Wyszukiwanie

rejestr handlowy

Liczba znalezionych aktów: 37.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1395 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego
Dz.U. 2018 poz. 1795 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego
Dz.U. 2014 poz. 125 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego
Dz.U. 2013 poz. 238 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia
Dz.U. 1996 nr 11 poz. 62 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
Dz.U. 1996 nr 6 poz. 43 uchylony Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy i niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1996 nr 6 poz. 42 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego.
Dz.U. 1994 nr 80 poz. 369 uchylony Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1992 nr 21 poz. 88 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 1992 r. uchylające rozporządzenie w sprawie opłat w sądowym postępowaniu z zakresu rejestru handlowego.
Dz.U. 1989 nr 60 poz. 361 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat w sądowym postępowaniu z zakresu rejestru handlowego.
Dz.U. 1984 nr 55 poz. 281 uchylony Ustawa z dnia 3 grudnia 1984 r. o przedsiębiorstwie państwowym Polskie Linie Lotnicze "LOT".
Dz.U. 1982 nr 27 poz. 198 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 1982 r. w sprawie opłat w sądowym postępowaniu z zakresu rejestru handlowego.
Dz.U. 1968 nr 4 poz. 25 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 1968 r. w sprawie prowadzenia rejestrów handlowych i innych przez Sąd Powiatowy w Otwocku oraz ksiąg wieczystych przez Państwowe Biuro Notarialne w Otwocku.
Dz.U. 1961 nr 46 poz. 252 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 1961 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów oraz rejestrów handlowych i innych przez Sąd Powiatowy w Sokółce.
Dz.U. 1954 nr 52 poz. 262 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 1954 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Starogardzie prowadzenia rejestrów handlowych.
Dz.U. 1950 nr 54 poz. 493 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 1950 r. zmieniające rozporządzenie o rejestrze handlowym.
Dz.U. 1946 nr 17 poz. 116 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu, Aprowizacji i Handlu, Żeglugi i Handlu Zagranicznego oraz Komunikacji o określeniu trybu ujawnienia w księgach hipotecznych, rejestrach handlowych i innych rejestrach publicznych przejścia na własność Państwa i osób prawnych prawa publicznego przedsiębiorstw, nieruchomości i praw hipotekowanych.
Dz.U. 1936 nr 81 poz. 561 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 października 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o opłatach stemplowych, wiążących się z rejestrem kartelowym.
Dz.U. 1935 nr 11 poz. 59 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 1935 r. w sprawie oznaczenia daty przekazania rejestrów handlowych sądom okręgowym.
Dz.U. 1934 nr 59 poz. 511 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu, a nadto co do §§ 5, 8, 55, 62, 65-69 i 77 w porozumieniu z Ministrem Skarbu, a co do §§ 60 i 64 w porozumieniu z Ministrem Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów o rejestrze handlowym.
Dz.U. 1933 nr 18 poz. 123 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów z dnia 6 marca 1933 r. w sprawie prowadzenia rejestru handlowego dla państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1930 nr 94 poz. 731 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Komunikacji z dnia 24 grudnia 1930 r. w sprawie wykonania art. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" w zakresie rejestru handlowego.
Dz.U. 1928 nr 85 poz. 751 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 września 1928 r. o ulgach w przedmiocie opłat za wpisy do rejestru handlowego.
Dz.U. 1928 nr 3 poz. 19 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o zmianie dekretu o rejestrze handlowym.
Dz.U. 1926 nr 57 poz. 335 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1926 r. o wysokości kar pieniężnych przewidzianych dekretem z dnia 7 lutego 1919 r. o rejestrze handlowym.
Dz.U. 1924 nr 99 poz. 913 Rozporządzenie Ministrów: Sprawiedliwości i Skarbu z dnia 31 października 1924 r. o ulgach w przedmiocie opłat za wpisy do rejestru handlowego.
Dz.U. 1924 nr 84 poz. 813 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 1924 r. w przedmiocie niektórych zmian w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości o rejestrze handlowym z dnia 22 kwietnia 1919 r.
Dz.U. 1923 nr 126 poz. 1019 Ustawa z dnia 13 listopada 1923 r. w przedmiocie niektórych zmian w dekrecie z dnia 8 lutego 1919 r. o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i dekrecie z dnia 7 lutego 1919 r. o rejestrze handlowym.
Dz.U. 1922 nr 74 poz. 668 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustaw: o zatwierdzaniu i zmianie statutów spółek akcyjnych i o spółdzielniach oraz dekretu o rejestrze handlowym na Ziemię Wileńską.
Dz.U. 1922 nr 21 poz. 170 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia dekretu o rejestrze handlowym i ustawy o spółdzielniach na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego.
Dz.U. 1921 nr 25 poz. 139 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 11 marca 1921 r. o opłatach w postępowaniu rejestrowem.
Dz.U. 1920 nr 56 poz. 349 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie zmian w rozporządzeniu o rejestrze handlowym z dnia 22 kwietnia 1919 r.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 53 poz. 338 Obwieszczenie w przedmiocie sprostowania błędów w dekrecie o rejestrze handlowym i w dekrecie o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 37 poz. 279 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości o rejestrze handlowym.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 164 uchylony Dekret o rejestrze handlowym.
M.P. 2009 nr 43 poz. 670 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie terminu i formy przekazania ankiety aktualizacyjnej krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej
M.P. 1994 nr 36 poz. 313 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.