Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2013-08-30
Date of announcement:
2013-08-26
Date of entry into force:
2014-09-01
Date of binding force:
2014-09-01
Date of repeal:
2015-03-31
Remarks:
Par. 1 pkt 1 i 3, pkt 8 lit. a, pkt 13 w zakresie dotyczącym par. 58c, pkt 22 lit. a i b, pkt 23, 27, 51, pkt 58 lit. d w zakresie dotyczącym par. 123 ust. 5 i pkt 59 oraz par. 2-10 wchodzą w życie z dniem 1 września 2013 r.
Issuing authority:
  • MIN. KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Legal basis (1)
Legal basis with article (2)
Amended acts (1)
References (1)
Repeals arising from (1)