Search

kobiety

Number of acts found: 215.

Position PDFStatus Title
Dz.U. 2021 poz. 844 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.
Dz.U. 2021 poz. 149 obowiązujący Ustawa z dnia 20 stycznia 2021 r. o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.
Dz.U. 2020 poz. 1329 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
Dz.U. 2019 poz. 2229 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką
Dz.U. 2019 poz. 539 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. sygn. akt P 20/16
Dz.U. 2019 poz. 473 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
Dz.U. 2017 poz. 944 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej
Dz.U. 2017 poz. 796 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią
Dz.U. 2016 poz. 2057 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet
Dz.U. 2016 poz. 1860 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
Dz.U. 2015 poz. 1737 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet
Dz.U. 2015 poz. 962 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.
Dz.U. 2015 poz. 961 obowiązujący Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r.
Dz.U. 2015 poz. 398 akt jednorazowy Ustawa z dnia 6 lutego 2015 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.
Dz.U. 2014 poz. 1502 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy
Dz.U. 2014 poz. 159 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Dz.U. 2012 poz. 1100 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem
Dz.U. 2012 poz. 318 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku
Dz.U. 2012 poz. 317 akt jednorazowy Dokument wypowiedzenia Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku
Dz.U. 2011 nr 144 poz. 852 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o wypowiedzeniu Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1905 r.
Dz.U. 2010 nr 183 poz. 1234 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką
Dz.U. 2010 nr 137 poz. 925 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2010 r. sygn. akt K 63/07
Dz.U. 2010 nr 77 poz. 512 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Dz.U. 2010 nr 54 poz. 321 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej
Dz.U. 2008 nr 222 poz. 1455 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2008 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.
Dz.U. 2008 nr 222 poz. 1454 obowiązujący Wypowiedzenie przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.
Dz.U. 2008 nr 72 poz. 418 akt jednorazowy Ustawa z dnia 28 marca 2008 r. o wypowiedzeniu Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.
Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1857 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Dz.U. 2006 nr 95 poz. 660 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru
Dz.U. 2005 nr 43 poz. 418 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
Dz.U. 2005 nr 38 poz. 340 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
Dz.U. 2005 nr 18 poz. 161 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r.
Dz.U. 2005 nr 18 poz. 160 obowiązujący Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r.
Dz.U. 2004 nr 276 poz. 2740 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych, oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane
Dz.U. 2004 nr 261 poz. 2601 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń
Dz.U. 2004 nr 248 poz. 2485 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 września 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjętego dnia 6 października 1999 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
Dz.U. 2004 nr 248 poz. 2484 obowiązujący Protokół Fakultatywny do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 6 października 1999 r.
Dz.U. 2004 nr 234 poz. 2347 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na szkolenia
Dz.U. 2004 nr 234 poz. 2346 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania kobietom pomocy de minimis na podjęcie własnej działalności gospodarczej
Dz.U. 2004 nr 86 poz. 802 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru
Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2036 obowiązujący Ustawa z dnia 29 października 2003 o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 61 poz. 550 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich i laboratoryjnych, którym podlegają kobiety w ciąży i noworodki oraz osoby narażone na zakażenie przez kontakt z osobami zakażonymi, chorymi lub materiałem zakaźnym
Dz.U. 2003 nr 17 poz. 153 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o ratyfikacji Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r.
Dz.U. 2002 nr 127 poz. 1092 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom.
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 849 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1405 obowiązujący Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1384 uchylony Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1331 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny oraz Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.
Dz.U. 2000 nr 50 poz. 599 uchylony Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2000 r. sygn. akt K. 15/99.
Dz.U. 2000 nr 22 poz. 291 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 marca 2000 r. sygn. akt K. 27/99.
Dz.U. 1999 nr 88 poz. 983 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej.
Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Dz.U. 1999 nr 5 poz. 32 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy.
Dz.U. 1997 nr 18 poz. 104 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lutego 1997 r. w sprawie kwalifikacji osób innych niż lekarz, uprawnionych do przeprowadzania konsultacji z kobietą ciężarną zamierzającą dokonać przerwania ciąży, tworzenia list osób konsultujących oraz sposobu i trybu przeprowadzania konsultacji.
