Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2018-02-22
Date of announcement:
2018-02-15
Date of entry into force:
2018-03-09
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)