Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2021-10-07
Date of announcement:
2021-09-27
Date of entry into force:
2021-10-22
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI I NAUKI
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)