Wyszukiwanie

imiona i nazwiska

Liczba znalezionych aktów: 34.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 1988 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zmianie imienia i nazwiska
Dz.U. 2020 poz. 707 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zmianie imienia i nazwiska
Dz.U. 2016 poz. 10 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zmianie imienia i nazwiska
Dz.U. 2014 poz. 1741 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1414 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska
Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1992 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zmianie imion i nazwisk
Dz.U. 2005 nr 62 poz. 550 obowiązujący Ustawa z dnia 3 marca 2005 r. o zmianie ustawy o zmianie imion i nazwisk oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 130 poz. 1189 uchylony Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego
Dz.U. 2001 nr 43 poz. 476 obowiązujący Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1998 nr 117 poz. 757 obowiązujący Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie ustaw - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 126 poz. 604 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 listopada 1995 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 5 listopada 1995 r.
Dz.U. 1995 nr 17 poz. 83 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 stycznia 1995 r. w sprawie zasad pobierania opłat konsularnych oraz ich wysokości.
Dz.U. 1993 nr 65 poz. 309 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania.
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 234 obowiązujący Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Dz.U. 1975 nr 17 poz. 94 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia zadań i uprawnień należących do powiatowych rad narodowych i naczelników powiatów, które przejmują wojewódzkie rady narodowe i wojewodowie.
Dz.U. 1974 nr 22 poz. 131 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1974 r. w sprawie przekazania niektórych spraw z zakresu właściwości organów administracji państwowej wyższego stopnia do właściwości organów administracji państwowej niższego stopnia.
Dz.U. 1971 nr 12 poz. 115 obowiązujący Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń.
Dz.U. 1964 nr 43 poz. 297 obowiązujący Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U. 1964 nr 9 poz. 60 obowiązujący Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Przepisy wprowadzające kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Dz.U. 1963 nr 59 poz. 328 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 grudnia 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk.
Dz.U. 1962 nr 10 poz. 46 uznany za uchylony Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o zmianie przepisów postępowania w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1961 nr 21 poz. 105 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 kwietnia 1961 r. w sprawie zmiany zakresu działania urzędów stanu cywilnego prezydiów gromadzkich rad narodowych i rad narodowych osiedli.
Dz.U. 1958 nr 72 poz. 358 uchylony Ustawa z dnia 2 grudnia 1958 r. o zmianie przepisów prawa o aktach stanu cywilnego.
Dz.U. 1956 nr 56 poz. 254 uchylony Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk.
Dz.U. 1956 nr 41 poz. 189 uchylony Ustawa z dnia 11 września 1956 r. o zmianie prawa o aktach stanu cywilnego.
Dz.U. 1955 nr 25 poz. 151 uchylony Dekret z dnia 8 czerwca 1955 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
Dz.U. 1939 nr 57 poz. 369 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 23 czerwca 1939 r. o przywróceniu mocy obowiązującej ustawy w przedmiocie uznania nazwisk, przybranych podczas służby wojskowej.
Dz.U. 1932 nr 100 poz. 847 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 października 1932 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 15 listopada 1930 r. o zmianie nazwisk hańbiących, ośmieszających lub nielicujących z godnością człowieka.
Dz.U. 1924 nr 44 poz. 459 Ustawa z dnia 6 maja 1924 r. uchylająca ustawę z dnia 11 maja 1920 r. w przedmiocie uznania nazwisk, przybranych podczas służby wojskowej.
Dz.U. 1921 nr 92 poz. 678 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 16 września 1921 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 24 października 1919 roku o zmianie nazwisk.
Dz.U. 1921 nr 66 poz. 423 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia na ziemie województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: grodzieńskiego, białowieskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego przepisów prasowych, o zakładach drukarskich, składach druków, widowiskach i zmianie nazwisk.
Dz.U. 1920 nr 112 poz. 743 Rozporządzenie wykonawcze Ministra Spraw Wojskowych, Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 20 listopada 1920 r. do ustawy z dnia 11 maja 1920 r. w przedmiocie uznania nazwisk, przybranych podczas służby wojskowej.
Dz.U. 1920 nr 42 poz. 251 uchylony Ustawa z dnia 11 maja 1920 r. w przedmiocie uznania nazwisk, przybranych podczas służby wojskowej.
Dz.U. 1919 nr 88 poz. 478 uchylony Ustawa z dnia 24 października 1919 r. w przedmiocie zmiany nazwisk.