Wyszukiwanie

paszporty

Liczba znalezionych aktów: 222.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 167 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Dz.U. 2023 poz. 1302 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach paszportowych
Dz.U. 2023 poz. 547 obowiązujący Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 410 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach paszportowych
Dz.U. 2023 poz. 103 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Dz.U. 2023 poz. 4 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru paszportu bydła
Dz.U. 2022 poz. 2298 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wysokości oraz sposobu i terminów wnoszenia opłaty z tytułu potwierdzenia istnienia albo nieistnienia w Rejestrze Dokumentów Paszportowych ważnego dokumentu paszportowego
Dz.U. 2022 poz. 2297 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie Rejestru Dokumentów Paszportowych
Dz.U. 2022 poz. 2291 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych zgromadzonych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych
Dz.U. 2022 poz. 2209 Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dokumentów paszportowych
Dz.U. 2022 poz. 2092 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2022 r. w sprawie wpisów w paszportach potwierdzających status członka personelu cywilnego towarzyszącego Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, członków rodzin tego personelu oraz członków rodzin żołnierzy wyjeżdżających w celach służbowych za granicę
Dz.U. 2022 poz. 2050 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2022 r. w sprawie dokumentów paszportowych
Dz.U. 2022 poz. 1499 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie opłat za paszport i za paszport tymczasowy
Dz.U. 2022 poz. 1476 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie sposobu i miejsca przechowywania paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych
Dz.U. 2022 poz. 583 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Dz.U. 2022 poz. 350 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych
Dz.U. 2022 poz. 197 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach paszportowych
Dz.U. 2021 poz. 1541 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów
Dz.U. 2021 poz. 1003 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o służbie zagranicznej
Dz.U. 2021 poz. 189 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów
Dz.U. 2020 poz. 617 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach paszportowych
Dz.U. 2020 poz. 274 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lutego 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, dla których paszporty roślin nie mogą być wydawane przez podmioty upoważnione do ich wydawania
Dz.U. 2019 poz. 1484 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnianie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych i centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych oraz wzoru wniosku o udostępnienie dokumentacji dotyczącej dokumentów paszportowych
Dz.U. 2019 poz. 1313 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych
Dz.U. 2019 poz. 575 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych
Dz.U. 2018 poz. 1919 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach paszportowych
Dz.U. 2018 poz. 1605 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych
Dz.U. 2018 poz. 1136 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie rodzajów dokumentów, na podstawie których funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej ustala tożsamość osoby legitymowanej
Dz.U. 2018 poz. 270 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i miejsca przechowywania paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Dz.U. 2016 poz. 809 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów
Dz.U. 2016 poz. 758 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach paszportowych
Dz.U. 2016 poz. 709 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych wymagań dla paszportów roślin oraz sposobu ich wypełniania
Dz.U. 2015 poz. 2281 obowiązujący Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1274 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne
Dz.U. 2014 poz. 1790 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, dla których paszporty roślin nie mogą być wydawane przez podmioty upoważnione do ich wydawania
Dz.U. 2014 poz. 990 uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatego, wydaniem i doręczeniem paszportu koniowatego lub jego duplikatu oraz z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów
Dz.U. 2013 poz. 1038 uchylony Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych
Dz.U. 2013 poz. 268 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach paszportowych
Dz.U. 2012 poz. 1415 uchylony Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych
Dz.U. 2012 poz. 921 obowiązujący Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2012 poz. 878 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych
Dz.U. 2012 poz. 798 uchylony Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych
Dz.U. 2012 poz. 294 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie trybu i terminów przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi
Dz.U. 2011 nr 230 poz. 1371 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi
Dz.U. 2011 nr 169 poz. 1014 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych
Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1026 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych
Dz.U. 2010 nr 138 poz. 927 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie trybu i miejsca przechowywania paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Dz.U. 2010 nr 26 poz. 131 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji
Dz.U. 2010 nr 25 poz. 126 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu
Dz.U. 2010 nr 8 poz. 51 obowiązujący Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej
Dz.U. 2009 nr 119 poz. 995 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie wpisów w paszportach potwierdzających status członka personelu cywilnego towarzyszącego Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, członków rodzin tego personelu lub członków rodzin żołnierzy wyjeżdżających w celach służbowych za granicę
Dz.U. 2009 nr 99 poz. 836 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji
Dz.U. 2009 nr 95 poz. 795 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia fałszerstw lub wad w tych dokumentach oraz w sytuacji ich zniszczenia
Dz.U. 2009 nr 95 poz. 791 uchylony Ustawa z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych
Dz.U. 2009 nr 23 poz. 138 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat związanych z identyfikacja i rejestracją konia, wydaniem i doręczeniem paszportu konia lub jego duplikatu i opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów
Dz.U. 2008 nr 32 poz. 192 uchylony Ustawa z dnia 11 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych
Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1887 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia fałszerstw lub wad w tych dokumentach oraz w sytuacji ich zniszczenia
Dz.U. 2007 nr 132 poz. 917 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat związanych z identyfikacją i rejestracją konia, wydaniem i doręczeniem paszportu konia lub jego duplikatu i opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów
Dz.U. 2007 nr 121 poz. 838 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji
Dz.U. 2007 nr 34 poz. 209 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie trybu i miejsca przechowywania paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz zakresu czynności konsula w tych sprawach
Dz.U. 2006 nr 152 poz. 1090 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie dokumentów paszportowych oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia fałszerstw lub wad w tych dokumentach oraz w sytuacji ich zniszczenia
Dz.U. 2006 nr 143 poz. 1027 uchylony Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych
Dz.U. 2006 nr 130 poz. 904 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach
Dz.U. 2005 nr 262 poz. 2197 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach
Dz.U. 2005 nr 178 poz. 1479 obowiązujący Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 203 poz. 2083 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie określenia wzoru paszportu konia i wzoru paszportu bydła
Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1777 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z identyfikacją i rejestracją konia oraz wydaniem paszportu konia lub jego duplikatu oraz opłat za czynności związane z wydawaniem paszportów bydła lub ich duplikatów
Dz.U. 2003 nr 41 poz. 346 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie opłat paszportowych
Dz.U. 2003 nr 35 poz. 306 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie zakresu oraz trybu zwrotu opłaty paszportowej i poniesionych kosztów w przypadku unieważnienia paszportu
Dz.U. 2002 nr 189 poz. 1586 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu postępowania oraz wzorów dokumentów w sprawach cudzoziemców.
Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1542 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk uprawniających do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynności konsula w sprawach paszportowych.
Dz.U. 2002 nr 131 poz. 1114 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania bydła, paszportów bydła, prowadzenia rejestru bydła i księgi rejestracji stada bydła.
Dz.U. 2002 nr 114 poz. 991 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach.
Dz.U. 2002 nr 62 poz. 557 uchylony Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o zmianie ustawy o paszportach.
Dz.U. 2002 nr 45 poz. 424 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach.
Dz.U. 2001 nr 127 poz. 1400 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach.
Dz.U. 2001 nr 48 poz. 505 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach.
Dz.U. 2000 nr 15 poz. 197 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach.
Dz.U. 1999 nr 52 poz. 544 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 1999 r. sygn. akt SK. 20/98.
Dz.U. 1999 nr 37 poz. 358 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach.
Dz.U. 1998 nr 1 poz. 1 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu postępowania oraz wzorów dokumentów w sprawach cudzoziemców.
Dz.U. 1997 nr 126 poz. 810 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk i funkcji uprawniających do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynności konsula w sprawach paszportowych.
Dz.U. 1997 nr 114 poz. 739 uchylony Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach.
Dz.U. 1996 nr 152 poz. 725 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie opłat paszportowych.
Dz.U. 1996 nr 65 poz. 316 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk i funkcji uprawniających do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynności konsula w sprawach paszportowych.
Dz.U. 1995 nr 103 poz. 510 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk i funkcji uprawniających do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynności konsula w sprawach paszportowych.
Dz.U. 1995 nr 90 poz. 449 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów i dokumentów podróży, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach lub dokumentach podróży.
Dz.U. 1995 nr 89 poz. 443 obowiązujący Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmianie Kodeksu postępowania karnego, ustawy o ustroju sądów wojskowych, ustawy o opłatach w sprawach karnych i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Dz.U. 1995 nr 17 poz. 83 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 stycznia 1995 r. w sprawie zasad pobierania opłat konsularnych oraz ich wysokości.
Dz.U. 1993 nr 67 poz. 327 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat paszportowych.
Dz.U. 1993 nr 41 poz. 188 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów i dokumentów podróży, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach lub dokumentach podróży.
Dz.U. 1992 nr 71 poz. 355 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat paszportowych.
Dz.U. 1992 nr 51 poz. 233 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami.
Dz.U. 1992 nr 44 poz. 197 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 maja 1992 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli granicznej oraz kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży, sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach komunikacji przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Dz.U. 1992 nr 8 poz. 31 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
Dz.U. 1992 nr 7 poz. 30 uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 marca 1963 r. o cudzoziemcach.
Dz.U. 1991 nr 123 poz. 544 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat paszportowych.
Dz.U. 1991 nr 93 poz. 417 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 24 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat konsularnych.
Dz.U. 1991 nr 58 poz. 251 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 1991 r. w sprawie zakresu oraz trybu zwrotu opłaty paszportowej i poniesionych kosztów w przypadku unieważnienia paszportu.
Dz.U. 1991 nr 29 poz. 125 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1991 r. w sprawie określania stanowisk i funkcji uprawniających do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynności konsula w sprawach paszportowych.
Dz.U. 1991 nr 28 poz. 122 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 marca 1991 r. w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów i dokumentów podróży, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach lub dokumentach podróży.
Dz.U. 1991 nr 26 poz. 107 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1991 r. w sprawie opłat paszportowych.
Dz.U. 1991 nr 2 poz. 5 uchylony Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach.
Dz.U. 1988 nr 40 poz. 317 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1988 r. w sprawie opłaty paszportowej.
Dz.U. 1988 nr 10 poz. 73 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 r. w sprawie zmiany niektórych rozporządzeń zawierających wymóg przedkładania zaświadczeń.
Dz.U. 1987 nr 34 poz. 192 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 października 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1984 r. w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość.
Dz.U. 1987 nr 19 poz. 116 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość.
Dz.U. 1985 nr 43 poz. 209 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 16 sierpnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów paszportów i dokumentów podróży.
Dz.U. 1985 nr 43 poz. 208 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 16 sierpnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania oraz właściwości organów w sprawach paszportowych.
Dz.U. 1984 nr 43 poz. 227 uchylony Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego oraz zezwoleń na pobyt czasowy za granicą i zezwoleń na zmianę miejsca pobytu przez osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej.
Dz.U. 1984 nr 32 poz. 175 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1984 r. w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość.
Dz.U. 1984 nr 32 poz. 174 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 czerwca 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 172 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 1984 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 5 grudnia 1983 r. o zmianie ustawy o paszportach.
Dz.U. 1984 nr 9 poz. 34 uchylony Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1983 nr 73 poz. 329 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 grudnia 1983 r. w sprawie opłat konsularnych.
Dz.U. 1983 nr 66 poz. 298 uchylony Ustawa z dnia 5 grudnia 1983 r. o zmianie ustawy o paszportach.
Dz.U. 1983 nr 63 poz. 288 uchylony Ustawa z dnia 22 listopada 1983 r. Prawo dewizowe.
Dz.U. 1982 nr 12 poz. 90 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty paszportowej.
