Wyszukiwanie

dyplomatyczne przedstawicielstwa

Liczba znalezionych aktów: 1776. Wyświetlanych jest tylko 500 aktów.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1714 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich oraz dokumentów potwierdzających spełnianie niektórych warunków wymaganych do nadania stopnia dyplomatycznego
Dz.U. 2023 poz. 1329 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo konsularne
Dz.U. 2023 poz. 1241 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych
Dz.U. 2023 poz. 976 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad nadawania członkom służby zagranicznej stopni dyplomatycznych
Dz.U. 2022 poz. 1649 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania członkom służby zagranicznej stopni dyplomatycznych
Dz.U. 2022 poz. 1251 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu przedsięwzięć wykonywanych przez kierowników placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w poszczególnych stopniach alarmowych lub stopniach alarmowych CRP
Dz.U. 2022 poz. 1184 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o adwokaturze
Dz.U. 2022 poz. 191 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie naboru na aplikację dyplomatyczno-konsularną
Dz.U. 2021 poz. 464 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej
Dz.U. 2020 poz. 1034 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym za granicą w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
Dz.U. 2020 poz. 1033 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym za granicą w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
Dz.U. 2020 poz. 195 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo konsularne
Dz.U. 2019 poz. 1599 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich oraz w publicznych szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2019 poz. 1509 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
Dz.U. 2019 poz. 770 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego
Dz.U. 2018 poz. 2141 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo konsularne
Dz.U. 2018 poz. 808 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ochrony placówek zagranicznych przez Służbę Ochrony Państwa
Dz.U. 2017 poz. 1962 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego
Dz.U. 2017 poz. 1130 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą
Dz.U. 2016 poz. 1606 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu przedsięwzięć wykonywanych przez kierowników placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w poszczególnych stopniach alarmowych lub stopniach alarmowych CRP
Dz.U. 2016 poz. 1175 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną
Dz.U. 2016 poz. 1141 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej
Dz.U. 2016 poz. 1139 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego
Dz.U. 2016 poz. 531 uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną
Dz.U. 2015 poz. 1274 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne
Dz.U. 2015 poz. 389 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2015 poz. 292 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań oraz obowiązków konsula w zakresie ochrony lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu
Dz.U. 2014 poz. 635 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o adwokaturze
Dz.U. 2014 poz. 447 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego
Dz.U. 2013 poz. 522 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie opłat konsularnych
Dz.U. 2013 poz. 117 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego
Dz.U. 2012 poz. 967 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą
Dz.U. 2012 poz. 92 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu wykonywania zadań ochrony polskich przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2011 nr 176 poz. 1050 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą
Dz.U. 2010 nr 170 poz. 1143 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą
Dz.U. 2009 nr 192 poz. 1490 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 października 2009 r. w sprawie dokumentów oraz wiz dla szefów i członków personelu misji dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i członków personelu konsularnego państw obcych, innych osób oraz członków ich rodzin
Dz.U. 2009 nr 52 poz. 423 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2009 nr 40 poz. 324 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej
Dz.U. 2008 nr 190 poz. 1168 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej
Dz.U. 2006 nr 134 poz. 945 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną
Dz.U. 2005 nr 193 poz. 1618 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych
Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1602 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego
Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1594 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej
Dz.U. 2004 nr 242 poz. 2419 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2138 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 września 2004 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2004 nr 194 poz. 1986 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 września 2004 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą
Dz.U. 2004 nr 97 poz. 966 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 833 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym oraz członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych
Dz.U. 2004 nr 50 poz. 480 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej
Dz.U. 2003 nr 225 poz. 2234 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 listopada 2003 r. w sprawie dokumentów oraz wiz dla szefów i członków personelu misji dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i członków personelu konsularnego państw obcych oraz innych osób
Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1887 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej
Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1491 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym oraz członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych
Dz.U. 2003 nr 55 poz. 491 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu wykonywania przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu zadań ochrony polskich przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2048 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej.
Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2047 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej.
Dz.U. 2002 nr 121 poz. 1042 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego.
Dz.U. 2002 nr 121 poz. 1041 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną.
Dz.U. 2002 nr 110 poz. 968 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dz.U. 2002 nr 50 poz. 457 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej.
Dz.U. 2002 nr 34 poz. 324 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad podnoszenia flagi państwowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej przez polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz inne oficjalne przedstawicielstwa i misje za granicą.
Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1444 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1403 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej.
Dz.U. 2001 nr 102 poz. 1125 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.
Dz.U. 2001 nr 102 poz. 1124 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 988 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodu głosowania utworzonego za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.
Dz.U. 2001 nr 85 poz. 935 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.
Dz.U. 2001 nr 4 poz. 35 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.
Dz.U. 2001 nr 4 poz. 34 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1197 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa.
Dz.U. 2000 nr 71 poz. 834 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.
Dz.U. 2000 nr 18 poz. 236 obowiązujący Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Spraw Zagranicznych z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie trybu i warunków wydawania pozwoleń na broń członkom misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz osobom zrównanym z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych.
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1251 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym oraz członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych.
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1242 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie określenia podatników nie mających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego.
Dz.U. 1999 nr 88 poz. 982 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.
Dz.U. 1998 nr 78 poz. 512 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie dokumentów oraz trybu i szczegółowych zasad udzielania wiz szefom i członkom personelu misji dyplomatycznych, kierownikom urzędów konsularnych i członkom personelu konsularnego państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych oraz organów właściwych do ich udzielania.
Dz.U. 1998 nr 76 poz. 500 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.
Dz.U. 1997 nr 126 poz. 810 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk i funkcji uprawniających do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynności konsula w sprawach paszportowych.
Dz.U. 1997 nr 44 poz. 275 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.
Dz.U. 1996 nr 149 poz. 705 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
Dz.U. 1996 nr 65 poz. 316 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk i funkcji uprawniających do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynności konsula w sprawach paszportowych.
Dz.U. 1996 nr 56 poz. 252 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.
Dz.U. 1996 nr 31 poz. 138 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania w zakresie korzystania ze środków łączności przez przedstawicielstwa dyplomatyczne, misje i organizacje międzynarodowe.
Dz.U. 1995 nr 123 poz. 600 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.
Dz.U. 1995 nr 103 poz. 510 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk i funkcji uprawniających do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynności konsula w sprawach paszportowych.
Dz.U. 1995 nr 76 poz. 382 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1995 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o zniesieniu wymogu legalizacji dokumentów sporządzonych przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych, sporządzonej w Londynie dnia 7 czerwca 1968 r.
Dz.U. 1995 nr 76 poz. 381 obowiązujący Europejska konwencja o zniesieniu wymogu legalizacji dokumentów sporządzonych przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych, sporządzona w Londynie dnia 7 czerwca 1968 r.
Dz.U. 1995 nr 74 poz. 369 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. w sprawie zakresu i trybu zgłaszania mienia osób krajowych znajdującego się za granicą oraz mienia osób zagranicznych znajdującego się w kraju.
Dz.U. 1995 nr 31 poz. 158 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.
Dz.U. 1995 nr 23 poz. 120 uchylony Ustawa z dnia 5 stycznia 1995 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach.
Dz.U. 1995 nr 17 poz. 83 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 stycznia 1995 r. w sprawie zasad pobierania opłat konsularnych oraz ich wysokości.
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 743 uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Zagranicznych i Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 1994 r. w sprawie legitymacji wydawanych członkom misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych państw obcych w Polsce oraz innym osobom z nimi zrównanym na podstawie ustaw, umów i powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych.
Dz.U. 1994 nr 60 poz. 249 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lutego 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą, sporządzonej w Warszawie dnia 8 września 1991 r.
Dz.U. 1994 nr 60 poz. 248 obowiązujący Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą, sporządzona w Warszawie dnia 8 września 1991 r.
