Wyszukiwanie

apelacja

Liczba znalezionych aktów: 19.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2017 poz. 336 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lutego 2017 r. sygn. akt U 2/15
Dz.U. 2016 poz. 1749 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2014 poz. 1234 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego
Dz.U. 2000 nr 48 poz. 554 obowiązujący Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1163 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ośrodków zamiejscowych prokuratur.
Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
Dz.U. 1996 nr 107 poz. 499 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 27 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
Dz.U. 1996 nr 77 poz. 367 obowiązujący Ustawa z dnia 10 maja 1996 r. o zmianie ustaw o prokuraturze, Sądzie Najwyższym, o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy - Prawo o adwokaturze.
Dz.U. 1996 nr 70 poz. 334 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.
Dz.U. 1996 nr 43 poz. 189 obowiązujący Ustawa z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego, rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadłościowe i Prawo o postępowaniu układowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 111 poz. 538 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 1995 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów.
Dz.U. 1995 nr 81 poz. 406 uchylony Ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1925 nr 127 poz. 908 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1925 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Lublinie.
Dz.U. 1925 nr 127 poz. 907 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1925 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie.
Dz.U. 1925 nr 126 poz. 902 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 1925 r. w sprawie sądownictwa doraźnego w okręgach sądów apelacyjnych w Krakowie i we Lwowie.
Dz.U. 1925 nr 92 poz. 652 Rozporządzenie Ministrów: Sprawiedliwości i Skarbu z dnia 2 września 1925 r. o przerachowaniu wierzytelności i długów wspólnych kas sierocych w okręgach sądów apelacyjnych krakowskiego i lwowskiego.
Dz.U. 1925 nr 92 poz. 649 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 1925 r. w sprawie zwinięcia sądu pokoju w sądzie powiatowym w Lidzbarku w okręgu sądu apelacyjnego w Toruniu.
Dz.U. 1924 nr 113 poz. 1005 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1924 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego w Lublinie.
M.P. 2001 nr 15 poz. 246 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 maja 2001 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.