Dz.U. 1980 nr 13 poz. 42 Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1980 r. w sprawie wejścia w życie umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r.
Dz.U. 1980 nr 6 poz. 14 uchylony Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lutego 1980 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego oraz zezwoleń na pobyt czasowy za granicą i zezwoleń na zmianę miejsca pobytu przez osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej.
Dz.U. 1979 nr 24 poz. 143 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 17 października 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia nowych wzorów paszportów i dokumentów podróży wydawanych przez organy podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1979 nr 17 poz. 107 Oświadczenie rządowe z dnia 16 lipca 1979 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Kuby o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego, podpisanej w Warszawie dnia 27 stycznia 1979 r.
Dz.U. 1979 nr 17 poz. 106 uchylony Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Kuby o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego, podpisana w Warszawie dnia 27 stycznia 1979 r.
Dz.U. 1978 nr 6 poz. 17 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 lutego 1978 r. zmieniające rozporządzenie o opłatach konsularnych.
Dz.U. 1977 nr 26 poz. 109 Oświadczenie rządowe z dnia 29 lipca 1977 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej o ułatwieniach w ruchu osobowym obywateli obu Państw, podpisanej w Warszawie dnia 20 lipca 1977 r.
Dz.U. 1977 nr 26 poz. 108 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej o ułatwieniach w ruchu osobowym obywateli obu Państw, podpisana w Warszawie dnia 20 lipca 1977 r.
Dz.U. 1977 nr 11 poz. 45 uchylony Ustawa z dnia 31 marca 1977 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach.
Dz.U. 1977 nr 9 poz. 35 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską podpisana w Rzymie dnia 9 listopada 1973 r.
Dz.U. 1976 nr 20 poz. 129 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 21 maja 1976 r. w sprawie zasad i trybu postępowania oraz właściwości organów w sprawach paszportowych.
Dz.U. 1976 nr 17 poz. 106 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty paszportowej.
Dz.U. 1976 nr 11 poz. 62 Oświadczenie rządowe z dnia 4 marca 1976 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej o zniesieniu wiz przy podróżach służbowych i prywatnych, podpisanej w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r.
Dz.U. 1976 nr 11 poz. 61 uchylony Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej o zniesieniu wiz przy podróżach służbowych i prywatnych, podpisana w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r.
Dz.U. 1974 nr 20 poz. 108 wygaśnięcie aktu Oświadczenie rządowe z dnia 16 maja 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego, podpisanej w Warszawie dnia 9 kwietnia 1974 r.
Dz.U. 1974 nr 14 poz. 85 uchylony Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
Dz.U. 1974 nr 11 poz. 66 uchylony Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Finlandii o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego, podpisanej w Helsinkach dnia 13 grudnia 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 11 poz. 65 wygaśnięcie aktu Oświadczenie rządowe z dnia 18 marca 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związkowym Republiki Austrii o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego, podpisanej w Wiedniu dnia 18 lipca 1972 r.
Dz.U. 1974 nr 1 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 grudnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie o opłatach konsularnych.
Dz.U. 1973 nr 33 poz. 195 uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 20 sierpnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania oraz właściwości organów w sprawach paszportowych.
Dz.U. 1973 nr 28 poz. 157 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty paszportowej.
Dz.U. 1973 nr 18 poz. 106 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1973 r. w sprawie opłaty paszportowej.
Dz.U. 1972 nr 3 poz. 17 uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Zagranicznych i Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie paszportów konsularnych.
Dz.U. 1972 nr 1 poz. 2 Oświadczenie rządowe z dnia 22 grudnia 1971 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii o zniesieniu wiz przy podróżach służbowych i prywatnych, sporządzonej w Bukareszcie dnia 28 czerwca 1971 r.
Dz.U. 1972 nr 1 poz. 1 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii o zniesieniu wiz przy podróżach służbowych i prywatnych, sporządzona w Bukareszcie dnia 28 czerwca 1971 r.
