Wyszukiwanie

bagaż podróżny

Liczba znalezionych aktów: 27.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 8 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo przewozowe
Dz.U. 2019 poz. 904 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie dokumentowania przez policjantów kontroli osobistej oraz przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków
Dz.U. 2017 poz. 381 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie warunków użycia urządzeń technicznych i psów służbowych podczas kontroli oraz sposobu przeprowadzania przeszukania osoby i rewizji bagażu podróżnego
Dz.U. 2004 nr 97 poz. 968 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ograniczenia wartości i ilości zwolnionych od należności przywozowych towarów, przywożonych w bagażu osobistym podróżnego
Dz.U. 1999 nr 42 poz. 423 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legitymowania, zatrzymywania osób, dokonywania kontroli osobistej oraz przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku przez policjantów.
Dz.U. 1996 nr 64 poz. 312 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 1996 r. w sprawie przewozu osób i bagażu.
Dz.U. 1996 nr 52 poz. 228 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legitymowania, zatrzymywania osób, dokonywania kontroli osobistej oraz przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku przez policjantów.
Dz.U. 1995 nr 119 poz. 575 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 września 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo przewozowe.
Dz.U. 1995 nr 102 poz. 508 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 sierpnia 1995 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami.
Dz.U. 1994 nr 111 poz. 536 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 2 września 1994 r. o zmianie ustawy - Prawo przewozowe.
Dz.U. 1994 nr 99 poz. 480 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Protokołu do Konwencji ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, sporządzonego w Londynie w dniu 19 listopada 1976 r.
Dz.U. 1994 nr 99 poz. 479 obowiązujący Protokół do Konwencji ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, sporządzony w Londynie dnia 19 listopada 1976 r.
Dz.U. 1990 nr 70 poz. 409 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie trybu legitymowania, zatrzymywania osób, dokonywania kontroli osobistej oraz przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku przez policjantów.
Dz.U. 1990 nr 56 poz. 325 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1990 r. w sprawie trybu legitymowania i zatrzymywania osób, dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku w portach, dworcach oraz środkach transportu przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.
Dz.U. 1989 nr 53 poz. 317 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zatrzymywania, kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagaży oraz sprawdzania ładunku osób naruszających lub zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu.
Dz.U. 1984 nr 6 poz. 28 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 stycznia 1984 r. w sprawie zasad i trybu zatrzymywania, kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagaży oraz sprawdzania ładunku osób naruszających lub zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu.
Dz.U. 1925 nr 128 poz. 913 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 16 grudnia 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianie taryfy osobowej i bagażowej polskich kolei normalnotorowych.
Dz.U. 1925 nr 117 poz. 846 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 12 listopada 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianie taryfy osobowej i bagażowej na kolei Puck-Krokowo.
Dz.U. 1924 nr 105 poz. 956 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 1 grudnia 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o odroczeniu terminu wejścia w życie rozporządzenia o dopuszczeniu przewozu bagażu na będącej w budowie kolei Kutno-Płock-Radziwie.
Dz.U. 1924 nr 95 poz. 891 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 27 października 1924 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o dopuszczeniu przewozu bagażu na będącej w budowie kolei Kutno-Płock-Radziwie.
Dz.U. 1920 nr 16 poz. 82 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych o Przepisach Przewozowych, obowiązujących na kolejach polskich.
M.P. 1997 nr 72 poz. 690 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.
M.P. 1997 nr 66 poz. 649 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 17 września 1997 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia kontroli celnej bagażu przewożonego drogą morską lub powietrzną.
M.P. 1990 nr 8 poz. 63 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 17 stycznia 1990 r. w sprawie ogłoszenia zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia bagażu podróżnego i taryfie składek za to ubezpieczenie.
M.P.1989 nr 25 poz. 197 Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 28 czerwca 1989 r. w sprawie ogłoszenia zmiany w ogólnych warunkach ubezpieczenia bagażu podróżnego.
M.P. 1988 nr 19 poz. 173 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 21 czerwca 1988 r. w sprawie ogłoszenia zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia bagażu podróżnego.
M.P. 1985 nr 38 poz. 258 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 20 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia bagażu podróżnego i taryfy składek za to ubezpieczenie.