Search

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa

Number of acts found: 44.

Position PDFStatus Title
Dz.U. 2016 poz. 1511 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych
Dz.U. 2016 poz. 1313 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
Dz.U. 2016 poz. 373 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu współdziałania Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z właściwymi podmiotami przy wykonywaniu zastępstwa procesowego Skarbu Państwa i zastępstwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz przy wydawaniu opinii prawnych
Dz.U. 2016 poz. 355 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny kwalifikacyjnej radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
Dz.U. 2016 poz. 228 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, stawek dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wieloletnią pracę dla radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
Dz.U. 2015 poz. 1635 obowiązujący Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1595 obowiązujący Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów
Dz.U. 2015 poz. 1311 obowiązujący Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1224 obowiązujący Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2013 poz. 1247 obowiązujący Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2013 poz. 1150 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
Dz.U. 2012 poz. 1544 obowiązujący Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego
Dz.U. 2010 nr 83 poz. 539 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, stawek dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wieloletnią pracę dla radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
Dz.U. 2009 nr 190 poz. 1477 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z właściwymi podmiotami przy wykonywaniu zastępstwa procesowego Skarbu Państwa i zastępstwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz przy wydawaniu opinii prawnych
Dz.U. 2009 nr 79 poz. 660 uchylony Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
Dz.U. 2009 nr 34 poz. 272 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 18 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej radców Prokuratorii Generalnej Skarb Państwa
Dz.U. 2009 nr 26 poz. 156 obowiązujący Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 73 poz. 428 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego i stawek dodatku funkcyjnego dla radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
Dz.U. 2006 nr 64 poz. 449 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego i stawek dodatku funkcyjnego dla radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
Dz.U. 2006 nr 46 poz. 330 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa przy wykonywaniu zastępstwa procesowego Skarbu Państwa z podmiotami reprezentującymi Skarb Państwa
Dz.U. 2006 nr 42 poz. 286 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
Dz.U. 2006 nr 42 poz. 282 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie warunków ustalania i wypłacania radcom oraz starszym radcom Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa nagród jubileuszowych i odpraw z tytułu nabycia prawa do renty lub emerytury
Dz.U. 2006 nr 42 poz. 279 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2006 r. w sprawie dodatku za wieloletnią pracę przysługującego radcom i starszym radcom Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
Dz.U. 2006 nr 41 poz. 277 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie określenia wzoru stroju urzędowego radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa biorących udział w rozprawach sądowych
Dz.U. 2006 nr 41 poz. 276 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie legitymacji służbowej radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
Dz.U. 2006 nr 33 poz. 234 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny kwalifikacyjnej radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2211 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego i stawek dodatku funkcyjnego dla radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
Dz.U. 2005 nr 264 poz. 2205 uchylony Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1417 uchylony Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
Dz.U. 2001 nr 86 poz. 953 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 1933 nr 81 poz. 580 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1933 r. o powierzeniu Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zastępstwa sądowego interesów masy likwidacyjnej b. Komitetu Floty Narodowej.
Dz.U. 1930 nr 36 poz. 297 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. w sprawie utworzenia Oddziałów Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie i w Katowicach.
M.P. 2016 poz. 595 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
M.P. 2016 poz. 171 obowiązujący Zarządzenie nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
M.P. 2014 poz. 585 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
M.P. 2013 poz. 13 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Nr 114 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
M.P. 2009 nr 24 poz. 319 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
M.P. 2008 nr 57 poz. 519 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Nr 82 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
M.P. 2007 nr 44 poz. 518 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
M.P. 2006 nr 90 poz. 947 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Nr 189 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
M.P. 2006 nr 19 poz. 205 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu przygotowywania, przyjmowania i prezentowania stanowisk Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w sprawach o istotnym znaczeniu dla ochrony praw lub interesów Skarbu Państwa
M.P. 2006 nr 13 poz. 178 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
M.P. 2006 nr 1 poz. 16 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
M.P. 2005 nr 70 poz. 967 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Nr 115 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa