Wyszukiwanie

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Liczba znalezionych aktów: 28.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 472 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie dodatkowych informacji przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. przed zawarciem umowy, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych
Dz.U. 2021 poz. 294 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu
Dz.U. 2020 poz. 89 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Dz.U. 2012 poz. 836 obowiązujący Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Dz.U. 2005 nr 229 poz. 1948 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu
Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Dz.U. 2005 nr 111 poz. 937 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
Dz.U. 2004 nr 186 poz. 1921 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu
Dz.U. 2004 nr 56 poz. 545 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie Funduszu Gwarancyjnego
Dz.U. 2002 nr 208 poz. 1767 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach.
Dz.U. 2002 nr 208 poz. 1766 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.
Dz.U. 2002 nr 165 poz. 1352 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie trybu i warunków postępowania towarowych domów maklerskich.
Dz.U. 2002 nr 49 poz. 447 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1503 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie określenia obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa.
Dz.U. 2001 nr 10 poz. 76 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa.
Dz.U. 1999 nr 94 poz. 1093 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obowiązków sprawozdawczych domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską, banków prowadzących rachunki papierów wartościowych oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa.
Dz.U. 1999 nr 75 poz. 838 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1999 r. w sprawie wysokości i zasad dokonywania wpłat przez powszechne towarzystwa emerytalne do Funduszu Gwarancyjnego.
Dz.U. 1999 nr 74 poz. 834 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa.
Dz.U. 1999 nr 74 poz. 831 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych.
Dz.U. 1999 nr 38 poz. 369 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.
Dz.U. 1999 nr 38 poz. 368 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach.
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1209 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie określenia obowiązków sprawozdawczych domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską, banków prowadzących rachunki papierów wartościowych oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa.
Dz.U. 1998 nr 73 poz. 467 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 1998 r. w sprawie emisji obligacji rocznej pożyczki państwowej o oprocentowaniu stałym.
Dz.U. 1998 nr 63 poz. 406 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie wysokości i zasad dokonywania wpłat do Funduszu Gwarancyjnego.
Dz.U. 1998 nr 54 poz. 350 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie emisji obligacji piątej trzyletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej.
Dz.U. 1997 nr 118 poz. 754 uchylony Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Dz.U. 1997 nr 30 poz. 164 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 marca 1997 r. o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent.
Dz.U. 1996 nr 11 poz. 62 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej.