Wyszukiwanie

administracja celna

Liczba znalezionych aktów: 103.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2017 poz. 359 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2016 poz. 1946 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych
Dz.U. 2016 poz. 801 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2015 poz. 844 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2014 poz. 604 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2013 poz. 192 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2012 poz. 160 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2011 nr 140 poz. 817 obowiązujący Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany obszaru i osoby zarządzającego wolnym obszarem celnym w Świnoujściu
Dz.U. 2009 nr 89 poz. 731 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2007 nr 130 poz. 909 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2006 nr 12 poz. 71 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyodrębnionych komórek organizacyjnych administracji celnej, których funkcjonariusze celni wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze
Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1252 akt jednorazowy Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o ratyfikacji Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r.
Dz.U. 2005 nr 28 poz. 235 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie zasad współdziałania organów celnych z organami administracji publicznej oraz innymi państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1032 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych
Dz.U. 2004 nr 94 poz. 911 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
Dz.U. 2003 nr 206 poz. 1998 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie ewidencji prowadzonej przez organy celne na potrzeby postępowania antydumpingowego
Dz.U. 2003 nr 6 poz. 71 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wyodrębnionych komórek organizacyjnych administracji celnej, w których funkcjonariusze celni wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze
Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1213 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudniania i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.
Dz.U. 2002 nr 46 poz. 437 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 408 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie likwidatora Głównego Urzędu Ceł.
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 407 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji prowadzonej przez organy celne na potrzeby postępowania antydumpingowego.
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 391 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie właściwości organów celnych.
Dz.U. 2002 nr 41 poz. 365 obowiązujący Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1261 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2001 r. w sprawie określenia urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary.
Dz.U. 2001 nr 32 poz. 362 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych.
Dz.U. 2001 nr 17 poz. 195 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie wiążącej informacji o pochodzeniu towaru.
Dz.U. 2000 nr 41 poz. 479 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych.
Dz.U. 2000 nr 41 poz. 477 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie odznaki honorowej "Zasłużony dla Służby Celnej".
Dz.U. 2000 nr 36 poz. 402 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej.
Dz.U. 2000 nr 31 poz. 387 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych.
Dz.U. 2000 nr 30 poz. 373 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie dodatkowego funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej.
Dz.U. 2000 nr 22 poz. 285 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków składania przez funkcjonariusza celnego oświadczenia o stanie majątkowym oraz wzoru oświadczenia.
Dz.U. 2000 nr 17 poz. 223 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad deponowania broni i amunicji oraz stawek odpłatności za przechowywanie broni i amunicji w depozycie Policji lub organu celnego.
Dz.U. 2000 nr 17 poz. 222 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2000 r. w sprawie wzoru zgłoszenia przywozu z zagranicy przez obywateli polskich broni i amunicji na własne potrzeby oraz trybu przekazywania organom Policji informacji o przywozie broni i amunicji przez organy celne.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1125 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie trybu i warunków wydawania i cofania pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego i zabezpieczenia ryczałtowego oraz wypadków, w których zabezpieczenia te można stosować, a także sposobu określania wysokości zabezpieczenia ryczałtowego.
Dz.U. 1999 nr 88 poz. 984 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 1999 r. w sprawie warunków, jakie musi spełniać miejsce wyznaczone lub uznane przez organ celny, oraz wypadków, w których czynności przewidziane przepisami prawa celnego mogą być dokonywane w tym miejscu.
Dz.U. 1999 nr 73 poz. 818 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary w poszczególnych urzędach celnych.
Dz.U. 1998 nr 138 poz. 891 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1998 r. w sprawie trybu i warunków wydawania i cofania pozwolenia na stosowanie generalnego zabezpieczenia i zabezpieczenia ryczałtowego oraz wypadków, w których można je stosować, a także sposobu określania wysokości zabezpieczenia ryczałtowego.
Dz.U. 1998 nr 125 poz. 829 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 1998 r. w sprawie określenia wysokości prowizji od opłat drogowych pobieranych przez urzędy celne oraz sposobu jej pobierania i rozliczania i rozliczania z Generalną Dyrekcją Dróg Publicznych.