Dz.U. 1994 nr 54 poz. 220 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1994 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Kultury Polskiej", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia.
Dz.U. 1994 nr 46 poz. 188 Oświadczenie rządowe z dnia 8 listopada 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 6 października 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 46 poz. 187 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Warszawie dnia 6 października 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 18 poz. 64 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.
Dz.U. 1994 nr 15 poz. 51 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie określenia kalkulacyjnych liczb etatów i podziału kwot limitów wynagrodzeń osobowych w państwowej sferze budżetowej w 1994 r.
Dz.U. 1993 nr 35 poz. 156 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1993 r. w sprawie określenia kalkulacyjnych liczb etatów i podziału kwot limitów wynagrodzeń osobowych, przeznaczonych na podwyżki w państwowej sferze budżetowej w 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 6 poz. 31 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 1992 r. w sprawie zasad organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 505 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.
Dz.U. 1992 nr 64 poz. 323 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.
Dz.U. 1992 nr 18 poz. 76 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
Dz.U. 1992 nr 11 poz. 41 uchylony Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1992 nr 7 poz. 30 uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 marca 1963 r. o cudzoziemcach.
Dz.U. 1991 nr 119 poz. 519 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
Dz.U. 1991 nr 73 poz. 321 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1991 nr 73 poz. 320 uznany za uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo celne.
Dz.U. 1991 nr 71 poz. 307 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.
Dz.U. 1991 nr 29 poz. 125 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1991 r. w sprawie określania stanowisk i funkcji uprawniających do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynności konsula w sprawach paszportowych.
Dz.U. 1990 nr 5 poz. 30 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 1990 r. w sprawie taryfy za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne dyplomatyczne i cudzoziemskie oraz zagraniczne tablice rejestracyjne.
Dz.U. 1989 nr 75 poz. 445 uchylony Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne.
Dz.U. 1989 nr 27 poz. 146 uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 26 kwietnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, wypadków oraz trybu stosowania zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od należności celnych w odniesieniu do przedmiotów przeznaczonych dla obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych oraz ich personelu.
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 33 uchylony Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. Prawo dewizowe.
Dz.U. 1987 nr 30 poz. 165 uchylony Obwieszczenie Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 2 października 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe.
Dz.U. 1986 nr 28 poz. 136 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów zatrudnienia za granicą i zasad udzielania świadczeń emerytalno-rentowych z tytułu tego zatrudnienia.
Dz.U. 1986 nr 20 poz. 106 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryf składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne dyplomatyczne i cudzoziemskie oraz zagraniczne tablice rejestracyjne.
Dz.U. 1985 nr 48 poz. 246 Oświadczenie rządowe z dnia 9 września 1985 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji o misjach specjalnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1969 r.
Dz.U. 1985 nr 48 poz. 245 obowiązujący Konwencja o misjach specjalnych, otwarta do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1969 r.
Dz.U. 1985 nr 43 poz. 208 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 16 sierpnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania oraz właściwości organów w sprawach paszportowych.
Dz.U. 1985 nr 31 poz. 138 uchylony Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze
Dz.U. 1985 nr 24 poz. 105 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 maja 1985 r. w sprawie taryf składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne dyplomatyczne i cudzoziemskie oraz zagraniczne tablice rejestracyjne.
Dz.U. 1985 nr 23 poz. 100 obowiązujący Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach.
Dz.U. 1985 nr 21 poz. 96 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania od najemców lokali mieszkalnych kaucji zabezpieczającej utrzymanie lokali w należytym stanie.
Dz.U. 1984 nr 58 poz. 302 uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 18 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków najmu budynków i lokali przez cudzoziemców dewizowych.
Dz.U. 1984 nr 57 poz. 290 uchylony Obwieszczenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 4 grudnia 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 marca 1975 r. - Prawo celne.
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 172 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 1984 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 5 grudnia 1983 r. o zmianie ustawy o paszportach.
Dz.U. 1984 nr 9 poz. 34 uchylony Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1983 nr 66 poz. 298 uchylony Ustawa z dnia 5 grudnia 1983 r. o zmianie ustawy o paszportach.
