Search

pracownicze programy emerytalne

Number of acts found: 21.

Position PDFStatus Title
Dz.U. 2021 poz. 2139 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych
Dz.U. 2020 poz. 686 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych
Dz.U. 2019 poz. 1474 obowiązujący Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych
Dz.U. 2019 poz. 1198 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń, umieszczone w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych
Dz.U. 2019 poz. 850 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych
Dz.U. 2018 poz. 1091 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych
Dz.U. 2016 poz. 1449 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych
Dz.U. 2014 poz. 710 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych
Dz.U. 2010 nr 18 poz. 98 obowiązujący Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych
Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1207 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych
Dz.U. 2001 nr 60 poz. 623 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 731 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru pracowniczych programów emerytalnych oraz terminów i trybu wydawania wypisów z rejestru.
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 730 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie zasad sporządzania symulowanego planu wypłat środków zgromadzonych na rachunku uczestnika pracowniczego programu emerytalnego.
Dz.U. 2000 nr 22 poz. 270 uchylony Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1998 nr 98 poz. 610 obowiązujący Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
Dz.U. 1998 nr 65 poz. 417 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie wysokości, trybu i terminów wnoszenia opłat przez powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne oraz pracodawców prowadzących pracownicze programu emerytalne, pobieranych przez Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi.
Dz.U. 1998 nr 63 poz. 404 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania stopy zwrotu i średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, sposobu i terminu zawiadamiania Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi przez otwarty fundusz emerytalny o wysokości stopy zwrotu otwartego funduszu emerytalnego, wartości aktywów netto i wartości jednostki rozrachunkowej otwartego funduszu emerytalnego oraz sposobu podawania przez Prezesa Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi do publicznej wiadomości wysokości średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, a także sposobu i terminu przekazywania przez otwarty fundusz emerytalny informacji o wysokości stopy zwrotu funduszu do agencji informacyjnej.
Dz.U. 1998 nr 63 poz. 401 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie szczegółowego trybu likwidacji pracowniczych funduszy emerytalnych, którymi zarządzanie nie zostało przejęte przez inne pracownicze towarzystwa emerytalne, a w szczególności sposobu i terminu składania przez członków funduszy dyspozycji dotyczących sposobu wykorzystania środków zgromadzonych na ich rachunkach.
Dz.U. 1997 nr 139 poz. 932 uchylony Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych.
M.P. 2021 poz. 1057 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego pracowniczego programu emerytalnego w roku 2022
M.P. 2010 nr 86 poz. 1009 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2011