Dz.U. 1998 nr 89 poz. 565 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowego trybu legitymowania osób, zatrzymywania pojazdów i innych środków przewozowych, wchodzenia do niektórych lokali mieszkalnych oraz umieszczania zamknięć celnych przez funkcjonariuszy Inspekcji Celnej.
Dz.U. 1997 nr 158 poz. 1049 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu towarów w wypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej, handlowej i przemysłowej.
Dz.U. 1996 nr 42 poz. 187 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 1 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia dochodzenia w postępowaniu karnym skarbowym.
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 683 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 8 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i wysokości zabezpieczenia na pokrycie roszczeń z tytułu odpowiedzialności za czynności agencji celnej.
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 682 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 8 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat.
Dz.U. 1994 nr 112 poz. 542 Oświadczenie rządowe z dnia 20 września 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy i wzajemnej pomocy administracji celnych, sporządzonej w Warszawie dnia 29 lipca 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 112 poz. 541 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy i wzajemnej pomocy administracji celnych, sporządzona w Warszawie dnia 29 lipca 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 94 poz. 448 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Świnoujściu.
Dz.U. 1994 nr 94 poz. 447 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Szczecinie.
Dz.U. 1994 nr 2 poz. 11 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 28 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej urzędów celnych.
Dz.U. 1994 nr 2 poz. 10 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia dochodzenia w postępowaniu karnym skarbowym.
Dz.U. 1993 nr 6 poz. 32 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 14 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej urzędów celnych.
Dz.U. 1992 nr 80 poz. 407 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1992 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie.
Dz.U. 1992 nr 17 poz. 73 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 27 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat.
Dz.U. 1991 nr 121 poz. 535 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie sposobu powoływania komisji egzaminacyjnej i przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o prawo do wykonywania czynności agencji celnej oraz wysokości opłat egzaminacyjnych.
Dz.U. 1991 nr 121 poz. 534 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie rodzaju i wysokości zabezpieczenia roszczeń z tytułu odpowiedzialności za czynności agencji celnej.
Dz.U. 1990 nr 87 poz. 508 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 5 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej urzędów celnych.
Dz.U. 1990 nr 80 poz. 468 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1990 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Cieszynie.
Dz.U. 1990 nr 61 poz. 357 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 sierpnia 1990 r. w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat.
Dz.U. 1990 nr 37 poz. 212 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 23 maja 1990 r. w sprawie określenia siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej urzędów celnych.
Dz.U. 1990 nr 1 poz. 7 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie określenia spraw, w których pozwolenia na przywóz i wywóz będą wydawały organy celne.
Dz.U. 1989 nr 18 poz. 100 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1989 r. w sprawie ubezpieczeń ustawowych komunikacyjnych.
Dz.U. 1988 nr 27 poz. 186 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1988 r. w sprawie zasad obrotu towarowego między wolnym obszarem celnym a zagranicą oraz między wolnym obszarem celnym a pozostałym obszarem celnym.
Dz.U. 1987 nr 12 poz. 76 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 27 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia dochodzenia w postępowaniu karnym skarbowym.
Dz.U. 1986 nr 1 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dz.U. 1985 nr 33 poz. 149 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 19 czerwca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia dochodzenia w postępowaniu karnym skarbowym.
Dz.U. 1984 nr 49 poz. 258 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 26 września 1984 r. w sprawie przekazania organom administracji celnej uprawnień do zwalniania od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz towarów oraz od należności celnych w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1983 nr 8 poz. 43 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Dz.U. 1983 nr 5 poz. 34 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1983 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków urzędników administracji celnej.
Dz.U. 1978 nr 24 poz. 111 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1978 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników organów administracji celnej.
Dz.U. 1928 nr 25 poz. 223 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 lutego 1928 r. w sprawie umundurowania funkcjonarjuszów Straży Celnej.
Dz.U. 1925 nr 124 poz. 887 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 grudnia 1925 r. w sprawie uzupełnienia kompetencji dyrekcyj ceł.
Dz.U. 1922 nr 91 poz. 846 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 1922 r. w przedmiocie ustanowienia Dyrekcji ceł, jako okręgowych władz II instancji na obszarze b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego.
