Wyszukiwanie

Komitet Badań Naukowych

Liczba znalezionych aktów: 22.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2007 nr 115 poz. 789 uchylony Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2390 uchylony Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki
Dz.U. 2004 nr 110 poz. 1171 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołów Komitetu Badań Naukowych, członków zespołów opiniodawczo-doradczych i sekcji specjalistycznych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez organy Komitetu Badań Naukowych
Dz.U. 2004 nr 66 poz. 615 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 29 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę
Dz.U. 2003 nr 181 poz. 1778 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 14 października 2003 r. w sprawie regulaminu wyborów do zespołów Komitetu Badań Naukowych
Dz.U. 2003 nr 39 poz. 335 uchylony Ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy o Komitecie Badań Naukowych
Dz.U. 2002 nr 163 poz. 1343 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych.
Dz.U. 2001 nr 146 poz. 1642 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę.
Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1112 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 5 września 2001 r. w sprawie sposobu wykonywania nadzoru i kontroli realizacji badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych zadań finansowanych lub dofinansowywanych ze środków ustalanych w budżecie państwa na naukę.
Dz.U. 2001 nr 50 poz. 532 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na organizowanie i finansowanie konkursów o finansowanie projektów badawczych i konkursów o dofinansowywanie projektów celowych oraz na realizację określonych zadań z zakresu działalności wspomagającej badania.
Dz.U. 2001 nr 33 poz. 389 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Komitecie Badań Naukowych.
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 344 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu wyznaczania przedstawicieli członków Rady Ministrów do udziału w posiedzeniach Komitetu Badań Naukowych.
Dz.U. 2001 nr 30 poz. 342 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych.
Dz.U. 2001 nr 13 poz. 122 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołów Komitetu Badań Naukowych, członków zespołów opiniodawczo-doradczych i sekcji specjalistycznych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez organy Komitetu Badań Naukowych.
Dz.U. 2000 nr 91 poz. 1008 uchylony Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych.
Dz.U. 1999 nr 65 poz. 739 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1999 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków komisji Komitetu Badań Naukowych pochodzących z wyboru.
Dz.U. 1998 nr 146 poz. 955 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczególnej ochrony.
Dz.U. 1998 nr 47 poz. 294 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych.
Dz.U. 1997 nr 80 poz. 500 uznany za uchylony Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych.
Dz.U. 1997 nr 24 poz. 118 uchylony Ustawa z dnia 24 stycznia 1997 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych.
Dz.U. 1993 nr 75 poz. 354 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1993 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1991 nr 20 poz. 142 uchylony Zarządzenie nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1991 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków komisji Komitetu Badań Naukowych pochodzących z wyboru.