albo Komisja zakaże im wykonywania działalności w zakresie zarządzania tym funduszem inwestycyjnym i prowadzenia jego spraw, towarzystwo, o którym mowa w ust. 1 i 2, ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia tego zdarzenia, dostosować zasady wykonywania działalności do przepisów ustawy.

4.

W okresie dostosowania, o którym mowa w ust. 3, fundusz inwestycyjny, którego organem jest towarzystwo, o którym mowa w ust. 2, jest reprezentowany przez depozytariusza. W tym czasie fundusz ten nie zbywa i nie odkupuje jednostek uczestnictwa ani nie emituje oraz nie wykupuje certyfikatów inwestycyjnych.

4a.

Jeżeli płynność aktywów funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na to pozwala, fundusz może wznowić odkupywanie jednostek uczestnictwa. O dniu wznowienia odkupywania jednostek uczestnictwa depozytariusz informuje zgodnie z przyjętym w statucie funduszu inwestycyjnego sposobem udostępniania informacji o funduszu do publicznej wiadomości oraz na swojej stronie internetowej.

4b.

Jeżeli termin wykupu certyfikatów inwestycyjnych zgodnie ze statutem funduszu inwestycyjnego zamkniętego przypada w okresie, w którym fundusz jest reprezentowany przez depozytariusza, wykup może być przeprowadzony pod warunkiem, że płynność aktywów funduszu na to pozwala. O zamiarze wykupu oraz o wykupie certyfikatów inwestycyjnych depozytariusz informuje zgodnie z przyjętym w statucie funduszu inwestycyjnego sposobem udostępniania informacji o funduszu do publicznej wiadomości oraz na swojej stronie internetowej.

4c38)Dodany przez art. 11 pkt 16 lit. b ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 5..

W przypadku, o którym mowa w ust. 3, jeżeli towarzystwo nie spełnia wymogów określonych w art. 42b ust. 1, niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia, o którym mowa w ust. 3, rada nadzorcza towarzystwa występuje do Komisji o udzielenie zgody, o której mowa w art. 42b ust. 1, w odniesieniu do odpowiednich członków zarządu. Do dnia wydania ostatecznej decyzji w sprawie złożonego wniosku członek zarządu, którego dotyczy wniosek, może pełnić funkcję, o której mowa w art. 42b ust. 1.

5.

Jeżeli towarzystwo, o którym mowa w ust. 2, nie dostosuje zasad wykonywania działalności do przepisów ustawy w terminie, o którym mowa w ust. 3, Komisja, w drodze decyzji, nakazuje rozwiązanie funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 4.

Art. 51.

1.

Towarzystwo, które prowadzi działalność w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jest obowiązane do spełniania wymogów kapitałowych uwzględniających ryzyko związane z tą działalnością.

2.

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może określić, w drodze rozporządzenia, zakres i zasady ustalania wymogów kapitałowych dla towarzystw zarządzających portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz tryb, formę, zakres i terminy dostarczania informacji ujawnianych przez towarzystwa w związku z wyznaczaniem wymogów kapitałowych, w celu umożliwienia Komisji wykonywania nadzoru nad sytuacją finansową towarzystw oraz ochrony interesów klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, w szczególności przez określenie rodzajów ryzyk związanych z działalnością inwestycyjną towarzystwa.

Art. 52.

1.

Kapitał zakładowy towarzystwa może pochodzić wyłącznie ze źródeł udokumentowanych. Środki na pokrycie kapitału zakładowego lub na nabycie akcji nie mogą pochodzić z pożyczki lub kredytu.

2.

Osoby obejmujące lub nabywające akcje towarzystwa są obowiązane do udokumentowania źródeł pochodzenia kwot wpłacanych na pokrycie kapitału zakładowego towarzystwa lub tytułem zapłaty ceny nabycia oraz do złożenia zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach albo stwierdzającego stan zaległości, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 14. W przypadku nierezydentów niepodlegających obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednie zaświadczenie powinno być wydane przez właściwy organ kontroli skarbowej państwa miejsca zamieszkania lub siedziby tych osób.

Art. 53.

Akcje towarzystwa mogą być wyłącznie imienne, chyba że są zdematerializowane.

Art. 54.

1.

Podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio, nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji towarzystwa w liczbie zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie odpowiednio 10%, 20%, jednej trzeciej, 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, jest obowiązany każdorazowo zawiadomić Komisję o zamiarze ich nabycia albo objęcia. Podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio, stać się podmiotem dominującym towarzystwa w sposób inny niż przez nabycie albo objęcie akcji lub praw z akcji towarzystwa w liczbie zapewniającej większość ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, obowiązany jest każdorazowo zawiadomić o tym zamiarze Komisję.

2.

Za pośrednio stającego się podmiotem dominującym towarzystwa albo pośrednio nabywającego lub obejmującego akcje lub prawa z akcji towarzystwa uważa się podmiot dominujący w stosunku do podmiotu, który nabywa albo obejmuje akcje lub prawa z akcji towarzystwa bezpośrednio, jak również podmiot, który podejmuje działania powodujące, że stanie się on podmiotem dominującym w stosunku do podmiotu, który jest podmiotem dominującym towarzystwa albo posiada akcje lub prawa z akcji towarzystwa.

3.

W przypadku gdy podmiot, który zamierza:

1)

bezpośrednio nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji towarzystwa lub stać się podmiotem dominującym towarzystwa, jest podmiotem zależnym, zawiadomienie składa tylko ten podmiot łącznie z jego pierwotnym podmiotem dominującym;

2)

pośrednio nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji towarzystwa lub stać się podmiotem dominującym towarzystwa, jest podmiotem zależnym, zawiadomienie składa tylko jego pierwotny podmiot dominujący.