Dz.U. 1997 nr 9 poz. 49 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 stycznia 1997 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych lekarzy, uprawniających do dokonania przerwania ciąży oraz stwierdzania, że ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety lub wskazuje na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.
Dz.U. 1996 nr 139 poz. 646 obowiązujący Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1996 nr 123 poz. 577 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej.
Dz.U. 1996 nr 114 poz. 545 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom.
Dz.U. 1995 nr 66 poz. 334 obowiązujący Ustawa z dnia 30 marca 1995 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
Dz.U. 1995 nr 49 poz. 260 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny i Kobiet.
Dz.U. 1995 nr 16 poz. 77 obowiązujący Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz o zmianie ustawy - Kodeks pracy.
Dz.U. 1994 nr 44 poz. 172 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej.
Dz.U. 1993 nr 97 poz. 441 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie określenia zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej.
Dz.U. 1993 nr 17 poz. 78 obowiązujący Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
Dz.U. 1992 nr 66 poz. 333 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru oraz przeznaczenia ich do czynnej służby wojskowej.
Dz.U. 1992 nr 41 poz. 179 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.
Dz.U. 1991 nr 113 poz. 491 obowiązujący Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 353 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Biura Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.
Dz.U. 1990 nr 76 poz. 454 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 października 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie urlopów wychowawczych.
Dz.U. 1990 nr 54 poz. 315 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczych.
Dz.U. 1990 nr 29 poz. 178 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 kwietnia 1990 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadać lekarze dokonujący zabiegu przerywania ciąży, oraz trybu wydawania orzeczeń lekarskich o dopuszczalności dokonania takiego zabiegu.
Dz.U. 1985 nr 63 poz. 333 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki.
Dz.U. 1985 nr 50 poz. 262 uchylony Ustawa z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1985 nr 37 poz. 175 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących prace nakładczą.
Dz.U. 1985 nr 35 poz. 165 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki.
Dz.U. 1985 nr 35 poz. 162 uchylony Ustawa z dnia 24 lipca 1985 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych i niektórych innych ustaw określających uprawnienia związków zawodowych.
Dz.U. 1985 nr 20 poz. 85 obowiązujący Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1985 nr 4 poz. 15 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o zapobieganiu narkomanii.
Dz.U. 1985 nr 2 poz. 10 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 2 stycznia 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie urlopów wychowawczych.
Dz.U. 1984 nr 44 poz. 235 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom.
Dz.U. 1983 nr 33 poz. 157 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 1983 r. w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki.
Dz.U. 1983 nr 30 poz. 143 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 5 maja 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Dz.U. 1982 nr 38 poz. 254 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1982 r. w sprawie zmiany nazwy stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet" na "Liga Kobiet Polskich" oraz nadania statutu temu stowarzyszeniu.
Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 1981 nr 19 poz. 97 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie urlopów wychowawczych.
Dz.U. 1981 nr 6 poz. 23 uchylony Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.
Dz.U. 1980 nr 26 poz. 110 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 listopada 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przerywania ciąży.
Dz.U. 1979 nr 4 poz. 18 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1979 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom.
Dz.U. 1977 nr 16 poz. 69 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 kwietnia 1977 r. w sprawie uczestnictwa Bahama w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1976 nr 18 poz. 114 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 kwietnia 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1976 nr 16 poz. 100 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 kwietnia 1976 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 103 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony macierzyństwa (zrewidowanej w 1952 roku), przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1952 r.
Dz.U. 1976 nr 16 poz. 99 obowiązujący Konwencja nr 103 dotycząca ochrony macierzyństwa (zrewidowana w 1952 roku), przyjęta w Genewie dnia 28 czerwca 1952 r.
Dz.U. 1976 nr 9 poz. 52 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 lutego 1976 r. w sprawie potwierdzenia przez Lesotho i Zambię uczestnictwa w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1976 nr 3 poz. 19 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą.
Dz.U. 1975 nr 34 poz. 188 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 24 października 1975 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 280 uchylony Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Dz.U. 1974 nr 45 poz. 272 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie stosunków pracy, w których pracodawcą jest osoba fizyczna.
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Dz.U. 1974 nr 7 poz. 41 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 stycznia 1974 r. w sprawie przyjęcia przez Republikę Federalną Niemiec Protokołu z dnia 12 listopada 1947 r. zmieniającego Konwencję o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, zawartą w Genewie dnia 30 września 1921 r., oraz Konwencję o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zawartą w Genewie dnia 11 października 1933 r.
Dz.U. 1973 nr 31 poz. 187 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 lipca 1973 r. w sprawie uczestnictwa Zambii w Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1973 nr 31 poz. 186 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 lipca 1973 r. w sprawie przystąpienia Mali do Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, podpisanej w Genewie dnia 11 października 1933 r., zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r.
Dz.U. 1972 nr 48 poz. 306 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 października 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1971 nr 16 poz. 160 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 czerwca 1971 r. w sprawie uczestnictwa Suazi, Boliwii i Republiki Federalnej Niemiec w Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1970 nr 31 poz. 270 Oświadczenie Rządowe z dnia 2 listopada 1970 r. w sprawie przystąpienia Suazi do Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1969 nr 31 poz. 268 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 października 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Mongolię, Demokratyczną Republikę Konga i Górną Woltę Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r.
Dz.U. 1969 nr 30 poz. 245 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 października 1969 r. w sprawie uczestnictwa Mauritiusa w Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1969 nr 13 poz. 95 uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny.
Dz.U. 1968 nr 15 poz. 95 Oświadczenie Rządowe z dnia 3 maja 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Chile Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1967 nr 48 poz. 247 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 grudnia 1967 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1967 nr 48 poz. 246 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 grudnia 1967 r. w sprawie przyjęcia przez Singapur Protokołu z dnia 12 listopada 1947 r. zmieniającego Konwencję o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, zawarta w Genewie dnia 30 września 1921 r., oraz Konwencję o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zawarta w Genewie dnia 11 października 1933 r.
Dz.U. 1967 nr 36 poz. 186 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 sierpnia 1967 r. w sprawie przystąpienia Malawi do Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1921 r., zmienionej Protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r.
Dz.U. 1967 nr 35 poz. 181 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 lipca 1967 r. w sprawie przystąpienia Singapuru do Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, podpisanej w Genewie dnia 11 października 1933 r., zmienionej Protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r.
Dz.U. 1966 nr 34 poz. 209 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 sierpnia 1966 r. w sprawie przystąpienia Malawi do Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1965 nr 24 poz. 162 Oświadczenie Rządowe z dnia 1 czerwca 1965 r. w sprawie przystąpienia Ugandy do Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1965 nr 23 poz. 156 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 maja 1965 r. w sprawie przyjęcia przez Jamajkę Protokołu z dnia 12 listopada 1947 r. zmieniającego Konwencję o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, zawartą w Genewie dnia 30 września 1921 r., oraz Konwencję o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zawartą w Genewie dnia 11 października 1933 r.
Dz.U. 1965 nr 10 poz. 64 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 lutego 1965 r. w sprawie przyjęcia przez Niger Protokołu z dnia 12 listopada 1947 r. o zmianie Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, zawartej w Genewie dnia 30 września 1921 r., oraz Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zawartej w Genewie dnia 11 października 1933 r.
Dz.U. 1964 nr 38 poz. 246 Oświadczenie Rządowe z dnia 3 września 1964 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, zawartej w Genewie dnia 30 września 1921 r., oraz Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zawartej w Genewie dnia 11 października 1933 r., zmienionych Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r.
Dz.U. 1964 nr 37 poz. 240 Oświadczenie Rządowe z dnia 3 września 1964 r. w sprawie uczestnictwa Sierra Leone i Wybrzeża Kości Słoniowej w Protokole o zmianie Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, zawartej w Genewie dnia 30 września 1921 r., oraz Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zawartej w Genewie dnia 11 października 1933 r., podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r.