M.P. 1997 nr 76 poz. 720 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 8 października 1997 r. w sprawie warunków, jakie musi spełniać miejsce wyznaczone lub uznane przez organ celny, oraz wypadków, w których czynności przewidziane przepisami prawa celnego mogą być dokonywane w tym miejscu.
M.P. 1997 nr 71 poz. 689 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 3 października 1997 r. w sprawie określenia urzędów celnych, w których mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary w poszczególnych urzędach celnych, oraz nadania statutu urzędom celnym.
M.P. 1997 nr 66 poz. 651 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 17 września 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia działalności w wolnych obszarach celnych i składach wolnocłowych, wypadków, w których organ celny może wprowadzić zakazy lub ograniczenia dotyczące tej działalności, oraz ogólnych warunków i wzorów ewidencji prowadzonych w wolnych obszarach celnych i składach wolnocłowych.
M.P. 1997 nr 66 poz. 650 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 17 września 1997 r. w sprawie wyznaczenia dróg celnych oraz określenia zasad poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach.
M.P. 1997 nr 18 poz. 174 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 26 marca 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.
M.P. 1996 nr 38 poz. 380 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.
M.P. 1996 nr 34 poz. 349 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie badań statystycznych w organach administracji celnej.
M.P. 1996 nr 25 poz. 263 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 19 marca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.
M.P. 1995 nr 41 poz. 484 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 7 lipca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom celnym.
M.P. 1995 nr 34 poz. 411 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 6 lipca 1995 r. w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.
M.P. 1995 nr 22 poz. 268 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 20 kwietnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom celnym.
M.P. 1994 nr 67 poz. 600 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 14 grudnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.
M.P. 1994 nr 52 poz. 442 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 12 sierpnia 1994 r. w sprawie nadania statutu urzędom celnym.
M.P. 1994 nr 3 poz. 15 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 8 stycznia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom celnym.
M.P. 1993 nr 34 poz. 344 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 2 lipca 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.
M.P. 1993 nr 25 poz. 249 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 20 kwietnia 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.
M.P. 1993 nr 9 poz. 65 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 5 lutego 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom celnym.
M.P. 1992 nr 38 poz. 279 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 26 listopada 1992 r. w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.
M.P. 1992 nr 32 poz. 224 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków funkcjonowania wolnych obszarów celnych.
M.P. 1992 nr 6 poz. 42 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 6 lutego 1992 r. w sprawie wzorów formularzy uprawnień imiennych do wykonywania dozoru i kontroli celnej oraz wzoru rejestru upoważnień.
M.P. 1992 nr 1 poz. 5 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 18 grudnia 1991 r. w sprawie wzorów przepustek do wolnych obszarów celnych.
M.P. 1992 nr 1 poz. 4 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 18 grudnia 1991 r. w sprawie określenia warunków funkcjonowania wolnych obszarów celnych.
M.P. 1991 nr 47 poz. 333 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 18 grudnia 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.
M.P. 1991 nr 43 poz. 307 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 18 listopada 1991 r. w sprawie określenia sposobu odgraniczenia wolnych obszarów celnych od pozostałego polskiego obszaru celnego.
M.P. 1991 nr 39 poz. 282 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 31 października 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom celnym.
M.P. 1991 nr 31 poz. 225 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 12 września 1991 r. w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.
M.P. 1990 nr 47 poz. 360 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 5 grudnia 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom celnym.
M.P. 1990 nr 23 poz. 178 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 30 maja 1990 r. w sprawie nadania statutu urzędom celnym.
M.P. 1975 nr 33 poz. 207 uznany za uchylony Uchwała nr 194 Rady Ministrów z dnia 17 października 1975 r. w sprawie współdziałania organów administracji państwowej i jednostek gospodarki uspołecznionej z organami administracji celnej oraz świadczeń tych organów i jednostek na rzecz organów administracji celnej.
M.P. 1974 nr 17 poz. 107 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 1974 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Za zasługi dla celnictwa PRL" oraz zasad i trybu jej nadawania.
M.P. 1974 nr 17 poz. 105 uchylony Uchwała nr 96 Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1974 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Za zasługi dla celnictwa PRL".