Wyszukiwanie

sprawozdanie roczne

Liczba znalezionych aktów: 136.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1857 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych i okresowych sprawozdań z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia oraz informacji przekazywanych wojewodom i marszałkom województw
Dz.U. 2023 poz. 251 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie niezbędnych elementów rocznego sprawozdania z działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz i rocznego sprawozdania z działalności Centrum Łukasiewicz
Dz.U. 2023 poz. 242 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakresu rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego
Dz.U. 2023 poz. 24 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania
Dz.U. 2022 poz. 2763 obowiązujący Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 20 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego
Dz.U. 2022 poz. 2215 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2022 r. w sprawie rocznego sprawozdania przedsiębiorstwa społecznego
Dz.U. 2022 poz. 1877 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia 2022 r. w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej
Dz.U. 2022 poz. 1227 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania
Dz.U. 2021 poz. 2463 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania
Dz.U. 2021 poz. 1694 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego
Dz.U. 2021 poz. 917 akt jednorazowy Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2021
Dz.U. 2021 poz. 218 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie rocznej sprawozdawczości firm audytorskich
Dz.U. 2019 poz. 1551 uchylony Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej
Dz.U. 2019 poz. 1025 obowiązujący Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wzoru i niezbędnych elementów rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Dz.U. 2019 poz. 946 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków
Dz.U. 2019 poz. 835 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia
Dz.U. 2018 poz. 2536 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego
Dz.U. 2018 poz. 2390 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu informacji z realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem powodziowym i programie ochrony wód morskich
Dz.U. 2018 poz. 2161 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg
Dz.U. 2018 poz. 2061 obowiązujący Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego
Dz.U. 2018 poz. 1361 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem
Dz.U. 2017 poz. 1935 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia
Dz.U. 2017 poz. 1425 uchylony Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej
Dz.U. 2016 poz. 2038 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania
Dz.U. 2016 poz. 182 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016
Dz.U. 2015 poz. 2155 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania dotyczącego nielegalnego przywozu i wywozu substancji kontrolowanych
Dz.U. 2015 poz. 1943 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia
Dz.U. 2014 poz. 1899 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń
Dz.U. 2014 poz. 1753 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie rocznych sprawozdań zakładów ubezpieczeń dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej
Dz.U. 2014 poz. 1749 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie rocznych sprawozdań zakładów reasekuracji dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej
Dz.U. 2014 poz. 978 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu rocznego sprawozdania z działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi
Dz.U. 2014 poz. 762 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego
Dz.U. 2013 poz. 1530 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania
Dz.U. 2013 poz. 345 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego
Dz.U. 2013 poz. 234 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego
Dz.U. 2012 poz. 966 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania
Dz.U. 2012 poz. 858 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji płatniczej
Dz.U. 2012 poz. 515 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo związku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego
Dz.U. 2011 nr 297 poz. 1759 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012
Dz.U. 2011 nr 294 poz. 1735 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia
Dz.U. 2011 nr 181 poz. 1082 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków
Dz.U. 2011 nr 159 poz. 953 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie Komisji działających przy Prezesie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Dz.U. 2011 nr 115 poz. 666 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
Dz.U. 2011 nr 88 poz. 497 uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu rocznego sprawozdania z działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi
Dz.U. 2011 nr 80 poz. 434 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego
Dz.U. 2011 nr 9 poz. 44 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie niezbędnych elementów sprawozdania z działalności oraz rocznego i kwartalnego sprawozdania finansowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Dz.U. 2010 nr 259 poz. 1775 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej
Dz.U. 2010 nr 248 poz. 1654 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń
Dz.U. 2010 nr 195 poz. 1295 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010
Dz.U. 2010 nr 106 poz. 676 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010
Dz.U. 2010 nr 31 poz. 165 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1789 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1788 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2072 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania.
Dz.U. 2002 nr 167 poz. 1376 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej.
Dz.U. 2002 nr 58 poz. 532 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002 r.
Dz.U. 2002 nr 41 poz. 366 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.
Dz.U. 2002 nr 10 poz. 99 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia specjalistycznej jednostki nadzoru oraz określenie organizacji i zakresu powierzonych zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego.
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1865 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej.
Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1442 uchylony Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw.
M.P. 2024 poz. 550 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2024 poz. 402 akt jednorazowy Uchwała nr 3/2024 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2023
M.P. 2024 poz. 401 akt jednorazowy Uchwała nr 2/2024 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2023
M.P. 2023 poz. 892 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2022 roku
M.P. 2023 poz. 891 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2022 roku
M.P. 2023 poz. 782 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2023 poz. 730 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2022 poz. 761 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2021 roku
M.P. 2022 poz. 722 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 770 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2020 roku
M.P. 2021 poz. 701 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 995 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2020 r. w sprawie informacji Rady Mediów Narodowych
M.P. 2020 poz. 941 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2020 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2020 poz. 675 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 604 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2019 r.
M.P. 2019 poz. 734 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 692 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2018 r.
M.P. 2019 poz. 676 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2018 roku
M.P. 2019 poz. 466 akt jednorazowy Uchwała nr 2/2019 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2018
M.P. 2019 poz. 451 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2018 r.
M.P. 2018 poz. 689 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2018 poz. 688 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2017 r.
M.P. 2018 poz. 552 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2017 r.
M.P. 2017 poz. 768 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2017 poz. 657 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku
M.P. 2017 poz. 645 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r.
M.P. 2017 poz. 500 akt jednorazowy Uchwała nr 2/2017 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2016
M.P. 2016 poz. 781 Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 r.
M.P. 2016 poz. 723 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2016 poz. 602 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2015 roku
M.P. 2016 poz. 492 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2015 r.
M.P. 2015 poz. 671 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2015 poz. 645 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku
M.P. 2015 poz. 579 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2015 poz. 554 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2014 r.
M.P. 2014 poz. 837 Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r.
M.P. 2014 poz. 670 obowiązujący Uchwała Rady Ministrów nr 141 z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za rok 2013
M.P. 2014 poz. 668 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2014 poz. 584 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 roku
M.P. 2014 poz. 365 akt jednorazowy Uchwała Nr 2/2014 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2013
M.P. 2013 poz. 900 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 października 2013 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2012 r.
M.P. 2013 poz. 758 Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r.
M.P. 2013 poz. 693 obowiązujący Uchwała Nr 124 Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za rok 2012
M.P. 2013 poz. 583 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2012 roku
M.P. 2013 poz. 446 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2013 poz. 431 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2012
M.P. 2012 poz. 589 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2012 poz. 573 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2011 roku
M.P. 2012 poz. 569 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2012 poz. 17 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2011 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r.
M.P. 2011 nr 70 poz. 688 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2011 nr 61 poz. 583 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2010 roku
M.P. 2011 nr 57 poz. 570 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
M.P. 2011 nr 54 poz. 565 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o subwencji otrzymanej z tytułu udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r., oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2010 r.
M.P. 2011 nr 48 poz. 548 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2010 r.
M.P. 2011 nr 41 poz. 452 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2010
M.P. 2010 nr 56 poz. 764 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2010 r. o sprostowaniu błędów
M.P. 2010 nr 53 poz. 717 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2010 nr 43 poz. 615 obowiązujący Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2009 r.
M.P. 2010 nr 43 poz. 614 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2009
M.P. 2010 nr 43 poz. 612 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2009 roku
M.P. 2009 nr 33 poz. 489 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2008
M.P. 2008 nr 45 poz. 402 obowiązujący Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2007
M.P. 2008 nr 45 poz. 401 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2007
M.P. 2003 nr 32 poz. 426 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2002 r.
M.P. 2001 nr 20 poz. 320 akt jednorazowy Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2001 z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie odrzucenia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 2000 nr 23 poz. 469 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1999 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów.
M.P. 1999 nr 26 poz. 392 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 1999 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1998 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów.
M.P. 1999 nr 26 poz. 391 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 1999 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1999 nr 20 poz. 294 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w 1998 r. oraz oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji tych założeń.
M.P. 1998 nr 25 poz. 365 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznej działalności.
M.P. 1992 nr 33 poz. 227 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 1992 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1991 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rządu.
M.P. 1982 nr 17 poz. 133 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 6 lipca 1982 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rządu z wykonania narodowego planu społeczno-gospodarczego i budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1981 r. oraz udzielenia Rządowi absolutorium za ten okres.
M.P. 1981 nr 19 poz. 158 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 31 lipca 1981 r. w sprawie przyjęcia do wiadomości sprawozdań Rządu z wykonania narodowego planu społeczno-gospodarczego oraz budżetu Państwa za rok 1980.
M.P. 1981 nr 3 poz. 9 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dyplomowanych biegłych księgowych oraz badania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych państwowych jednostek organizacyjnych.
M.P. 1974 nr 1 poz. 8 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1973 r. w sprawie dyplomowanych biegłych księgowych oraz badania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych państwowych jednostek organizacyjnych.