Search

prawa i obowiązki oraz właściwość

Number of acts found: 51.

Position PDFStatus Title
Dz.U. 2020 poz. 1113 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów
Dz.U. 2018 poz. 210 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów
Dz.U. 2018 poz. 138 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
Dz.U. 2017 poz. 1532 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów
Dz.U. 2014 poz. 1311 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów
Dz.U. 2013 poz. 644 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów
Dz.U. 2001 nr 86 poz. 953 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 1992 nr 53 poz. 251 uchylony Ustawa z dnia 5 czerwca 1992 r. o zmianie ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1990 nr 11 poz. 75 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 16 lutego 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie podziału inwestycji oraz zakresu, zasad i trybu ustalania ich lokalizacji.
Dz.U. 1988 nr 26 poz. 183 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 1 lipca 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1986 nr 10 poz. 53 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1986 r. w sprawie zasad współdziałania państwowych jednostek organizacyjnych z zakładami ubezpieczeń.
Dz.U. 1984 nr 56 poz. 284 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności państwowych.
Dz.U. 1984 nr 34 poz. 183 uchylony Ustawa z dnia 3 lipca 1984 r. o zmianie ustawy - Prawo celne.
Dz.U. 1984 nr 23 poz. 112 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1984 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu przeprowadzania kompleksowej kontroli województw.
Dz.U. 1983 nr 41 poz. 185 uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 289 uchylony Ustawa z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych.
Dz.U. 1982 nr 30 poz. 211 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1982 r. w sprawie zasad umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności państwowych.
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 55 uchylony Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1981 nr 6 poz. 27 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współdziałania organów administracji państwowej z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz w zakresie zapobiegania powstawaniu szkód losowych.
Dz.U. 1980 nr 27 poz. 111 uchylony Ustawa z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1980 nr 24 poz. 98 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie zasad współdziałania w zakresie ochrony środowiska terenowych organów administracji państwowej z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi.
Dz.U. 1980 nr 9 poz. 26 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 1980 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
Dz.U. 1978 nr 24 poz. 111 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1978 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników organów administracji celnej.
Dz.U. 1977 nr 2 poz. 9 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej.
Dz.U. 1975 nr 21 poz. 116 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 1975 r. w sprawie właściwości terenowych organów administracji państwowej w sprawach karnych skarbowych.
Dz.U. 1975 nr 20 poz. 109 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współdziałania organów administracji państwowej z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz w zakresie zapobiegania powstawaniu szkód losowych.
Dz.U. 1973 nr 35 poz. 207 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1973 r. w sprawie upoważnienia naczelników gmin oraz organów prezydiów miejskich rad narodowych miast nie stanowiących powiatów do prowadzenia egzekucji administracyjnej i postępowania zabezpieczającego.
Dz.U. 1965 nr 24 poz. 160 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 maja 1965 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności notarialnych dokonywanych przez organy prezydiów rad narodowych.
Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
Dz.U. 1963 nr 8 poz. 47 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1963 r. w sprawie współdziałania organów administracji państwowej z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz w zakresie zapobiegania powstawaniu szkód losowych.
Dz.U. 1961 nr 21 poz. 105 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 kwietnia 1961 r. w sprawie zmiany zakresu działania urzędów stanu cywilnego prezydiów gromadzkich rad narodowych i rad narodowych osiedli.
Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
M.P. 2018 poz. 1262 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2018 r. uchylające zarządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 1988 nr 2 poz. 13 uchylony wykazem Uchwała nr 6 Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie czynów społecznych oraz pomocy Państwa w ich organizowaniu i realizacji.
M.P. 1984 nr 20 poz. 135 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1984 r. w sprawie ogłoszenia Kodeksu powinności urzędników państwowych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz Praw obywatela i obowiązków urzędnika w urzędach państwowych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1984 nr 11 poz. 75 uchylony wykazem Uchwała nr 60 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie czynów społecznych oraz pomocy Państwa w ich organizowaniu i realizacji.
M.P. 1983 nr 32 poz. 179 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 27 września 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 196 Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1977 r. w sprawie lokalizacji inwestycji.
M.P. 1983 nr 30 poz. 162 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 23 sierpnia 1983 r. w sprawie ramowych zasad i trybu wnioskowania, planowania i realizacji inwestycji podejmowanych na podstawie decyzji właściwego terenowego organu administracji państwowej.
M.P. 1983 nr 22 poz. 124 uznany za uchylony Uchwała nr 57 Rady Ministrów z dnia 23 maja 1983 r. w sprawie wykonywania kontroli przez organy administracji państwowej.
M.P. 1980 nr 29 poz. 162 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 132 Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1980 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
M.P. 1976 nr 43 poz. 211 uchylony Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1976 r. w sprawie wynagrodzeń wypłacanych poza planowanym funduszem płac.
M.P. 1972 nr 8 poz. 50 uchylony Uchwała nr 25 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1972 r. w sprawie inspekcji gospodarki samochodowej.
M.P. 1968 nr 21 poz. 139 obowiązujący Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 kwietnia 1968 r. w sprawie współdziałania pomiędzy wydziałami zdrowia i opieki społecznej a wydziałami zatrudnienia prezydiów rad narodowych.
M.P. 1968 nr 19 poz. 123 obowiązujący Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 kwietnia 1968 r. ustalające wytyczne w sprawie zakresu działania naczelnego lekarza uzdrowiska.
M.P. 1968 nr 5 poz. 29 uchylony wykazem Uchwała nr 24 Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1968 r. zmieniająca uchwałę w sprawie umundurowania i odznak służbowych oraz dodatku za wysługę lat pracowników resortu komunikacji, objętych przepisami dekretu z dnia 21 kwietnia 1954 r. o niektórych prawach i obowiązkach pracowników kolejowych.
M.P. 1964 nr 62 poz. 287 obowiązujący Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 sierpnia 1964 r. zmieniające zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 października 1959 r. o zakresie i trybie działania opiekunów społecznych.
M.P. 1960 nr 79 poz. 365 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 października 1960 r. w sprawie odznaki dla kierowników urzędów stanu cywilnego.
M.P. 1960 nr 13 poz. 59 uchylony wykazem Uchwała nr 505 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1959 r. w sprawie organizacji państwowej służby geologicznej.
M.P. 1959 nr 102 poz. 545 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 grudnia 1959 r. w sprawie zgłaszania robót geodezyjnych i kartograficznych i przekazywania materiałów powstałych w wyniku tych robót organom państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.
M.P. 1959 nr 93 poz. 496 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 października 1959 r. o zakresie i trybie działania opiekunów społecznych.
M.P. 1959 nr 32 poz. 145 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 92 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1959 r. w sprawie powołania opiekunów społecznych.