Wyszukiwanie

kasy chorych

Liczba znalezionych aktów: 59.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2015 poz. 2099 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
Dz.U. 2013 poz. 254 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
Dz.U. 2003 nr 149 poz. 1453 obowiązujący Ustawa z dnia 24 lipca 2003 r. o spłacie pożyczek udzielonych w 2000 r. kasom chorych z budżetu państwa
Dz.U. 2002 nr 210 poz. 1795 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2002 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania.
Dz.U. 2002 nr 83 poz. 749 uchylony Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
Dz.U. 2002 nr 66 poz. 609 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2002 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania.
Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1858 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie udzielenia pomocy medycznej osobom zatrzymanym przez Żandarmerię Wojskową.
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1832 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2002 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1724 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych danych gromadzonych przez świadczeniodawców, szczególnego sposobu rejestrowania tych danych oraz ich udostępniania kasom chorych, Prezesowi Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i wojewodom, w tym także rodzajów wykorzystywanych nośników informacji oraz wzorów dokumentów.
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1563 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 listopada 2001 r. sygn. akt K. 3/2000.
Dz.U. 2001 nr 134 poz. 1510 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.
Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1318 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2001 r. w sprawie zakresu niezbędnych danych gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych danych oraz ich udostępniania kasom chorych, Prezesowi Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i wojewodom, w tym także rodzajów wykorzystywanych nośników informacji oraz wzorów dokumentów.
Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1316 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.
Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1309 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o ubezpieczenie w innej kasie chorych oraz wzorów zawiadomienia o objęciu ubezpieczeniem.
Dz.U. 2001 nr 88 poz. 961 obowiązujący Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 86 poz. 948 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu wyrównania finansowego dokonywanego między Kasami Chorych oraz wysokości procentowej przewidywanych przychodów, które nie są uwzględnione w wyrównaniu.
Dz.U. 2001 nr 86 poz. 947 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu i warunków przekazywania środków finansowych przez Kasę Chorych organom jednostek samorządu terytorialnego oraz przez te organy - świadczeniodawcom.
Dz.U. 2001 nr 84 poz. 907 obowiązujący Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 83 poz. 897 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych.
Dz.U. 2001 nr 74 poz. 798 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzania tego skierowania przez Kasę Chorych.
Dz.U. 2001 nr 73 poz. 782 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji przez Kasy Chorych.
Dz.U. 2001 nr 43 poz. 489 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2001 r. sygn. akt K. 19/2000.
Dz.U. 2001 nr 22 poz. 259 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wniosku o przyznanie nagrody rocznej.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1345 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywane Kasom Chorych w 2001 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1311 uchylony Ustawa z dnia 30 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
Dz.U. 2000 nr 77 poz. 886 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek przekazywanych Kasom Chorych w 2000 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 783 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek przekazywanych Kasom Chorych w 2000 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania.
Dz.U. 2000 nr 26 poz. 306 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
Dz.U. 2000 nr 18 poz. 230 uchylony Ustawa z dnia 19 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
Dz.U. 2000 nr 2 poz. 16 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych.
Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1322 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek przekazywanych Kasom Chorych w 2000 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznej oraz trybu i terminów ich rozliczania.
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1236 uchylony Ustawa z dnia 3 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
Dz.U. 1999 nr 72 poz. 809 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu wyrównania finansowego dokonywanego między Kasami Chorych oraz wysokości procentowej przewidywanych przychodów, które nie są uwzględnione w wyrównaniu.
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 726 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu ofert na zawieranie przez Kasy Chorych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 700 uchylony Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
Dz.U. 1999 nr 61 poz. 662 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i kryteriów, jakim powinni odpowiadać świadczeniodawcy, oraz zasad i trybu zawierania umów ze świadczeniodawcami na pierwszy rok działalności Kas Chorych.
Dz.U. 1999 nr 57 poz. 614 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.
Dz.U. 1999 nr 53 poz. 567 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji przez Kasy Chorych.