Dz.U. 1971 nr 35 poz. 307 Oświadczenie rządowe z dnia 7 grudnia 1971 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o wzajemnych podróżach obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 25 listopada 1971 r.
Dz.U. 1971 nr 35 poz. 306 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o wzajemnych podróżach obywateli obu państw, podpisana w Warszawie dnia 25 listopada 1971 r.
Dz.U. 1971 nr 28 poz. 261 uchylony Ustawa z dnia 26 października 1971 r. zmieniająca ustawę o paszportach.
Dz.U. 1968 nr 41 poz. 290 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 15 października 1968 r. w sprawie wprowadzenia nowych wzorów paszportów i dokumentów podróży wydawanych przez organy podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1967 nr 36 poz. 182 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 15 sierpnia 1967 r. w sprawie wprowadzenia wzorów wkładek paszportowych do dowodów osobistych.
Dz.U. 1967 nr 17 poz. 81 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 1967 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o paszportach.
Dz.U. 1963 nr 15 poz. 77 uchylony Ustawa z dnia 29 marca 1963 r. o cudzoziemcach.
Dz.U. 1962 nr 41 poz. 190 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Spraw Zagranicznych i Spraw Wewnętrznych z dnia 8 czerwca 1962 r. w sprawie opłat za paszporty konsularne, za wznawianie ich ważności i dokonywania w nich zmian oraz w sprawie trybu uiszczania tych opłat.
Dz.U. 1959 nr 36 poz. 224 uchylony Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o paszportach.
Dz.U. 1938 nr 80 poz. 543 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 października 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych w sprawie przeprowadzenia za granicą jednorazowej kontroli paszportów zagranicznych polskich.
Dz.U. 1938 nr 65 poz. 489 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu, Spraw Zagranicznych i Spraw Wojskowych w sprawie kontroli ruchu osobowego przez granice Państwa.
Dz.U. 1936 nr 63 poz. 461 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 sierpnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych i Ministrem Skarbu w sprawie wykonania ustawy o paszportach.
Dz.U. 1936 nr 56 poz. 404 uchylony Ustawa z dnia 14 lipca 1936 r. o paszportach.
Dz.U. 1932 nr 57 poz. 548 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 kwietnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych, Ministrem Spraw Wojskowych i Ministrem Pracy i Opieki Społecznej o dokumentach upoważniających do przekraczania granicy.
Dz.U. 1932 nr 38 poz. 397 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 7 maja 1932 r. w sprawie opłat za paszporty na wyjazd zagranicę.
Dz.U. 1932 nr 38 poz. 394 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 kwietnia 1932 r. w sprawie opłat za paszporty na wyjazd zagranicę.
Dz.U. 1931 nr 56 poz. 460 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 1931 r. w sprawie opłat za paszporty na wyjazd zagranicę.
Dz.U. 1930 nr 7 poz. 57 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 1930 r. w sprawie opłat za paszporty na wyjazd zagranicę.
Dz.U. 1927 nr 66 poz. 585 Oświadczenie rządowe z dnia 12 lipca 1927 r. o wymianie dokumentów ratyfikacyjnych polsko-niemieckiej umowy w sprawie obopólnej odprawy celnej i paszportowej oraz w sprawie ruchu kolejowego w Korzeniowie, podpisanej w Berlinie dnia 16 czerwca 1926 r.
Dz.U. 1927 nr 66 poz. 584 wygaśnięcie aktu Umowa polsko-niemiecka w sprawie obopólnej odprawy celnej i paszportowej oraz w sprawie ruchu kolejowego w Korzeniowie, podpisana w Barcelonie dnia 16 czerwca 1926 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 1927 r.).
Dz.U. 1927 nr 31 poz. 275 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 1927 r. w celu wykonania ustawy z dnia 17 lipca 1924 r. w sprawie opłat za paszporty na wyjazd zagranicę.
Dz.U. 1925 nr 133 poz. 949 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 1925 r. w celu wykonania ustawy z dnia 17 lipca 1924 r. w sprawie opłat za paszporty na wyjazd zagranicę.