Dz.U. 1983 nr 63 poz. 288 uchylony Ustawa z dnia 22 listopada 1983 r. Prawo dewizowe.
Dz.U. 1983 nr 44 poz. 203 obowiązujący Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o zmianie niektórych przepisów z zakresu prawa karnego i prawa o wykroczeniach.
Dz.U. 1983 nr 37 poz. 169 Oświadczenie rządowe z dnia 5 maja 1983 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o zapobieganiu przestępstwom i karaniu sprawców przestępstw przeciwko osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej, w tym przeciwko dyplomatom, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 14 grudnia 1973 r.
Dz.U. 1983 nr 37 poz. 168 obowiązujący Konwencja o zapobieganiu przestępstwom i karaniu sprawców przestępstw przeciwko osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej, w tym przeciwko dyplomatom, sporządzona w Nowym Jorku dnia 14 grudnia 1973 r.
Dz.U. 1983 nr 20 poz. 90 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1983 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej.
Dz.U. 1983 nr 11 poz. 55 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 17 lutego 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe.
Dz.U. 1983 nr 6 poz. 35 uchylony Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1982 nr 41 poz. 273 uchylony Ustawa z dnia 18 grudnia 1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego.
Dz.U. 1982 nr 22 poz. 161 uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 1982 r. w sprawie warunków najmu budynków i lokali przez cudzoziemców dewizowych.
Dz.U. 1982 nr 16 poz. 124 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.
Dz.U. 1980 nr 7 poz. 18 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
Dz.U. 1979 nr 29 poz. 174 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 12 grudnia 1979 r. w sprawie okresów zatrudnienia na obszarze Państwa Polskiego i za granicą oraz zasad udzielania świadczeń rentowych z tytułu tego zatrudnienia.
Dz.U. 1977 nr 11 poz. 45 uchylony Ustawa z dnia 31 marca 1977 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach.
Dz.U. 1977 nr 9 poz. 35 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską podpisana w Rzymie dnia 9 listopada 1973 r.
Dz.U. 1977 nr 2 poz. 9 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej.
Dz.U. 1976 nr 20 poz. 129 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 21 maja 1976 r. w sprawie zasad i trybu postępowania oraz właściwości organów w sprawach paszportowych.
Dz.U. 1975 nr 35 poz. 196 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej.
Dz.U. 1975 nr 23 poz. 126 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 1975 r. w sprawie zakresu, wypadków oraz trybu stosowania zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od należności celnych w odniesieniu do przedmiotów przeznaczonych dla obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych oraz ich personelu.
Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91 uchylony Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
Dz.U. 1975 nr 10 poz. 56 uchylony Ustawa z dnia 26 marca 1975 r. Prawo celne.
Dz.U. 1975 nr 8 poz. 43 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1975 r. w sprawie pobierania od najemców lokali mieszkalnych kaucji zabezpieczającej utrzymanie lokali w należytym stanie.
Dz.U. 1975 nr 3 poz. 10 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1975 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej.
Dz.U. 1974 nr 21 poz. 115 uchylony Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o urzędzie Ministra Spraw Zagranicznych.
Dz.U. 1974 nr 14 poz. 85 uchylony Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
Dz.U. 1974 nr 14 poz. 84 uchylony Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. Prawo lokalowe.
Dz.U. 1971 nr 28 poz. 261 uchylony Ustawa z dnia 26 października 1971 r. zmieniająca ustawę o paszportach.
Dz.U. 1969 nr 13 poz. 96 uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks postępowania karnego.
Dz.U. 1967 nr 17 poz. 81 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 1967 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o paszportach.
Dz.U. 1966 nr 40 poz. 240 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Zagranicznych z dnia 26 sierpnia 1966 r. w sprawie zasad i trybu zwracania się przez sądy i państwowe biura notarialne o udzielenie pomocy prawnej w międzynarodowym postępowaniu cywilnym.
Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dz.U. 1965 nr 37 poz. 233 Oświadczenie rządowe z dnia 13 sierpnia 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1965 nr 37 poz. 232 obowiązujący Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych, sporządzona w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1964 nr 21 poz. 141 uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Zagranicznych i Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 1964 r. w sprawie legitymacji wydawanych szefom i pracownikom przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz innym osobom z nimi zrównanym.
Dz.U. 1963 nr 15 poz. 77 uchylony Ustawa z dnia 29 marca 1963 r. o cudzoziemcach.
Dz.U. 1961 nr 6 poz. 43 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych.
Dz.U. 1959 nr 36 poz. 224 uchylony Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o paszportach.
Dz.U. 1938 nr 39 poz. 328 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Skarbu z dnia 29 kwietnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwalniania od dodatku drogowego i opłat na rzecz Państwowego Funduszu Drogowego olejów mineralnych, spirytusu i benzolu, przeznaczonych do napędu pojazdów mechanicznych przedstawicielstw dyplomatycznych i zawodowych przedstawicielstw konsularnych państw obcych.
Dz.U. 1937 nr 61 poz. 482 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 sierpnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i Ministrem Spraw Zagranicznych w sprawie zwalniania od podatku olejów mineralnych na potrzeby przedstawicielstw dyplomatycznych i zawodowych przedstawicielstw konsularnych obcych państw.
Dz.U. 1928 nr 20 poz. 170 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1928 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1926 r. w sprawie umundurowania urzędników służby dyplomatycznej i konsularnej.
Dz.U. 1926 nr 33 poz. 200 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1926 r. w sprawie umundurowania urzędników służby dyplomatycznej i konsularnej.
M.P. 2023 poz. 1202 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2023 r. nr 110.93.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1201 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2023 r. nr 110.92.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1200 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2023 r. nr 110.91.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1198 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2023 r. nr 110.90.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1197 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2023 r. nr 110.89.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1196 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2023 r. nr 110.88.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1195 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2023 r. nr 110.87.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1187 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2023 r. nr 110.86.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1186 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2023 r. nr 110.85.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1185 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2023 r. nr 110.84.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1184 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2023 r. nr 110.83.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1183 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2023 r. nr 110.82.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1165 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2023 r. nr 110.81.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1164 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2023 r. nr 110.80.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1163 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2023 r. nr 110.79.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1162 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2023 r. nr 110.78.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1161 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2023 r. nr 110.77.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1047 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2023 r. nr 110.76.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1046 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2023 r. nr 110.75.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 1045 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2023 r. nr 110.74.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 941 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2023 r. nr 110.73.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 940 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2023 r. nr 110.72.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 939 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2023 r. nr 110.71.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 938 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2023 r. nr 110.70.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 937 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2023 r. nr 110.69.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 936 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2023 r. nr 110.68.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 935 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2023 r. nr 110.67.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 934 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2023 r. nr 110.66.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 933 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2023 r. nr 110.65.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 932 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2023 r. nr 110.64.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 879 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Kambodży o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Phnom Penh dnia 25 maja 2023 r.
M.P. 2023 poz. 878 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Kambodży o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Phnom Penh dnia 25 maja 2023 r.
M.P. 2023 poz. 863 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2023 r. nr 110.63.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 862 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2023 r. nr 110.62.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 861 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2023 r. nr 110.61.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 859 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2023 r. nr 110.59.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 858 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2023 r. nr 110.59.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 857 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2023 r. nr 110.58.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 821 obowiązujący Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Luandzie dnia 8 lutego 2023 r.
M.P. 2023 poz. 820 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Luandzie dnia 8 lutego 2023 r.
M.P. 2023 poz. 705 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2023 r. nr 110.54.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 630 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2023 r. nr 110.57.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 629 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2023 r. nr 110.56.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 628 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2023 r. nr 110.55.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 627 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2023 r. nr 110.53.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 621 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2023 r. nr 110.52.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 620 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2023 r. nr 110.51.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 619 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2023 r. nr 110.50.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 618 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2023 r. nr 110.49.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 617 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2023 r. nr 110.48.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 580 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2023 r. nr 110.47.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 579 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2023 r. nr 110.46.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 577 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2023 r. nr 110.45.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 576 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2023 r. nr 110.43.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 575 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2023 r. nr 110.43.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 574 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2023 r. nr 110.42.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 573 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2023 r. nr 110.41.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 570 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2023 r. nr 110.40.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 569 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2023 r. nr 110.39.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 568 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2023 r. nr 110.38.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 567 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2023 r. nr 110.37.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 566 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2023 r. nr 110.36.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 491 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2023 r. nr 110.35.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 490 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2023 r. nr 110.34.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 489 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2023 r. nr 110.33.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 366 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2023 r. nr 110.32.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 365 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2023 r. nr 110.31.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 364 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2023 r. nr 110.30.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 363 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2023 r. nr 110.29.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 362 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2023 r. nr 110.28.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 361 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2023 r. nr 110.27.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 360 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2023 r. nr 110.26.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 359 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2023 r. nr 110.25.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 358 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2023 r. nr 110.24.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 355 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2023 r. nr 110.23.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 354 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2023 r. nr 110.22.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 353 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2023 r. nr 110.21.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 352 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2023 r. nr 110.20.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 351 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2023 r. nr 110.19.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 349 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2023 r. nr 110.18.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 348 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2023 r. nr 110.17.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 347 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2023 r. nr 110.16.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 346 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2023 r. nr 110.15.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 345 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2023 r. nr 110.14.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 344 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2023 r. nr 110.12.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 343 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2023 r. nr 110.12.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 342 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2023 r. nr 110.11.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 341 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2023 r. nr 110.10.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 340 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2023 r. nr 110.9.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 336 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2023 r. nr 110.8.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 335 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2023 r. nr 110.7.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 334 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2023 r. nr 110.6.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 333 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2023 r. nr 110.5.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 332 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2023 r. nr 110.4.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 331 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2023 r. nr 110.3.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 208 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2023 r. nr 110.2.2023 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 207 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2023 r. nr 110.1.2023 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 139 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2022 r. nr 110.54.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 138 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2022 r. nr 110.53.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 137 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2022 r. nr 110.52.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 136 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2022 r. nr 110.51.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1235 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2022 r. nr 110.50.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1234 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2022 r. nr 110.49.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1233 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2022 r. nr 110.48.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1232 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2022 r. nr 110.47.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1231 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2022 r. nr 110.46.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1230 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2022 r. nr 110.45.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1229 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2022 r. nr 110.44.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1185 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2022 r. nr 110.43.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1184 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2022 r. nr 110.42.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1183 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2022 r. nr 110.41.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1179 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2022 r. nr 110.40.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1178 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2022 r. nr 110.39.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1177 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2022 r. nr 110.38.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 1176 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2022 r. nr 110.37.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 914 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2022 r. nr 110.36.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 785 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2022 r. nr 110.35.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 784 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2022 r. nr 110.34.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 783 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2022 r. nr 110.33.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 782 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2022 r. nr 110.32.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 781 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2022 r. nr 110.31.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 780 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2022 r. nr 110.30.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 678 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2022 r. nr 110.29.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 677 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2022 r. nr 110.28.2022 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 676 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2022 r. nr 110.27.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 675 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2022 r. nr 110.26.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 661 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2022 r. nr 110.25.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 660 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2022 r. nr 110.24.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 659 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2022 r. nr 110.23.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 658 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2022 r. nr 110.22.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 536 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. nr 110.21.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 535 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. nr 110.20.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 447 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2022 r. nr 110.19.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 446 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2022 r. nr 110.18.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 445 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2022 r. nr 110.17.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 444 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2022 r. nr 110.16.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 443 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2022 r. nr 110.15.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 442 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2022 r. nr 110.14.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 395 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2022 r. nr 110.13.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 394 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2022 r. nr 110.12.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 393 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2022 r. nr 110.11.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 392 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2022 r. nr 110.10.2022 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 391 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2022 r. nr 110.9.2022 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 390 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2022 r. nr 110.8.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 389 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2022 r. nr 110.7.