4.

Obowiązek zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także:

1)

zastawnika i użytkownika akcji, jeżeli zgodnie z art. 340 § 1 Kodeksu spółek handlowych są oni uprawnieni do wykonywania prawa głosu z akcji;

2)

podmiotu, który uzyskał prawo głosu na walnym zgromadzeniu na poziomach określonych w ust. 1 w wyniku zdarzeń innych niż objęcie lub nabycie akcji lub praw z akcji towarzystwa, w szczególności w wyniku zmiany statutu lub w następstwie wygaśnięcia uprzywilejowania lub ograniczenia akcji co do prawa głosu, a także nabycia akcji lub praw z akcji towarzystwa w liczbie zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie poziomów określonych w ust. 1 w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym w wyniku dziedziczenia.

5.

W przypadku, o którym mowa w ust. 4, obowiązek złożenia zawiadomienia powstaje przed przystąpieniem do wykonywania prawa głosu z akcji albo wykonywania uprawnień podmiotu dominującego wobec towarzystwa. Przepisy art. 54a-54n stosuje się odpowiednio.

6.

Do podmiotów, o których mowa w ust. 4, przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

7.

Przepisy ust. 1-6 i 9 stosuje się odpowiednio w przypadku, w którym dwa lub więcej podmiotów działa w porozumieniu, którego przedmiotem jest wykonywanie prawa głosu z akcji na poziomach określonych w ust. 1 lub wykonywanie uprawnień podmiotu dominującego towarzystwa.

8.

W przypadku działania w porozumieniu, o którym mowa w ust. 7, zawiadomienie składają wszystkie strony porozumienia łącznie.

9.

Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy nabycie albo objęcie akcji towarzystwa dokonywane jest przez bank krajowy, instytucję kredytową, dom maklerski lub firmę inwestycyjną mającą siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, w wykonaniu umowy o gwarancję emisji, o której mowa w art. 14a ust. 5 ustawy o ofercie publicznej, jeżeli:39)Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 17 ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 5.

1)

prawa z akcji nie są wykonywane w celu ingerencji w zarządzanie towarzystwem oraz

2)

akcje towarzystwa zostaną zbyte w ciągu roku od dnia ich nabycia albo objęcia.

Art. 54a.

1.

Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 54 ust. 1, przekazuje wraz z zawiadomieniem informację o posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcjach lub prawach z akcji towarzystwa, o którym mowa w art. 54 ust. 1, jak również o podmiotach dominujących tego podmiotu i zawartych przez ten podmiot porozumieniach oraz o pozostawaniu przez ten podmiot w stanach faktycznych lub prawnych pozwalających innym podmiotom na wykonywanie praw z akcji towarzystwa lub wykonywanie uprawnień podmiotu dominującego towarzystwa.

2.

Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wskazuje w zawiadomieniu sposób realizacji zamiaru, którego dotyczy zawiadomienie oraz przedkłada dowody wskazujące na istnienie zamiaru objętego zawiadomieniem, w szczególności stosowną umowę lub porozumienie, a w przypadku gdy zamiar ma zostać zrealizowany na rynku regulowanym - stosowne oświadczenie w tym zakresie.

3.

W przypadku gdy podmiot składający zawiadomienie jest:

1)

zagranicznym zakładem ubezpieczeń lub zagranicznym zakładem reasekuracji w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, instytucją kredytową, zagraniczną firmą inwestycyjną w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, spółką zarządzającą lub zarządzającym z UE, którzy uzyskali zezwolenie na wykonywanie działalności na terytorium państwa członkowskiego, lub

2)

podmiotem dominującym lub podmiotem pozostającym w podobnym stosunku do zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, instytucji kredytowej, zagranicznej firmy inwestycyjnej w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, spółki zarządzającej lub zarządzającego z UE, którzy uzyskali zezwolenie na wykonywanie działalności na terytorium państwa członkowskiego
- zawiadomienie zawiera odpowiednią informację w tym zakresie, wskazującą w szczególności nazwę i siedzibę zagranicznego zakładu ubezpieczeń, zagranicznego zakładu reasekuracji, instytucji kredytowej, firmy inwestycyjnej, spółki zarządzającej lub zarządzającego z UE, o których mowa w pkt 2; jeżeli nie zachodzą okoliczności wymienione w pkt 1 i 2, zawiadomienie zawiera stosowne oświadczenie w tym zakresie.

Art. 54b.

1.

Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 54 ust. 1, przedstawia wraz z zawiadomieniem informacje dotyczące:

1)

identyfikacji podmiotu składającego zawiadomienie, osób zarządzających jego działalnością oraz osób przewidzianych do objęcia funkcji członków zarządu towarzystwa - o ile podmiot składający zawiadomienie planuje zmiany w tym zakresie;

2)

identyfikacji towarzystwa, o którym mowa w art. 54 ust. 1;

3)

działalności zawodowej, gospodarczej lub statutowej podmiotu składającego zawiadomienie i osób, o których mowa w pkt 1, a w szczególności przedmiotu tej działalności, zakresu i miejsca jej prowadzenia oraz dotychczasowego jej przebiegu, a także wykształcenia posiadanego przez podmiot składający zawiadomienie, będący osobą fizyczną, i osób, o których mowa w pkt 1;

4)

grupy, do której należy podmiot składający zawiadomienie, a w szczególności jej struktury, należących do niej podmiotów, prawnych i faktycznych powiązań kapitałowych, finansowych i osobowych z innymi podmiotami;

5)

sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu składającego zawiadomienie;