Dz.U. 1925 nr 88 poz. 616 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 1925 r. w celu wykonania ustawy z dnia 17 lipca 1924 r. w sprawie opłat za paszporty na wyjazd zagranicę.
Dz.U. 1925 nr 33 poz. 233 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 1925 r. w celu wykonania ustawy z dnia 17 lipca 1924 roku w sprawie opłat za paszporty na wyjazd zagranicę.
Dz.U. 1924 nr 95 poz. 887 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 27 października 1924 r. w celu wykonania ustawy z dnia 17 lipca 1924 r. w sprawie opłat za paszporty na wyjazd za granicę.
Dz.U. 1924 nr 69 poz. 677 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 1 sierpnia 1924 r. w celu wykonania ustawy z dnia 17 lipca 1924 r. w sprawie opłat za paszporty na wyjazd zagranicę.
Dz.U. 1924 nr 69 poz. 672 uchylony Ustawa z dnia 17 lipca 1924 r. w sprawie opłat za paszporty na wyjazd zagranicę.
Dz.U. 1922 nr 29 poz. 237 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 kwietnia 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 27 września 1920 r. w sprawie wydawania paszportów zagranicznych osobom udającym się zagranicę celem pracy zarobkowej.
Dz.U. 1920 nr 36 poz. 207 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, wydane w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej w sprawie wydawania paszportów zagranicznych i przepustek osobom, udającym się zagranicę celem pracy zarobkowej.
Dz.U. 1920 nr 30 poz. 176 Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie tymczasowego uregulowania ruchu tranzytowego i sąsiedzkiego między Polską a Niemcami.
M.P. 2023 poz. 1443 Oświadczenie rządowe z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Pakistanu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Islamabadzie dnia 5 czerwca 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1442 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Pakistanu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Islamabadzie dnia 5 czerwca 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1352 Oświadczenie rządowe z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Sułtanatu Omanu o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, specjalnych i służbowych, podpisaną w Warszawie dnia 13 czerwca 2023 r.
M.P. 2023 poz. 1351 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Sułtanatu Omanu o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, specjalnych i służbowych, podpisana w Warszawie dnia 13 czerwca 2023 r.
M.P. 2023 poz. 879 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Kambodży o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Phnom Penh dnia 25 maja 2023 r.
M.P. 2023 poz. 878 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Kambodży o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Phnom Penh dnia 25 maja 2023 r.
M.P. 2023 poz. 821 obowiązujący Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Luandzie dnia 8 lutego 2023 r.
M.P. 2023 poz. 820 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Luandzie dnia 8 lutego 2023 r.
M.P. 2022 poz. 291 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Kairze dnia 7 czerwca 2021 r.
M.P. 2022 poz. 290 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Kairze dnia 7 czerwca 2021 r.
M.P. 2019 poz. 792 Oświadczenie rządowe z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Ammanie dnia 19 maja 2019 r.
M.P. 2019 poz. 791 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Ammanie dnia 19 maja 2019 r.
M.P. 2017 poz. 251 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kuwejt o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.
M.P. 2017 poz. 250 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kuwejt o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.
M.P. 2016 poz. 694 Oświadczenie rządowe z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Warszawie dnia 10 września 2015 r.
M.P. 2016 poz. 693 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Warszawie dnia 10 września 2015 r.
M.P. 2015 poz. 1251 Oświadczenie rządowe z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Bangalore dnia 5 października 2015 r.
M.P. 2015 poz. 1250 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Bangalore dnia 5 października 2015 r.
M.P. 2014 poz. 902 Oświadczenie rządowe z dnia 1 września 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Biszkeku dnia 6 czerwca 2013 r.
M.P. 2014 poz. 901 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Biszkeku dnia 6 czerwca 2013 r.
M.P. 2014 poz. 262 Oświadczenie rządowe z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych, podpisanej w Ułan Bator dnia 29 czerwca 2011 r., podpisanym w Warszawie dnia 29 stycznia 2014 r.