Dz.U. 1963 nr 4 poz. 28 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 stycznia 1963 r. w sprawie uczestnictwa Dahomeju, Republiki Środkowo-Afrykańskiej i Konga (Brazzaville) w Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zawartej w Genewie dnia 11 października 1933 r.
Dz.U. 1962 nr 48 poz. 231 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 lipca 1962 r. w sprawie uczestnictwa Republiki Sierra Leone w Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1962 nr 27 poz. 131 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 kwietnia 1962 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zawartej w Genewie dnia 11 października 1933 r.
Dz.U. 1962 nr 27 poz. 130 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 kwietnia 1962 r. w sprawie przyjęcia przez Irlandię Protokołu z dnia 12 listopada 1947 r. zmieniającego Konwencję o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, zawartą w Genewie dnia 30 września 1921 r., oraz Konwencję o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zawartą w Genewie dnia 11 października 1933 r.
Dz.U. 1962 nr 7 poz. 35 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 stycznia 1962 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1959 r. w sprawie przerywania ciąży.
Dz.U. 1961 nr 17 poz. 92 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 lutego 1961 r. w sprawie uczestnictwa Albanii, Rumunii i Gwatemali w Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.
Dz.U. 1960 nr 33 poz. 191 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 czerwca 1960 r. w sprawie przyjęcia przez Grecję Protokołu o zmianie Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, zawartej w Genewie dnia 30 września 1921 r., oraz Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zawartej w Genewie dnia 11 października 1933 r., podpisanego w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r.
Dz.U. 1960 nr 2 poz. 15 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 1959 r. w sprawie przerywania ciąży.
Dz.U. 1959 nr 62 poz. 374 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 listopada 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Gwatemalę Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1959 nr 24 poz. 157 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 kwietnia 1959 r. w sprawie przystąpienia Libii do Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r., oraz do Konwencji dotyczącej zwalczania handlu kobietami pełnoletnimi, podpisanej w Genewie dnia 11 października 1933 r. - zmienionych Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r.
Dz.U. 1958 nr 71 poz. 354 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 listopada 1958 r. w sprawie uczestnictwa Ghany w Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1958 nr 29 poz. 128 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 grudnia 1957 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 45) dotyczącej zatrudnienia kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.
Dz.U. 1958 nr 29 poz. 124 uchylony Konwencja (nr 45) dotycząca zatrudnienia kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach przyjęta w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.
Dz.U. 1956 nr 12 poz. 61 uchylony Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
Dz.U. 1955 nr 41 poz. 253 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 października 1955 r. w sprawie przyjęcia przez Luksemburg Protokołu z dnia 12 listopada 1947 r. o zmianie Konwencji z dnia 30 września 1921 r. o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi oraz konwencji z dnia 11 października 1933 r. o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi.
Dz.U. 1955 nr 41 poz. 252 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 października 1955 r. w sprawie przystąpienia Luksemburga do konwencji z dnia 11 października 1933 r. o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zmienionej protokołem z dnia 12 listopada 1947 r.
Dz.U. 1955 nr 38 poz. 239 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r.
Dz.U. 1955 nr 38 poz. 238 obowiązujący Konwencja (nr 100) dotycząca jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r.
Dz.U. 1955 nr 17 poz. 104 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 kwietnia 1955 r. w sprawie przystąpienia Filipin do konwencji z dnia 30 września 1921 r. o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi oraz do konwencji z dnia 11 października 1933 r. dotyczącej zwalczania handlu kobietami pełnoletnimi, zmienionych protokołem z dnia 12 listopada 1947 r.
Dz.U. 1952 nr 41 poz. 278 obowiązujący Konwencja w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji (ratyfikowana na podstawie ustawy z dnia 29 lutego 1952 r.).
Dz.U. 1952 nr 36 poz. 254 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 lipca 1952 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę konwencji z dnia 21 marca 1950 r. o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji.
Dz.U. 1952 nr 13 poz. 78 akt jednorazowy Ustawa z dnia 29 lutego 1952 r. o ratyfikacji otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r. konwencji w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji.