6)

skazania za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, postępowań warunkowo umorzonych oraz zakończonych ukaraniem postępowań dyscyplinarnych jak również innych zakończonych postępowań administracyjnych i cywilnych, dotyczących podmiotu składającego zawiadomienie lub osób, o których mowa w pkt 1, mogących mieć wpływ na ocenę podmiotu składającego zawiadomienie w świetle kryteriów określonych w art. 54h ust. 2;

7)

toczących się postępowań karnych o przestępstwo umyślne - z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego - lub postępowań w sprawie o przestępstwo skarbowe, jak również innych toczących się postępowań administracyjnych, dyscyplinarnych i cywilnych, mogących mieć wpływ na ocenę podmiotu składającego zawiadomienie w świetle kryteriów określonych w art. 54h ust. 2, a prowadzonych przeciwko podmiotowi składającemu zawiadomienie lub osobom, o których mowa w pkt 1, lub postępowań związanych z działalnością tego podmiotu lub tych osób;

8)

działań zmierzających do nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji w liczbie zapewniającej osiągnięcie lub przekroczenie poziomów określonych w art. 54 ust. 1 albo stania się podmiotem dominującym towarzystwa, a w szczególności docelowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu towarzystwa, związanych z tym udziałem uprawnień, sposobu i źródeł finansowania nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji, zawartych w związku z tymi działaniami umów oraz działania w porozumieniu z innymi podmiotami;

9)

zamiarów podmiotu składającego zawiadomienie w odniesieniu do przyszłej działalności towarzystwa, w szczególności w zakresie planów marketingowych, operacyjnych, finansowych oraz dotyczących organizacji i zarządzania, z uwzględnieniem zobowiązań, o których mowa w art. 54h ust. 3.

2.

Informacje w zakresie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, a także informacje w zakresie określonym w ust. 1 pkt 6 i 7, nie są wymagane w odniesieniu do podmiotu składającego zawiadomienie i osób zarządzających jego działalnością, jeżeli podmiot składający zawiadomienie jest bankiem krajowym, instytucją kredytową, zakładem ubezpieczeń, zakładem reasekuracji, firmą inwestycyjną, zagraniczną firmą inwestycyjną w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, spółką zarządzającą lub zarządzającym z UE, którzy uzyskali zezwolenie na wykonywanie działalności w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, o ile okoliczność ta zostanie wykazana w zawiadomieniu.

3.

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, dokumenty, które należy załączyć do zawiadomienia w celu przedstawienia informacji określonych w ust. 1, mając na względzie zapewnienie proporcjonalności wymaganych informacji w zależności od zamierzonego wpływu podmiotu składającego zawiadomienie na zarządzanie towarzystwem.

Art. 54c.

1.

Zawiadomienie i załączane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. Tłumaczenie powinno być sporządzone przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

2.

Dokumenty urzędowe przed tłumaczeniem powinny być zalegalizowane przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązku legalizacji nie stosuje się, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej.

Art. 54d.

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy prawo kraju właściwego nie przewiduje sporządzania wymaganych dokumentów podmiot składający zawiadomienie lub osoba, której sprawa dotyczy, może, w miejsce tych dokumentów, złożyć stosowne oświadczenie, zawierające wymagane informacje.

Art. 54e.

1.

Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 54 ust. 1, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązany jest ustanowić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń w toku postępowania w przedmiocie zawiadomienia.

2.

W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, pisma w toku postępowania pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, z wyłączeniem decyzji kończącej postępowanie w przedmiocie zawiadomienia. O skutku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Komisja informuje pisemnie podmiot składający zawiadomienie.

Art. 54f.

W przypadku gdy podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 54 ust. 1, jest podmiotem, o którym mowa w art. 54a ust. 3 pkt 1 lub 2, Komisja występuje na piśmie do właściwych organów nadzoru o przekazanie informacji w zakresie określonym w art. 54h ust. 2, w celu ustalenia, czy zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 54h ust. 1 pkt 3.

Art. 54g.

1.

Komisja niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych, potwierdza w formie pisemnej jego otrzymanie.

2.

W przypadku stwierdzenia braków w zawiadomieniu lub gdy nie zostały załączone do niego wymagane informacje lub dokumenty, Komisja wzywa podmiot składający zawiadomienie do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie.

3.

Komisja niezwłocznie po otrzymaniu informacji lub dokumentów stanowiących uzupełnienie zawiadomienia, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych, potwierdza w formie pisemnej ich otrzymanie.

4.

Komisja, wraz z potwierdzeniem otrzymania zawiadomienia i wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, informuje podmiot składający zawiadomienie o dacie upływu terminu na doręczenie decyzji w przedmiocie sprzeciwu, o której mowa w art. 54h ust. 1.

5.

Komisja może, przed upływem 50. dnia roboczego terminu na doręczenie decyzji w przedmiocie sprzeciwu, pisemnie wezwać podmiot składający zawiadomienie do przekazania dodatkowych niezbędnych informacji lub dokumentów w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, a w przypadku gdy:

1)

miejsce zamieszkania lub siedziba podmiotu składającego zawiadomienie znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim lub nadzór nad nim sprawują władze nadzorcze państwa niebędącego państwem członkowskim lub

2)

podmiot składający zawiadomienie nie jest podmiotem podlegającym nadzorowi ubezpieczeniowemu, nadzorowi nad rynkiem kapitałowym lub nadzorowi bankowemu sprawowanemu przez władze nadzorcze państwa członkowskiego
- w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 20 i nie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wskazując zakres żądanych informacji lub dokumentów.

6.

W przypadku wezwania, o którym mowa w ust. 5, następuje zawieszenie biegu terminu na doręczenie decyzji w przedmiocie sprzeciwu, od dnia wysłania wezwania do dnia otrzymania informacji lub dokumentów, nie dłużej jednak niż do upływu terminu na przekazanie informacji lub dokumentów.

