Wyszukiwanie

wekslowe prawo

Liczba znalezionych aktów: 116.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 282 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wekslowe
Dz.U. 2021 poz. 1655 obowiązujący Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 1508 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne
Dz.U. 2016 poz. 1574 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne
Dz.U. 2016 poz. 160 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wekslowe
Dz.U. 2015 poz. 1830 obowiązujący Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 978 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne
Dz.U. 2006 nr 73 poz. 501 obowiązujący Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 32 poz. 278 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów preferencyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1368 obowiązujący Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1996 nr 63 poz. 295 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.
Dz.U. 1995 nr 114 poz. 549 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1995 r. w sprawie warunków i trybu udzielania poręczeń i gwarantowania spłaty ze środków budżetu państwa kredytu bankowego oraz opłat z tytułu udzielonego poręczenia i gwarantowania.
Dz.U. 1995 nr 7 poz. 33 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 794 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia wartości robót budowlanych, co do których konieczne jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy, oraz form tego zabezpieczenia.
Dz.U. 1994 nr 134 poz. 701 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad wymiany znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych.
Dz.U. 1994 nr 126 poz. 620 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1994 nr 58 poz. 239 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych.
Dz.U. 1994 nr 16 poz. 53 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1994 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez osoby uprawnione do osobnej kwatery stałej.
Dz.U. 1994 nr 4 poz. 17 obowiązujący Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1993 nr 40 poz. 185 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1993 r. w sprawie warunków i trybu udzielania poręczeń spłaty ze środków budżetu państwa kredytu bankowego oraz opłat z tytułu udzielonego poręczenia.
Dz.U. 1991 nr 121 poz. 534 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie rodzaju i wysokości zabezpieczenia roszczeń z tytułu odpowiedzialności za czynności agencji celnej.
Dz.U. 1990 nr 50 poz. 295 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1990 nr 1 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 301 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 7 sierpnia 1989 r. zmieniające niektóre rozporządzenia wydane na podstawie ustawy o łączności.
Dz.U. 1989 nr 4 poz. 21 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe.
Dz.U. 1986 nr 32 poz. 157 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 31 lipca 1986 r. w sprawie ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1985 nr 17 poz. 76 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1985 r. w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych.
Dz.U. 1979 nr 3 poz. 10 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 1979 r. zmieniające rozporządzenie o opłatach za dokonanie czynności notarialnych.
Dz.U. 1978 nr 12 poz. 55 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 1978 r. zmieniające rozporządzenie o opłatach za dokonanie czynności notarialnych.
Dz.U. 1977 nr 18 poz. 75 Oświadczenie rządowe z dnia 22 kwietnia 1977 r. w sprawie uczestnictwa Bahama w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych wraz z Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r.
Dz.U. 1973 nr 21 poz. 122 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 1973 r. o opłatach za dokonanie czynności notarialnych.
Dz.U. 1972 nr 20 poz. 150 Oświadczenie rządowe z dnia 29 kwietnia 1972 r. w sprawie uczestnictwa Tonga w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych wraz w Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r., oraz w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków wraz z Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 19 marca 1931 r.
Dz.U. 1971 nr 26 poz. 248 Oświadczenie rządowe z dnia 2 października 1971 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych, sporządzonej w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r., oraz w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków, sporządzonej w Genewie dnia 19 marca 1931 r.
Dz.U. 1969 nr 13 poz. 95 uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny.
Dz.U. 1968 nr 13 poz. 76 Oświadczenie rządowe z dnia 18 kwietnia 1968 r. w sprawie uczestnictwa Cypru w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych wraz z Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r., oraz w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków wraz z Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 19 marca 1931 r.
Dz.U. 1967 nr 33 poz. 165 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lipca 1967 r. w sprawie uczestnictwa Malty w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych wraz z Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r., oraz w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków wraz z Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 19 marca 1931 r.
Dz.U. 1965 nr 46 poz. 294 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1965 r. w sprawie przystąpienia Ugandy do Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r.
Dz.U. 1965 nr 45 poz. 282 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 października 1965 r. w sprawie sporządzenia protestów weksli przez urzędy pocztowe.
Dz.U. 1965 nr 6 poz. 34 Oświadczenie rządowe z dnia 25 stycznia 1965 r. dotyczące przystąpienia Węgier do Konwencji o uregulowaniu pewnych kolizji ustaw w przedmiocie weksli trasowanych i własnych wraz z Protokołem, Konwencji w sprawie jednolitej ustawy o wekslach trasowanych i własnych wraz z Protokołem oraz Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych wraz z Protokołem, podpisanych w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r.
Dz.U. 1955 nr 17 poz. 101 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 1955 r. o prowadzeniu ksiąg i przechowywaniu akt notarialnych.
Dz.U. 1951 nr 47 poz. 344 wygaśnięcie aktu Dekret z dnia 6 września 1951 r. o likwidacji złożonych przed dniem 9 maja 1945 r. depozytów i zastawów oraz przyjętych przed tym dniem do inkasa weksli, czeków i innych dokumentów.
Dz.U. 1947 nr 5 poz. 24 uznany za uchylony Dekret z dnia 9 stycznia 1947 r. o zawieszeniu biegu przedawnienia i przedłużeniu terminów prawa wekslowego i czekowego.
Dz.U. 1946 nr 4 poz. 32 akt jednorazowy Dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. o zawieszeniu biegu przedawnienia i przedłużenia terminów prawa wekslowego i czekowego.
Dz.U. 1945 nr 27 poz. 163 uznany za uchylony Dekret z dnia 7 lipca 1945 r. o zawieszeniu biegu przedawnienia i przedłużeniu terminów prawa wekslowego i czekowego.
Dz.U. 1945 nr 3 poz. 7 uznany za uchylony Dekret z dnia 14 stycznia 1945 r. o zawieszeniu biegu przedawnienia i przedłużeniu terminów prawa wekslowego i czekowego.
Dz.U. 1939 nr 72 poz. 488 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1939 r. w sprawie rozciągnięcia na Nowe Hebrydy Konwencji z dnia 7 czerwca 1930 r. dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych.
Dz.U. 1939 nr 12 poz. 69 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie rozciągnięcia na szereg terytoriów brytyjskich konwencji z dnia 7 czerwca 1930 r. dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych.
Dz.U. 1938 nr 38 poz. 326 Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 1938 r. o uchyleniu przez Francję jednego z zastrzeżeń zgłoszonych przy przystąpieniu do konwencji z dnia 7 czerwca 1930 r. w sprawie jednolitej ustawy o wekslach trasowanych i własnych.
Dz.U. 1937 nr 77 poz. 565 Oświadczenie rządowe z dnia 9 października 1937 r. w sprawie przyjęcia ograniczenia zgłoszonego przez Wolne Państwo Irlandii przy przystąpieniu do konwencji z dnia 7 czerwca 1930 r. dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych.
Dz.U. 1937 nr 56 poz. 448 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1937 r. w sprawie uchylenia przez Szwajcarię zastrzeżeń zawieszających skutki ratyfikacji konwencyj wekslowych z dnia 7 czerwca 1930 r. i czekowych z dnia 19 marca 1931 r.
Dz.U. 1937 nr 26 poz. 180 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1937 r. w sprawie przystąpienia Polski i szeregu innych Państw do konwencji z dnia 7 czerwca 1930 r., dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych oraz złożenia dokumentów ratyfikacyjnych powyższej konwencji.
Dz.U. 1937 nr 26 poz. 179 obowiązujący Konwencja dotycząca opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych.
Dz.U. 1937 nr 26 poz. 178 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1937 r. w sprawie przystąpienia Polski i szeregu innych Państw do konwencji z dnia 7 czerwca 1930 r., o uregulowaniu pewnych kolizji ustaw w przedmiocie weksli trasowanych i własnych oraz złożenia dokumentów ratyfikacyjnych powyższej konwencji.
Dz.U. 1937 nr 26 poz. 177 obowiązujący Konwencja o uregulowaniu pewnych kolizji ustaw w przedmiocie weksli trasowanych i własnych.
Dz.U. 1937 nr 26 poz. 176 Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1937 r. o przystąpieniu Polski i szeregu innych Państw do konwencji z dnia 7 czerwca 1930 r. w sprawie jednolitej ustawy o wekslach trasowanych i własnych i o złożeniu dokumentów ratyfikacyjnych powyższej konwencji.
Dz.U. 1937 nr 26 poz. 175 obowiązujący Konwencja w sprawie jednolitej ustawy o wekslach trasowanych i własnych.
Dz.U. 1937 nr 24 poz. 161 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 1926 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o sporządzaniu przez urzędy i agencje pocztowe protestów weksli.
Dz.U. 1936 nr 90 poz. 625 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1936 r. o niszczeniu odpisów protestów weksli i czeków.
Dz.U. 1936 nr 37 poz. 282 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe.
Dz.U. 1927 nr 58 poz. 508 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1927 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Lublinie.
Dz.U. 1927 nr 58 poz. 507 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1927 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie.
Dz.U. 1927 nr 46 poz. 417 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o protestowaniu weksli przez urzędy i agencje pocztowe.
Dz.U. 1927 nr 15 poz. 113 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lutego 1927 r. w sprawie urzędowych blankietów wekslowych.
Dz.U. 1927 nr 10 poz. 84 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 stycznia 1927 r. w sprawie urzędowych blankietów wekslowych.
Dz.U. 1927 nr 3 poz. 16 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 grudnia 1926 r. w sprawie opłat stemplowych od weksli, obowiązujące na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1926 nr 61 poz. 358 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1926 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Lublinie.
Dz.U. 1926 nr 61 poz. 357 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1926 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie.
Dz.U. 1925 nr 127 poz. 908 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1925 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Lublinie.
Dz.U. 1925 nr 127 poz. 907 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1925 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie.
Dz.U. 1925 nr 109 poz. 775 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 września 1925 r. w sprawie urzędowych blankietów wekslowych z tekstem.
Dz.U. 1925 nr 29 poz. 204 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1925 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Lublinie.
Dz.U. 1925 nr 29 poz. 203 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1925 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie.
Dz.U. 1925 nr 26 poz. 190 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 marca 1925 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu z dnia 14 listopada 1924 r. o prawie wekslowem.
Dz.U. 1925 nr 16 poz. 112 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 5 lutego 1925 r. w sprawie protestowania weksli przesyłanych w zleceniach pocztowych.
Dz.U. 1924 nr 113 poz. 1005 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1924 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego w Lublinie.
Dz.U. 1924 nr 113 poz. 1004 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1924 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
Dz.U. 1924 nr 100 poz. 926 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1924 r. o prawie wekslowem.
Dz.U. 1924 nr 50 poz. 515 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 maja 1924 r. w przedmiocie blankietów wekslowych w walucie złotowej.
Dz.U. 1924 nr 8 poz. 78 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 stycznia 1924 r. w przedmiocie blankietów wekslowych.
Dz.U. 1923 nr 133 poz. 1100 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1923 r. w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego w Lublinie.
Dz.U. 1923 nr 109 poz. 863 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 października 1923 r. w przedmiocie blankietów wekslowych.
Dz.U. 1923 nr 64 poz. 498 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1923 r. w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego w Lublinie.
Dz.U. 1923 nr 8 poz. 53 Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 1922 r. uzupełniające rozporządzenie z dnia 13 maja 1922 r. w przedmiocie opłat stemplowych od weksli.
Dz.U. 1922 nr 115 poz. 1036 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1922 r. w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego w Lublinie.
Dz.U. 1922 nr 115 poz. 1035 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1922 r. w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
Dz.U. 1922 nr 47 poz. 420 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1922 r. w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Lublinie.
Dz.U. 1922 nr 47 poz. 419 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1922 r. w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie.
Dz.U. 1922 nr 38 poz. 318 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 maja 1922 r. w przedmiocie blankietów wekslowych.
Dz.U. 1922 nr 38 poz. 317 Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu celem wykonania ustawy z dnia 26 października 1921 r. o opłatach stemplowych od weksli.
Dz.U. 1922 nr 38 poz. 314 Ustawa z dnia 24 marca 1922 r. w przedmiocie zmiany art. 17 ustawy z dnia 26 października 1921 r. o opłatach stemplowych od weksli.
Dz.U. 1922 nr 38 poz. 313 Ustawa z dnia 26 października 1921 r. o opłatach stemplowych od weksli.
Dz.U. 1921 nr 106 poz. 776 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1921 r. w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Lublinie.
Dz.U. 1921 nr 106 poz. 775 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1921 r. w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie.
Dz.U. 1921 nr 51 poz. 316 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1921 r. w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego Lubelskiego.
Dz.U. 1921 nr 51 poz. 315 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1921 r. w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego Warszawskiego.
Dz.U. 1920 nr 119 poz. 788 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1920 r. w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego Lubelskiego.
Dz.U. 1920 nr 119 poz. 787 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1920 r. w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego Warszawskiego.
Dz.U. 1920 nr 112 poz. 741 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 25 września 1920 r. celem wykonania na obszarze b. dzielnicy pruskiej ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o opłatach stemplowych od weksli.
Dz.U. 1920 nr 92 poz. 613 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1920 r. uzupełniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1920 r. w przedmiocie odroczenia zapłaty prywatno-prawnych wierzytelności pieniężnych w b. zaborze austrjackim.
Dz.U. 1920 nr 89 poz. 591 Rozporządzenie Ministra Skarbu celem wykonania - na obszarze b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego - ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o opłatach stemplowych od weksli.
Dz.U. 1920 nr 83 poz. 553 uchylony Ustawa z dnia 16 lipca 1920 r. o opłatach stemplowych od weksli.
Dz.U. 1920 nr 78 poz. 523 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia 1920 r. o odroczeniu niektórych terminów płatności.
Dz.U. 1920 nr 62 poz. 402 Ustawa z dnia 14 lipca 1920 r. o zmianie art. 5 punktu a ustawy Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.
Dz.U. 1920 nr 52 poz. 322 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego Warszawskiego.
Dz.U. 1920 nr 52 poz. 321 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego Lubelskiego.
Dz.U. 1919 nr 98 poz. 523 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego Warszawskiego.
Dz.U. 1919 nr 98 poz. 522 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego Lubelskiego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 50 poz. 328 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego Warszawskiego.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 50 poz. 327 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego Lubelskiego.
M.P. 1995 nr 16 poz. 197 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 1995 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.
M.P. 1994 nr 24 poz. 195 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 1994 r. w sprawie wysokości oprocentowania, szczegółowych kryteriów niestosowania oprocentowania oraz określenia rodzajów mierników wartości przy rozkładaniu na raty należności z tytułu sprzedaży i dzierżawy mienia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
M.P. 1994 nr 18 poz. 133 wygaśnięcie aktu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 1994 r. w sprawie założeń polityki pieniężnej na 1994 r.
M.P. 1994 nr 6 poz. 54 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 20 stycznia 1994 r. w sprawie zakresu i warunków wykonywania przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Poczta Polska niektórych czynności bankowych.
M.P. 1990 nr 16 poz. 125 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie przedłużenia terminu wpłaty opłaty skarbowej od weksli.
M.P. 1983 nr 27 poz. 151 uchylony wykazem Uchwała nr 89 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie dystrybucji i sprzedaży znaków wartościowych.
M.P. 1952 nr 85 poz. 1342 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 1952 r. w sprawie zasad postępowania co do złożonych przed dniem 9 maja 1945 r. depozytów oraz przyjętych przed tym dniem do inkasa weksli, czeków i innych dokumentów.