Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1979 nr 29 poz. 174 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 12 grudnia 1979 r. w sprawie okresów zatrudnienia na obszarze Państwa Polskiego i za granicą oraz zasad udzielania świadczeń rentowych z tytułu tego zatrudnienia.
Dz.U. 1979 nr 29 poz. 173 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 listopada 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedzib i terytorialnego zakresu działania państwowych terenowych i portowych inspektorów sanitarnych.
Dz.U. 1979 nr 29 poz. 172 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1979 r. w sprawie przedpłat na podatki obrotowy i dochodowy oraz na opłatę skarbową z tytułu wykonywania rzemiosła.
Dz.U. 1979 nr 29 poz. 171 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1979 r. w sprawie zasad i trybu koordynacji działalności organów kontroli, inspekcji i rewizji z działalnością Najwyższej Izby Kontroli.
Dz.U. 1979 nr 29 poz. 170 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1979 r. w sprawie ustalenia warunków wymaganych do uzyskania emerytury przez pracowników Najwyższej Izby Kontroli oraz okręgowych urzędów kontroli.
Dz.U. 1979 nr 29 poz. 169 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania czynności kontrolnych przez Najwyższą Izbę Kontroli.
Dz.U. 1979 nr 29 poz. 168 wygaśnięcie aktu Oświadczenie rządowe z dnia 11 grudnia 1979 r. w sprawie wejścia w życie zmian do tekstu załącznika I do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 lutego 1961 r., zawierającego Regulamin międzynarodowy dla przewozu koleją towarów niebezpiecznych (RID).
Dz.U. 1979 nr 29 poz. 167 Oświadczenie rządowe z dnia 15 listopada 1979 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 145 dotyczącej ciągłości zatrudnienia marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 28 października 1976 r.
Dz.U. 1979 nr 29 poz. 166 wygaśnięcie aktu Konwencja nr 145 dotycząca ciągłości zatrudnienia marynarzy, przyjęta w Genewie dnia 28 października 1976 r.
Dz.U. 1979 nr 29 poz. 165 Oświadczenie rządowe z dnia 15 listopada 1979 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 142 dotyczącej roli poradnictwa i kształcenia zawodowego w rozwoju zasobów ludzkich, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1975 r.
Dz.U. 1979 nr 29 poz. 164 obowiązujący Konwencja nr 142 dotycząca roli poradnictwa i kształcenia zawodowego w rozwoju zasobów ludzkich, przyjęta w Genewie dnia 23 czerwca 1975 r.
Dz.U. 1979 nr 28 poz. 163 Rozporządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Rolnictwa z dnia 26 listopada 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wyrób i wprowadzenie do obrotu surowców farmaceutycznych, leków gotowych i artykułów sanitarnych.
Dz.U. 1979 nr 28 poz. 162 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1980 z dnia 21 grudnia 1979 r.
Dz.U. 1979 nr 27 poz. 161 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1979 r. w sprawie utworzenia miasta Połańca w województwie tarnobrzeskim.
Dz.U. 1979 nr 27 poz. 160 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1979 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
Dz.U. 1979 nr 27 poz. 159 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Roztoczańskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1979 nr 27 poz. 158 Oświadczenie rządowe z dnia 6 listopada 1979 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Norwegii o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Oslo dnia 24 maja 1977 r.
Dz.U. 1979 nr 27 poz. 157 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Norwegii o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Oslo dnia 24 maja 1977 r.
Dz.U. 1979 nr 26 poz. 156 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 29 października 1979 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać baterie kondensatorów energetycznych do kompensacji mocy biernej.
Dz.U. 1979 nr 26 poz. 155 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 8 listopada 1979 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwach: bialskopodlaskim, kaliskim, kieleckim, konińskim, lubelskim, ostrołęckim, pilskim, sieradzkim, tarnobrzeskim i włocławskim.
Dz.U. 1979 nr 26 poz. 154 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania złotem i platyną.
Dz.U. 1979 nr 26 poz. 153 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1979 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
Dz.U. 1979 nr 26 poz. 152 Oświadczenie rządowe z dnia 30 października 1979 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Peru o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Limie dnia 4 listopada 1977 r.
Dz.U. 1979 nr 26 poz. 151 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Peru o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Limie dnia 4 listopada 1977 r.
Dz.U. 1979 nr 25 poz. 150 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 7 listopada 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1979 nr 25 poz. 149 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 7 listopada 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła.
Dz.U. 1979 nr 25 poz. 148 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 1979 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.
Dz.U. 1979 nr 25 poz. 147 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez dziki, łosie, jelenie i daniele.
Dz.U. 1979 nr 24 poz. 146 Oświadczenie rządowe z dnia 15 września 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz w Protokole zmieniającym tę konwencję, sporządzonym w Hadze dnia 28 września 1955 r.
Dz.U. 1979 nr 24 poz. 145 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 1979 r. w sprawie zaliczek na podatki obrotowy i dochodowy.
Dz.U. 1979 nr 24 poz. 144 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatków obrotowego i dochodowego.
Dz.U. 1979 nr 24 poz. 143 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 17 października 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia nowych wzorów paszportów i dokumentów podróży wydawanych przez organy podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1979 nr 23 poz. 142 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 września 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaopatrywania ludności w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Dz.U. 1979 nr 23 poz. 141 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1979 nr 23 poz. 140 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych.
Dz.U. 1979 nr 23 poz. 139 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energetyki i Energii Atomowej.
Dz.U. 1979 nr 23 poz. 138 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1979 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie.
Dz.U. 1979 nr 23 poz. 137 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1979 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie.
Dz.U. 1979 nr 23 poz. 136 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1979 r. w sprawie nadania Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie imienia Jana Matejki.
Dz.U. 1979 nr 23 poz. 135 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1979 r. w sprawie nadania Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach imienia Karola Szymanowskiego.
Dz.U. 1979 nr 23 poz. 134 Oświadczenie rządowe z dnia 10 września 1979 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Sofii dnia 1 lutego 1979 r.
Dz.U. 1979 nr 23 poz. 133 uchylony Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Sofii dnia 1 lutego 1979 r.
Dz.U. 1979 nr 23 poz. 132 uznany za uchylony Dekret z dnia 4 października 1979 r. zmieniający ustawy o urzędzie Ministra Energetyki i Energii Atomowej oraz urzędzie Ministra Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych.
Dz.U. 1979 nr 22 poz. 131 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Finansów z dnia 30 sierpnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządu budynków sprawowanego przez wynajmujących nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1979 nr 22 poz. 130 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1979 r. w sprawie kwalifikacji jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych.
Dz.U. 1979 nr 21 poz. 129 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 września 1979 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych.
Dz.U. 1979 nr 21 poz. 128 uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 12 września 1979 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.
Dz.U. 1979 nr 21 poz. 127 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie nadania Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach imienia Jana Kochanowskiego.
Dz.U. 1979 nr 21 poz. 126 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie nadania Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu imienia Kazimierza Pułaskiego
Dz.U. 1979 nr 21 poz. 125 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członków ich rodzin.
Dz.U. 1979 nr 21 poz. 124 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz uznawania poborowych i żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin.
Dz.U. 1979 nr 21 poz. 123 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji.
Dz.U. 1979 nr 21 poz. 122 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1979 nr 21 poz. 121 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji.
Dz.U. 1979 nr 20 poz. 120 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych do prowadzenia dochodzeń oraz do wnoszenia i popierania oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw im zleconych.
Dz.U. 1979 nr 20 poz. 119 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 17 sierpnia 1979 r. w sprawie zmiany nazwy gminy Szpetel Górny oraz ustalenia siedziby gminnych organów władzy i administracji państwowej w Fabiankach, w województwie włocławskim.
Dz.U. 1979 nr 20 poz. 118 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 23 sierpnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1979 nr 20 poz. 117 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 15 sierpnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia rodzajów studiów prowadzonych przez Wyższą Oficerską Szkołę Pożarniczą w Warszawie.
Dz.U. 1979 nr 20 poz. 116 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie.
Dz.U. 1979 nr 20 poz. 115 Oświadczenie rządowe z dnia 11 sierpnia 1979 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii o współpracy w dziedzinie kultury, oświaty i nauki, podpisanej w Londynie dnia 7 listopada 1978 r.
Dz.U. 1979 nr 20 poz. 114 obowiązujący Konwencja między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii o współpracy w dziedzinie kultury, oświaty i nauki, podpisana w Londynie dnia 7 listopada 1978 r.
Dz.U. 1979 nr 19 poz. 113 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1979 r. w sprawie przeprowadzania przez organizacje społeczne ocen jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych.
Dz.U. 1979 nr 19 poz. 112 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1979 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych przez Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości.
Dz.U. 1979 nr 18 poz. 111 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 1979 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1979 nr 17 poz. 110 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 lipca 1979 r. w sprawie zaopatrywania w świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt.
Dz.U. 1979 nr 17 poz. 109 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1979 r. w sprawie spółek wodnych i ich związków.
Dz.U. 1979 nr 17 poz. 108 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statusu wojewody i statusu naczelnika gminy.
Dz.U. 1979 nr 17 poz. 107 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lipca 1979 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Kuby o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego, podpisanej w Warszawie dnia 27 stycznia 1979 r.
Dz.U. 1979 nr 17 poz. 106 uchylony Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Kuby o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego, podpisana w Warszawie dnia 27 stycznia 1979 r.
Dz.U. 1979 nr 16 poz. 105 Oświadczenie rządowe z dnia 8 maja 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Maladze-Torremolinos dnia 25 października 1973 r.
Dz.U. 1979 nr 16 poz. 104 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 5 lipca 1979 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji ciągników i maszyn rolniczych.
Dz.U. 1979 nr 16 poz. 103 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 16 lipca 1979 r. w sprawie zatrudniania młodocianych, którzy nie ukończyli szkoły podstawowej.
Dz.U. 1979 nr 16 poz. 102 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pokrywania przez cudzoziemców kosztów pobytu w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1979 nr 16 poz. 101 Oświadczenie rządowe z dnia 16 czerwca 1979 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 140 dotyczącej płatnego urlopu szkoleniowego, przyjętej w Genewie dnia 24 czerwca 1974 r.
Dz.U. 1979 nr 16 poz. 100 obowiązujący Konwencja Nr 140 dotycząca płatnego urlopu szkoleniowego, przyjęta w Genewie dnia 24 czerwca 1974 r.
Dz.U. 1979 nr 16 poz. 99 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1979 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych warunków homologacji i wzajemnego uznawania homologacji wyposażenia i części pojazdów samochodowych, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r.
Dz.U. 1979 nr 16 poz. 98 obowiązujący Porozumienie dotyczące przyjęcia jednolitych warunków homologacji i wzajemnego uznawania homologacji wyposażenia i części pojazdów samochodowych, sporządzone w Genewie dnia 20 marca 1958 R.
Dz.U. 1979 nr 15 poz. 97 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1979 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1979 nr 14 poz. 96 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 25 czerwca 1979 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na morskich statkach handlowych.
Dz.U. 1979 nr 14 poz. 95 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 5 czerwca 1979 r. w sprawie kontroli celnej składów celnych Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" oraz nabywania towarów w tych składach.
Dz.U. 1979 nr 14 poz. 94 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1979 r. w sprawie zasad wprowadzania dopłat do cen biletów wstępu do obiektów zabytkowych i muzeów oraz usług hotelarskich i turystycznych.
Dz.U. 1979 nr 14 poz. 93 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1979 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Katowicach.
Dz.U. 1979 nr 14 poz. 92 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 1979 r. w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1979 nr 13 poz. 91 Oświadczenie rządowe z dnia 8 maja 1979 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Konwencji w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu z 1972 r., sporządzonej w Londynie dnia 20 października 1972 r.
Dz.U. 1979 nr 13 poz. 90 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Drugim protokole dodatkowym do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonym w Lozannie dnia 5 lipca 1974 r.
Dz.U. 1979 nr 13 poz. 89 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1979 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r.
Dz.U. 1979 nr 13 poz. 88 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1979 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wolnych obszarów celnych.
Dz.U. 1979 nr 13 poz. 87 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1979 r. w sprawie wykonywania działalności usługowej przez emerytów i rencistów.
Dz.U. 1979 nr 13 poz. 86 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 1979 r. w sprawie pierwszej kategorii zatrudnienia.
Dz.U. 1979 nr 12 poz. 85 Oświadczenie rządowe z dnia 10 kwietnia 1979 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Finlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Helsinkach dnia 26 października 1977 r.
Dz.U. 1979 nr 12 poz. 84 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Finlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Helsinkach dnia 26 października 1977 r.
Dz.U. 1979 nr 12 poz. 83 Oświadczenie rządowe z dnia 18 kwietnia 1979 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Grecką, podpisanej w Warszawie dnia 30 sierpnia 1977 r.
Dz.U. 1979 nr 12 poz. 82 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Grecką, podpisana w Warszawie dnia 30 sierpnia 1977 r.
Dz.U. 1979 nr 11 poz. 81 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ksiąg podatkowych dla podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1979 nr 11 poz. 80 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ksiąg handlowych dla podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1979 nr 11 poz. 79 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła.
Dz.U. 1979 nr 11 poz. 78 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników.
Dz.U. 1979 nr 11 poz. 77 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 maja 1979 r. w sprawie ustalenia siedzib oraz terytorialnego zakresu działania terenowych inspektoratów gospodarki energetycznej.
Dz.U. 1979 nr 11 poz. 76 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste.
Dz.U. 1979 nr 11 poz. 75 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 1979 r. w sprawie obszarów górniczych.
Dz.U. 1979 nr 10 poz. 74 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, sporządzonej w Monako dnia 3 maja 1967 r.
Dz.U. 1979 nr 10 poz. 73 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o zakazie umieszczania broni jądrowej i innych rodzajów broni masowej zagłady na dnie mórz i oceanów oraz w jego podłożu, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 11 lutego 1971 r.
Dz.U. 1979 nr 10 poz. 72 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r.
Dz.U. 1979 nr 10 poz. 71 Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o substancjach psychotropowych, sporządzonej w Wiedniu dnia 21 lutego 1971 r.
Dz.U. 1979 nr 10 poz. 70 Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Akcie sztokholmskim zmieniającym Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., zmienioną w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r., sporządzonym w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r.
Dz.U. 1979 nr 10 poz. 69 Oświadczenie rządowe z dnia 17 kwietnia 1979 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku osób prawnych, sporządzonego w Ułan Bator dnia 19 maja 1978 r.
Dz.U. 1979 nr 10 poz. 68 obowiązujący Porozumienie o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku osób prawnych, sporządzone w Ułan Bator dnia 19 maja 1978 r.
Dz.U. 1979 nr 10 poz. 67 Oświadczenie rządowe z dnia 17 kwietnia 1979 r. w sprawie wejścia w życie Porozumienia o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku osób fizycznych, sporządzonego w Miszkolcu dnia 27 maja 1977 r.
Dz.U. 1979 nr 10 poz. 66 obowiązujący Porozumienie o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku osób fizycznych, sporządzone w Miszkolcu dnia 27 maja 1977 r.
Dz.U. 1979 nr 10 poz. 65 Oświadczenie rządowe z dnia 18 kwietnia 1979 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej i naukowej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Panamy, podpisanej w Panamie dnia 17 lutego 1978 r.
Dz.U. 1979 nr 10 poz. 64 obowiązujący Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Panamy, podpisana w Panamie dnia 17 lutego 1978 r.
Dz.U. 1979 nr 10 poz. 63 Oświadczenie rządowe z dnia 24 marca 1979 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Malezji o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 16 września 1977 r.
Dz.U. 1979 nr 10 poz. 62 obowiązujący Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Malezji o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Warszawie dnia 16 września 1977 r.
Dz.U. 1979 nr 10 poz. 61 Oświadczenie rządowe z dnia 17 kwietnia 1979 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 137 dotyczącej społecznych następstw wprowadzenia nowych metod w czynnościach manipulacyjnych ładunkami w portach, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1973 r.
Dz.U. 1979 nr 10 poz. 60 obowiązujący Konwencja nr 137 dotycząca społecznych następstw wprowadzenia nowych metod w czynnościach manipulacyjnych ładunkami w portach, przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1973 r.
Dz.U. 1979 nr 9 poz. 59 Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.
Dz.U. 1979 nr 9 poz. 58 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 18 kwietnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych.
Dz.U. 1979 nr 9 poz. 57 obowiązujący Rozporządzenie Ministrów Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej oraz Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 18 kwietnia 1979 r. w sprawie ustalenia rodzajów studiów prowadzonych przez wyższe szkoły morskie.
Dz.U. 1979 nr 9 poz. 56 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i warunków uprawiania rybołówstwa przez obce statki rybackie w polskiej strefie rybołówstwa morskiego.
Dz.U. 1979 nr 9 poz. 55 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli celnej i postępowania celnego.
Dz.U. 1979 nr 9 poz. 54 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku od wynagrodzeń od osób prowadzących zakłady w formie rozliczenia zryczałtowanego oraz od pracowników zatrudnionych w tych zakładach.
Dz.U. 1979 nr 9 poz. 53 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1979 r. w sprawie zakresu działania i trybu postępowania Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej oraz terenowych inspektoratów gospodarki energetycznej.
Dz.U. 1979 nr 9 poz. 52 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekształcenia Państwowych Szkół Morskich w Gdyni i w Szczecinie w wyższe szkoły morskie.
Dz.U. 1979 nr 8 poz. 51 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 28 marca 1979 r. w sprawie obowiązku zgłaszania oraz zwalczania enzootycznej białaczki bydła.
Dz.U. 1979 nr 8 poz. 50 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1979 r. w sprawie rozliczania należności za usługi świadczone krajowcom dewizowym za granicą w ramach międzynarodowej pomocy samochodowej.
Dz.U. 1979 nr 8 poz. 49 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania zagranicznych osób fizycznych i osób prawnych.
Dz.U. 1979 nr 8 poz. 48 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia nabycia własności niektórych rzeczy i praw majątkowych od podatku od spadków i darowizn.
Dz.U. 1979 nr 8 poz. 47 uchylony Ustawa z dnia 26 kwietnia 1979 r. o ustanowieniu tytułów honorowych "Zasłużony Lekarz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" i "Zasłużony dla Zdrowia Narodu".
Dz.U. 1979 nr 8 poz. 46 uchylony Ustawa z dnia 26 kwietnia 1979 r. o terenowych funduszach odnowy zabytków.
Dz.U. 1979 nr 7 poz. 45 Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r.
Dz.U. 1979 nr 7 poz. 44 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 marca 1979 r. w sprawie izb wytrzeźwień.
Dz.U. 1979 nr 6 poz. 43 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji międzynarodowej o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących konosamentów wraz z protokołem podpisania, sporządzonych w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r.
Dz.U. 1979 nr 6 poz. 42 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1979 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r.
Dz.U. 1979 nr 6 poz. 41 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 10 kwietnia 1972 r.
Dz.U. 1979 nr 6 poz. 40 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 1979 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzonej w Londynie dnia 17 czerwca 1960 r.
Dz.U. 1979 nr 6 poz. 39 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lutego 1979 r. w sprawie przystąpienia Kuwejtu, Cypru i Malty do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR /Konwencji TIR/, sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 R.
Dz.U. 1979 nr 6 poz. 38 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lutego 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o utworzeniu Rady Współpracy Celnej, sporządzonej w Brukseli dnia 15 grudnia 1950 r.
Dz.U. 1979 nr 6 poz. 37 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lutego 1979 r. w sprawie przystąpienia Ludowej Republiki Bułgarii do układu w sprawie Antarktydy, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1979 nr 6 poz. 36 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lutego 1979 r. w sprawie uczestnictwa Węgierskiej Republiki Ludowej, Nowej Zelandii i Maroka w Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r.
Dz.U. 1979 nr 6 poz. 35 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lutego 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 29 marca 1972 r.
Dz.U. 1979 nr 6 poz. 34 Oświadczenie rządowe z dnia 19 lutego 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzonym w Moskwie, Waszyngtonie i Londynie dnia 1 lipca 1968 r.
Dz.U. 1979 nr 6 poz. 33 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1979 r. w sprawie ratyfikacji przez Socjalistyczną Republikę Wietnamu Statutu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, podpisanych w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1979 nr 6 poz. 32 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu i karaniu zbrodni apartheidu, przyjętej dnia 30 listopada 1973 r. rezolucją 3068 (XXVIII) Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.
Dz.U. 1979 nr 6 poz. 31 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1979 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji.
Dz.U. 1979 nr 6 poz. 30 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji dotyczącej środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, sporządzonej w Paryżu dnia 17 listopada 1970 r.
Dz.U. 1979 nr 6 poz. 29 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 marca 1979 r. w sprawie rejestracji niektórych pracowników medycznych.
Dz.U. 1979 nr 6 poz. 28 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Dz.U. 1979 nr 5 poz. 27 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1979 r. w sprawie przystąpienia Jamajki do Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r.
