Wyszukiwanie

Chile

Liczba znalezionych aktów: 48.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2021 poz. 498 Oświadczenie rządowe z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chile Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Santiago de Chile dnia 10 marca 2000 r.
Dz.U. 2018 poz. 1729 Oświadczenie rządowe z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie nowego brzmienia art. 11 ust. 2 oraz art. 12 ust. 2 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Santiago de Chile dnia 10 marca 2000 r.
Dz.U. 2015 poz. 1682 Oświadczenie rządowe z dnia 21 września 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Memorandum o Porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie dwustronnej współpracy obronnej, sporządzonego w Santiago de Chile dnia 27 stycznia 2013 r.
Dz.U. 2015 poz. 1681 obowiązujący Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie dwustronnej współpracy obronnej, sporządzone w Santiago de Chile dnia 27 stycznia 2013 r.
Dz.U. 2008 nr 222 poz. 1453 Oświadczenie rządowe z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Brukseli dnia 28 czerwca 2007 r.
Dz.U. 2008 nr 222 poz. 1452 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Brukseli dnia 28 czerwca 2007 r.
Dz.U. 2008 nr 52 poz. 301 akt jednorazowy Ustawa z dnia 7 lutego 2008 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Brukseli dnia 28 czerwca 2007 r.
Dz.U. 2007 nr 229 poz. 1689 Oświadczenie rządowe z dnia 20 września 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, podpisanej w Santiago dnia 13 października 2006 r.
Dz.U. 2007 nr 229 poz. 1688 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, podpisana w Santiago dnia 13 października 2006 r.
Dz.U. 2004 nr 193 poz. 1977 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Santiago de Chile dnia 10 marca 2000 r.
Dz.U. 2004 nr 193 poz. 1976 obowiązujący Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Santiago de Chile dnia 10 marca 2000 r.
Dz.U. 2003 nr 113 poz. 1067 akt jednorazowy Ustawa z dnia 8 maja 2003 r. o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Santiago de Chile dnia 10 marca 2000 r.
Dz.U. 1979 nr 24 poz. 146 Oświadczenie rządowe z dnia 15 września 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz w Protokole zmieniającym tę konwencję, sporządzonym w Hadze dnia 28 września 1955 r.
Dz.U. 1977 nr 32 poz. 143 Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1977 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne, sporządzonej w Moskwie, Londynie, Waszyngtonie dnia 29 marca 1972 r.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 314 Oświadczenie rządowe z dnia 30 listopada 1974 r. w sprawie przystąpienia Chile do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.
Dz.U. 1974 nr 20 poz. 111 Oświadczenie rządowe z dnia 20 maja 1974 r. w sprawie przystąpienia Malezji i Chile do Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1968 r., otwartego do podpisu w Nowym Jorku od dnia 3 do dnia 24 grudnia 1968 r.
Dz.U. 1972 nr 26 poz. 189 Oświadczenie rządowe z dnia 9 maja 1972 r. w sprawie przyjęcia przez Chile Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, sporządzonej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.
Dz.U. 1972 nr 14 poz. 97 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lutego 1972 r. dotyczące ratyfikacji przez Finlandię i Chile Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r.
Dz.U. 1972 nr 10 poz. 62 Oświadczenie rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Chile Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za prace jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r., i Konwencji (nr 111) dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r.
Dz.U. 1969 nr 6 poz. 52 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lutego 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Finlandię i Chile Konwencji (nr 122) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r.
Dz.U. 1969 nr 5 poz. 42 Oświadczenie rządowe z dnia 25 stycznia 1969 r. w sprawie ratyfikacji przez Chile i Malediwy Poprawki do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rezolucją nr 2101 (XX) z dnia 20 grudnia 1965 r.
Dz.U. 1968 nr 15 poz. 95 Oświadczenie rządowe z dnia 3 maja 1968 r. w sprawie ratyfikacji przez Chile Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.
Dz.U. 1966 nr 16 poz. 105 Oświadczenie rządowe z dnia 14 kwietnia 1966 r. w sprawie złożenia przez Chile i Turcję dokumentów akceptacyjnych Poprawki, przyjętej w Wiedniu dnia 4 października 1961 r., zmieniającej pierwsze zdanie artykułu VI, paragrafu A-3 Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.
Dz.U. 1961 nr 61 poz. 341 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1961 r. w sprawie przystąpienia Chile do Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, podpisanej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r.
Dz.U. 1958 nr 28 poz. 121 Oświadczenie rządowe z dnia 8 maja 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez Chile Aktu wprowadzającego poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Genewie dnia 25 czerwca 1953 r.
Dz.U. 1953 nr 38 poz. 168 Oświadczenie rządowe z dnia 4 sierpnia 1953 r. w sprawie ratyfikacji przez Chile konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 150 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 1949 r. w sprawie przystąpienia Chile, Republiki Dominikańskiej, Republiki Filipińskiej oraz Unii Południowo-Afrykańskiej do Konwencji międzynarodowej o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 31 maja 1929 r.
Dz.U. 1949 nr 21 poz. 149 Oświadczenie rządowe z dnia 2 marca 1949 r. w sprawie przyjęcia przez Chile, Argentynę, Paragwaj i Liban Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.
Dz.U. 1937 nr 72 poz. 531 Oświadczenie rządowe z dnia 6 października 1937 r. w sprawie wypowiedzenia przez Chili konwencji z dnia 13 października 1919 r., urządzającej żeglugę powietrzną.
Dz.U. 1933 nr 66 poz. 502 Oświadczenie rządowe z dnia 4 sierpnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Chili dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 21 czerwca 1929 r. na XII Sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów, a podpisanej w Genewie dnia 15 sierpnia 1929 r.
Dz.U. 1932 nr 7 poz. 47 Oświadczenie rządowe z dnia 23 grudnia 1931 r. w sprawie złożenia przez Chile dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o traktowaniu pracowników obcych narówni z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej jako projekt dnia 5 czerwca 1925 r. na VII sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie.
Dz.U. 1931 nr 13 poz. 59 Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 1930 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu koncyljacyjnego między Polską a Chili, podpisanego w Santiago de Chile dnia 19 października 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 13 poz. 58 obowiązujący Traktat koncyljacyjny między Polską a Chili, podpisany w Santiago de Chile dnia 19 października 1929 r.
Dz.U. 1928 nr 81 poz. 718 Oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 1928 r. w sprawie ratyfikacji przez Chili konwencji i statutu o wolności tranzytu, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.
M.P. 2022 poz. 41 Oświadczenie rządowe z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o Porozumieniu w sprawie współpracy kulturalnej i naukowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile, podpisanym w Warszawie dnia 5 lipca 1995 r.
M.P. 2022 poz. 40 obowiązujący Memorandum o Porozumieniu w sprawie współpracy kulturalnej i naukowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile, podpisane w Warszawie dnia 5 lipca 1995 r.
M.P. 2017 poz. 929 Oświadczenie rządowe z dnia 11 września 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie Programu "Zwiedzaj i Pracuj", podpisanym w Warszawie dnia 28 kwietnia 2017 r.
M.P. 2017 poz. 928 obowiązujący Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie Programu "Zwiedzaj i Pracuj", podpisane w Warszawie dnia 28 kwietnia 2017 r.
M.P. 2017 poz. 714 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2017 r. nr 110.42.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 10 poz. 122 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2008 r. nr 110-62-2008 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 76 poz. 677 Oświadczenie rządowe z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chile o zatrudnianiu członków rodzin pozostających na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej i urzędu konsularnego, zawartą w Warszawie dnia 5 lipca 1995 r.
M.P. 2008 nr 76 poz. 676 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chile o zatrudnianiu członków rodzin pozostających na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej i urzędu konsularnego
M.P. 2007 nr 91 poz. 989 Oświadczenie rządowe z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy o współpracy w dziedzinie nauki i techniki między ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Państwową Komisją Badań Naukowych i Technologicznych Republiki Chile, podpisanej w Santiago dnia 17 listopada 2006 r.
M.P. 2007 nr 91 poz. 988 obowiązujący Umowa o współpracy w dziedzinie nauki i techniki między ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Państwową Komisją Badań Naukowych i Technologicznych Republiki Chile
M.P. 2003 nr 51 poz. 803 Oświadczenie rządowe z dnia 7 października 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym do Memorandum o porozumieniu w sprawie współpracy kulturalnej i naukowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile na lata 2003-2007, podpisanym w Santiago dnia 22 sierpnia 2003 r.
M.P. 2003 nr 51 poz. 802 obowiązujący Program Wykonawczy do Memorandum o porozumieniu w sprawie współpracy kulturalnej i naukowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile na lata 2003-2007, podpisany w Santiago dnia 22 sierpnia 2003 r.
M.P. 2002 nr 37 poz. 573 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2002 r. nr Z. 110-40-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 22 poz. 390 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2002 r. nr Z. 110-27-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.