Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Obwieszczenie
Date of publication:
2014-03-03
Date of announcement:
2013-10-31
Date of repeal:
2017-09-01
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Consolidated for (1)
Repealing acts (1)