Dz.U. 1951 nr 59 poz. 406 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 czerwca 1951 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Protokołu o zmianie Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, zawartej w Genewie dnia 30 września 1921 r. oraz Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zawartej w Genewie dnia 11 października 1933 r., podpisanego w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r.
Dz.U. 1951 nr 59 poz. 405 obowiązujący Protokół o zmianie Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, zawartej w Genewie dnia 30 września 1921 r., oraz Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zawartej w Genewie dnia 11 października 1933 r., podpisany w Lake Success dnia 12 listopada 1947 r.
Dz.U. 1949 nr 51 poz. 385 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie uznania stowarzyszenia "Liga Kobiet" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1948 nr 40 poz. 296 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 kwietnia 1948 r. w sprawie przystąpienia Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich do Konwencji z dnia 30 września 1921 r. o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi oraz do Konwencji z dnia 11 października 1933 r. dotyczącej zwalczania handlu kobietami pełnoletnimi.
Dz.U. 1948 nr 34 poz. 238 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 lipca 1948 r. w sprawie przystąpienia Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej do Konwencji z dnia 30 września 1921 roku o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi oraz do Konwencji z dnia 11 października 1933 r., dotyczącej zwalczania handlu kobietami pełnoletnimi.
Dz.U. 1938 nr 83 poz. 563 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 września 1938 r. w sprawie przystąpienia Brazylii do konwencji międzynarodowej z dnia 11 października 1933 r. dotyczącej zwalczania handlu kobietami pełnoletnimi.
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 476 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 lipca 1938 r. w sprawie przystąpienia Meksyku do konwencji międzynarodowej z dnia 11 października 1933 r. dotyczącej zwalczania handlu kobietami pełnoletnimi.
Dz.U. 1938 nr 7 poz. 38 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 stycznia 1938 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystąpień do konwencji międzynarodowej z dnia 11 października 1933 r. dotyczącej zwalczania handlu kobietami pełnoletnimi.
Dz.U. 1938 nr 7 poz. 37 obowiązujący Konwencja międzynarodowa dotycząca zwalczania handlu kobietami pełnoletnimi, podpisana w Genewie dnia 11 października 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1937 r.).
Dz.U. 1937 nr 53 poz. 421 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 czerwca 1937 r. w sprawie przystąpienia Turcji do międzynarodowej konwencji z dnia 30 września 1921 r. o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi.
Dz.U. 1937 nr 30 poz. 233 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 1937 r. w sprawie przystąpienia Papuazji, wyspy Norfolk i terytoriów mandatowych Nowej Gwinei i Nauru do międzynarodowej konwencji z dnia 30 września 1921 r. o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi.
Dz.U. 1937 nr 25 poz. 164 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1937 r. o ratyfikacji konwencji międzynarodowej, dotyczącej zwalczania handlu kobietami pełnoletnimi, podpisanej w Genewie dnia 11 października 1933 r.
Dz.U. 1936 nr 24 poz. 199 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 lutego 1936 r. w sprawie przystąpienia Nikaragui do międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi z dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1935 nr 78 poz. 484 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 3 października 1935 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów o robotach wzbronionych młodocianym i kobietom.
Dz.U. 1935 nr 58 poz. 379 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 lipca 1935 r. w sprawie przystąpienia Afganistanu do międzynarodowej konwencji z dnia 30 września 1921 r. o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi.
Dz.U. 1935 nr 8 poz. 47 Oświadczenie Rządowe z dnia 1 lutego 1935 r. w sprawie złożenia przez Kolumbję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 30 września 1921 r. o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi.
Dz.U. 1934 nr 100 poz. 911 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 października 1934 r. w sprawie przystąpienia Wolnego Państwa Irlandji do konwencji międzynarodowej o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi.
Dz.U. 1934 nr 3 poz. 18 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 listopada 1933 r. w sprawie ratyfikacji przez Danję międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1934 nr 3 poz. 17 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 października 1933 r. w sprawie ratyfikacji przez Brazylję międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1933 nr 44 poz. 346 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 czerwca 1933 r. w sprawie ratyfikacji przez Persję Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1932 nr 71 poz. 650 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 lipca 1932 r. w sprawie zgłoszenia przez Sudan przystąpienia do międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1932 nr 63 poz. 592 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 czerwca 1932 r. w sprawie zgłoszenia przez Meksyk przystąpienia do międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 504 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 maja 1932 r. w sprawie przystąpienia Egiptu do międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie, dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1932 nr 36 poz. 367 Oświadczenie Rządowe z dnia 2 kwietnia 1932 r. w sprawie zgłoszenia przez Rząd Brytyjski przystąpienia Zanzibaru do międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1932 nr 21 poz. 161 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 stycznia 1932 r. w sprawie zgłoszenia przez Rząd Wielkiej Brytanji przystąpienia niektórych kolonij i protektoratów do międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 800 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 listopada 1931 r. w sprawie złożenia przez Republikę Litewską dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1931 nr 101 poz. 773 Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. w sprawie zmian i uzupełnień niektórych postanowień ustawy z dnia 2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet.
Dz.U. 1931 nr 88 poz. 694 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 sierpnia 1931 r. w sprawie przystąpienia Księstwa Monaco do międzynarodowej konwencji, dotyczącej zwalczania handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie, dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1931 nr 65 poz. 545 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 czerwca 1931 r. w sprawie zgłoszenia przez Rząd Brytyjski w imieniu Kolonji i Protektoratu Gambji, Protektoratu Uganda i Terytorjum Mandatowego Tanganajki przystąpienia do międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie, dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1930 nr 58 poz. 472 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 sierpnia 1930 r. w sprawie przystąpienia Syrji i Libanu do międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1930 nr 21 poz. 184 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lutego 1930 r. w sprawie przystąpienia Luxemburgu do Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1929 nr 73 poz. 557 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 września 1929 r. w sprawie złożenia przez Rząd Republiki Chili dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 roku.
Dz.U. 1929 nr 66 poz. 514 Oświadczenie Rządowe z dnia 2 sierpnia 1929 r. w sprawie przystąpienia Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców do międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1929 nr 62 poz. 487 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 maja 1929 r. o sprostowaniu błędów w przekładzie polskim konwencji międzynarodowej, dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1920 roku.
Dz.U. 1927 nr 93 poz. 839 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 października 1927 r. w sprawie deklaracji Rządu Japońskiego, dotyczącej wycofania zastrzeżeń zgłoszonych do art. 5 międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r., i do paragrafu B. protokółu końcowego międzynarodowej konwencji, dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1910 r.
Dz.U. 1927 nr 83 poz. 740 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. o Radzie Ochrony Pracy.
Dz.U. 1927 nr 70 poz. 614 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 lipca 1927 r. o karach za handel kobietami i dziećmi oraz za inne popieranie nierządu.
Dz.U. 1926 nr 106 poz. 627 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 października 1926 r. w sprawie przystąpienia Finlandji do Konwencji Międzynarodowej o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1926 nr 93 poz. 549 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Chiny Konwencji Międzynarodowej o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1926 nr 93 poz. 538 Ustawa z dnia 5 sierpnia 1926 r. zmieniająca art. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1925 r. o zmianie pierwszego ustępu art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet.
Dz.U. 1926 nr 89 poz. 512 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Japonję Konwencji Międzynarodowej o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, otwartej do podpisania w Genewie od dnia 30 września 1921 do dnia 31 marca 1922 r. oraz deklaracji z dnia 23 czerwca 1925 r., dotyczącej tego samego przedmiotu.
Dz.U. 1926 nr 87 poz. 485 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwajcarję Konwencji Międzynarodowej o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie w dniu 30 września 1921 r.
Dz.U. 1926 nr 84 poz. 476 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 sierpnia 1926 r. w sprawie ratyfikacji przez Francję przystąpienia do Konwencji Międzynarodowej o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1925 nr 133 poz. 950 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 listopada 1925 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Robót Publicznych, Kolei i Skarbu w sprawie sprostowania rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 29 lipca 1925 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Robót Publicznych, Kolei i Skarbu o spisie robót, wzbronionych młodocianym i kobietom.