M.P. 2014 poz. 261 obowiązujący Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych, podpisanej w Ułan Bator dnia 29 czerwca 2011 r., podpisany w Warszawie dnia 29 stycznia 2014 r.
M.P. 2014 poz. 260 Oświadczenie rządowe z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych, podpisaną w Warszawie dnia 4 września 2013 r.
M.P. 2014 poz. 259 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych, podpisana w Warszawie dnia 4 września 2013 r.
M.P. 2012 poz. 129 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Baku dnia 25 lipca 2011 r.
M.P. 2012 poz. 128 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Baku dnia 25 lipca 2011 r.
M.P. 2012 poz. 104 Oświadczenie rządowe z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Warszawie dnia 6 lipca 2011 r.
M.P. 2012 poz. 103 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Warszawie dnia 6 lipca 2011 r.
M.P. 2011 nr 85 poz. 888 Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych, podpisaną w Ułan Bator dnia 29 czerwca 2011 r.
M.P. 2011 nr 85 poz. 887 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych, podpisana w Ułan Bator dnia 29 czerwca 2011 r.
M.P. 2009 nr 81 poz. 1040 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2009 r. sygn. akt Kp 5/08
M.P. 2009 nr 9 poz. 96 Oświadczenie rządowe z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Astanie dnia 29 marca 2007 r.
M.P. 2009 nr 9 poz. 95 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Astanie dnia 29 marca 2007 r.
M.P. 2008 nr 6 poz. 73 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Ekwadoru o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych, podpisaną w Warszawie dnia 3 października 2007 r.
M.P. 2008 nr 6 poz. 72 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Ekwadoru o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych, podpisana w Warszawie dnia 3 października 2007 r.
M.P. 1995 nr 58 poz. 642 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 października 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia.
M.P. 1994 nr 69 poz. 617 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia.
M.P. 1993 nr 39 poz. 404 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 lipca 1993 r. w sprawie określenia rodzaju dokumentów, na których podstawie dopuszcza się udział w głosowaniu za granicą obywateli polskich stale tam zamieszkujących, i sposobu weryfikacji tych dokumentów przez konsula.
M.P. 1991 nr 29 poz. 213 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 sierpnia 1991 r. w sprawie określenia przypadków, w których złożenie dowodu osobistego przy wyjazdach za granicę nie jest wymagane.
M.P. 1991 nr 20 poz. 143 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 1991 r. w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia.
M.P. 1990 nr 19 poz. 154 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ogłoszenia wysokości obowiązujących stawek opłaty paszportowej.
M.P. 1986 nr 12 poz. 83 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 1986 r. w sprawie upoważnienia granicznych placówek kontrolnych Wojsk Ochrony Pogranicza do udzielania klauzul na pobyt czasowy w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej lub przejazd przez jej terytorium posiadaczom paszportów konsularnych książeczkowych.
M.P. 1985 nr 6 poz. 50 uznany za uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Turystyki z dnia 27 marca 1985 r. w sprawie określenia dziennych stawek wymiany walut obcych przez osoby zagraniczne na pokrycie kosztów pobytu w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1983 nr 25 poz. 133 uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lipca 1983 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami.
M.P. 1977 nr 26 poz. 129 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 września 1977 r. w sprawie wydawania przepustek granicznych w celach służbowych.
M.P. 1975 nr 19 poz. 119 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 maja 1975 r. w sprawie określenia przypadków, w których złożenie dowodu osobistego przy wyjazdach za granicę nie jest wymagane.
M.P. 1973 nr 56 poz. 320 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów znaczków opłaty paszportowej.
M.P. 1972 nr 53 poz. 282 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1972 r. w sprawie ustalenia wzorów znaczków opłaty paszportowej.
M.P. 1972 nr 52 poz. 277 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 listopada 1972 r. w sprawie uiszczenia opłat paszportowych.