Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2019-08-30
Date of announcement:
2019-08-27
Date of entry into force:
2019-09-01
Remarks:
par. 1 pkt 1 lit. a, pkt 3 lit. a tiret pierwsze podwójne tiret pierwsze, trzecie i czwarte, pkt 3 lit. a tiret drugie w zakresie par. 5 ust. 1 pkt 11 lit. a, a także pkt 5 wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 r.
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)