Dz.U. 1925 nr 125 poz. 894 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 września 1925 r. o złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1925 nr 125 poz. 893 obowiązujący Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisana w Genewie dnia 30 września 1921 roku (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 13 lutego 1924 r.).
Dz.U. 1925 nr 86 poz. 591 Ustawa z dnia 30 lipca 1925 r. o zmianie pierwszego ustępu art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet.
Dz.U. 1925 nr 81 poz. 558 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 29 lipca 1925 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Robót Publicznych, Kolei i Skarbu o spisie robót, wzbronionych młodocianym i kobietom.
Dz.U. 1924 nr 105 poz. 954 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1924 r. o wprowadzeniu w życie ustawy z dnia 2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet.
Dz.U. 1924 nr 94 poz. 876 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 14 października 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie praw i obowiązków kobiet, karmiących obce niemowlęta.
Dz.U. 1924 nr 68 poz. 660 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 lipca 1924 r. w sprawie złożenia przez Rząd Włoski dokumentów ratyfikacyjnych Międzynarodowej konwencji, dotyczącej zwalczania handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1910 r.
Dz.U. 1924 nr 68 poz. 659 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 lipca 1924 r. w sprawie przystąpienia Wysp Falklandzkich do międzynarodowej konwencji, dotyczącej zwalczania handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1910 r.
Dz.U. 1924 nr 65 poz. 636 uchylony Ustawa z dnia 2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet.
Dz.U. 1924 nr 20 poz. 211 akt jednorazowy Ustawa z dnia 13 lutego 1924 r. w przedmiocie ratyfikacji konwencji międzynarodowej, dotyczącej zwalczania handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.
Dz.U. 1922 nr 87 poz. 783 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 września 1922 r. w przedmiocie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Międzynarodowego Porozumienia z dnia 18 maja 1904 roku i do Międzynarodowej Konwencji z dnia 4 maja 1910 roku, podpisanych w Paryżu, dotyczących zwalczania handlu żywym towarem.
Dz.U. 1922 nr 19 poz. 158 uchylony Oświadczenie Rządowe o przystąpieniu Polski do konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r.
M.P. 2017 poz. 609 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Praw Kobiet
M.P. 2016 poz. 1250 obowiązujący Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
M.P. 2016 poz. 351 obowiązujący Zarządzenie nr 46 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw Wsparcia Organizacji Światowego Szczytu Kobiet w Warszawie w 2016 r.
M.P. 2015 poz. 1030 obowiązujący Zarządzenie nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2015 r. w sprawie Zespołu do spraw Wsparcia Organizacji Światowego Szczytu Kobiet w Warszawie w 2016 r.
M.P. 2010 nr 19 poz. 195 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmienionej tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn
M.P. 2010 nr 19 poz. 194 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn
M.P. 2010 nr 15 poz. 147 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy ustanowienia Międzynarodowego Dnia Kobiet
M.P. 2006 nr 24 poz. 273 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn
M.P. 2005 nr 20 poz. 310 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn
M.P. 2004 nr 16 poz. 285 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn
M.P. 2001 nr 10 poz. 166 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn.
M.P. 1991 nr 5 poz. 28 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 1991 r. w sprawie przeprowadzenia ogólnokrajowej konsultacji społecznej.
M.P. 1986 nr 7 poz. 49 uchylony wykazem Uchwała nr 26 Rady Ministrów z dnia 8 marca 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komitetu Rady Ministrów do Spraw Młodzieży.
M.P. 1985 nr 43 poz. 282 uchylony Uchwała nr 211 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie zakresu działania Komitetu Nagród Państwowych.
M.P. 1985 nr 23 poz. 176 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 1985 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polski Komitet Pomocy Społecznej".
M.P. 1984 nr 10 poz. 71 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 1984 r. w sprawie przeznaczania kobiet do służby wojskowej.
M.P. 1983 nr 2 poz. 11 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 stycznia 1983 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet Polskich".
M.P. 1978 nr 26 poz. 93 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 1978 r. o wytycznych orzecznictwa dla okręgowych sądów pracy i ubezpieczeń społecznych.