Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2011-09-08
Date of announcement:
2011-08-30
Date of entry into force:
2011-09-08
Date of binding force:
2011-09-08
Date of repeal:
2015-03-31
Issuing authority:
  • MIN. KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Legal basis (1)
Legal basis with article (2)
Amended acts (1)
Repeals arising from (1)