Wyszukiwanie

Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Liczba znalezionych aktów: 14.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1812 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu
Dz.U. 2023 poz. 1499 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu
Dz.U. 2022 poz. 1795 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu
Dz.U. 2021 poz. 1115 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu
Dz.U. 2015 poz. 325 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw obrotu hurtowego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego
Dz.U. 2015 poz. 323 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów przeprowadzenia inspekcji u wytwórcy, importera lub dystrybutora substancji czynnej albo wytwórcy substancji pomocniczych przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego
Dz.U. 2015 poz. 28 obowiązujący Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2012 poz. 236 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1
Dz.U. 2009 nr 115 poz. 973 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu
Dz.U. 2008 nr 167 poz. 1040 uchylony Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 1 września 2008 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego
Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1675 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2005 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania
Dz.U. 2002 nr 219 poz. 1847 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia trybu i sposobu uznawania przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego zezwoleń na wytwarzanie produktów leczniczych wydanych przez uprawniony organ innego państwa.
Dz.U. 2002 nr 211 poz. 1797 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu.
Dz.U. 2000 nr 39 poz. 460 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu.