Wyszukiwanie

kontrola dewizowa

Liczba znalezionych aktów: 18.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2013 poz. 908 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Banku Polskim
Dz.U. 2002 nr 154 poz. 1277 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2002 r. w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wywozu.
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1001 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli dewizowej w jednostkach organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa.
Dz.U. 2000 nr 93 poz. 1036 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2000 r. w sprawie kontroli obrotu dewizowego związanego z celami specjalnymi w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1079 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie określenia organów oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli obrotu dewizowego związanego z celami specjalnymi w jednostkach podległych, podporządkowanych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
Dz.U. 1999 nr 27 poz. 249 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1999 r. w sprawie trybu wykonywania kontroli dewizowej przez Narodowy Bank Polski.
Dz.U. 1999 nr 3 poz. 11 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1999 r. w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu granicznej oraz pocztowej kontroli dewizowej oraz rodzajów dokumentów stwierdzających uprawnienie do wywozu, wysyłania lub przekazywania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, a także przypadków, w których dokumenty takie nie są wymagane.
Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1063 uchylony Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe.
Dz.U. 1997 nr 140 poz. 938 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.
Dz.U. 1995 nr 34 poz. 169 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 1995 r. w sprawie zasad i trybu granicznej oraz pocztowej kontroli dewizowej, a także rodzaju dokumentów wymaganych przy wywozie lub wysyłaniu za granicę wartości dewizowych.
Dz.U. 1994 nr 136 poz. 703 uchylony Ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. - Prawo dewizowe.
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 33 uchylony Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. Prawo dewizowe.
Dz.U. 1984 nr 15 poz. 72 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 8 marca 1984 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przeprowadzania kontroli dewizowej w zakresie handlu zagranicznego i usług związanych z tym handlem oraz uprawnień pracowników wykonujących kontrolę i obowiązków kontrolowanych jednostek.
Dz.U. 1984 nr 15 poz. 71 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 1984 r. w sprawie zasad i trybu granicznej i pocztowej kontroli dewizowej.
Dz.U. 1984 nr 15 poz. 70 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 1984 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przeprowadzania kontroli dewizowej oraz uprawnień pracowników wykonujących kontrolę i obowiązków kontrolowanych jednostek.
Dz.U. 1983 nr 63 poz. 288 uchylony Ustawa z dnia 22 listopada 1983 r. Prawo dewizowe.
M.P. 1995 nr 37 poz. 446 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 lipca 1995 r. w sprawie trybu wykonywania kontroli dewizowej przez Narodowy Bank Polski.
M.P. 1995 nr 27 poz. 328 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 1995 r. w sprawie określenia organów, zasad i trybu przeprowadzania kontroli obrotu dewizowego związanego z celami specjalnymi w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.