Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów publicznych

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2013-04-30
Date of announcement:
2013-04-25
Date of entry into force:
2014-09-01
Date of binding force:
2014-09-01
Date of repeal:
2015-03-31
Remarks:
1) Par. 1 pkt 1, 3, 5, 6, 29, 67-70, pkt 73 lit. a i lit. b w zakresie dotyczącym par. 138 ust. 2 i 5 oraz pkt 74 lit. d w zakresie dotyczącym par. 146 ust. 5 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2013 r. 2) Par. 1 pkt 2 lit. a, pkt 18 w zakesie dotyczącym par. 47c, pkt 28 lit. a i b, pkt 33, 60 i 75 oraz par. 2-10 wchodzą w życie z dniem 1 września 2013 r.
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
References (1)
Repeals arising from (1)