Wyszukiwanie

przeciwdziałanie alkoholizmowi

Liczba znalezionych aktów: 168.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 1505 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu
Dz.U. 2022 poz. 218 obowiązujący Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 2469 obowiązujący Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 2242 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu
Dz.U. 2021 poz. 1862 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu
Dz.U. 2021 poz. 1249 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Dz.U. 2021 poz. 1119 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Dz.U. 2021 poz. 579 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych
Dz.U. 2021 poz. 41 obowiązujący Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Dz.U. 2020 poz. 1492 obowiązujący Ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów
Dz.U. 2020 poz. 973 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów
Dz.U. 2020 poz. 850 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu
Dz.U. 2020 poz. 218 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Dz.U. 2019 poz. 2277 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Dz.U. 2019 poz. 2119 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
Dz.U. 2019 poz. 2111 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu
Dz.U. 2019 poz. 1818 obowiązujący Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
Dz.U. 2019 poz. 140 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu
Dz.U. 2018 poz. 2472 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie
Dz.U. 2018 poz. 2410 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu
Dz.U. 2018 poz. 2244 obowiązujący Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
Dz.U. 2018 poz. 2137 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Dz.U. 2018 poz. 650 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
Dz.U. 2018 poz. 310 obowiązujący Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
Dz.U. 2017 poz. 2439 obowiązujący Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 2245 obowiązujący Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
Dz.U. 2017 poz. 1538 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu
Dz.U. 2017 poz. 988 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb
Dz.U. 2016 poz. 1133 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających
Dz.U. 2016 poz. 487 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Dz.U. 2016 poz. 301 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie analizy przedsiębiorstwa państwowego dokonywanej przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej
Dz.U. 2015 poz. 2153 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie
Dz.U. 2015 poz. 1390 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Dz.U. 2015 poz. 1286 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Dz.U. 2015 poz. 1045 obowiązujący Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 279 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb
Dz.U. 2014 poz. 1850 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
Dz.U. 2013 poz. 1563 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Dz.U. 2013 poz. 9 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu
Dz.U. 2012 poz. 1356 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Dz.U. 2012 poz. 734 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi
Dz.U. 2012 poz. 638 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb
Dz.U. 2012 poz. 468 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu lub innego środka użytego w celu wprowadzenia się w stan odurzenia w organizmie nieletniego
Dz.U. 2012 poz. 405 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 kwietnia 2012 r. sygn. akt K 12/11
Dz.U. 2011 nr 217 poz. 1290 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 września 2011 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów
Dz.U. 2011 nr 186 poz. 1106 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach
Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Dz.U. 2011 nr 61 poz. 311 uchylony Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych
Dz.U. 2010 nr 130 poz. 883 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1175 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Dz.U. 2008 nr 192 poz. 1187 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2008 r. w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzanych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach
Dz.U. 2008 nr 178 poz. 1102 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego
Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1883 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
Dz.U. 2007 nr 176 poz. 1238 obowiązujący Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
Dz.U. 2007 nr 70 poz. 473 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Dz.U. 2006 nr 127 poz. 890 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych
Dz.U. 2006 nr 122 poz. 855 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 lipca 2006 r. sygn. akt K 43/05
Dz.U. 2006 nr 85 poz. 588 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Dz.U. 2006 nr 58 poz. 408 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego
Dz.U. 2005 nr 181 poz. 1522 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu
Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Dz.U. 2005 nr 132 poz. 1110 obowiązujący Ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 23 poz. 186 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 7 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o wychowaniu o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Dz.U. 2004 nr 183 poz. 1895 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie trybu powoływania biegłych, zasad sporządzania opinii oraz warunków i sposobu dokonywania badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
Dz.U. 2004 nr 181 poz. 1874 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych
Dz.U. 2004 nr 152 poz. 1597 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Dz.U. 2004 nr 78 poz. 732 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Dz.U. 2004 nr 34 poz. 292 uchylony Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1950 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie treści, wielkości, wzoru i sposobu umieszczania na reklamach piwa napisów informujących o szkodliwości spożywania alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim
Dz.U. 2003 nr 122 poz. 1143 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 719 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Dz.U. 2003 nr 24 poz. 202 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 stycznia 2003 r. sygn. akt K. 2/02
Dz.U. 2002 nr 147 poz. 1231 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Dz.U. 2002 nr 129 poz. 1105 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Dz.U. 2002 nr 84 poz. 763 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 czerwca 2002 r. sygn. akt SK. 5/02.
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1851 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych uprawnień przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1831 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie zasad i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń zdrowotnych udzielanych bezpłatnie przez zakłady opieki zdrowotnej.
Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1478 akt objęty tekstem jednolitym Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2001 r. sygn. akt P. 6/2001.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1401 uchylony Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami.
Dz.U. 2001 nr 60 poz. 610 obowiązujący Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłacie skarbowej.
Dz.U. 2000 nr 12 poz. 136 obowiązujący Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.
Dz.U. 1998 nr 133 poz. 872 obowiązujący Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej.
Dz.U. 1998 nr 55 poz. 363 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 kwietnia 1998 r. - sygn. akt K. 10/97.
Dz.U. 1997 nr 113 poz. 732 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Dz.U. 1996 nr 129 poz. 611 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 października 1996 r. w sprawie trybu doprowadzania osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz zasad ustalania opłat związanych z doprowadzeniem i pobytem w izbie wytrzeźwień.
Dz.U. 1996 nr 127 poz. 593 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Dz.U. 1994 nr 130 poz. 653 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na teren obiektów wojskowych.
Dz.U. 1994 nr 17 poz. 60 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 21 stycznia 1994 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu interweniowania policjantów wobec żołnierzy.
Dz.U. 1993 nr 40 poz. 184 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 17 kwietnia 1993 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Dz.U. 1993 nr 24 poz. 107 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 lutego 1993 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów Państwowej Inspekcji Handlowej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.
Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 stycznia 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej.
Dz.U. 1991 nr 94 poz. 419 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 14 września 1991 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Dz.U. 1991 nr 71 poz. 310 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Dz.U. 1991 nr 64 poz. 277 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 5 lipca 1991 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu.
Dz.U. 1991 nr 45 poz. 197 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1991 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Dz.U. 1990 nr 87 poz. 506 uchylony Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.
Dz.U. 1990 nr 80 poz. 470 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1990 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Dz.U. 1990 nr 73 poz. 431 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Dz.U. 1990 nr 61 poz. 358 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz niektórych napojów alkoholowych.
Dz.U. 1990 nr 42 poz. 249 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad finansowania działalności komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi.
Dz.U. 1990 nr 34 poz. 198 obowiązujący Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1990 nr 5 poz. 28 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ubezpieczeń ustawowych komunikacyjnych.
Dz.U. 1989 nr 35 poz. 192 obowiązujący Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.
Dz.U. 1989 nr 31 poz. 166 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 maja 1989 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności.
Dz.U. 1989 nr 18 poz. 100 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1989 r. w sprawie ubezpieczeń ustawowych komunikacyjnych.
Dz.U. 1988 nr 8 poz. 64 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz opłat związanych z doprowadzaniem i pobytem w izbie wytrzeźwień lub jednostce Milicji Obywatelskiej.
Dz.U. 1987 nr 27 poz. 155 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1987 r. w sprawie zasad finansowania działalności komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi.
Dz.U. 1987 nr 7 poz. 41 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 26 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz trybu wydawania zezwoleń na sprzedaż tych napojów.
Dz.U. 1986 nr 38 poz. 188 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1986 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu.
Dz.U. 1985 nr 17 poz. 74 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1985 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych.
Dz.U. 1985 nr 11 poz. 48 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 26 lutego 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz trybu wydawania zezwoleń na sprzedaż tych napojów.
Dz.U. 1985 nr 11 poz. 47 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 26 lutego 1985 r. w sprawie określenia rodzajów i czasu sprzedaży napojów alkoholowych za waluty wymienialne.
Dz.U. 1984 nr 34 poz. 184 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 3 lipca 1984 r. zmieniająca ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Dz.U. 1984 nr 30 poz. 152 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 1984 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Dz.U. 1984 nr 24 poz. 121 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1984 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych.
Dz.U. 1983 nr 73 poz. 325 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych.
Dz.U. 1983 nr 60 poz. 273 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1983 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
Dz.U. 1983 nr 30 poz. 143 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 5 maja 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 120 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w pociągach i samolotach komunikacji międzynarodowej oraz w międzynarodowych portach lotniczych.
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 119 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie szczegółowych zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz trybu wydawania zezwoleń na sprzedaż tych napojów.
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 118 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie zasad ustalania cen napojów alkoholowych oraz trybu rozliczeń przedsiębiorstw gastronomicznych.
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 117 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie.
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 116 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie trybu powoływania biegłych, zasad sporządzania opinii oraz warunków i sposobu dokonywania badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 115 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie regulaminów stacjonarnych zakładów lecznictwa odwykowego oraz domów pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu.
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 114 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie zakładów lecznictwa odwykowego i domów pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udziału placówek podstawowej opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu.
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 113 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w przedmiocie leczenia odwykowego osób umieszczonych w zakładach karnych, aresztach śledczych i ośrodkach przystosowania społecznego.
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 112 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w przedmiocie leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu, umieszczonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 111 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprawowania kontroli legalności skierowania i przebywania w stacjonarnych zakładach leczniczych i domach pomocy społecznej osób, na które został nałożony obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, oraz warunków, w jakich osoby te przebywają.
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 110 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania nadzoru nad osobami, w stosunku do których orzeczony został obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu.
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 108 uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad finansowania komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi.
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 107 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie trybu powoływania, składu i szczegółowego zakresu działania komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi.
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 106 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu przymusowego doprowadzania przez Milicję Obywatelską osób nadużywających alkoholu.
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 105 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na tereny objęte zakazem ich wnoszenia.
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 104 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na teren obiektów wojskowych.
Dz.U. 1983 nr 15 poz. 77 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 marca 1983 r. w sprawie wykazu chorób, z powodu których zasiłek chorobowy nie ulega obniżeniu.
Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Dz.U. 1981 nr 30 poz. 166 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych.
Dz.U. 1975 nr 34 poz. 188 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 24 października 1975 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 280 uchylony Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Dz.U. 1959 nr 42 poz. 263 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1959 r. w sprawie uznania "Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Dz.U. 1933 nr 63 poz. 471 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 29 lipca 1933 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 7 sierpnia 1929 r. w sprawie wykonania postanowień konwencji o zwalczaniu przemytnictwa towarów alkoholowych, podpisanej w Helsingforsie dnia 19 sierpnia 1925 r.
Dz.U. 1933 nr 55 poz. 416 Rozporządzenie Ministrów: Opieki Społecznej i Skarbu z dnia 23 czerwca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych i Komunikacji w przedmiocie zmian rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 30 lipca 1931 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Komunikacji w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 21 marca 1931 r. o ograniczeniach w sprzedaży, podawaniu i spożyciu napojów alkoholowych (przeciwalkoholowej).
Dz.U. 1931 nr 73 poz. 595 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 30 lipca 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Komunikacji w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 21 marca 1931 r. o ograniczeniach w sprzedaży, podawaniu i spożyciu napojów alkoholowych (przeciwalkoholowej).
Dz.U. 1931 nr 51 poz. 423 uchylony Ustawa z dnia 21 marca 1931 r. o ograniczeniu w sprzedaży, podawaniu i spożyciu napojów alkoholowych (przeciwalkoholowa).
Dz.U. 1929 nr 65 poz. 504 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 1929 r. w sprawie wykonania postanowień konwencji o zwalczaniu przemytnictwa towarów alkoholowych, podpisanej w Helsingforsie dnia 19 sierpnia 1925 r.
Dz.U. 1928 nr 81 poz. 708 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1928 r. w sprawie komisyj do walki z alkoholizmem oraz komisyj sanitarno-obyczajowych.
Dz.U. 1927 nr 75 poz. 657 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 sierpnia 1927 r. w sprawie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego Konwencji o zwalczaniu przemytnictwa towarów alkoholowych, podpisanej w Helsingforsie dnia 19 sierpnia 1925 roku.
Dz.U. 1927 nr 75 poz. 656 obowiązujący Konwencja o zwalczaniu przemytnictwa towarów alkoholowych, podpisana w Helsingforsie dnia 19 sierpnia 1925 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1927 r.).
Dz.U. 1927 nr 62 poz. 543 akt jednorazowy Ustawa z dnia 24 czerwca 1927 r. w sprawie ratyfikacji konwencji o zwalczaniu przemytnictwa towarów alkoholowych, podpisanej w Helsingforsie dnia 19 sierpnia 1925 r.
M.P. 2017 poz. 281 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zwiększenia troski o trzeźwość Narodu
M.P. 2016 poz. 156 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji
M.P. 2014 poz. 145 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji
M.P. 2013 poz. 690 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lipca 2013 r. sygn. akt Kp 1/13
M.P. 2000 nr 6 poz. 125 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2000 r. "Polska Deklaracja w Sprawie Młodzieży i Alkoholu".
M.P. 1998 nr 14 poz. 207 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie przeciwdziałania i zwalczania zjawisk patologicznych wśród nieletnich.
M.P. 1995 nr 5 poz. 76 obowiązujący Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 1995 r. w sprawie określenia organów wojskowych właściwych do wyrażania zgody na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscach znajdujących się pod zarządem wojskowym.
M.P. 1993 nr 13 poz. 87 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 1993 r. w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej.
M.P. 1992 nr 31 poz. 212 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 1992 r. w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej.
M.P. 1990 nr 24 poz. 182 akt jednorazowy Uchwała nr 85 Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1990 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
M.P. 1986 nr 18 poz. 118 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 czerwca 1986 r. w sprawie zwalczania zjawisk patologii społecznej i umacniania zdrowia moralnego społeczeństwa.
M.P. 1983 nr 41 poz. 236 uchylony Uchwała nr 177 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1983 r. w sprawie funduszu przeciwalkoholowego.
M.P. 1983 nr 17 poz. 100 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Turystyki z dnia 5 maja 1983 r. w sprawie cen napojów alkoholowych w niektórych przedsiębiorstwach turystycznych.
M.P. 1983 nr 17 poz. 98 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie okoliczności, w których ze względu na zwyczaje międzynarodowe dopuszczalne jest podawanie i spożywanie nieznacznej ilości napojów alkoholowych.
M.P. 1980 nr 28 poz. 158 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 1980 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy".
M.P. 1973 nr 41 poz. 248 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 21 września 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizowania i prowadzenia publicznej działalności sportowej.
M.P. 1969 nr 52 poz. 416 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 3 grudnia 1969 r. w sprawie organizowania i prowadzenia publicznej działalności sportowej.
M.P. 1963 nr 70 poz. 348 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 31 sierpnia 1963 r. o wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawach przestępstw drogowych.