7.

Komisja w formie pisemnej potwierdza otrzymanie informacji lub dokumentów, o których mowa w ust. 5, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia ich otrzymania.

8.

W przypadku kolejnych wezwań Komisji do przekazania dodatkowych informacji lub dokumentów nie stosuje się terminów przekazania informacji lub dokumentów, o których mowa w ust. 5. Wezwania te nie powodują zawieszenia biegu terminu na doręczenie decyzji w przedmiocie sprzeciwu.

Art. 54h.

1.

Komisja zgłasza, w drodze decyzji, sprzeciw co do nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub co do stania się podmiotem dominującym towarzystwa, jeżeli:

1)

podmiot składający zawiadomienie nie uzupełnił w wyznaczonym terminie braków w zawiadomieniu lub załączanych do zawiadomienia dokumentów i informacji;

2)

podmiot składający zawiadomienie nie przekazał w terminie dodatkowych informacji lub dokumentów żądanych przez Komisję;

3)

uzasadnione jest to potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania towarzystwem, z uwagi na możliwy wpływ podmiotu składającego zawiadomienie na towarzystwo lub z uwagi na ocenę sytuacji finansowej podmiotu składającego zawiadomienie.

2.

W ramach oceny istnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 3, Komisja bada, czy podmiot składający zawiadomienie wykazał, że:

1)

daje rękojmię wykonywania swoich praw i obowiązków w sposób należycie zabezpieczający interesy uczestników funduszy inwestycyjnych, zbiorczego portfela papierów wartościowych lub klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;

2)

osoby, które będą kierować działalnością towarzystwa dają rękojmię prowadzenia spraw towarzystwa w sposób należycie zabezpieczający interesy uczestników funduszy inwestycyjnych, zbiorczego portfela papierów wartościowych lub klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe;

3)

jest w dobrej kondycji finansowej, w szczególności w odniesieniu do aktualnego zakresu prowadzonej działalności, jak również wpływu realizacji planów inwestycyjnych na przyszłą sytuację finansową podmiotu składającego zawiadomienie i przyszłą sytuację finansową towarzystwa;

4)

zapewni przestrzeganie przez towarzystwo wymogów ostrożnościowych wynikających z przepisów prawa, w tym wymogów kapitałowych, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, a w szczególności, że struktura grupy, której towarzystwo stanie się częścią, umożliwiać będzie sprawowanie efektywnego nadzoru oraz skuteczną wymianę informacji pomiędzy właściwymi organami nadzorczymi i ustalenie zakresów właściwości tych organów;

5)

środki finansowe związane z nabyciem albo objęciem akcji lub praw z akcji lub podjęciem innych działań zmierzających do stania się podmiotem dominującym, powodujących, że towarzystwo stanie się podmiotem zależnym, nie pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz nie mają związku z finansowaniem terroryzmu ani w związku z zamierzonym nabyciem albo objęciem akcji lub praw z akcji lub podjęciem innych działań zmierzających do stania się podmiotem dominującym nie zachodzi zwiększone ryzyko popełnienia przestępstwa, a także wystąpienia innych działań, związanych z wprowadzaniem do obrotu środków finansowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub finansowaniem terroryzmu.

3.

Dokonując oceny, o której mowa w ust. 1 pkt 3, Komisja uwzględnia w szczególności, złożone w związku z postępowaniem, zobowiązania podmiotu dotyczące towarzystwa lub ostrożnego i stabilnego nim zarządzania.

4.

Komisja może, w terminie określonym w art. 54i ust. 1, wydać decyzję o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu, jeżeli stwierdzi, że nie zachodzą okoliczności wskazane w ust. 1.

5.

Wydając decyzję, o której mowa w ust. 4, Komisja może ustalić termin nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji albo uzyskania uprawnień podmiotu dominującego towarzystwa.

6.

Termin, o którym mowa w ust. 5, może być wydłużony z urzędu lub na wniosek podmiotu składającego zawiadomienie.

Art. 54i.

1.

Komisja doręcza decyzję w przedmiocie sprzeciwu, o którym mowa w art. 54h ust. 1, w terminie 60 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia i wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia jej wydania.

2.

Terminy przewidziane dla doręczenia decyzji kończącej postępowanie w przedmiocie zawiadomienia uważa się za zachowane, jeżeli przed ich upływem decyzja została nadana w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe   (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005).

Art. 54j.

Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 54 ust. 1, może zrealizować zamiar objęty zawiadomieniem, jeżeli Komisja nie doręczy decyzji w przedmiocie sprzeciwu w terminie 60 dni roboczych, o którym mowa w art. 54i ust. 1, albo jeżeli przed upływem tego terminu Komisja wyda decyzję o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu.

Art. 54k.

W przypadku uchylenia przez sąd administracyjny decyzji w przedmiocie sprzeciwu termin, o którym mowa w art. 54i ust. 1, biegnie od dnia, w którym Komisji doręczono prawomocny wyrok sądu administracyjnego.

Art. 54l.

1.

W przypadku nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji:

1)

z naruszeniem przepisu art. 54 ust. 1 albo

2)

pomimo zgłoszenia przez Komisję sprzeciwu, o którym mowa w art. 54h ust. 1, albo

3)

przed upływem terminu uprawniającego Komisję do zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 54h ust. 1, albo

4)

po wyznaczonym przez Komisję terminie na nabycie albo objęcie akcji lub praw z akcji, o którym mowa w art. 54h ust. 5
- z akcji tych nie może być wykonywane prawo głosu, z zastrzeżeniem art. 54m.

