Wyszukiwanie

opłata paszportowa

Liczba znalezionych aktów: 33.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2015 poz. 1574 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym
Dz.U. 2013 poz. 268 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach paszportowych
Dz.U. 2006 nr 153 poz. 1091 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu
Dz.U. 2006 nr 152 poz. 1090 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie dokumentów paszportowych oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia fałszerstw lub wad w tych dokumentach oraz w sytuacji ich zniszczenia
Dz.U. 2006 nr 143 poz. 1027 uchylony Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych
Dz.U. 2003 nr 41 poz. 346 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie opłat paszportowych
Dz.U. 2003 nr 35 poz. 306 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie zakresu oraz trybu zwrotu opłaty paszportowej i poniesionych kosztów w przypadku unieważnienia paszportu
Dz.U. 2003 nr 1 poz. 13 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2002 r. sygn. akt U. 3/02
Dz.U. 2000 nr 39 poz. 453 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat paszportowych.
Dz.U. 1997 nr 82 poz. 525 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie warunków i zakresu zwolnień od opłat paszportowych osób dotkniętych skutkami powodzi.
Dz.U. 1993 nr 67 poz. 327 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat paszportowych.
Dz.U. 1992 nr 71 poz. 355 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat paszportowych.
Dz.U. 1991 nr 123 poz. 544 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat paszportowych.
Dz.U. 1991 nr 58 poz. 251 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 1991 r. w sprawie zakresu oraz trybu zwrotu opłaty paszportowej i poniesionych kosztów w przypadku unieważnienia paszportu.
Dz.U. 1991 nr 28 poz. 122 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 marca 1991 r. w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów i dokumentów podróży, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach lub dokumentach podróży.
Dz.U. 1991 nr 26 poz. 107 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1991 r. w sprawie opłat paszportowych.
Dz.U. 1991 nr 2 poz. 5 uchylony Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach.
Dz.U. 1988 nr 40 poz. 317 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1988 r. w sprawie opłaty paszportowej.
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 172 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 1984 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 5 grudnia 1983 r. o zmianie ustawy o paszportach.
Dz.U. 1983 nr 66 poz. 298 uchylony Ustawa z dnia 5 grudnia 1983 r. o zmianie ustawy o paszportach.
Dz.U. 1982 nr 12 poz. 90 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty paszportowej.
Dz.U. 1976 nr 17 poz. 106 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty paszportowej.
Dz.U. 1973 nr 28 poz. 157 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty paszportowej.
Dz.U. 1973 nr 18 poz. 106 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1973 r. w sprawie opłaty paszportowej.
Dz.U. 1971 nr 28 poz. 261 uchylony Ustawa z dnia 26 października 1971 r. zmieniająca ustawę o paszportach.
Dz.U. 1967 nr 17 poz. 81 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 1967 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o paszportach.
Dz.U. 1959 nr 36 poz. 224 uchylony Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o paszportach.
Dz.U. 1937 nr 42 poz. 334 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 czerwca 1937 r. o upoważnieniu wojewodów i Komisarza Rządu na m. st. Warszawę do przyznawania ulg w opłatach paszportowych oraz całkowitego zwalniania od tych opłat.
Dz.U. 1931 nr 56 poz. 460 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 1931 r. w sprawie opłat za paszporty na wyjazd zagranicę.
M.P. 1990 nr 19 poz. 154 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ogłoszenia wysokości obowiązujących stawek opłaty paszportowej.
M.P. 1973 nr 56 poz. 320 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów znaczków opłaty paszportowej.
M.P. 1972 nr 53 poz. 282 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1972 r. w sprawie ustalenia wzorów znaczków opłaty paszportowej.
M.P. 1972 nr 52 poz. 277 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 listopada 1972 r. w sprawie uiszczenia opłat paszportowych.