Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów, wydawanych przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta oraz terminów, w których odbywało się kształcenie

Show content in full window
Published text:
Document type:
Obwieszczenie
Date of publication:
2013-09-23
Date of announcement:
2013-08-20
Issuing authority:
  • MIN. TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
European directives (3)