Wyszukiwanie

Białoruś

Liczba znalezionych aktów: 156.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1022 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych
Dz.U. 2023 poz. 275 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych
Dz.U. 2022 poz. 940 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych
Dz.U. 2022 poz. 578 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi o zabezpieczeniu społecznym z 13 lutego 2019 r., podpisanym w Mińsku dnia 2 czerwca 2020 r.
Dz.U. 2022 poz. 577 obowiązujący Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi o zabezpieczeniu społecznym z 13 lutego 2019 r., podpisane w Mińsku dnia 2 czerwca 2020 r.
Dz.U. 2022 poz. 576 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2019 r.
Dz.U. 2022 poz. 575 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi o zabezpieczeniu społecznym, podpisana w Warszawie dnia 13 lutego 2019 r.
Dz.U. 2022 poz. 489 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na obszarze województwa podlaskiego i lubelskiego przyległym do granicy państwowej z Republiką Białorusi
Dz.U. 2022 poz. 488 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi
Dz.U. 2021 poz. 2194 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na obszarze województwa podlaskiego i lubelskiego przyległym do granicy państwowej z Republiką Białorusi
Dz.U. 2021 poz. 2193 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi
Dz.U. 2021 poz. 2160 akt jednorazowy Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2019 r.
Dz.U. 2021 poz. 2037 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi
Dz.U. 2021 poz. 962 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym
Dz.U. 2021 poz. 120 Oświadczenie rządowe z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych, podpisanego w Białowieży dnia 7 lutego 2020 r.
Dz.U. 2021 poz. 119 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych, podpisane w Białowieży dnia 7 lutego 2020 r.
Dz.U. 2020 poz. 1688 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2020 r. w sprawie określenia państw, których obywatelom ubiegającym się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy przy ustalaniu wysokości miesięcznych środków finansowych nie odlicza się środków przeznaczonych na pokrycie kosztów zamieszkania
Dz.U. 2020 poz. 1445 akt jednorazowy Ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych, podpisanego w Białowieży dnia 7 lutego 2020 r.
Dz.U. 2017 poz. 690 Oświadczenie rządowe z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Białymstoku dnia 23 kwietnia 2015 r.
Dz.U. 2017 poz. 689 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, podpisana w Białymstoku dnia 23 kwietnia 2015 r.
Dz.U. 2016 poz. 1839 akt jednorazowy Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Białymstoku dnia 23 kwietnia 2015 r.
Dz.U. 2015 poz. 1931 Oświadczenie rządowe z dnia 10 listopada 2015 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi, Federacją Rosyjską i Ukrainą, Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o uproszczonym trybie przekraczania granicy państwowej przez obywateli zamieszkałych w miejscowościach przygranicznych, podpisanego w Moskwie dnia 14 maja 1985 r.
Dz.U. 2010 nr 122 poz. 823 akt jednorazowy Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Warszawie dnia 12 lutego 2010 r.
Dz.U. 2008 nr 12 poz. 74 Oświadczenie rządowe z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 12 maja 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Mińsku dnia 8 grudnia 2003 r.
Dz.U. 2008 nr 12 poz. 73 obowiązujący Porozumienie z dnia 12 maja 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Mińsku dnia 8 grudnia 2003 r.
Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1408 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 12 października 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie opłaty dla zagranicznych przedsiębiorców wykonujących transport drogowy oraz przewozy na potrzeby własne pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi na terytorium Republiki Białorusi
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2065 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie opłaty dla zagranicznych przedsiębiorców wykonujących transport drogowy oraz przewozy na potrzeby własne pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi na terytorium Republiki Białorusi
Dz.U. 2005 nr 125 poz. 1045 Oświadczenie rządowe z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Mińsku dnia 8 grudnia 2003 r.
Dz.U. 2005 nr 125 poz. 1044 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisana w Mińsku dnia 8 grudnia 2003 r.
Dz.U. 2004 nr 76 poz. 717 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie uchylenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny syntetycznych włókien ciętych z poliestrów, pochodzących z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych
Dz.U. 2004 nr 76 poz. 716 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie uchylenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny kabla z włókna syntetycznego z poliestrów, pochodzącego z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2295 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie kontyngentu na przywóz cementu pochodzącego z Republiki Białorusi
Dz.U. 2001 nr 104 poz. 1144 Oświadczenie rządowe z dnia 21 czerwca 2001 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś, Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r.
Dz.U. 2001 nr 104 poz. 1143 akt jednorazowy Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską, w stosunkach z Republiką Białoruś, Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r.
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1231 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 listopada 1999 r. o wypowiedzeniu, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi, Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r.
Dz.U. 1997 nr 32 poz. 186 Oświadczenie rządowe z dnia 24 marca 1997 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o ochronie grobów i miejsc pamięci ofiar wojen i represji, sporządzonej w Brześciu dnia 21 stycznia 1995 r.
Dz.U. 1997 nr 32 poz. 185 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o ochronie grobów i miejsc pamięci ofiar wojen i represji, sporządzona w Brześciu dnia 21 stycznia 1995 r.
Dz.U. 1996 nr 76 poz. 366 Oświadczenie rządowe z dnia 9 maja 1996 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, sporządzonej w Warszawie dnia 27 listopada 1995 r.
Dz.U. 1996 nr 76 poz. 365 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, sporządzona w Warszawie dnia 27 listopada 1995 r.
Dz.U. 1995 nr 128 poz. 620 Oświadczenie rządowe z dnia 7 czerwca 1995 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, sporządzonej w Mińsku dnia 26 października 1994 r.
Dz.U. 1995 nr 128 poz. 619 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, sporządzona w Mińsku dnia 26 października 1994 r.
Dz.U. 1994 nr 50 poz. 198 Oświadczenie rządowe z dnia 4 stycznia 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś, sporządzonej w Warszawie dnia 2 marca 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 50 poz. 197 obowiązujący Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś, sporządzona w Warszawie dnia 2 marca 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 120 poz. 535 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Mińsku dnia 18 listopada 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 120 poz. 534 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Mińsku dnia 18 listopada 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 118 poz. 528 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisanego w Warszawie dnia 23 czerwca 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 118 poz. 527 obowiązujący Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisany w Warszawie dnia 23 czerwca 1992 r.
Dz.U. 1959 nr 62 poz. 375 Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1959 r. w sprawie przystąpienia Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Dz.U. 1930 nr 58 poz. 471 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 1930 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rząd Związku Socjalistycznych Republik Rad Konwencji pocztowo-telegraficznej między Rzecząpospolitą Polską z jednej strony, a Rosyjską Socjalistyczną Federacyjną Republiką Rad, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Rad z drugiej, podpisanej wraz z Protokółami końcowym i uzupełniającym w Moskwie dnia 24 maja 1923 roku.
Dz.U. 1924 nr 13 poz. 112 Oświadczenie rządowe z dnia 10 stycznia 1924 r. w przedmiocie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji Sanitarnej pomiędzy Polską a Rosją, Ukrainą i Białorusią, podpisanej w Warszawie dnia 7 lutego 1923 r.
Dz.U. 1924 nr 13 poz. 111 wygaśnięcie aktu Konwencja Sanitarna pomiędzy Polską a Rosją, Ukrainą i Białorusią, podpisana w Warszawie dnia 7 lutego 1923 roku.
M.P. 2023 poz. 940 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2023 r. nr 110.72.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 195 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie skazania Andrzeja Poczobuta przez sąd białoruski
M.P. 2023 poz. 179 Oświadczenie rządowe z dnia 18 stycznia 2023 r. o utracie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o uznaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym, równoważności stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki, sporządzonej w Warszawie dnia 28 kwietnia 2005 r.
M.P. 2022 poz. 368 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie uwolnienia bezprawnie zatrzymanych liderów Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta
M.P. 2021 poz. 1166 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2021 r. wzywająca reżim białoruski do zaprzestania represji wobec Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta oraz innych więźniów politycznych
M.P. 2021 poz. 1129 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r. o solidarności w sprawie ochrony polskich granic
M.P. 2021 poz. 529 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie sytuacji na Białorusi
M.P. 2021 poz. 515 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2021 r. potępiająca działania władz Białorusi wymierzone w elementarne zasady prawa międzynarodowego
M.P. 2021 poz. 233 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie skazania na pozbawienie wolności przez sąd Republiki Białorusi dziennikarek Biełsat TV oraz pogarszającej się sytuacji białoruskich mediów i dziennikarzy
M.P. 2020 poz. 845 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Białoruś o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisaną w Warszawie dnia 8 czerwca 1993 r.
M.P. 2020 poz. 844 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Białoruś o cywilnej komunikacji lotniczej, podpisana w Warszawie dnia 8 czerwca 1993 r.
M.P. 2020 poz. 749 Rezolucja Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie sytuacji w Republice Białorusi
M.P. 2020 poz. 737 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie sytuacji w Republice Białorusi po wyborach prezydenckich 9 sierpnia 2020 r.
M.P. 2020 poz. 237 Oświadczenie rządowe z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o budowie nowego drogowego granicznego obiektu mostowego przez rzekę Bug w drogowym przejściu granicznym Sławatycze - Domaczewo na polsko-białoruskiej granicy państwowej, podpisaną w Mińsku dnia 27 czerwca 2019 r.
M.P. 2020 poz. 236 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o budowie nowego drogowego granicznego obiektu mostowego przez rzekę Bug w drogowym przejściu granicznym Sławatycze - Domaczewo na polsko-białoruskiej granicy państwowej, podpisana w Mińsku dnia 27 czerwca 2019 r.
M.P. 2020 poz. 233 Oświadczenie rządowe z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o utrzymaniu drogowych granicznych obiektów mostowych na polsko-białoruskiej granicy państwowej, podpisaną w Brześciu dnia 27 czerwca 2018 r.
M.P. 2020 poz. 232 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o utrzymaniu drogowych granicznych obiektów mostowych na polsko-białoruskiej granicy państwowej, podpisana w Brześciu dnia 27 czerwca 2018 r.
M.P. 2020 poz. 105 Oświadczenie rządowe z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o utrzymaniu granicznych kolejowych obiektów mostowych na polsko-białoruskiej granicy państwowej, podpisaną w Mińsku dnia 1 marca 2019 r.
M.P. 2020 poz. 104 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o utrzymaniu granicznych kolejowych obiektów mostowych na polsko-białoruskiej granicy państwowej, podpisana w Mińsku dnia 1 marca 2019 r.
M.P. 2019 poz. 1169 Oświadczenie rządowe z dnia 31 października 2019 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi dotyczącą zwalczania wścieklizny na terytorium Republiki Białorusi w latach 2019-2020, podpisaną w Poznaniu dnia 30 września 2019 r.
M.P. 2019 poz. 1168 obowiązujący Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi dotycząca zwalczania wścieklizny na terytorium Republiki Białorusi w latach 2019-2020, podpisana w Poznaniu dnia 30 września 2019 r.
M.P. 2019 poz. 44 Oświadczenie rządowe z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi dotyczącą zwalczania wścieklizny na terytorium Republiki Białorusi w 2018 roku, podpisaną w Warszawie dnia 6 listopada 2018 r.
M.P. 2019 poz. 43 obowiązujący Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi dotycząca zwalczania wścieklizny na terytorium Republiki Białorusi w 2018 roku, podpisana w Warszawie dnia 6 listopada 2018 r.
M.P. 2018 poz. 538 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2018 r. nr 110.32.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 236 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2018 r. nr 110.2.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 1000 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi dotyczącą zwalczania wścieklizny na terytorium Republiki Białorusi w 2017 roku, podpisaną w Poznaniu dnia 25 września 2017 r.
M.P. 2017 poz. 999 obowiązujący Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi dotycząca zwalczania wścieklizny na terytorium Republiki Białorusi w 2017 roku, podpisana w Poznaniu dnia 25 września 2017 r.
M.P. 2017 poz. 50 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie edukacji, podpisanym w Warszawie dnia 20 lipca 2016 r.
M.P. 2017 poz. 49 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie edukacji, podpisane w Warszawie dnia 20 lipca 2016 r.
M.P. 2015 poz. 948 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2015 r. nr 110.57.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 779 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Białorusi i Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie punktu styku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi i Ukrainy, podpisanym w Łucku dnia 14 marca 2013 r.
M.P. 2015 poz. 778 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Białorusi i Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie punktu styku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi i Ukrainy, podpisane w Łucku dnia 14 marca 2013 r.
M.P. 2013 poz. 29 Oświadczenie rządowe z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Białorusi na lata 2012-2014, podpisanym w Mińsku dnia 19 listopada 2012 r.
M.P. 2013 poz. 28 obowiązujący Program Współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Białorusi na lata 2012-2014, podpisany w Mińsku dnia 19 listopada 2012 r.
M.P. 2013 poz. 19 Oświadczenie rządowe z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Białorusi i Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie utworzenia Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie, sporządzonym w Kijowie dnia 28 października 2011 r.
M.P. 2013 poz. 18 obowiązujący Porozumienie pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Białorusi i Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie utworzenia Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie, sporządzone w Kijowie dnia 28 października 2011 r.
M.P. 2012 poz. 931 Oświadczenie rządowe z dnia 28 listopada 2012 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o transporcie wodnym śródlądowym, podpisaną w Brześciu dnia 20 stycznia 2012 r.
M.P. 2012 poz. 930 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o transporcie wodnym śródlądowym, podpisana w Brześciu dnia 20 stycznia 2012 r.
M.P. 2012 poz. 883 Komunikat Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 października 2012 r. w sprawie obowiązywania Porozumienia między Ministerstwem Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Sprawiedliwości Republiki Białoruś, Sądem Najwyższym Republiki Białoruś i Naczelnym Sądem Gospodarczym Republiki Białoruś o bezpośrednim porozumiewaniu się sądów w zakresie udzielania pomocy prawnej, zawartego w Mińsku dnia 13 lutego 2009 r.
M.P. 2012 poz. 207 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Zmianą Załącznika Finansowego do Umowy w Sprawie Sekretariatu Partnerstwa Wymiaru Północnego w Zakresie Transportu i Logistyki pomiędzy Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym, międzynarodową instytucją finansową, założoną na podstawie traktatu, a Ministerstwem Transportu i Komunikacji Królestwa Norwegii, Ministerstwem Transportu Federacji Rosyjskiej, Ministerstwem Transportu Królestwa Danii, Ministerstwem Spraw Gospodarczych i Komunikacji Republiki Estońskiej, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Finlandii w imieniu Rządu Republiki Finlandii, Federalnym Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast Republiki Federalnej Niemiec, Ministerstwem Transportu Republiki Łotewskiej, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Litewskiej, Ministerstwem Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Szwecji, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Białorusi
M.P. 2012 poz. 206 obowiązujący Zmiana Załącznika Finansowego do Umowy w Sprawie Sekretariatu Partnerstwa Wymiaru Północnego w Zakresie Transportu i Logistyki pomiędzy Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym, międzynarodową instytucją finansową, założoną na podstawie traktatu, a Ministerstwem Transportu i Komunikacji Królestwa Norwegii, Ministerstwem Transportu Federacji Rosyjskiej, Ministerstwem Transportu Królestwa Danii, Ministerstwem Spraw Gospodarczych i Komunikacji Republiki Estońskiej, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Finlandii w imieniu Rządu Republiki Finlandii, Federalnym Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast Republiki Federalnej Niemiec, Ministerstwem Transportu Republiki Łotewskiej, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Litewskiej, Ministerstwem Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Szwecji, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Białorusi
M.P. 2012 poz. 144 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie sytuacji w Republice Białoruś
M.P. 2011 nr 74 poz. 738 Oświadczenie rządowe z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, podpisanym w Białowieży dnia 12 września 2009 r.
M.P. 2011 nr 74 poz. 737 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, podpisane w Białowieży dnia 12 września 2009 r.
M.P. 2011 nr 46 poz. 513 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzonym w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r.
M.P. 2011 nr 46 poz. 512 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r.
M.P. 2011 nr 18 poz. 183 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wsparcia dla społeczeństwa obywatelskiego w Republice Białoruś
M.P. 2011 nr 13 poz. 140 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Białorusi i Rządem Republiki Litewskiej w sprawie punktu styku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi i Republiki Litewskiej, podpisanym w Wilnie dnia 16 września 2009 r.
M.P. 2011 nr 13 poz. 139 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Białorusi i Rządem Republiki Litewskiej w sprawie punktu styku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi i Republiki Litewskiej, podpisane w Wilnie dnia 16 września 2009 r.
M.P. 2011 nr 13 poz. 138 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 2011 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Umową w Sprawie Sekretariatu Partnerstwa Wymiaru Północnego w Zakresie Transportu i Logistyki pomiędzy Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym, międzynarodową instytucją finansową, założoną na podstawie traktatu, a Ministerstwem Transportu i Komunikacji Królestwa Norwegii, Ministerstwem Transportu Federacji Rosyjskiej, Ministerstwem Transportu Królestwa Danii, Ministerstwem Spraw Gospodarczych i Komunikacji Republiki Estońskiej, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Finlandii w imieniu Rządu Republiki Finlandii, Federalnym Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast Republiki Federalnej Niemiec, Ministerstwem Transportu Republiki Łotewskiej, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Litewskiej, Ministerstwem Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Szwecji, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Białorusi, podpisaną w Warszawie dnia 21 października 2010 r.
M.P. 2011 nr 13 poz. 137 obowiązujący Umowa w Sprawie Sekretariatu Partnerstwa Wymiaru Północnego w Zakresie Transportu i Logistyki pomiędzy Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym, międzynarodową instytucją finansową, założoną na podstawie traktatu, a Ministerstwem Transportu i Komunikacji Królestwa Norwegii, Ministerstwem Transportu Federacji Rosyjskiej, Ministerstwem Transportu Królestwa Danii, Ministerstwem Spraw Gospodarczych i Komunikacji Republiki Estońskiej, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Finlandii w imieniu Rządu Republiki Finlandii, Federalnym Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast Republiki Federalnej Niemiec, Minister-stwem Transportu Republiki Łotewskiej, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Litewskiej, Ministerstwem Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Szwecji, Ministerstwem Transportu i Komunikacji Republiki Białorusi, podpisana w Warszawie dnia 21 października 2010 r.
M.P. 2011 nr 1 poz. 4 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2010 r. nr 110-67-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 96 poz. 1127 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2010 r. nr 110-64-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 10 poz. 85 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie łamania praw człowieka i obywatela na Białorusi
M.P. 2008 nr 83 poz. 734 Oświadczenie rządowe z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie tymczasowego stosowania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawartej dnia 20 grudnia 2007 r.
M.P. 2008 nr 83 poz. 733 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r.
M.P. 2006 nr 32 poz. 346 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie represjonowania liderów opozycji demokratycznej na Białorusi
M.P. 2006 nr 26 poz. 293 Oświadczenie rządowe z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 4 listopada 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o otwarciu przejścia granicznego Rudawka-Lesnaja na Kanale Augustowskim
M.P. 2006 nr 26 poz. 292 obowiązujący Porozumienie z dnia 4 listopada 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o otwarciu przejścia granicznego Rudawka-Lesnaja na Kanale Augustowskim
M.P. 2006 nr 26 poz. 289 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o uznaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym, równoważności stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki, sporządzonej w Warszawie dnia 28 kwietnia 2005 r.
M.P. 2006 nr 26 poz. 288 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o uznaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym, równoważności stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki, sporządzona w Warszawie dnia 28 kwietnia 2005 r.
M.P. 2006 nr 26 poz. 287 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Warszawie dnia 30 kwietnia 2004 r.
M.P. 2006 nr 26 poz. 286 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy gospodarczej, sporządzona w Warszawie dnia 30 kwietnia 2004 r.
M.P. 2006 nr 24 poz. 268 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie łamania na Białorusi praw człowieka i obywatela
M.P. 2006 nr 24 poz. 267 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie oceny wyborów prezydenckich w Republice Białorusi
M.P. 2006 nr 20 poz. 219 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wyborów prezydenckich na Białorusi
M.P. 2006 nr 9 poz. 119 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie sytuacji Polaków na Białorusi
M.P. 2005 nr 82 poz. 1160 Oświadczenie rządowe z dnia 17 października 2005 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej umów normujących stosunki handlowe w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
M.P. 2005 nr 76 poz. 1071 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 30 czerwca 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o otwarciu drogowego przejścia granicznego Białowieża - Piererow dla międzynarodowego ruchu osobowego pieszych i rowerowego, przy wykorzystaniu rowerów znajdujących się w osobistym posiadaniu, z wyłączeniem towarów
M.P. 2005 nr 76 poz. 1070 obowiązujący Porozumienie z dnia 30 czerwca 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o otwarciu drogowego przejścia granicznego Białowieża - Piererow dla międzynarodowego ruchu osobowego pieszych i rowerowego, przy wykorzystaniu rowerów znajdujących się w osobistym posiadaniu, z wyłączeniem towarów
M.P. 2005 nr 50 poz. 690 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zmianie artykułu 3 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r.
M.P. 2005 nr 50 poz. 689 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zmianie artykułu 3 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r.
M.P. 2005 nr 46 poz. 627 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2005 r. dotycząca sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi
M.P. 2005 nr 46 poz. 624 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie praw polskiej mniejszości narodowej na Białorusi
M.P. 2005 nr 28 poz. 390 Oświadczenie rządowe z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem o współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Białorusi na lata 2005-2006, podpisanym we Wrocławiu dnia 9 grudnia 2004 r.
M.P. 2005 nr 28 poz. 389 wygaśnięcie aktu Porozumienie o współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Białorusi na lata 2005-2006, podpisane we Wrocławiu dnia 9 grudnia 2004 r.
M.P. 2004 nr 39 poz. 679 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2004 r. w sprawie łamania praw człowieka i obywatela na Białorusi
M.P. 2004 nr 18 poz. 316 obowiązujący Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ostatecznych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia decyzji Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny kabla z włókna syntetycznego z poliestrów, pochodzącego z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych
M.P. 2004 nr 18 poz. 315 obowiązujący Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ostatecznych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia decyzji Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny syntetycznych włókien ciętych z poliestrów, pochodzących z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych
M.P. 2004 nr 17 poz. 291 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie umorzenia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny cementu pochodzącego z Republiki Białorusi
M.P. 2004 nr 14 poz. 228 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wstępnych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia decyzji Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny syntetycznych włókien ciętych z poliestrów, pochodzących z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych
M.P. 2004 nr 14 poz. 227 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wstępnych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia decyzji Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny kabla z włókna syntetycznego z poliestrów, pochodzącego z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych
M.P. 2003 nr 49 poz. 755 Oświadczenie rządowe z dnia 3 października 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, podpisaną w Mińsku dnia 26 sierpnia 2003 r.
M.P. 2003 nr 49 poz. 754 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, podpisana w Mińsku dnia 26 sierpnia 2003 r.
M.P. 2003 nr 37 poz. 519 Oświadczenie rządowe z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r.
M.P. 2003 nr 37 poz. 518 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie przejść granicznych, sporządzona w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r.
M.P. 2003 nr 30 poz. 415 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie wszczęcia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny cementu pochodzącego z Republiki Białorusi
M.P. 2002 nr 26 poz. 429 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2002 r. nr Z. 110-33-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 17 poz. 281 Oświadczenie rządowe z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o rozszerzeniu ruchu granicznego w drogowym przejściu granicznym Bobrowniki-Bierestowica o międzynarodowy ruch osobowy i autobusów, sporządzonym w Warszawie dnia 1 sierpnia 2001 r.
M.P. 2002 nr 17 poz. 280 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o rozszerzeniu ruchu granicznego w drogowym przejściu granicznym Bobrowniki-Bierestowica o międzynarodowy ruch osobowy i autobusów, sporządzone w Warszawie dnia 1 sierpnia 2000 r.
M.P. 2001 nr 46 poz. 744 Oświadczenie rządowe z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Mińsku dnia 20 maja 1992 r.
M.P. 2001 nr 46 poz. 743 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Mińsku dnia 20 maja 1992 r.
M.P. 2001 nr 23 poz. 410 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie zakończenia bez zastosowania środka ochronnego postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny ciągników rolniczych (oprócz ciągników kierowanych przez pieszego) i używanych w leśnictwie, kołowych, używanych, z krajów członkowskich Unii Europejskiej, Republiki Czeskiej, Słowacji, Rosji i Białorusi.
M.P. 2000 nr 39 poz. 768 obowiązujący Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 17 listopada 2000 r. utrzymująca w mocy decyzję z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny syntetycznych włókien ciętych z poliestrów, pochodzących z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych.
M.P. 2000 nr 39 poz. 767 obowiązujący Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 17 listopada 2000 r. utrzymująca w mocy decyzję z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny kabla z włókna syntetycznego z poliestrów, pochodzącego z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych.
M.P. 2000 nr 25 poz. 524 uchylony Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny syntetycznych włókien ciętych z poliestrów, pochodzących z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych.
M.P. 2000 nr 25 poz. 523 uchylony Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny kabla z włókna syntetycznego z poliestrów, pochodzącego z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych.
M.P. 1999 nr 18 poz. 247 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie wszczęcia postępowania antydumpingowego w związku z domniemaniem przywozu na polski obszar celny syntetycznych włókien ciętych z poliestrów, pochodzących z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych i wyrządzenia przez ten przywóz szkody przemysłowi krajowemu.
M.P. 1999 nr 18 poz. 246 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie wszczęcia postępowania antydumpingowego w związku z domniemaniem przywozu na polski obszar celny kabla z włókna syntetycznego z poliestrów, pochodzącego z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych i wyrządzenia przez ten przywóz szkody przemysłowi krajowemu.
M.P. 1999 nr 4 poz. 16 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 1999 r. - Posłanie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej do Narodu Białoruskiego.
M.P. 1996 nr 71 poz. 654 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 1996 r. w sprawie sytuacji w Republice Białoruś.
M.P. 1995 nr 23 poz. 274 uznany za uchylony Oświadczenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie wydarzeń w Parlamencie Republiki Białoruś.
M.P. 1994 nr 69 poz. 617 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia.
M.P. 1991 nr 29 poz. 206 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia niepodległości Białorusi.
M.P. 1990 nr 30 poz. 234 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 1989 r.