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 337 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2022 r. nr 110.6.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 336 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2022 r. nr 110.5.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 240 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2022 r. nr 110.4.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 239 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2022 r. nr 110.3.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 238 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2022 r. nr 110.2.2022 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 237 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2022 r. nr 110.1.2022 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 1171 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2021 r. nr 110.29.2021 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 1170 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2021 r. nr 110.28.2021 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 1087 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2021 r. nr 110.27.2021 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 1086 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2021 r. nr 110.26.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 986 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2021 r. nr 110.25.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 985 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2021 r. nr 110.24.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 984 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2021 r. nr 110.23.2021 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 983 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2021 r. nr 110.22.2021 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 820 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2021 r. nr 110.21.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 819 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2021 r. nr 110.20.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 682 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2021 r. nr 110.19.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 681 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2021 r. nr 110.18.2021 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 680 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2021 r. nr 110.17.2021 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 679 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2021 r. nr 110.16.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 600 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2021 r. nr 110.15.2021 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 599 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2021 r. nr 110.14.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 598 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2021 r. nr 110.13.2021 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 597 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2021 r. nr 110.12.2021 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 596 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2021 r. nr 110.11.2021 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 595 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2021 r. nr 110.10.2021 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 495 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2021 r. nr 110.9.2021 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 494 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2021 r. nr 110.8.2021 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 493 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2021 r. nr 110.7.2021 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 385 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2021 r. nr 110.6.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 306 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2021 r. nr 110.5.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 305 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2021 r. nr 110.4.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 186 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2021 r. nr 110.3.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 185 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2021 r. nr 110.2.2021 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 184 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2021 r. nr 110.1.2021 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 20 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2020 r. nr 110.49.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 19 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2020 r. nr 110.48.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 18 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2020 r. nr 110.47.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 17 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2020 r. nr 110.46.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 16 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2020 r. nr 110.45.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 15 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2020 r. nr 110.44.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 1074 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2020 r. nr 110.43.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 987 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 2020 r. nr 110.42.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 866 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2020 r. nr 110.39.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 865 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2020 r. nr 110.38.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 864 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2020 r. nr 110.41.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 863 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2020 r. nr 110.40.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 786 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2020 r. nr 110.37.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 785 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2020 r. nr 110.36.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 784 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2020 r. nr 110.35.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 783 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2020 r. nr 110.34.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 782 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2020 r. nr 110.33.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 781 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2020 r. nr 110.32.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 780 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2020 r. nr 110.31.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 779 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2020 r. nr 110.30.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 722 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2020 r. nr 110.29.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 721 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2020 r. nr 110.28.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 720 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2020 r. nr 110.27.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 719 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2020 r. nr 110.26.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 717 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2020 r. nr 110.25.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 716 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2020 r. nr 110.24.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 715 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2020 r. nr 110.23.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 714 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2020 r. nr 110.22.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 514 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2020 r. nr 110.19.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 513 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2020 r. nr 110.18.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 369 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2020 r. nr 110.17.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 368 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2020 r. nr 110.16.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 367 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2020 r. nr 110.15.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 301 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2020 r. nr 110.14.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 300 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2020 r. nr 110.13.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 299 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2020 r. nr 110.12.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 298 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2020 r. nr 110.11.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 297 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2020 r. nr 110.10.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 222 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. nr 110.9.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 221 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. nr 110.8.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 220 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. nr 110.7.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 219 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. nr 110.6.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 217 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. nr 110.5.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 216 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. nr 110.4.2020 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 215 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. nr 110.3.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 214 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. nr 110.2.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 213 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. nr 110.1.2020 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 1172 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2019 r. nr 110.32.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 1171 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2019 r. nr 110.33.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 1042 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2019 r. nr 110.31.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 1041 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2019 r. nr 110.30.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 972 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2019 r. nr 110.28.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 971 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2019 r. nr 110.26.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 970 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2019 r. nr 110.27.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 969 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2019 r. nr 110.29.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 845 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2019 r. nr 110.22.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 843 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2019 r. nr 110.25.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 842 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2019 r. nr 110.24.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 841 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2019 r. nr 110.23.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 839 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r. nr 110.21.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 711 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. nr 110.20.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 710 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. nr 110.19.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 709 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. nr 110.18.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 708 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. nr 110.17.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 707 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. nr 110.16.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 706 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2019 r. nr 110.15.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 705 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2019 r. nr 110.14.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 575 Oświadczenie rządowe z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Republiki Albanii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodziny członka misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisanym w Warszawie dnia 28 lutego 2019 r.
M.P. 2019 poz. 574 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Republiki Albanii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodziny członka misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisane w Warszawie dnia 28 lutego 2019 r.
M.P. 2019 poz. 458 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2019 r. nr 110.12.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 457 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2019 r. nr 110.13.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 456 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2019 r. nr 110.11.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 455 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2019 r. nr 110.10.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 454 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2019 r. nr 110.9.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 383 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 382 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2019 r. nr 110.7.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 381 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2019 r. nr 110.6.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 380 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2019 r. nr 110.5.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 367 akt jednorazowy Uchwała nr 42/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
M.P. 2019 poz. 273 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2019 r. nr 110.4.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 272 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2019 r. nr 110.3.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 271 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2019 r. nr 110.2.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 148 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2019 r. nr 110.1.2019 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 147 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2018 r. nr 110.72.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 146 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2018 r. nr 110.71.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 145 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2018 r. nr 110.70.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 144 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2018 r. nr 110.69.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 143 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2018 r. nr 110.68.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 1236 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2018 r. nr 110.67.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 1235 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2018 r. nr 110.66.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 1234 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2018 r. nr 110.65.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 1233 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2018 r. nr 110.64.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 1232 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2018 r. nr 110.63.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 1052 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2018 r. nr 110.62.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 1051 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2018 r. nr 110.61.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 1050 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2018 r. nr 110.60.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 1049 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2018 r. nr 110.59.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 1022 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2018 r. nr 110.58.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 1021 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2018 r. nr 110.57.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 866 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2018 r. nr 110.56.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 865 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2018 r. nr 110.55.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 864 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2018 r. nr 110.54.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 863 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2018 r. nr 110.53.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 862 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2018 r. nr 110.52.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 861 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2018 r. nr 110.51.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 860 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2018 r. nr 110.50.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 859 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2018 r. nr 110.49.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 742 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2018 r. nr 110.48.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 741 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2018 r. nr 110.47.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 740 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2018 r. nr 110.46.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 739 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2018 r. nr 110.45.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 738 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2018 r. nr 110.44.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 737 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2018 r. nr 110.43.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 736 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2018 r. nr 110.42.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 735 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2018 r. nr 110.41.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 650 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2018 r. nr 110.40.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 649 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. nr 110.39.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 648 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2018 r. nr 110.38.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 647 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2018 r. nr 110.37.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 646 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2018 r. nr 110.36.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 645 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2018 r. nr 110.35.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 644 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2018 r. nr 110.34.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 612 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2018 r. nr 110.33.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 538 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2018 r. nr 110.32.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 537 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2018 r. nr 110.31.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 536 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2018 r. nr 110.30.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 535 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2018 r. nr 110.29.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 534 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2018 r. nr 110.28.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 533 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2018 r. nr 110.27.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 532 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2018 r. nr 110.26.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 441 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2018 r. nr 110.25.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 440 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2018 r. nr 110.24.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 439 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2018 r. nr 110.23.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 438 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. nr 110.22.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 437 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. nr 110.21.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 436 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. nr 110.20.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 435 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. nr 110.19.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 434 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. nr 110.18.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 433 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. nr 110.17.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 432 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. nr 110.16.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 431 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. nr 110.15.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 430 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. nr 110.14.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 429 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. nr 110.13.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 428 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. nr 110.12.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 427 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. nr 110.11.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 341 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2018 r. nr 110.10.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 340 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2018 r. nr 110.9.2018 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 245 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2018 r. nr 110.8.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 244 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. nr 110.7.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 243 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. nr 110.6.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej