Search

podmiot gospodarczy

Number of acts found: 12.

Position PDFStatus Title
Dz.U. 2017 poz. 1100 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń
Dz.U. 1998 nr 124 poz. 815 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 1998 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.
Dz.U. 1998 nr 93 poz. 587 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 1998 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru podatku dochodowego od osób prawnych należnego od niektórych podmiotów gospodarczych.
Dz.U. 1998 nr 85 poz. 542 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 3 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.
Dz.U. 1998 nr 82 poz. 530 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 1998 r. w sprawie określenia maksymalnej wartości emitowanych przez podmioty zagraniczne mające siedzibę w krajach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) papierów wartościowych, które mogą być wprowadzone do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1998 nr 12 poz. 47 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 stycznia 1998 r. w sprawie ustalenia wzoru rejestru osób prowadzących obrót specjalny z zagranicą, sposobu jego prowadzenia, a także wzoru wniosku o dokonanie wpisu do rejestru oraz określenia niezbędnych dokumentów i informacji, które należy dołączyć do wniosku.
Dz.U. 1998 nr 8 poz. 29 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 1998 r. w sprawie określenia rodzajów odpadów, których wykorzystanie uprawnia do zwolnienia od podatku dochodowego, oraz szczegółowych zasad ustalania wartości odpadów wykorzystywanych w procesie produkcji.
Dz.U. 1997 nr 28 poz. 156 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w województwie suwalskim.
Dz.U. 1997 nr 28 poz. 155 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w województwie katowickim.
Dz.U. 1997 nr 26 poz. 143 uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym.
M.P. 1997 nr 77 poz. 731 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 października 1997 r. w sprawie krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.
M.P. 1997 nr 7 poz. 59 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku informowania przez jednostkę gospodarczą (sprzedawcę) izb skarbowych o zamiarze podwyższenia ceny umownej.