Dz.U. 1999 nr 30 poz. 289 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie karty ubezpieczenia zdrowotnego, trybu jej wydawania i unieważniania.
Dz.U. 1999 nr 7 poz. 66 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia zakresu niezbędnych danych gromadzonych przez świadczeniodawców oraz w systemach informatycznych Kas Chorych, a także zakresu i procedury wymiany danych pomiędzy Kasami Chorych oraz Kasami Chorych a świadczeniodawcami, Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych i Krajowym Związkiem Kas Chorych.
Dz.U. 1999 nr 7 poz. 53 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych.
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1262 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i warunków wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzania tego skierowania przez Kasę Chorych.
Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1069 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i kryteriów, jakim powinni odpowiadać świadczeniodawcy, oraz zasad i trybu zawierania umów ze świadczeniodawcami na pierwszy rok działalności Kas Chorych.
Dz.U. 1998 nr 152 poz. 989 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia regionalnych Kas Chorych i ich oddziałów, określenia ich siedzib i obszaru działania oraz nadania im statutów.
Dz.U. 1998 nr 152 poz. 988 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do rejestru Kas Chorych i Krajowego Związku Kas Chorych, oraz wzoru i sposobu prowadzenia rejestru.
Dz.U. 1998 nr 148 poz. 979 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji przez Kasy Chorych.
Dz.U. 1998 nr 148 poz. 978 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie konkursu ofert na zawieranie przez Kasy Chorych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.
Dz.U. 1998 nr 148 poz. 969 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych.
Dz.U. 1998 nr 144 poz. 929 uchylony Ustawa z dnia 9 listopada 1998 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
Dz.U. 1998 nr 134 poz. 874 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1998 r. w sprawie algorytmu wyrównania finansowania dokonywanego między Kasami Chorych oraz wysokości procentowej przewidywanych przychodów, które nie są uwzględnione w wyrównaniu.
Dz.U. 1998 nr 134 poz. 873 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wymagań i kryteriów, jakim powinni odpowiadać świadczeniodawcy, oraz zasad i trybu zawierania umów ze świadczeniodawcami na pierwszy rok działalności Kas Chorych.
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 819 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1933 r. o przekształceniu się kas chorych na ubezpieczalnie społeczne i ustaleniu okręgów i siedzib ubezpieczalni.
Dz.U. 1932 nr 53 poz. 519 Oświadczenie rządowe z dnia 17 lutego 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką, dotyczącej Kasy Chorych Zarządu byłych ces.-król. Austrjackich Kolei Państwowych i jej funduszów ubocznych, podpisanej wraz z 3 załącznikami w Wiedniu dnia 18 czerwca 1924 r.
Dz.U. 1932 nr 53 poz. 518 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką, dotycząca Kasy Chorych Zarządu byłych ces.-król. Austrjackich Kolei Państwowych i jej funduszów ubocznych, podpisana w Wiedniu dnia 18 czerwca 1924 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1931 r.).
Dz.U. 1932 nr 32 poz. 332 Ustawa z dnia 10 marca 1932 r. o rozdziale i przeznaczeniu majątku, pozostałego po kolejowych kasach chorych.
Dz.U. 1931 nr 94 poz. 724 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 28 września 1931 r. w sprawie reorganizacji kas chorych.
Dz.U. 1931 nr 39 poz. 311 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji z Austrją, dotyczącej Kasy Chorych Zarządu byłych ces.-król. Austrjackich Kolei Państwowych i jej funduszów ubocznych, podpisanej wraz z 3 załącznikami w Wiedniu dnia 18 czerwca 1924 r.
Dz.U. 1930 nr 86 poz. 678 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 grudnia 1930 r. o tymczasowych władzach kas chorych.
Dz.U. 1929 nr 44 poz. 368 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 maja 1929 r. w sprawie opustu od cen, oznaczonych w taksie aptekarskiej za lekarstwa, wydawane na koszt kas chorych i wydawania tych lekarstw.