Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2011-02-17
Date of announcement:
2011-02-16
Date of entry into force:
2011-02-17
Date of binding force:
2011-02-17
Date of repeal:
2015-03-31
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repeals arising from (1)