Wyszukiwanie

kantory

Liczba znalezionych aktów: 14.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 1765 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych
Dz.U. 2021 poz. 1507 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych
Dz.U. 2004 nr 219 poz. 2220 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2004 r. w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych
Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1934 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze działalności kantorowej
Dz.U. 2002 nr 154 poz. 1274 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie warunków technicznych i organizacyjnych prowadzenia działalności kantorowej, szczegółowego sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych oraz wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności kantorowej.
Dz.U. 1999 nr 13 poz. 116 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia działalności kantorowej oraz rodzaju fachowego przygotowania do jej wykonywania i sposobu jego udokumentowania.
Dz.U. 1922 nr 2 poz. 10 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 grudnia 1921 r. w przedmiocie domów bankowych i kantorów wymiany na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1920 nr 47 poz. 291 Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie domów bankowych i kantorów wymiany.
Dz.U. 1920 nr 30 poz. 175 uchylony Ustawa z dnia 23 marca 1920 r. o nadzorze nad przedsiębiorstwami bankowemi i kantorami wymiany.
M.P. 1995 nr 16 poz. 202 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży walut obcych oraz złota dewizowego i platyny dewizowej, a także na pośrednictwie w kupnie i sprzedaży tych wartości.
M.P. 1991 nr 26 poz. 184 uchylony Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 lipca 1991 r. o utracie mocy obowiązującej przepisów zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 marca 1990 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych i na pośrednictwie w kupnie i sprzedaży tych wartości oraz maksymalnej wysokości marż pobieranych przy wykonywaniu tych czynności.
M.P. 1990 nr 22 poz. 173 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1990 r. w sprawie określenia instytucji finansowych oraz instytucji ubezpieczeniowych zwolnionych od obowiązku odsprzedaży bankom dewizowym wpływów w walutach obcych.
M.P. 1990 nr 15 poz. 119 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 marca 1990 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych i na pośrednictwie w kupnie i sprzedaży tych wartości oraz maksymalnej wysokości marż pobieranych przy wykonywaniu tych czynności.
M.P. 1937 nr 298 poz. 467 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 grudnia 1937 r. w sprawie sporządzania bilansów przez kantory wymiany.