Dz.U. 1979 nr 5 poz. 26 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1979 r. w sprawie uczestnictwa Finlandii, Ludowej Republiki Bułgarii i Kuby w Konwencji o rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzonej w Londynie dnia 24 stycznia 1959 r. oraz wypowiedzenia tej konwencji przez Norwegię, Irlandię i Szwecję.
Dz.U. 1979 nr 5 poz. 25 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lutego 1979 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Danii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Kopenhadze dnia 6 kwietnia 1976 r.
Dz.U. 1979 nr 5 poz. 24 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Danii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Kopenhadze dnia 6 kwietnia 1976 r.
Dz.U. 1979 nr 5 poz. 23 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lutego 1979 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o rejestracji obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną, otwartej do podpisania w Nowym Jorku dnia 14 stycznia 1975 r.
Dz.U. 1979 nr 5 poz. 22 obowiązujący Konwencja o rejestracji obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną, otwarta do podpisania w Nowym Jorku dnia 14 stycznia 1975 r.
Dz.U. 1979 nr 4 poz. 21 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 25 stycznia 1979 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 października 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu nagród.
Dz.U. 1979 nr 4 poz. 20 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1979 r. w sprawie uczestnictwa Izraela i Tonga w Konwencji dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.
Dz.U. 1979 nr 4 poz. 19 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1979 r. w sprawie rodzin zastępczych.
Dz.U. 1979 nr 4 poz. 18 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1979 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom.
Dz.U. 1979 nr 3 poz. 17 Oświadczenie rządowe z dnia 22 stycznia 1979 r. w sprawie ratyfikacji przez Ludową Republikę Bułgarii Porozumienia o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Organizacji Łączności Kosmicznej "Intersputnik", sporządzonego w Berlinie dnia 20 września 1976 r.
Dz.U. 1979 nr 3 poz. 16 Oświadczenie rządowe z dnia 22 stycznia 1979 r. w sprawie przystąpienia Nigru do Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r. oraz w sprawie przystąpienia Omanu do wyżej wymienionej konwencji.
Dz.U. 1979 nr 3 poz. 15 Oświadczenie rządowe z dnia 22 stycznia 1979 r. w sprawie przystąpienia Surinamu do Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r.
Dz.U. 1979 nr 3 poz. 14 Oświadczenie rządowe z dnia 22 stycznia 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.
Dz.U. 1979 nr 3 poz. 13 Oświadczenie rządowe z dnia 22 stycznia 1979 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, otwartych do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.
Dz.U. 1979 nr 3 poz. 12 uchylony Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 26 stycznia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania pozwoleń na działalność zawodową w zakresie projektowania w budownictwie oraz doraźnego wykonywania prac projektowych.
Dz.U. 1979 nr 3 poz. 11 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 1979 r. zmieniające rozporządzenie o prowadzeniu ksiąg i przechowywaniu akt notarialnych.
Dz.U. 1979 nr 3 poz. 10 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 1979 r. zmieniające rozporządzenie o opłatach za dokonanie czynności notarialnych.
Dz.U. 1979 nr 3 poz. 9 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1979 r. w sprawie zasad zawierania umów o napisanie, tłumaczenie i publiczne wystawienie utworów scenicznych oraz zasad i stawek wynagradzania za te utwory.
Dz.U. 1979 nr 3 poz. 8 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1979 r. w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów wydawniczych o wydanie utworów w formie książkowej oraz zasad i stawek wynagradzania za te utwory.
Dz.U. 1979 nr 2 poz. 7 uchylony Ustawa z dnia 8 lutego 1979 r. o jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych.
Dz.U. 1979 nr 1 poz. 6 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 20 grudnia 1978 r. w sprawie zasad powoływania i wynagradzania członków komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia oraz lekarzy działających w zakresie orzecznictwa inwalidzkiego.
Dz.U. 1979 nr 1 poz. 5 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1979 nr 1 poz. 4 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród.
Dz.U. 1979 nr 1 poz. 3 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczania wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat z tytułu użytkowania wieczystego terenu i ceny sprzedaży położonych na nim budynków.
Dz.U. 1979 nr 1 poz. 2 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku wyrównawczego.
Dz.U. 1979 nr 1 poz. 1 Oświadczenie rządowe z dnia 16 grudnia 1978 r. w sprawie wejścia w życie zmian do tekstu załącznika I do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 lutego 1961 r., zawierającego Regulamin międzynarodowy dla przewozu koleją towarów niebezpiecznych (RID).