2.

W przypadku wykonywania uprawnień podmiotu dominującego towarzystwa:

1)

z naruszeniem przepisu art. 54 ust. 1 albo

2)

w przypadku zgłoszenia przez Komisję sprzeciwu, o którym mowa w art. 54h ust. 1, albo

3)

przed upływem terminu uprawniającego Komisję do zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 54h ust. 1, albo

4)

uzyskanych po upływie terminu, o którym mowa w art. 54h ust. 5
- członkowie zarządu towarzystwa powołani przez podmiot dominujący lub będący członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi kierownicze funkcje w podmiocie dominującym nie mogą uczestniczyć w czynnościach z zakresu reprezentacji towarzystwa; w przypadku gdy nie można ustalić, którzy członkowie zarządu zostali powołani przez podmiot dominujący, powołanie zarządu jest bezskuteczne od dnia uzyskania przez ten podmiot uprawnień podmiotu dominującego towarzystwa, z zastrzeżeniem art. 54m.

3.

Uchwały walnego zgromadzenia towarzystwa podjęte z naruszeniem przepisu ust. 1 są nieważne, chyba że spełniają wymogi kworum oraz większości głosów bez uwzględnienia głosów nieważnych. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, prawo wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia przysługuje również Komisji. Przepis art. 425 Kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio.

4.

Czynności z zakresu reprezentacji towarzystwa podejmowane z udziałem członków zarządu z naruszeniem przepisu ust. 2, są nieważne. Przepis art. 58 § 3 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.

5.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, Komisja może, w drodze decyzji, nakazać zbycie akcji w wyznaczonym terminie.

6.

Jeżeli akcje nie zostaną zbyte w terminie, o którym mowa w ust. 5, Komisja może nałożyć na akcjonariusza towarzystwa karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł lub cofnąć zezwolenie na wykonywanie przez towarzystwo działalności, o której mowa w art. 45 ust. 1.

7.

Jeżeli podmiot, o którym mowa w art. 54 ust. 1, nabył lub objął akcje lub prawa z akcji, o których mowa w art. 54 ust. 1, i nie dochowuje zobowiązania, o którym mowa w art. 54h ust. 3, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć na ten podmiot karę pieniężną do wysokości odpowiadającej wartości tych akcji lub praw z akcji. Wartość akcji lub praw z akcji ustalana jest na dzień ich nabycia albo objęcia według wartości godziwej, o której mowa w ustawie o rachunkowości.

8.

Decyzja, o której mowa w ust. 7, jest natychmiast wykonalna.

9.

Komisja może określić w decyzji, o której mowa w ust. 7, że kara pieniężna jest płatna w miesięcznych ratach.

10.

Jeżeli podmiot, o którym mowa w art. 54 ust. 1, wypełni zobowiązanie, o którym mowa w art. 54h ust. 3, przed upływem terminu wskazanego w decyzji, o której mowa w ust. 7, Komisja wydaje decyzję o umorzeniu kary pieniężnej, o której mowa w ust. 7:

1)

w całości albo

2)

w części odpowiadającej niezapłaconym przyszłym ratom - w przypadku określonym w ust. 9.

Art. 54m.

W przypadku gdy wymagają tego interesy uczestników funduszy inwestycyjnych, zbiorczego portfela papierów wartościowych lub klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, a wnioskodawca wykaże, że nie zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 54h ust. 1 pkt 3, Komisja może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w drodze decyzji wydanej na wniosek akcjonariusza lub podmiotu dominującego towarzystwa, uchylić zakazy, o których mowa w art. 54l ust. 1 lub 2. Do wniosku wnioskodawca dołącza informacje, o których mowa w art. 54b ust. 1.

Art. 54n.

Podmiot nabywający albo obejmujący akcje lub prawa z akcji towarzystwa, w trybie art. 54 ust. 1, jest obowiązany poinformować o nabyciu lub objęciu towarzystwo, którego akcji nabycie albo objęcie dotyczy, w terminie 14 dni od dnia nabycia albo objęcia.

Art. 54o.

W przypadku zaległej kary pieniężnej, o której mowa w art. 54l ust. 6 i 7, Komisja może nakazać towarzystwu, którego akcjonariuszem jest podmiot, na który została nałożona kara, przekazanie na poczet zaległej kary pieniężnej wraz z odsetkami wszelkich płatności dokonywanych przez towarzystwo na rzecz tego akcjonariusza, w kwocie odpowiadającej tej karze wraz z odsetkami.

Art. 55.

(uchylony)

Art. 56.

1.

Jeżeli uzasadnione jest to potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania towarzystwem, z uwagi na ocenę sytuacji finansowej podmiotu, który uzyskał bezpośrednio lub pośrednio prawo wykonywania głosu na walnym zgromadzeniu na poziomach określonych w art. 54 ust. 1 albo stał się bezpośrednio lub pośrednio podmiotem dominującym towarzystwa lub z uwagi na możliwy wpływ tego podmiotu na towarzystwo, a w szczególności w przypadku stwierdzenia, że podmiot ten nie dochowuje zobowiązań, o których mowa w art. 54h ust. 3, Komisja może, w drodze decyzji:

1)

nakazać zaprzestanie wywierania takiego wpływu, wskazując termin oraz warunki i zakres podjęcia stosownych czynności lub

2)

zakazać wykonywania prawa głosu z akcji towarzystwa posiadanych przez ten podmiot lub wykonywania uprawnień podmiotu dominującego przysługujących temu podmiotowi. Dokonując oceny czy zachodzi przesłanka do wydania tego zakazu przepisy art. 54h ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

2.

Decyzje, o których mowa w ust. 1, są natychmiast wykonalne.

3.

W przypadku wydania decyzji, o których mowa w ust. 1, wykonywanie przez akcjonariusza prawa głosu ze wszystkich posiadanych akcji towarzystwa jest bezskuteczne.

4.

Uchwała walnego zgromadzenia towarzystwa jest nieważna, jeżeli przy jej podejmowaniu wykonano prawo głosu z akcji, w stosunku do których Komisja wydała na podstawie ust. 1 decyzję w przedmiocie zakazu wykonywania prawa głosu, chyba że uchwała spełnia wymogi kworum oraz większości głosów oddanych bez uwzględnienia głosów nieważnych. Prawo wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały przysługuje również Komisji. Przepis art. 425 Kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio.

5.

Jeżeli Komisja wydała na podstawie ust. 1 decyzję w przedmiocie zakazu wykonywania uprawnień podmiotu dominującego, przepisy art. 54l ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.

6.

W przypadku wydania na podstawie ust. 1 decyzji w przedmiocie zakazu wykonywania prawa głosu lub uprawnień podmiotu dominującego, Komisja może, w drodze decyzji, nakazać zbycie akcji w wyznaczonym terminie.

7.

Jeżeli akcje nie zostaną zbyte w terminie, o którym mowa w ust. 6, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć na akcjonariusza towarzystwa karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł lub cofnąć zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo.

8.

Na wniosek akcjonariusza lub podmiotu dominującego Komisja uchyla decyzję w przedmiocie zakazu wydaną na podstawie ust. 1, jeżeli ustały okoliczności uzasadniające wydanie tej decyzji.

9.

Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w art. 54 ust. 7, do podmiotów będących stronami porozumienia.

Art. 57.

1.

Podmiot, który zamierza zbyć bezpośrednio lub pośrednio akcje lub prawa z akcji towarzystwa ma obowiązek każdorazowo powiadomić o zamiarze ich zbycia Komisję, nie później niż na 14 dni przed planowanym zbyciem, jeżeli w wyniku zbycia:

1)

jego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym spadłby odpowiednio poniżej 10%, 20%, jednej trzeciej, 50% lub

2)

towarzystwo przestałoby być jego podmiotem zależnym.

2.

Zamiar zbycia lub zbycie akcji lub praw z akcji towarzystwa przez podmiot zależny uważa się za zamiar ich zbycia lub zbycie przez podmiot dominujący.

3.

Przepisu ust. 1 nie stosuje się do akcji towarzystwa dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

4.

Podmiot zbywający akcje lub prawa z akcji towarzystwa, jest obowiązany poinformować o zbyciu towarzystwo, którego akcji zbycie dotyczy w terminie 14 dni od zbycia.

Art. 58.

1.

Do wniosku spółki o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo załącza się:

1)

statut towarzystwa oraz odpis z rejestru przedsiębiorców;

2)

schemat organizacji towarzystwa oraz regulamin zapobiegania ujawnianiu informacji, których wykorzystanie mogłoby naruszać interes uczestników funduszu inwestycyjnego lub interes nabywców papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej lub papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym;

3)

analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia działalności przez okres roku;

3a)

opis polityki wynagrodzeń, o której mowa w art. 47a ust. 1;

440)W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 18 ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 5.)

informacje i oświadczenia wymienione w art. 42b ust. 2 wraz ze wskazaniem osób, które będą sprawowały poszczególne funkcje, o których mowa w art. 42b ust. 1;

5)

(uchylony)

6)

(uchylony)

7)

dane osobowe doradców inwestycyjnych, którzy zostaną zatrudnieni przez towarzystwo, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacjami z Krajowego Rejestru Karnego, a także oświadczenia tych osób o wyrażeniu zgody na zatrudnienie;

8)

ostatnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania w przypadku, gdy wnioskodawca wykonywał działalność w innej dziedzinie przed złożeniem wniosku;

9)

w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, posiadających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy - dane osobowe tych osób, informacje o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej lub wykonywanej działalności gospodarczej;

10)

w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, posiadających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy - informację na temat wykonywanej działalności gospodarczej, aktualny odpis z właściwego rejestru oraz ostatnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeżeli badanie jest wymagane przepisami prawa, a w przypadku braku takiego sprawozdania - inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie ich aktualną sytuację finansową;

10a)

w przypadku akcjonariuszy będących jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, posiadających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy - informację na temat wykonywanej działalności gospodarczej, aktualny odpis z właściwego rejestru oraz ostatnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeżeli badanie jest wymagane przepisami prawa, a w przypadku braku takiego sprawozdania - inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie ich aktualną sytuację finansową;

11)

informacje o podmiotach dominujących i zależnych wobec akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub 10% udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy, obejmujące wskazanie ich firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska, siedziby i adresu lub miejsca zamieszkania oraz opisu wykonywanej działalności gospodarczej;

12)

odpisy z właściwych rejestrów podmiotów, którym towarzystwo zamierza powierzyć wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1;

12a)

oświadczenie biegłego rewidenta w przedmiocie, czy system zarządzania ryzykiem w towarzystwie będzie adekwatny do rozmiaru i charakteru prowadzonej działalności, zgodny z przepisami prawa, czy obejmuje cały zakres działalności towarzystwa oraz czy przyjęte metody pomiaru i monitorowania ryzyka, wyznaczania całkowitej ekspozycji albo ekspozycji AFI oraz system limitów wewnętrznych przyjęte dla każdego funduszu inwestycyjnego będą prawidłowe oraz zgodne z profilem ryzyka inwestycyjnego i polityką inwestycyjną danego funduszu;

13)

(uchylony)

14)

(uchylony)

15)

(uchylony)

16)

(uchylony)

17)

(uchylony)

18)

(uchylony)

19)

(uchylony)

20)

oświadczenie o niewystępowaniu powiązań, o których mowa w art. 61 ust. 2, a w przypadku występowania takich powiązań - informację o powiązaniach obejmującą:

a)

firmy (nazwy), siedziby i adresy spółek zarządzających, zagranicznych firm inwestycyjnych, instytucji kredytowych, podmiotów prowadzących działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim oraz podmiotów prowadzących działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim, z którymi spółka jest powiązana,

b)

określenie rodzaju powiązań,

c)

wskazanie organów państw członkowskich, które udzieliły zezwolenia podmiotom, o których mowa w lit. a, oraz organów państw członkowskich, które nadzorują ich działalność.

