Wyszukiwanie

kryzys społeczno-ekonomiczny

Liczba znalezionych aktów: 15.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2015 poz. 385 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy
Dz.U. 2015 poz. 150 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy
Dz.U. 2013 poz. 1291 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy
Dz.U. 2010 nr 219 poz. 1445 uchylony Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców
Dz.U. 2009 nr 135 poz. 1112 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przedsiębiorcom w przejściowych trudnościach finansowych
Dz.U. 2009 nr 125 poz. 1035 uchylony Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców
Dz.U. 1985 nr 12 poz. 52 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakładów pracy, w których stosuje się szczególne przepisy dotyczące stosunku pracy w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego.
Dz.U. 1983 nr 58 poz. 258 Uchwała Rady Państwa z dnia 6 października 1983 r. o utworzeniu Komisji do Spraw Samorządu Pracowniczego przy Radzie Państwa oraz o zasadach i trybie postępowania oraz orzekania w sprawach należących do jej właściwości.
Dz.U. 1983 nr 48 poz. 215 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1983 r. w sprawie obowiązkowego pośrednictwa pracy na niektórych terenach oraz obowiązku zatrudnienia na całym terytorium kraju określonych kategorii osób ze względów społecznych.
Dz.U. 1983 nr 40 poz. 182 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1983 r. w sprawie określenia zakładów pracy, w których stosuje się szczególne przepisy dotyczące stosunku pracy w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego.
Dz.U. 1983 nr 39 poz. 176 uznany za uchylony Ustawa z dnia 21 lipca 1983 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego oraz o zmianie niektórych ustaw.
M.P. 2023 poz. 500 akt jednorazowy Zarządzenie nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw oceny sytuacji w Islamskiej Republice Afganistanu
M.P. 2021 poz. 765 uchylony Zarządzenie Nr 146 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw oceny sytuacji w Islamskiej Republice Afganistanu
M.P. 1984 nr 27 poz. 182 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 listopada 1984 r. w sprawie rachunków bankowych osób krajowych fizycznych, prowadzonych w walutach wymienialnych, oraz uchylenia ograniczeń w dysponowaniu środkami dewizowymi zgromadzonymi na tych rachunkach bankowych.
M.P. 1983 nr 17 poz. 94 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 28 kwietnia 1983 r. w sprawie rządowego programu działań antyinflacyjnych oraz programu oszczędnościowego.