1a.

(uchylony)

2.

W celu ustalenia, czy wpływ osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio akcje towarzystwa w liczbie zapewniającej co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy nie będzie niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego zarządzania przez towarzystwo funduszami inwestycyjnymi, przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesów uczestników funduszy, Komisja może żądać przedstawienia innych danych dotyczących sytuacji finansowej tej osoby.

Art. 58a.

1.

Spółka ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, która składa jednocześnie wniosek o uzyskanie zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, oprócz dokumentów i informacji określonych w art. 58 ust. 1 załącza do tego wniosku:

1)

plan działalności obejmujący:

a)

wskazanie zakresu czynności, które wnioskodawca zamierza wykonywać,

b)

opis sposobu wykonywania czynności związanych z zarządzaniem alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, dotyczący w szczególności kapitałów własnych towarzystwa, polityki wynagrodzeń, konfliktów interesów, zarządzania ryzykiem oraz płynnością, wyceny aktywów zarządzanych funduszy, powierzania wykonywania czynności innym podmiotom oraz obowiązków informacyjnych, publikacyjnych i sprawozdawczych,

c)

opis warunków technicznych wykonywania działalności, w tym warunków lokalowych, systemów informatycznych oraz urządzeń telekomunikacyjnych;

2)

informacje o funduszach, jakimi spółka zamierza zarządzać, obejmujące:

a)

strategie inwestycyjne funduszu,

b)

wskazanie funduszy bazowych - w przypadku zamiaru zarządzania funduszem, który jest funduszem funduszy,

c)

opis polityki towarzystwa w zakresie korzystania przez fundusz z dźwigni finansowej AFI,

d)

profil ryzyka funduszu,

e)

wskazanie funduszu podstawowego oraz jego siedziby - w przypadku zamiaru zarządzania funduszem, który jest funduszem powiązanym,

f)

wskazanie państwa macierzystego - w przypadku zamiaru zarządzania unijnym AFI lub alternatywnym funduszem inwestycyjnym z siedzibą w państwie należącym do EEA;

3)

informacje o związanych z zarządzaniem funduszami czynnościach, których wykonywanie jest lub zostanie powierzone przedsiębiorcom lub przedsiębiorcom zagranicznym, obejmujące:

a)

opis powierzanych czynności,

b)

opis działalności prowadzonej przez przedsiębiorców lub przedsiębiorców zagranicznych, którym jest lub zostanie powierzone wykonywanie czynności,

c)

zasady przekazywania i dalszego przekazywania przez przedsiębiorców lub przedsiębiorców zagranicznych wykonywania powierzonych czynności,

d)

uzasadnienie powierzenia wykonywania czynności.

2.

Załączane do wniosku spółki o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo informacje i dokumenty, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 1-3a, 12 i 12a, powinny uwzględniać również zakres działalności objęty wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, a oświadczenie albo informacja, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 20, powinny odnosić się również do powiązań z zarządzającym z UE.

3.

Wraz z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi spółka przekazuje:

1)

w przypadku gdy spółka zamierza zarządzać unijnym AFI lub alternatywnym funduszem inwestycyjnym z siedzibą w państwie należącym do EEA:

a)

statut lub inny dokument założycielski unijnego AFI lub funduszu,

b)

umowę z depozytariuszem o wykonywanie funkcji depozytariusza unijnego AFI lub funduszu oraz odpowiednio informacje, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 5 i 7,

c)

informację dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dotyczącą unijnego AFI lub funduszu, przy czym przepisy art. 222a ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio,

d)

dane osobowe osób zatrudnionych w towarzystwie lub podmiotach, o których mowa w art. 46 ust. 1-3a oraz w art. 46b, które mają istotny wpływ na działalność unijnego AFI lub funduszu, w tym w szczególności na decyzje inwestycyjne unijnego AFI lub funduszu, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacjami z Krajowego Rejestru Karnego;

2)

w przypadku gdy spółka zamierza utworzyć fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 15 ust. 1a - statut funduszu i warunki emisji oraz dane osobowe osób zatrudnionych w towarzystwie lub podmiotach, o których mowa w art. 46 ust. 1-3a oraz w art. 46b, które mają istotny wpływ na działalność funduszu, w tym w szczególności na decyzje inwestycyjne funduszu, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacjami z Krajowego Rejestru Karnego.

Art. 58b.

Do wniosku spółki o uzyskanie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego składanego jednocześnie z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo lub o uzyskanie zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi załącza się informacje i dokumenty wymienione w art. 22 ust. 1 pkt 1-12.

Art. 59.

1.

Przepisy art. 15 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 31, art. 41-49, art. 52 i art. 53 stosuje się odpowiednio do spółki akcyjnej ubiegającej się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo lub zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.

Przepisu art. 52 nie stosuje się do spółki ubiegającej się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, jeżeli przed dniem złożenia wniosku spółka ta wykonywała działalność w innej dziedzinie. W takim przypadku do wniosku należy załączyć zaświadczenia wydane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 32 ust. 4 pkt 14, o niezaleganiu w podatkach albo stwierdzające stan zaległości akcjonariuszy tej spółki.

Art. 59a.

1.

Do wniosku towarzystwa o uzyskanie zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi towarzystwo załącza:

1)

dokumenty określone w art. 58 ust. 1 pkt 1, 2 i 3a, uwzględniające wykonywanie wnioskowanej działalności albo oświadczenie towarzystwa, że uprzednio złożone Komisji dokumenty uwzględniają jej wykonywanie;

2)

dokumenty określone w art. 58 ust. 1 pkt 12 - w zakresie wnioskowanej działalności;

3)

informacje i dokumenty określone w art. 58 ust. 1 pkt 4, 7 i 9-11 albo oświadczenie towarzystwa, że uprzednio złożone Komisji informacje i dokumenty są aktualne;

4)

oświadczenie albo informację, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 20, odnoszące się do powiązań z zarządzającym z UE;

5)

informacje i dokumenty określone w art. 58 ust. 1 pkt 12a i art. 58a ust. 1.

2.

Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, towarzystwo:

1)

składa wniosek o zezwolenie na utworzenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, o którym mowa w art. 22 ust. 1, chyba że zamierza utworzyć wyłącznie fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, lub wyłącznie zarządzać unijnym AFI lub alternatywnym funduszem inwestycyjnym z siedzibą w państwie należącym do EEA;

2)

przekazuje informacje i dokumenty, o których mowa w art. 58a ust. 3, jeżeli zamierza utworzyć fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, lub zarządzać unijnym AFI lub alternatywnym funduszem inwestycyjnym z siedzibą w państwie należącym do EEA.

Art. 59b.

Towarzystwo, które zamierza zarządzać unijnym AFI lub alternatywnym funduszem inwestycyjnym z siedzibą w państwie należącym do EEA, w odniesieniu do których nie przekazało informacji zgodnie z art. 58a ust. 3 lub art. 59a ust. 2 pkt 2 przy ubieganiu się o zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, niezwłocznie przekazuje Komisji informacje i dokumenty, o których mowa w art. 58a ust. 3 pkt 1 lit. a-c.

Art. 60.

Do wniosku o udzielenie zezwolenia na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zezwolenia na doradztwo inwestycyjne lub zezwolenia na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych odpowiednio towarzystwo albo spółka ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia załącza:

1)

regulamin wykonywania działalności;

2)

schemat oraz regulamin, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 2, uwzględniające wykonywanie wnioskowanej działalności;

3)

informację o liczbie doradców zatrudnionych do wykonywania wnioskowanej działalności;

4)

kopię umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat zawartej pod warunkiem uzyskania zezwolenia na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zezwolenia na doradztwo inwestycyjne lub zezwolenia na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółką Akcyjną.

Art. 61.

1.

Komisja wydaje:

1)

zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo;

2)

zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;

3)

zezwolenie na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;

4)

zezwolenie na doradztwo inwestycyjne;

5)

zezwolenie na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

1a.

Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, mogą być udzielone wyłącznie towarzystwu albo wydane wraz z zezwoleniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

1b.

Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, może być udzielone wyłącznie towarzystwu posiadającemu zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, albo wydane wraz z takim zezwoleniem.

1c.

Wraz z zezwoleniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, Komisja wydaje zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego wskazanego we wniosku spółki zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4.

1d.

Rozpoczęcie przez towarzystwo działalności na terytorium państw członkowskich oraz wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej unijnego AFI może nastąpić po spełnieniu wymagań określonych w przepisach działu XII.

1e41)Dodany przez art. 11 pkt 19 lit. a ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 5..

Wydając zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo, Komisja zatwierdza członków zarządu, o których mowa w art. 42b ust. 1.

2.

Komisja, przed wydaniem zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, zasięga opinii właściwego organu państwa członkowskiego, jeżeli towarzystwo byłoby:

1)

spółką zależną od spółki zarządzającej, zagranicznej firmy inwestycyjnej, instytucji kredytowej, podmiotu prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim lub podmiotu prowadzącego działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim;

2)

spółką zależną od podmiotu dominującego wobec spółki zarządzającej, zagranicznej firmy inwestycyjnej, instytucji kredytowej, podmiotu prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim lub podmiotu prowadzącego działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim;

3)

kontrolowane przez te same osoby fizyczne lub prawne, które kontrolują spółkę zarządzającą, zagraniczną firmę inwestycyjną, instytucję kredytową, podmiot prowadzący działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim lub podmiot prowadzący działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim.

2a.

Przed wydaniem zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi Komisja zasięga opinii właściwego organu państwa członkowskiego, również jeżeli określone w ust. 2 powiązania występują w odniesieniu do zarządzającego z UE.

3.

(uchylony)

4.

Komisja odmawia wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, w przypadku gdy:

1)

wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;

242)W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 19 lit. b ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 5.)

wnioskodawca, członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej, doradcy inwestycyjni, którzy są lub zostaną zatrudnieni w towarzystwie, lub osoby, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 6, mogą wykonywać działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interes uczestników funduszu, a także gdy członkowie zarządu lub rady nadzorczej nie spełniają warunków, o których mowa w art. 42 ust. 2-4, 6 i 7;

3)

wpływ osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio akcje towarzystwa w liczbie zapewniającej co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub 10% udziału w kapitale zakładowym mógłby okazać się niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego zarządzania przez towarzystwo funduszami inwestycyjnymi, przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesów uczestników funduszy;

4)

pozostawanie towarzystwa w bliskich powiązaniach z innym podmiotem mogłoby uniemożliwić Komisji s